• No results found

Om jag får avslag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Om jag får avslag"

Copied!
11
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Om jag får avslag

Sveriges läkarförbund

2015

(2)

Utgåva I, 2015

Läkarnas allmäntjänstgöring (AT) och specialiseringstjänstgöring (ST) regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Utbildningarnas innehåll och övergripande upplägg fastställs av myndigheten. Professionen preciserar innehållet i detalj genom specialitetsföreningarnas särskilda rekommendationer.

Man ansöker om legitimation eller specialistkompetensbevis hos Socialstyrelsen som bedömer om utbildningskraven är uppfyllda, i en majoritet av ansökningarna beslutar myndigheten att legitimation eller specialistkompetensbevis ska utfärdas.

En del ansökningar avslås emellertid av Socialstyrelsen. I de fallen bedömer myndigheten att ansökan inte är kom- plett eller att utbildningskraven inte är uppfyllda, eller både och.

Drabbas du av ett avslagsbeslut har du rätt att överklaga beslutet. Som medlem i Sveriges läkarförbund kan du få råd och hjälp i avslagsärenden.

(3)

Innehållsförteckning

Socialstyrelsens handläggning av ansökningar om legitimation och specialistkompetensbevis ... 4

Handläggning ...4

Överklagande ...4

Förvaltningsdomstolarna ... 5

Mål i förvaltningsrätten ...5

Mål i kammarrätten ...5

Mål i Högsta förvaltningsdomstolen ...5

Vad erbjuder Läkarförbundet? ... 6

Juridisk hjälp ...6

Vad kostar det? ...6

Medlemsrådgivningen ...6

Hur skriver jag mitt svar? ... 7

Formulering ...7

Tänk också på! ...7

Bilaga 1 Exempel på överklagande med begäran om anstånd att utveckla talan ... 8

Bilaga 2 Exempel på överklagande ... 9

Bilaga 3 Att överklaga – de olika instanserna ... 10

(4)

Socialstyrelsen är en nationell myndighet. Den tar bland annat fram regler för läkarnas allmäntjänstgöring och specialiseringstjänstgöring.

Myndigheten prövar och utfärdar också legitimationer och specialistkompe- tensbevis för läkare.

Det är alltså hos Socialstyrelsen man ansöker om legitimation och specialist- kompetensbevis.

Socialstyrelsens handläggning av ansökningar om legitimation och specialistkompetensbevis

Överklagande

Ett avslagsbeslut från Socialstyrelsen kan överklagas.

Anser du att beslutet är felaktigt, och att du uppfyller kraven som ställs, är det viktigt att så snabbt som möj- ligt börja förbereda ett överklagande. Från och med det datum du hämtade ut beslutet har du tre veckor på dig att inkomma med ett överklagande.

Du överklagar till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skrivelsen ska sändas till Socialstyrelsen som kontrolle- rar att överklagan inkommit i rätt tid och bedömer om överklagan föranleder dem att ändra sitt beslut. Det kan finnas ny information i överklagan som inte fanns med i ansökan. Det är dock ovanligt att Socialstyrelsen ändrar sitt beslut. Om beslutet kvarstår och överklagandet in- kommit i rätt tid sänds överklagan till förvaltningsrätten.

Hamnar du i situationen att du vill överklaga ett beslut bör du fundera på om du behöver du mer tid. Ob- servera att du inte kan få anstånd med att överklaga.

Däremot kan du sedan du gett in, ett kanske mycket kort överklagande, få anstånd med att utveckla det.

Det är förvaltningsrätten som kan besluta om anstånd.

Exempel på överklagande med begäran om anstånd för att utveckla överklagandet finns i bilaga 1.

Handläggning

Ansökan sänds med post till Socialstyrelsen.

Efer att Socialstyrelsen har mottagit och registre- rat ansökan ska handläggningen påbörjas. Bero- ende på arbetsbelastningen på den enhet som ar- betar med ansökningar sker detta olika snabbt.

Socialstyrelsens handläggare granskar om ansökan är komplett: Är den rätt ifylld, är samtliga dokument och bilagor bifogade, har ansökan intygats av behöriga per- soner, har den vidimerats etcetera. Handläggarna bedö- mer om utbildningskraven är uppfyllda. Till sin hjälp har Socialstyrelsen ett antal medicinskt sakkunniga läkare som tar del av och yttrar sig i enskilda ärenden.

Bedömer myndigheten att ansökan av någon anledning är ofullständig och behöver kompletteras informeras den sökande om detta. Man har i regel två veckor på sig att komplettera sin ansökan.

När Socialstyrelsen bedömer att ansökan är komplett och/eller den sökande fått möjlighet att komplettera ansökan fattar så myndigheten ett beslut – ansökan bi- falls eller avslås. Beslutet meddelas den sökande via post.

På sista sidan i det avslagsbeslut du fått från Socialstyrelsen finns det information om hur du går till väga för att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

(5)

Mål i förvaltningsrätten

När förvaltningsrätten mottar en överklagan sänds en kvittens till den klagande. Prövningen av målet sker oftast genom skriftlig handläggning, rätten begär i regel in svar från den klagande och Socialstyrelsen över de handlingar som sänts in. Svaren ska lämnas skriftli- gen om inte rätten beslutat att svaret får lämnas vid en muntlig förhandling. Skriftväxlingen pågår tills målet är utrett och färdigt för avgörande.

Rättens handläggningstid varierar, och det går inte att säga hur lång tid det tar från det att rätten mottagit överklagan fram tills att ett beslut är fattat. Det kan ta någon eller några månader, men även längre tid.

Mål i kammarrätten

Förvaltningsrättens dom kan överklagas skriftligen till Kammarrätten i Stockholm. I förvaltningsrättens dom står det inom vilken tid överklagan ska göras och vart den ska sändas.

Det krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp ett överklagande. Prövningstillstånd beviljas om kammarrätten anser att det finns anledning att betvivla riktigheten av förvaltningsrättens beslut, om rättens avgörande behövs för att ge ledning för hur liknande fall ska bedömas (så kallat prejudikat) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Mål i Högsta förvaltnings- domstolen

Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta för- valtningsdomstolen, som är sista instans. För att ett mål ska tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd.

Prövningstillstånd meddelas bara om avgörandet kan få betydelse som prejudikat, det vill säga ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas, eller om det an- nars finns synnerliga skäl, vilket är ett högt ställt krav.

Bara i några få procent av de mål som når Högsta för- valtningsdomstolen meddelas prövningstillstånd.

Förvaltningsdomstolarna

De allmänna förvaltningsdomstolarna är förvaltningsrätterna, kammarrätterna

och Högsta förvaltningsdomstolen. De handlägger främst mål som rör tvister

mellan enskilda personer och myndigheter.

(6)

Vad erbjuder Läkarförbundet?

Denna broschyr är avsedd som ett stöd för att du på egen hand ska kunna överklaga om du drabbas av ett avslagsbeslut. Om du känner dig osäker eller har frågor om beslutet eller Socialstyrelsens handläggning kan du få hjälp av Läkarförbundets sakkunniga. Du tycker kanske att beslutet är otydligt eller direkt felaktigt. Handlägg- ningen av din ansökan tar kanske lång tid. Du vill ställa frågor till Socialstyrelsens handläggare men du får inte tag på dem. Kontakta Läkarförbundet för rådgivning.

Om du önskar en mer ingående granskning av ditt ärende, sänd då Socialstyrelsens avslagsbeslut, ditt för- slag till överklagan samt övriga handlingar av relevans till Läkarförbundet. Ange namn, e-postadress, telefon- nummer och eventuell postadress, samt sista dag för överklagan. Tillströmningen av överklagningsärenden till Läkarförbundets kansli är ojämn och det kan vara en viss väntetid.

Juridisk hjälp

Läkarförbundets sakkunniga och förbundsjurister erbjuder följande hjälp:

• Juridisk diskussion

• Råd och tips om utformning av överklagan och andra inlagor

• Granskning av inlagor

Vad kostar det?

Alla medlemmar erbjuds kostnadsfri service. I servicen ingår de sakkunnigas och förbundsjuristernas genom- gång av ärendet och granskning av inlagor samt diskus- sion och rådgivning.

Medlemsrådgivningen

Telefon: 08-790 35 10 (daglig telefonjour) E-port: medlemsradgivningen@slf.se Postadress:

Medlemsrådgivningen Sveriges läkarförbund Box 5610

114 86 Stockholm

(7)

Hur skriver jag mitt svar?

Börja med att läsa igenom beslutet noggrant. En över- klagan bör självfallet innehålla alla relevanta fakta så att du slipper att komplettera senare. Avslagsbeslutet innehåller en eller flera nyckelmeningar som förklarar varför ansökan avslås. Utgå från dessa i din överklagan – det är skälen för avslaget som du ska motbevisa.

Formulering

Var och en har sitt personliga sätt att skriva. Därför är det svårt att ge allmänna råd om disposition och formuleringar. Man bör emellertid tänka på följande:

• Överklagandet bör utformas så att det tillgodoser behoven hos handläggare, jurister och domare som granskar och ska ta ställning till överklagan. Undvik förkortningar och medicinska termer. Att skriva i

”jag-form” är att föredra framför att använda sig av

”undertecknad”.

• Skriva tydligt och rakt på, undvik utsvävningar. Und- vik långa meningar med många bisatser.

• Texten bör vara saklig, undvik att skriva alltför per- sonligt eller i affekt, det kan flytta fokus bort från sakliga skäl för varför överklagandet ska bifallas. Gå inte till angrepp mot motparten.

• Undvik att göra egna värderingar av din utbildning.

Det finns oftast ingen anledning att själv framhålla brister eller tveksamheter i utbildningen – till exempel att ”ett visst utbildningsmoment kanske kunde ha genomförts bättre eller annorlunda.” Ge istället helt objektiva faktabeskrivningar.

• Överklagan bör vara stringent och så kortfattad som möjligt, argumenten för varför ansökan ska godkän- nas ska framgå tydligt och inte ”försvinna” i texten.

Texten bör om möjligt disponeras så att de viktigaste argumenten kommer i inledningen av överklagan.

• Hur långt ett överklagande bör vara går inte att ge- nerellt uttala sig om. Det kan röra sig om en sida eller flera. Längden beror ju till viss del på innehål- let i avslagsbeslutet. Kom ihåg att Socialstyrelsen och förvaltningsdomstolarna har tillgång till den ursprungliga ansökan och de bilagor som sänds in efter hand. Dessa behöver alltså inte sändas in på nytt.

• Vid överklagande till kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen bör du ange skälen för att prövningstillstånd ska beviljas.

Exempel på hur ett överklagande kan disponeras, se bilaga 2.

Tänk också på!

• För att få fattade beslut från förvaltningsrätten eller de andra förvaltningsdomstolarna så snart som möjligt, ange din e-postadress och be om att beslutet sänds dit.

• Det går bra att ringa till förvaltningsrätten och de an- dra förvaltningsdomstolarna för att förhöra sig om vad som händer i ärendet. Se då till att ha ärendenumret till hands.

(8)

Bilaga 1

Exempel på överklagande med begäran om anstånd att utveckla talan

Klagande: Anders Blomberg, leg. läkare/AT-läkare, Storgatan 1, 111 11 Storstad Överklagat beslut: Socialstyrelsens beslut Dnr 0.1-00000/0000

Saken: Avslag på ansökan om legitimation/specialistkompetens i XXXXXXXXXXXXX.

Jag överklagar härmed Socialstyrelsens rubricerade beslut och yrkar att jag beviljas legitimation/

specialistkompetens. Då jag behöver ytterligare någon tid för utvecklandet av talan begär jag anstånd med detta till 20XX-XX-XX.

Storstad den ………….

Anders Blomberg

OBS! Insänds till Socialstyrelsen Behörighet 106 30 Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 STOCKHOLM

(9)

Bilaga 2

Exempel på överklagande

Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 STOCKHOLM

Klagande: Anders Blomberg, leg. läkare/AT-läkare, Storgatan 1, 111 11 Storstad Överklagat beslut: Socialstyrelsens beslut Dnr 0.1-00000/0000

Saken: Avslag på ansökan om legitimation/specialistkompetens i XXXXXXXXXXXXX

Jag överklagar härmed Socialstyrelsens rubricerade beslut och yrkar att jag beviljas legitimation/specialist- kompetens.

Redogör för Socialstyrelsens skäl för avslag, försök att motbevisa skälen ett efter ett. Börja med det som av Socialstyrelsen förefaller vara mest graverande och fortsätt i fallande ordning. Redogör för hur du förvärvat de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som Socialstyrelsen anser att du saknar. Redogör för på vilket sätt du uppfyller de delmål som Socialstyrelsen anser att du inte uppfyller, hänvisa till befintliga intyg, eller nya intyg utfärdade av sakkunniga med relevant kompetens som tillförts ärendet under överklagandeprocessen.

Avslaget kan också ha sin grund i att Socialstyrelsen bedömer att utbildningen inte till fullo har uppfyllt formkraven, det vill säga att utbildningen inte har genomförts på exakt det sätt som författningen anger.

Detta gäller framför allt för specialistutbildningen. I sådana fall finns det möjlighet att hänvisa till en un- dantagsregel i Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369), som innebär att om det finns särskilda skäl får Socialstyrelsen meddela bevis om specialistkompetens.

Eventuellt en avslutande kort sammanfattning.

OBS! Insänds till

(10)

Bilaga 3

Att överklaga – de olika instanserna

1

4

Överklagan/anstånd till förvaltningsrätten Inlaga till förvaltningsrätten

Beslut

Ansökan Socialstyrelsen Komplettering

Beslut

En majoritet av ansökningarna bifalls, en del av dem behöver först kompletteras.

Ett antal ansökningar avslås även efter komplettering.

Process Kommentarer

Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. För prövning i Högsta förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd (PT). Ett mycket litet antal ärenden får PT.

Överklagan/anstånd till Högsta förvalt- ningsdomstolen

Prövningstillstånd

Inlaga till Högsta förvaltningsdomstolen Beslut

3 Förvaltningsrättens beslut kan överklagas

till kammarrätten. För att kammarrätten ska pröva överklagandet krävs prövnings- tillstånd (PT). Ett mindre antal ärenden får PT.

Överklagan/anstånd till kammarrätten

Prövningstillstånd Inlaga till kammarrätten Beslut

2 Socialstyrelsens avslagsbeslut kan över-

klagas till Förvaltningsrätten, som utreder och bedömer samtliga fall.

(11)

References

Related documents

• Önskemål har kommit in från kollektivtrafiken, där man upplever siktproblem vilket leder till en farlig trafiksituation i samband med hög hastighet av fordon från Tjärnavägen

Som kommuninvånare kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas..

Att Försäkringskassan vid varje begäran av uppgifter fattar någon form av beslut att bereda en socialnämnd tillgång till vissa uppgifter är, enligt rättens mening, inte

7 § första stycket tryckfrihetsförordningen gäller, enligt andra stycket 1 samma paragraf, att handling i form av diarium, journal samt sådant register eller annan förteckning

En utlänning som måste ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige, får enligt 4 § första stycket folkbokföringslagen folkbokföras endast om

Sedan Skatteverket överklagat kammarrättens avgörande fann Högsta förvaltningsdomstolen i dom den 26 mars 2012 (HFD 2012 ref. 20) att det aktuella förfarandet i och för sig

- En förutsättning för att avstå från beskattning av ett förbjudet lån måste, utom i undantagsfall, vara att den skattskyldige kan lämna en godtagbar och trovärdig

Bestämmelserna innebär att en fysioterapeut som är verksam med rätt till ersättning enligt lagen och som avser att överlåta sin verksamhet, ska anmäla till landstinget om han

En förutsättning för att SHL ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om skattefrihet för utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade

Frågan i målet gäller om det är ersättningen enligt de enskilda avtalen som ska läggas till grund för beskattningen eller om ersättningen ska bestämmas med utgångspunkt i

Enligt förarbetena (prop. 39) motiverades valet av denna period med att avkastningsskatten beräknas med utgångspunkt från förhållandena vid beskattningsårets ingång vid en

Den grunden för kvalificering av aktierna bortföll dock när Cytokin senare samma år såldes till Cytokin Holding vilket innebär att aktierna i C3a Holding, sett till den

Enligt artikel 18 punkt 1 i skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland får, såvitt nu är av intresse, pension och annan liknande ersättning, som med anledning

Skatterättsnämnden (2014-12-16, Svanberg, ordförande, Ohlson, Bohlin, Fored, Larsson, Sandberg Nilsson) yttrade: Förhandsbesked - Vad banken utför åt försäkringsbolaget

Enligt andra stycket inträder inte skattskyldighet för skattepliktiga varor som antingen transporteras till en upplagshavare eller varumottagare i ett annat EU-land,

I en situation där någon som har tillgångar men inte vill göra rätt för sig stadigvarande vistas utomlands i ett land där det saknas möjligheter till effektiv indrivning,

Exempelvis den omständigheten att någon underhållsskyldighet för styvbarnet inte längre föreligger ska därmed inte påverka bedömningen (jfr t.ex.. Rydin och Båvall, Beskattning

Detta innebär att den närståendeprövning som enligt bestämmelsen ska göras tar sikte endast på förhållandet mellan arvlåtaren och arvtagaren samt att skogskontomedel

Enligt första stycket uppgår den särskilda posten till ett belopp som motsvarar det negativa kapitalunderlag för räntefördelning som hänför sig till förvärvet, beräknat

Högsta förvaltningsdomstolen bifaller överklagandet och förklarar dels att förluster vid pokerspel hos UltimateBet, AbsolutePoker och WSOP inte ska beaktas vid beräkningen av

fastighetsförvaltare väljer att fakturera sina hyresgäster särskilt för deras elförbrukning eller låter elförbrukningen ingå ospecificerad i hyresdebiteringen kan

Kammarrätten har upprättat beslut om tillämpning av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RA- FS 1991:6

För att någon skall kunna dömas till ansvar för vållande till annans död eller vållande till kroppsskada eller sjukdom krävs att gärningsmannen har orsakat offrets död,