2015 Årsrapport Fjärrvärme. Falu Energi & Vatten AB

23  Download (0)

Full text

(1)

Signatur:__________________ Checksumma: FF-D0-D4-51

2016-10-19 23:19

2015 Årsrapport Fjärrvärme Falu Energi & Vatten AB

1 / 23

(2)

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter)

* Allmänt om verksamheten:

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed rapport för Fjärrvärmeverksamheten 2015. Jämförelsetal från föregående år anges inom parentes. Årsrapporten har upprättats i enlighet med ellagen (1997:857), förordningen om redovisning av

fjärrvärmeverksamhet (82006:1203) och Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om redovisning av

fjärrvärmeverksamhet (STEMFS 2007:4). Bolagets fjärrvärmeverksamhet omfattar produktionen och distribution av fjärrvärme i Faluns centrala delar, Grycksbo samt centrala Svärdsjö och Bjursås.

Falu Energi & Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Falu Kommuns Förvaltning AB (org.nr 556219-1832) som i sin tur är

dotterbolag till Falu Stadshus AB (org.nr 556478-9872), vilket är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen och helägt av Falu kommun. Falu Energi & Vatten AB är moderbolag till Falu Elnät AB (org.nr 556002-8473) och Falu Kraft AB (org.nr 556790-9147).

Falu Energi & Vatten AB är delägare i ett antal intressebolag. Dessa är Vindela Ekonomisk Förening (12,5 %), Dala Vind AB (5,8

%), Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15 andelar), Lennheden Vatten AB (50 %) och Grundledningen Handelsbolag (50 %).

Beskrivning av övriga verksamheter som bedrivs av företaget: Affärsområde Avfalls verksamhet omfattar omhändertagande av hushållsavfall, industri- och byggavfall, återvinningsbart material, slam och latrin. Affärsområde Vatten & Avlopps verksamhet omfattar produktion och distribution av dricksvatten samt omhändertagande och rengöring av avloppsvatten. Dotterbolaget Falu Kraft AB:s verksamhet omfattar produktion av el via kraftvärmeverk, drift av vattenkraftverken i Sundborn, Kniva, Lustebo, Korsnäs och Faluån samt delägande i vindkraftproduktion. Dotterbolaget Falu Elnät AB:s verksamhet är att tillhandahålla elnätstjänster i huvudsak inom Falu kommun samt utbyggnad och drift av optiskt fibernät i centrala Falun samt i vissa större tätorter utanför Falun.

Ägardirektiv och prissättningsfilosofi: Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att kunden betalar de kostnader vi har för att kunna leverera en säker värme, till detta kommer en skälig vinst. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt.

Enligt lag måste vi särredovisa fjärrvärmeverksamheten vilket betyder att vi inte flyttar pengar till andra verksamheter. I vårt fall särredovisar vi Falun och Småskalig fjärrvärme (Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö).

Vi har över 50 % av värmemarknaden i Falu kommun, vilket gör att vi har en dominerande ställning enligt konkurrensverket. Att ha en dominerande ställning på en marknad är inte förbjudet i sig, men ett dominerande företag får inte missbruka sin ställning. Detta gör att vi inte får använda oss av underprissättning för att slå ut en svagare konkurrent, eller ha olika priser för olika kunder som förbrukar energin på samma sätt med samma förutsättningar. Priset skall sättas så att Falu Energi & Vatten skall få skälig täckning för sina kostnader och avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten, samtidigt som kunderna ska ha långsiktigt stabil prisutveckling. Vinsten används dels till att konsolidera verksamheten, dvs avbetalningar för att långsiktigt kunna hålla attraktiva priser, del för utdelning till ägaren av koncernmodern, Falu Kommun. Målet är att fjärrvärmen ska vara enkel,

bekymmersfri, prisvärd och miljövänlig för våra fjärrvärmekunder. En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Falu Energi & Vatten AB var därför ett av pilotföretagen och startade Prisdialogen (www.prisdialogen.se). Falu Energi & Vatten vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder.

Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och ska sättas i dialog med kunderna. Falu Energi & Vatten AB redogör i prisdialogen för en långsiktig prisändringsmodell.

* Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret:

Avsaknaden av kyla även under 2015 resulterar i en mycket låg värmeförsäljning. Men ingen ont som inte har något gott med sig.

99,5 % av fjärrvärmen producerades med biobränslen. Men aldrig har så mycket av värmen producerats i kombination med el som under 2015. Att 99,5 % av fjärrvärmen producerades med biobränsle, detta innebär att vi i hög utsträckning kan sälja de

utsläppsrätter vi erhåller.

I november 2014 togs fjärrvärmeledning mellan Falun och Borlänge i drift, vilken kommer att tillvarata outnyttjade systemfördelar i det regionala energisystemet.

Under våren 2016 genomförs en gemensam förstudie med AB Borlänge Energi om framtida el och värmeproduktion i ett regionalsystem. Målsättningen att ett inriktningsbeslut kan fattas hösten 2016.

(3)

Signatur:__________________ Checksumma: FF-D0-D4-51

2016-10-19 23:19

Förvaltningsberättelse

* Flerårsöversikt

2015 (tkr), föregående års siffror inom parentes.

Nettoomsättning 230 212 (212 551)

Resultat efter finansiella kostnader 6 862 (9 802) Balansomslutning 350 779 (379 295)

Antal anställda 32 (31) Försåld värme GWh 292 (285) Soliditet 53,2 % (48,3)

Avkastning totalt kapital 3,3 % (2,5)

* Resultatdisposition

Balanserade vinstmedel 1 942.

Årets resultat 0.

Styrelsen föreslår att vinstmedlen balanseras i ny räkning.

Byte av redovisningsprincip:

Miljöinformation:

99,5 % av fjärrvärmen producerades med biobränsle, vilket innebär att våra miljövärden blir extremt bra. Vi genomför ett årligt klimatbokslut för hela Falu Energi & Vattens totala verksamhet där det framförallt är vår el och värmeproduktion som gör att Falu Energi & Vatten Totalt bidrog Falu Energi & Vatten till att minska klimatpåverkan med mer än 150 100 ton koldioxid (CO2-ekv).

Varje ny fjärrvärmekund bidrar till minskad klimatpåverkan.

Läs mer på www.fev.se/om-oss/ekonomi-ledning/klimatbokslut/

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen::

Framtiden handlar om att lösa enskilda kunders individuella behov. Det kräver att vi kan visa att fjärrvärme är en individuell tjänst trots sin kollektiva uppbyggnad. Att bli bäst på att förflytta värmemängder till rätt kund i rätt ögonblick. Det innebär att vi måste ändra fokus från att fokusera på vår egen produktion till att leta upp värme som redan finns. Framtiden handlar också om att stå på tårna och aktivt bjuda in kunder, leverantörer och olika energi- & samhällsaktörer och tillsammans med dem skapa genuint hållbara energisystem. Det kräver utsträckta händer och en ärlig vilja.

Utbyggnaden av fjärrvärme fortsätter, dock med en mycket lägre takt än tidigare och främst med förtätningar. Stort fokus kommer läggas på att skapa en bättre relation med våra befintliga kunder, genom att erbjuda fler tjänster. Arbetet med att få fler kunder till fjärrkylenätet är under de närmaste åren viktig för att nå acceptabel lönsamhet. Arbetet med Prisdialogen fortsätter. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. I dag konkurrerar fjärrvärmen med andra energilösningar på en konkurrensutsatt värmemarknad, en konkurrens som hårdnar.

För att ta nästa steg i att utveckla vårt energisystem "i världsklass" har vi sedan en tid arbetat med att skapa en EcoDataCenter www.ecodatacenter.se. bredvid Kraftvärmeverken. Datacentret kommer att kopplas in i Faluns energisystem. som bland annat prisats av Global District Energy Award 2013 i New York som ett av världens bästa. På så sätt kommer överskottsvärmen från centrets servrar och IT-utrustning att värma Faluns fastigheter via Falu Energi & Vattens fjärrvärmenät. Sommartid används spillvärmen från det lokala kraftvärmeverket för att driva maskinerna som kyler datacentret. Symbiosen mellan datacentret och Faluns energisystem gör att vi kommer att minska utsläppen av koldioxid så mycket att datacentret över en årscykel får en positiv inverkan på miljön. Vi ansluter med andra ord datacentret till ett redan hållbart energisystem och tar vara på all energi. Det innebär att Falu Energi & Vatten AB bygger världens första klimatpositiva datacenter.

Förstudien för ny produktion i Falun avslutads under 2013. Med modernare kraftvärmeteknik finns det större potential att utnyttja befintligt värmeunderlag för el generering. Förstudien visar att fördubbling av elproduktionen kan ske i Falun med samma

3 / 23

(4)

Förvaltningsberättelse

värmeunderlag som idag. Syftet med projektet är att säkerställa långsiktigt prisvärd och klimatneutral fjärrvärme bortom 2020. Vi genomför nu tillsammans med Borlänge Energi en gemensam utredning för att verifiera var det är mest ekonomiskt gynnsamt att bygga ny el- och värmeproduktion i regionen utredningen skall slutredovisas under hösten 2016. Målsättningen med eventuellt ny produktion är att bibehålla eller minska den totala kostnaden för att producera värme och el. Skall en investering vara lönsam krävs det att den ökade kapitalkostnaden täcks av lägre rörliga kostnader eller intäkter från el etc.

Övriga upplysningar:

Läs mer om verksamheten i vårt arbete med prisdialogen och vår prisändringsmodell.

www.fev.se/privat/fjaerrvaerme/priser/prisdialogen/

(5)

Signatur:__________________ Checksumma: FF-D0-D4-51

2016-10-19 23:19

Materiella anläggningstillgångar

Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar (tkr) (NO110-NO240 är obligatoriska uppgifter)

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installation

Pågående nyanlägg- ningar och förskott avseende materiella AT

Summa materiella anläggnings- tillgångar

Ingående anskaffningsvärde NO110 19 079 520 898 48 457 15 788 604 222

Inköp NO120 0 0 122 14 732 14 854

Försäljningar/utrangeringar NO130 0 0 0 0 0

Omklassificeringar NO140 0 18 842 3 784 -22 626 0

Utgående anskaffningsvärden NO150 19 079 539 740 52 363 7 894 619 076

Ingående avskrivningar NO210 -2 761 -270 260 -25 302 0 -298 323

Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar

NO220 0 0 0 0 0

Omklassificeringar NO230 0 0 0 0 0

Årets avskrivningar NO240 -462 -17 423 -3 320 0 -21 205

Utgående ackumulerade avskrivningar

NO250 -3 223 -287 683 -28 622 0 -319 528

Ingående uppskrivningar NO310 0 0 0 0 0

Återförda uppskrivningar på försäljningar/utrangeringar

NO320 0 0 0 0 0

Omklassificeringar mm NO330 0 0 0 0 0

Årets uppskrivningar NO340 0 0 0 0 0

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp NO360 0 0 0 0 0

Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto

NO370 0 0 0 0 0

Ingående nedskrivningar NO410 0 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar

NO420 0 0 0 0 0

Återförd nedskrivning NO430 0 0 0 0 0

Omklassificeringar NO440 0 0 0 0 0

Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde)

NO450 0 0 0 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde)

NO460 0 0 0 0 0

Redovisat värde NO500 15 856 252 057 23 741 7 894 299 548

5 / 23

(6)

Anläggningstillgångar specifikation

Anläggningskategori Materiella anl. tillg. (samtliga uppgifter obligatoriska)

Anskaffnings- värde

Ack. avskriv- ningar enligt plan

Planenligt restvärde

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installation

Pågående nyanlägg- ningar och förskott avs.

materiella AT

Summa

Värmeproduktionsanläggningar NO5000 19 079 137 932 13 723 15 788 186 522 -104 080 82 442

Kraftvärmeproduktions- anläggningar

NO50100 0 0 0 0 0 0 0

Distributionsanläggningar NO5020 0 401 808 38 640 0 440 448 -215 448 225 000

Övrigt (Ska specificeras)

NO5030 0 0 0 0 0 0 0

NO5040 0 0 0 0 0 0 0

NO5050 0 0 0 -7 894 -7 894 0 -7 894

Summa materiella anläggningstillgångar

NO50600 19 079 539 740 52 363 7 894 619 076 -319 528 299 548

(7)

Signatur:__________________ Checksumma: FF-D0-D4-51

2016-10-19 23:19

Byggnadsår distr.anl.

Byggnationsår distributions-

anläggningar (samtliga uppgifter obligatoriska)

Procent av total ledningslängd

Procent av total ledningslängd

Procent av total ledningslängd

Procent av total ledningslängd

2015 2014 2013 2012

1950-talet eller tidigare AL001 0 0 0 0

1960-talet AL002 0 0 0 0

1970-talet AL003 0 0 0 0

1980-talet AL004 6 6 7 8

1990-talet AL005 24 35 36 36

2000-talet AL006 58 43 43 43

2010-talet AL007 12 16 14 13

Summa AL000 100 100 100 100

7 / 23

(8)

Not Resultaträkning

Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska)

Nettoomsättning (tkr) 2015 2014

Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning RR7131 184 231 178 602

Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk) RR7132 0 0

Intäkter anslutningsavgifter RR7133 2 457 2 476

Intäkter elcertifikat RR7134 0 0

Intäkter utsläppsrätter RR7135 0 0

Övrigt (ska specificeras)

RR7115 0 0

Energitjänster RR7117 3 834 646

Sidointäkter RR7119 39 690 30 827

Summa övrigt RR7130 43 524 31 473

Nettoomsättning RR7110 230 212 212 551

(9)

Signatur:__________________ Checksumma: FF-D0-D4-51

2016-10-19 23:19

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2015 2014

Nettoomsättning RR7110 230 212 212 551

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

RR71120 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning RR71140 246 84

Övriga rörelseintäkter 1 RR71150 9 616 1 958

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RR71160 240 074 214 593

Rörelsens kostnader ange med minustecken:

Råvaror och förnödenheter RR73120 -127 103 -121 174

Övriga externa kostnader 3 RR73130 -57 131 -40 882

Personalkostnader 5 RR73140 -23 049 -22 056

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

RR73150 -21 205 -20 869

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

RR73160 0 0

Övriga rörelsekostnader 2 RR73180 0 0

Summa rörelsekostnader RR73190 -228 488 -204 981

Rörelseresultat RR74000 11 586 9 612

Resultat från finansiella investeringar:

Intäkter från andelar i koncernföretag 6 RR75110 0 0

Intäkter från andelar i intresseföretag 6 RR75120 0 0

Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

RR75130 1 871 4 358

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 RR75140 0 0

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

RR75145 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 RR75150 -6 594 -4 168

Summa finansiella poster RR75000 -4 723 190

Resultat efter finansiella poster RR76000 6 863 9 802

Extraordinära intäkter RR77110 0 0

Extraordinära kostnader RR77120 0 0

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag TU7713332 0 0

Lämnade koncernbidrag TU7713331 -1 808 -2 119

Förändring av periodiseringsfond TU771313 0 0

Förändring av överavskrivningar TU771323 -5 055 -7 683

Övriga bokslutsdispositioner TU771343 0 0

Summa bokslutsdispositioner TU771303 -6 863 -9 802

Resultat före skatt RR77135 0 0

Skatt på årets resultat 9 RR77140 0 0

Övriga skatter RR77150 0 0

Årets resultat RR78000 0 0

9 / 23

(10)

Balansräkning Tillgångar

TILLGÅNGAR (tkr) 2015 2014

Tecknat men ej inbetalt kapital BR71100 0 0

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

BR71211 0 0

Koncessioner, patent, licenser och varumärken BR71212 0 0

Hyresrätter och liknande rättigheter BR71213 0 0

Goodwill BR71214 0 0

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar BR71215 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar BR71210 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark NO500 15 856 16 318

Inventarier, verktyg och installation NO5002 23 741 23 155

Maskiner och andra tekniska anläggningar NO5001 252 057 250 638

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT NO5003 7 894 15 788

Summa materiella anläggningstillgångar BR71220 299 548 305 899

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag BR71231 0 0

Fordringar hos koncernföretag BR71232 0 0

Andelar i intresseföretag BR71233 0 0

Fordringar hos intresseföretag BR71234 0 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav BR71235 0 742

Lån till delägare eller närstående BR71236 0 0

Andra långfristiga fordringar BR71237 0 0

Summa finansiella anläggningstillgångar BR71230 0 742

Summa anläggningstillgångar BR71200 299 548 306 641

Varulager m.m

Råvaror och förnödenheter BR71311 7 219 7 412

Varor under tillverkning BR71312 0 0

Färdiga varor och handelsvaror BR71313 0 0

Övriga lagertillgångar BR71316 3 382 4 567

Pågående arbete för annans räkning BR71314 0 630

Förskott till leverantörer BR71315 0 0

Summa varulager m.m. BR71310 10 601 12 609

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar BR71321 14 584 30 183

Fordringar hos koncernföretag BR71322 17 640 27 176

Fordringar hos intresseföretag BR71323 0 0

Övriga fordringar BR71324 479 310

Upparbetad men ej fakturerad intäkt BR71327 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 BR71325 632 413

Summa kortfristiga fordringar BR71320 33 335 58 082

Kortfristiga placeringar

Andelar i koncernföretag BR71331 0 0

Övriga kortfristiga placeringar BR71333 0 0

Summa kortfristiga placeringar BR71330 0 0

Kassa och bank

Kassa och bank BR71340 7 295 1 963

Redovisningsmedel BR71341 0 0

Summa kassa och bank BR71342 7 295 1 963

Summa omsättningstillgångar BR71300 51 231 72 654

SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 350 779 379 295

(11)

Signatur:__________________ Checksumma: FF-D0-D4-51

2016-10-19 23:19

Balansräkning EK och Skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)

2015 2014

Bundet eget kapital

Aktiekapital BR72111 2 175 2 175

Ej registrerat aktiekapital BR721111 0 0

Uppskrivningsfond BR72113 0 0

Reservfond BR72115 0 0

Andra fonder BR72114 0

Inbetalda insatser och emissionsinsatser (endast för ek. för.) BR72116 0

Summa bundet eget kapital 11 BR72110 2 175 2 175

Fritt eget kapital

Överkursfond BR72112 0 0

Balanserat resultat BR72121 1 942 1 942

Årets resultat RR78000 0 0

Summa fritt eget kapital 11 BR72120 1 942 1 942

Eget kapital BR72100 4 117 4 117

Obeskattade reserver BR72200 234 476 229 422

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser BR72311 0 1 005

Avsättningar till skatter BR72312 1 075 0

Övriga avsättningar BR72313 0 0

Summa avsättningar BR72300 1 075 1 005

Långfristiga skulder

Obligationslån BR72411 0 0

Checkräkningskredit BR72410 0

Skulder till kreditinstitut BR72412 56 969 82 750

Skulder till koncernföretag BR72413 0 0

Skulder till intresseföretag BR72414 2 063 0

Övriga skulder BR72415 0 0

Summa långfristiga skulder 12 BR72400 59 032 82 750

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit BR72510 0

Skulder till kreditinstitut BR72511 0 0

Förskott från kunder BR72512 0 0

Pågående arbete för annans räkning BR72521 0 0

Fakturerad men ej upparbetad intäkt BR72522 0 0

Leverantörsskulder BR72513 19 500 20 417

Växelskulder BR72514 0 0

Skulder till koncernföretag BR72515 24 867 33 935

Skulder till intresseföretag BR72516 0 0

Skatteskulder BR72517 0 0

Övriga kortfristiga skulder BR72518 2 792 2 475

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 BR72519 4 920 5 174

Summa kortfristiga skulder BR72500 52 079 62 001

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BR72000 350 779 379 295

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser:

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar, varje slag för sig

BR72625 0

Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag för sig

BR72609 0

Summa ställda säkerheter BR72624 0

Ansvarsförbindelser BR72620 0 0

Övriga ansvarsförbindelser BR72621 0 0

Beräkning av sysselsatt kapital:

SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 350 779 379 295

- Justerade skulder BR75200 -163 771 -196 229

+ Räntebärande skulder BR75300 56 969 82 750

11 / 23

(12)

Balansräkning EK och Skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)

2015 2014

= SYSSELSATT KAPITAL BR75000 243 977 265 816

(13)

Signatur:__________________ Checksumma: FF-D0-D4-51

2016-10-19 23:19

Kassaflödesanalys

Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i rutan till höger.

Kassaflödesanalys (tkr) 2015 2014

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster RR76000 6 863 9 802

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. KF112 21 205 20 869

KF1 28 068 30 671

Betald inkomstskatt KF113 70 1 004

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

KF110 28 138 31 675

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager KF121 2 008 -4 753

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar KF122 24 747 -17 630

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder KF123 -9 922 11 516

Kassaflöde från den löpande verksamheten KF120 44 971 20 808

Investeringsverksamheten

Lämnade kapitaltillskott KF131 0 0

Lämnade koncernbidrag KF1311 0 0

Förvärv av aktier i dotterföretag KF132 0 0

Avyttring av aktier i dotterföretag KF1321 0 0

Förvärv av rörelse/inkråm KF133 0 0

Avyttring av rörelse/inkråm KF134 0 0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar KF135 0 0

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar KF136 0 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar KF137 -14 855 -19 542

Avyttring av materiella anläggningstillgångar KF138 0 0

Förvärv av finansiella tillgångar KF139 0 0

Avyttring av finansiella tillgångar KF1391 742 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten KF130 -14 113 -19 542

Finansieringsverksamheten

Nyemission KF141 0 0

Erhållna aktieägartillskott KF142 0 0

Utbetald utdelning KF145 0 0

Erhållna koncernbidrag KF146 0 0

Lämnade koncernbidrag KF147 -1 808 -2 119

Upptagna lån KF143 0 0

Amortering av lån KF144 -23 718 -2 090

Förändring av checkräkningskredit KF148 0 0

Kassaflöde från finansieringverksamheten KF140 -25 526 -4 209

Årets kassaflöde KF150 5 332 -2 943

Likvida medel vid årets början KF160 1 963 4 906

Kursdifferens i likvida medel KF170 0 0

Likvida medel vid årets slut KF180 7 295 1 963

Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet:

Av- och nedskrivningar av tillgångar KF210 21 205 20 869

Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar KF220 0 0

Avsättningar till pensioner KF230 0 0

Övriga avsättningar KF240 0 0

Orealiserade valutakursdifferenser KF250 0 0

Andra ej likviditetspåverkande poster KF260 0 0

Summa poster som inte ingår i kassaflödet KF200 21 205 20 869

13 / 23

(14)

Särskild rapport

Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2015 2014 2013 2012

1. Leverans av värme för uppvärmning (MWh)

1.1 Levererad värme inom koncernen FV12 93 206 90 189 100 347 103 932

1.2 Levererad värme till intresseföretag FV13 0 0 0 0

1.3 Levererad värme inom den juridiska personen FV14 2 513 1 599 2 010 1 334

1.4 Levererad värme externt FV15 196 361 193 057 211 243 215 360

Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet FV10 292 080 284 845 313 600 320 626 2 Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh)

2.1 Levererad el inom koncernen FV22 0 0 0 0

2.2 Levererad el till intresseföretag FV23 0 0 0 0

2.3 Levererad el inom den juridiska personen FV24 0 0 0 0

2.4 Levererad el externt FV26 0 0 0 0

Totalt levererad el FV20 0 0 0 0

(15)

Signatur:__________________ Checksumma: FF-D0-D4-51

2016-10-19 23:19

Redovisnings- och värderings- principer

Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter)

* Redovisnings- och värderingsprinciper:

Års- och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med redovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

* Avskrivningsprinciper:

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden.

Härvid tilllämpas följande avskrivningstider:

Byggnader och markanläggningar 20-50 år Produktionsanläggning/distributionsnät 10-40 år Inventarier, verktyg och installationer 5-15 år

* Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.:

Fördelningsprinciper

Intäkter och kostnader för fjärrvärmen särredovisas på särskilda kostnadsställen. Fördelning av med övrig verksamhet gemensamma fordringar och skulder har gjorts med hjälp av fördelningsnycklar.

Intäkter

Försäljning av tjänster och produkter redovisas vid leverans till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas netto efter moms.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar.

Utsläppsrätter redovisas som lager och värderas till verkligt värde. Fordringar upptas till det belopp, som de efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Varulager värderas, med tillämpning av först-in-först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

* Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar:

Prissättning av administrativa tjänster samt hyror som fördelas inom bolaget sker enligt självkostnadsprincipen, övrig försäljning till andra bolag inom koncernen sker till marknadsmässiga priser.

Övriga upplysningar:

15 / 23

(16)

Not - Leasing

Leasing

Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått.

Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tKr) 2014

Specificera:

TUL201 0

TUL202 0

TUL203 0

TUL204 0

TUL205 0

Totalt 0

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tKr) 2014

Specificera:

TUL302 0

TUL303 0

TUL304 0

TUL305 0

TUL306 0

Totalt 0

(17)

Signatur:__________________ Checksumma: FF-D0-D4-51

2016-10-19 23:19

Tilläggsupplysningar 1-3

Noter till resultaträkning

1. Övriga rörelseintäkter (tkr) 2015 2014

Specificera:

TU711513 0

TU711523 0

TU711533 0

TU711543 0

Totalt 0 0

2. Övriga rörelsekostnader (tkr) 2015 2014

Specificera:

TU731343 0

TU731353 0

TU731363 0

TU731373 0

Totalt 0 0

3. Övriga externa kostnader (tkr) 2015 2014

Specificera:

TU731383 0

TU731384 0

TU731385 0

TU731386 0

Totalt 0 0

17 / 23

(18)

Tilläggsupplysningar 4-7

Noter till resultaträkning

4. Medelantal anställda 2015 2014

Män TU731413 30 29

Kvinnor TU731423 2 2

Totalt TU731403 32 31

5. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr)

2015 2014

Styrelse och VD TU731443 -371 -379

Övriga anställda TU731453 -15 207 -14 611

Totalt TU731463 -15 578 -14 990

Sociala kostnader TU731473 -6 488 -6 189

varav pensionskostnad TU731483 -1 768 -1 681

varav pensionskostnad för styrelse och VD TU731493 -115 -120 Totalt löner och sociala kostnader TU731433 -22 066 -21 179

6. Resultat från andelar i koncernföretag och/eller intresseföretag (tkr)

2015 2014

Utdelning TU751113 0

Realisationsresultat vid avyttring av andelar TU751123 0

Nedskrivningar TU751133 0

Återförda nedskrivningar TU751143 0

Övrigt TU751153 0

Totalt TU751103 0 0

7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr) 2015 2014

Ränteintäkter från koncernföretag TU751413 0

Övriga ränteintäkter TU751423 0

Övrigt TU751433 0

Totalt TU771403 0 0

(19)

Signatur:__________________ Checksumma: FF-D0-D4-51

2016-10-19 23:19

Tilläggsupplysningar 8-10

Noter till resultaträkning

8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr) 2015 2014

Räntekostnader till koncernföretag TU751513 0

Övriga räntekostnader TU751523 0

Övrigt TU751533 0

Totalt TU751103 0 0

9. Skatt på årets resultat (tkr) 2015 2014

Aktuell skatt för året TU771413 0

Upplösning av avsättning för skatter TU771423 0

Uppskjuten skatt TU771433 0

Övrigt TU771443 0

Totalt TU771403 0 0

Noter till balansräkning

10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)

2015 2014

Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning TU713263 0

Övriga interimsposter TU713293 0

Totalt TU713253 0 0

19 / 23

(20)

Tilläggsupplysningar 11

Noter till balansräkning 11. Förändring av eget kapital (tkr) (obligatorisk uppgift)

Aktiekapital Uppskrivnings- fond

Reservfond Inbetalda insatser och emissions- insatser (ek.

för.)

Överkurs- fond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt eget kapital

Belopp vid årets ingång 2 174 0 0 0 0 1 942 0 4 116

Resultatdisposition enligt bolagsstämman:

Utdelning 0 0

Balanseras i ny räkning 0 0 0

Fondemission 0 0 0 0

Nyemission 0 0 0

Kostnader hänförliga till emission 0 0

Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång

0 0

Årets resultat 0 0

Medlemsinsatser (ek. för.) 0

Förlagsinsatser (ek. för.) 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0

Belopp vid periodens utgång 2 174 0 0 0 0 1 942 0 4 116

(21)

Signatur:__________________ Checksumma: FF-D0-D4-51

2016-10-19 23:19

Tilläggsupplysningar 12-13

Noter till balansräkning

12. Långfristiga skulder (tkr) 2015 2014

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen TU724163 0 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen TU724173 0

Totalt TU724153 0 0

13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)

2015 2014

Förutbetalda intäkter nätavgifter TU725194 0

Övriga interimsposter TU7251963 0

Totalt TU725193 0 0

21 / 23

(22)

Tilläggsupplysningar 14-16

Noter till resultat- eller balansräkning

14. Övriga upplysningar 2015 2014

Specificera:

TU727013 0

TU727023 0

TU727033 0

TU727043 0

Totalt 0 0

15. Övriga upplysningar 2015 2014

Specificera:

TU727053 0

TU727063 0

TU727073 0

TU727083 0

Totalt 0 0

16. Övriga upplysningar 2015 2014

Specificera:

TU7270013 0

TU7270023 0

TU7270033 0

TU7270043 0

Totalt 0 0

(23)

Signatur:__________________ Checksumma: FF-D0-D4-51

2016-10-19 23:19

Underskrifter

Underskrifter (Obligatorisk uppgift) Underskrifter

Falun 2016-06-

Ragnar Kroona Ordförande

Falun 2016-06-

Bo Wickberg Falun 2016-06-

Paula Aspfors

Falun 2016-06-

Lars Broman Falun 2016-06-

Dietmar Gleich

Falun 2016-06-

Lars Runsvik Falun 2016-06-

Carl-Erik Nyström

Falun 2016-06-

Åke Persson

Arbetstagarrepresentant Falun 2016-06-

Tage Kusgård Arbetstagarrepresentant

Falun 2016-06-

Per Dahlberg Verkställande Direktör Vårt revisorsintyg har angivits 2016-

KPMG AB

Margareta Sandberg Auktoriserad revisor

23 / 23

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :