GENESIS IT. Delårsrapport. januari mars Kvartalet januari-mars Väsentliga händelser under kvartalet

Full text

(1)

1

GENESIS IT

Nyckeltal Mkr Första kvartalet Helår

Jan-mars 2017

Jan-mars

2016 2016 2015

Periodens nettoomsättning 24,00 16,07 82,12 59,93

Periodens resultat 5,74 1,22 18,22 6,91

Resultat per aktie SEK 0,60 0,13 1,92 0,73

Eget kapital per aktie, SEK 6,79 4,39 6,18 4,27

Delårsrapport

januari–mars 2017

Kvartalet januari-mars 2017

Nettoomsättning 24 Mkr (16,1)

Resultat efter skatt 5,8 Mkr (1,2)

Periodens resultat per aktie uppgick till 0,60 kr (0,13 kr)

Eget kapital per aktie uppgick till 6,79 kr (4,39 kr)

Väsentliga händelser under kvartalet

 Med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 13 februari 2017 har styrelsen beslutat och genomfört spridningsemission. I spridningsemissionen tecknades 459 150 aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om 92 procent och bolaget har tillförts cirka 1 000 nya aktieägare och ca 21 Mkr.

Emissionskostnaderna uppgick till 1 147 000 kr.

Spridningsemissionen är registrerad hos Bolagsverket 2017-04-06 och emissionslikviden inkom 2017-04-07.

 Genesis köpte fastighetsbolaget som inrymmer huvudkontor och primär serverhall samt den lokal som ger plats åt bolagets sekundära serverhall i Luleå. Säljare är Stenvalls Trä AB som är moderbolag till Genesis.

Avtalet tecknades den 30 mars 2017. Köpeskillingen för aktierna i fastighetsbolaget uppgår till 14,3 Mkr och betalning sker genom lösen av en del av ett befintligt reverslån till Stenvalls Trä AB. Byggnadernas totala yta uppgår till 1 700 kvadratmeter samt en intilliggande obebyggd tomt om ca 2 200 kvadratmeter. De

förvärvade fastigheterna har ett marknadsvärde på cirka 45 Mkr och är belånade till 30 Mkr. Personal omfattas ej av förvärvet.

 Reverslånet till moderbolaget är löst i sin helhet

 Genesis och DataPolarna AB träffade avtal om att inleda ett unikt samarbete och tillsammans kunna leverera en komplett affärs- och verksamhetslösning för träproduktionsbranschen. Samarbetet bygger på en

integration av Genesis affärssystemlösning iFenix och DataPolarnas olika systemkomponenter för bl.a.

produktionsstyrning av sågverk (SawInfo).

(2)

2

VD-kommentar

Genesis fortsätter att leverera tillväxt och vi kan rapportera en nettoomsättningsökning om 49 procent under det första kvartalet 2017 jämfört med samma period föregående år. Vi har under kvartalet genom- och slutfört en rad aktiviteter för att möjliggöra nästa steg i Genesis tillväxtresa.

I mars slutfördes en spridningsemission som tillförde bolaget cirka 21 Mkr före emissionskostnader. Syftet med emissionen var tvåfaldigt; främst för att öka antalet aktieägare i Genesis, men också för att skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien samt att stärka vår finansiella beredskap inför framtida tillväxt. Vi välkomnar i emissionen över 1 000 nya aktieägare till Genesis.

Stärkt marknad- och försäljningsorganisation

Under kvartalet har vi förstärkt vår försäljningsorganisation genom rekrytering av en försäljningschef samt en strategiskt kundansvarig. För att bibehålla, och öka, servicenivån mot våra befintliga kunder har vi dessutom internrekryterat ytterligare två medarbetare till försäljningsavdelningen. Sammantaget innebär detta att vi kan öka takten i nykundsbearbetningen vilket ger goda förutsättningar att bredda vår kundbas inom både befintliga som nya branscher.

Kontroll över hela värdekedjan

I slutet av kvartalet förvärvade vi de fastigheter som inrymmer vårt huvudkontor och primära serverhall samt den lokal som ger plats åt vår sekundära serverhall i Luleå. För oss – och för våra kunder – är det viktigt att ha 100 procent kontroll över hela vår värdekedja och vi har därför under längre tid undersökt möjligheten att förvärva dessa fastigheter. Förvärvet är av strategisk betydelse när vi nu gått in i nästa fas av Genesis tillväxtresa.

Tommy Flink, VD Genesis IT AB (publ)

(3)

3

Koncernens utveckling

Verksamheten

Genesis erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT- driftslösningar för små och medelstora företag. Bolagets aktier finns noterade på Aktietorgets marknadsplats.

Sedan januari 2014 har bolaget varit i skarp drift av iFenix, ett egenutvecklat molnbaserat affärs- &

verksamhetssystem.

Under perioden har ytterligare driftsättningar av systemet skett ute hos kunder. Fokus har även legat på planering av de driftsättningar som sker under våren 2017 för både XL-BYGG AB och Max Garden AB/QC Trädgårdsexperten. Perioden har också omfattats av fortsatt vidareutveckling av iFenix med fokus på elektroniska flöden. Bolaget har även rekryterat personal till sina kontor i Luleå och Stockholm.

Genesis är ett dotterbolag till Stenvalls Trä AB 556138-5393, fr.o.m. 2017-03-30 är Genesis moderbolag till S Fastigheter i Luleå AB 559092-4642 (under namnändring).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 Årsredovisning 2016 publicerades den 13 april

 Genesis rekryterade ny försäljningschef som tillträdde sin befattning den 18 april 2017.

 Årsstämma genomfördes den 11 maj.

Försäljning och resultat

Moderbolagets försäljning ökade under perioden och härrör från att kundstocken ökat då iFenix driftsatts hos ett antal nya kunder sedan föregående period. Moderbolagets omsättning uppgick till 24,0 Mkr (16,1) med ett resultat om 5,8 Mkr (1,2).

Likviditet och finansiering

Per den 31 mars 2017 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 20,4 Mkr, och moderbolagets banktillgodohavanden 20,3 Mkr (12,1).

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick till 43,5 Mkr, vilket var investeringar i byggnader. Moderbolagets totala investeringar under perioden uppgick till 15,5 Mkr (1,3) och avsåg investeringar av materiella anläggningstillgångar med 1,3 Mkr (1,3) så som inventarier och finansiella anläggningstillgångar med 14,3 Mkr vilket avsåg förvärv av dotterbolag i slutet av kvartalet.

(4)

4

Avskrivningar

Periodens resultat har i moderbolaget belastats med 2,3 Mkr (2,4) i avskrivningar varav 0,7 Mkr (0,6) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 1,6 Mkr (1,8) avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 2,1 Mkr (2,2) kostnad sålda varor, försäljningskostnader 0,2 Mkr (0,2) och 0 Mkr (0) administrationskostnader.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 mars 2017 uppgick koncernens egna kapital till 64,5 Mkr, moderbolagets egna kapital till 64,5 Mkr (41,7) varav 1,0 (1,0) utgjordes av aktiekapital, 0,5 Mkr (0,5) av reservfond och 63,0 Mkr (40,5) av fritt eget kapital.

Aktiekapitalet är fördelat på 9 500 000 (9 500 000) aktier med ett kvotvärde om SEK 0,1. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Koncernens soliditet uppgick per den 31 mars 2017 till 79,0% och moderbolagets soliditet till 79,0 % (80,2).

(5)

5

Övrigt

Anställda

Medelantalet anställda i Genesis uppgick för kvartal 1 till 37 (33) personer. Per den 31 mars 2017 hade bolaget 40 (33) anställda.

Ägarstruktur

Per den 31 mars 2017 hade Genesis två ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 30 december 2016 hade Genesis cirka 429 aktieägare*. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet GENE.

*Exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; siffran uppdateras kvartalsvis via Aktietorget.

Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet.

Aktieägare Totalt antal aktier Andel Röster (%) Andel Kapital (%)

Stenvalls Trä AB 6 173 966 64,99% 64,99%

XL-BYGG AB 1 605 000 16,89% 16,89%

Övriga aktieägare 1 721 034 18,12% 18,12%

Totalt 9 500 000 100,00% 100,00%

Utsikter för räkenskapsåret 2017

Styrelsen för Genesis bedömer att framtidsutsikterna är goda och ser en fortsatt stor potential hos iFenix.

Produkten ligger helt rätt i tiden med innovativ teknik, hög säkerhet och tillgänglighet, oavsett var kunden befinner sig eller dess inriktning på verksamhet. Samtidigt fortsätter bolaget att utvecklas i en positiv riktning.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning- och koncernredovisning (K3).

Koncernredovisning upprättas fr.o.m. 2017-03-30.

Koncernens resultat, kassaflöde och nyckeltal kommer för första gången att redovisas för andra kvartalet 2017.

(6)

6

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för branscher med kedjestruktur eller ett stort butiksnät, och erbjuder bland annat integrerad e-handelslösning och specifik funktionalitet mellan huvudkontor och butik. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt försäljningskontor i Stockholm.

Finansiell kalender

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

2017-05-30

Genesis IT AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information

Patrik Liljegren, Informationschef E-post: ir@genesis.se

Tel: 010 27 27 311

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj.

Kontakt

Adress Norrsågsvägen 41, 972 54 Luleå Tel 010 27 27 200 Fax 010 27 27 299 VAT nr SE556552167001 Internet www.genesis.se E-post info@genesis.se

Om Genesis IT

2017 2018

MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB

Delårsrapport Q1 30 maj 2017

Delårsrapport Q2 30 augusti 2017

Delårsrapport Q3 29 november 2017

Bokslutskommuniké 28 februari 2018

(7)

7

Balansräkning

(KSEK) Koncern

2017-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 148

Summa Immateriella anläggningstillgångar 5 148

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 43 513

Nyanläggning på annans fastighet 540

Inventarier, verktyg och installationer 4 985 Summa Materiella anläggningstillgångar 49 038

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar 5

Summa Finansiella anläggningstillgångar 5

Summa Anläggningstillgångar 54 191

Omsättningstillgångar Varulager m.m.

Handelsvaror 617

Summa Varulager 617

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 953

Fordringar hos koncernföretag 208

Övriga fordringar 522

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 714

Summa Kortfristiga fordringar 6 397

Kassa, bank 20 376

Summa Omsättningstillgångar 27 390

SUMMA TILLGÅNGAR 81 581

(8)

8

Balansräkning

Koncern

(KSEK) 2017-03-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 950

Övrigt tillskjutet kapital 5 601

Annat eget kapital inklusive periodens resultat 57 928 Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 41 502

Minoritetsintresse 22 977

Summa Eget kapital 64 479

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 702

Skuld koncern 1

Aktuell skatteskuld 6 539

Övriga skulder 1 420

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter 4 440

Summa Kortfristiga skulder 17 102

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 81 581

(9)

9

Resultaträkning

Moderbolag Moderbolag Moderbolag Moderbolag 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 2015-01-01

(KSEK) -2017-03-31 -2016-03-31 -2016-12-31 -2015-12-31

3 månader 3 månader 12 månader 12 månader

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 24 005 16 077 82.116 59 930

Kostnad för sålda tjänster och varor, Not 1 -12 277 -10 238 -44.124 -40 106

Bruttoresultat 11 728 5 839 37.992 19 824

Rörelsens kostnader

Försäljningskostnader, Not 1 -3 817 -3 656 -12.891 -9 442

Administrationskostnader, Not 1 -763 -731 -2.578 -2360

Övriga rörelseintäkter 45 45 538 753

Summa Rörelsens kostnader -4 535 -4 342 -14.931 -11 049

RÖRELSERESULTAT 7 193 1 497 23.061 8 775

Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande

resultatposter 189 76 356 273

Räntekostnader och liknande

resultatposter 0 -1 -3 -3

Resultat efter finansiella poster 7 383 1 572 23.414 9 045

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0

Resultat före skatt 7 383 1 572 23.414 9 045

Skatt på periodens resultat -1 647 -349 -5.190 -2 137

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 5 736 1 223 18.224 6 908

Not 1, Avskrivningar per funktion

Avskrivningar per funktion ingår i kostnad sålda varor med KSEK 2 084, försäljningskostnader med KSEK 176 och administrationskostnader med KSEK 35.

(10)

10

Balansräkning

(KSEK) Moderbolag Moderbolag Moderbolag

2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 148 12 471 6 738

Summa Immateriella anläggningstillgångar 5 148 12 471 6 738

Materiella anläggningstillgångar

Nyanläggning på annans fastighet 540 0 308

Inventarier, verktyg och installationer 4 985 4 789 4 658

Summa Materiella anläggningstillgångar 5 525 4 789 4 966

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar, Not 2 14 287 5 5

Summa Finansiella anläggningstillgångar 14 287 5 5

Summa Anläggningstillgångar 24 960 17 265 11 709

Omsättningstillgångar Varulager m.m.

Handelsvaror 617 774 485

Summa Varulager 617 774 485

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 953 5 225 1 178

Fordringar hos koncernföretag, Not 3 29 489 15 555 25 099

Övriga fordringar 522 141 1 731

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 714 943 2 368

Summa Kortfristiga fordringar 35 678 21 864 30 376

Kassa, bank 20 326 12 128 31 179

Summa Omsättningstillgångar 56 621 34 766 62 040

SUMMA TILLGÅNGAR 81 581 52 031 73 749

Not 2 Förvärv av samtliga aktier i S Fastigheter i Luleå AB 2017-03-30 köpeskilling 14 282 KSEK. Aktiekapital i dotterbolag uppgår till KSEK 50.

(11)

11

Balansräkning

Moderbolag Moderbolag Moderbolag

(KSEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 950 950 950

Reservfond 465 465 465

Summa Bundet eget kapital 1 415 1.415 1 415

Fritt eget kapital

Överkursfond 5 136 5 136 5 136

Balanserat resultat 52 192 33 968 33 970

Perioden/årets resultat 5 736 1 223 18 224

Summa Fritt eget kapital 63 064 40 327 57 330

Summa Eget kapital 64 479 41 742 58 745

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 702 3 115 2 934

Skuld koncern, Not 3 1 0 0

Aktuell skatteskuld 6 539 1 863 6 450

Övriga skulder 1 420 1 176 2 134

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter 4 440 4 135 3 486

Summa Kortfristiga skulder 17 102 10 289 15 004

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 81 581 52 031 73 749

Not 3 Fordringar och skulder hos koncernföretag

Fordran på dotterbolag S Fastigheter i Luleå AB KSEK 29 281 Fordran på moderbolag Stenvalls Trä AB KSEK 0 (15 000)

Övriga koncernfordringar uppgår till KSEK 208 (555). Koncernskulder uppgår till KSEK 1 (0).

(12)

12

Kassaflödesanalys

2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01

(KSEK) -2017-03-31 -2016-03-31 -2016-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 7 383 1 572 23 414

Justering för poster som inte

ingår i kassaflödet, avskrivningar 2 295 2 398 10 600

Betald skatt 88 -25 -281

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL 9 766 3 945 33 733

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT

Ökning (-) /minskning (+) varulager -132 -8 281

Ökning (-) / minskning (+) av

kortfristiga fordringar -4 683 786 -8 052

Ökning (+) / minskning (-) av

kortfristiga skulder -259 -2 557 -2 098

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE

VERKSAMHETEN 4 692 2 166 23 864

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 263 -1 284 -3 931

Förvärv av dotterbolag -14 282 0 0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGS

VERKSAMHETEN -15 545 -1 284 -3 931

PERIODENS KASSAFLÖDE -10 853 882 19 933

Likvida medel vid periodens början 31 179 11 246 11 246

Likvida medel vid periodens slut 20 326 12 128 31 179

(13)

13

Nyckeltal

Moderbolag Moderbolag Moderbolag 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 2017-03-31 2016-03-31 -2016-12-31

3 månader 3 månader 12 månader (KSEK)

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%) 49,3 34,1 37,0

Rörelsemarginal (%) 30,0 9,3 28,1

Vinstmarginal (%) 23,9 7,6 22,2

Räntabilitet på eget kapital (%) 9,3 2,9 36,7

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK) 64 479 41 742 58 745

Balansomslutning (KSEK) 81 581 52 031 73 749

Sysselsatt kapital (KSEK) 64 479 41 742 58 745

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 3,1 1,2 1,3

Soliditet (%) 79,0 80,2 79,7

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK) 4 692 2 166 23 864

Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -10 853 882 19 933

Likvida medel (KSEK) 20 326 12 128 31 179

INVESTERINGAR

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -15 545 -1 284 -3 931

MEDARBETARE

Medelantalet anställda 37 33 31

Omsättning per anställd (KSEK) 649 487 2 649

Antalet anställda 40 33 37

DATA PER AKTIE

Antal aktier 9 500 000 9 500 000 9 500 000

Resultat per aktie 0,60 0,13 1,92

Eget kapital per aktie (SEK) 6,79 4,39 6,18

Antalet aktier uppgår till 9 500 000 (9 500 000) stycken.

(14)

14

Definition av nyckeltal

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%) Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK) Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK) Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Sysselsatt kapital (KSEK) Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder

inklusive latent skatt

Kapitalomsättningshastighet (ggr) Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%) Eget kapital i procent av balansomslutningen

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK) Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital dividerat med antal aktier

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :