• No results found

Uppföljning av bostad med särskild service enligt LSS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uppföljning av bostad med särskild service enligt LSS"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bilaga 1 Uppföljning av bostad med särskild service enligt LSS Basuppgifter

Grupp- och servicebostad: Tantolundens gruppbostäder

Adress: Ringvägen 36, 118 67 Stockholm

Verksamhetschef/enhetschef: Marilou Donaire

Telefon: 0733 - 27 18 66

Hemsida: ---

Verksamhetens regiform: Kommunal regi Enskild regi Entreprenad

Beteckning för tillstånd från länsstyrelsen: Ringvägen 36-38, 7022-08-95085 Ringvägen 48, 7022-08-85087 Krukmakarg. 10, 7022-7022-08-95089

Huvudman Carema Orkidén AB

Verksamhetens inriktning: Gruppbostad Servicebostad Korttidsboende

Verksamheten består av enheterna - Ringvägen 36-38

- Ringvägen 48 - Krukmakargatan 10 Antal boende totalt: 15. 5 på vardera boende.

Uppföljningen utförd av: Kjell Carlsson, avdelningscontroller Vid uppföljningen medverkade

från utföraren:

- Marilou Donaire, verksamhetschef - Solweig Palm, verksh.chef/koordinator (Ringvägen 36-38 och Ringvägen 48) - Anders Almerén, gruppchef

(Ringvägen 36-38) - Kristian Julius, gruppchef

(Krukmakargatan 10)

Datum för uppföljningen: 2009-09-28: Ringvägen 36-38 och

Ringvägen 48

2009-10-16: Krukmakargatan 10

(2)

Metod

Metod för uppföljningen:

Besök i verksamheten; samtal med verksamhetschef och gruppchef, rundvandring i lokaler, granskning av dokumentation och rutiner.

Sammanfattande bedömning

Samlad bedömning av uppföljningen:

Förvaltningens bedömning är att verksamheten vid Tantolundens gruppbostäder har en god kvalitet med respekt för de boendes självbestämmanderätt och integritet. Bortsett från nedan angivna avvikelser bedrivs verksamheten i enlighet med upprättat entreprenadavtal.

Nästa verksamhetsuppföljning planeras till våren 2010. Om inte annat anges ska nedanstående avvikelser då vara åtgärdade.

Inga avvikelser finns.

Följande avvikelser finns.

- Carema Orkidén ska senast den 24 november 2009 inkomma med en skriftlig redogörelse till stadsdelsförvaltningen för hur verksamheten är organiserad vid Tantolundens gruppbostäder. Av redogörelsen ska framgå vem som är verksamhetschef (föreståndare) och att den personen har relevant högskoleutbildning enligt SOSFS 2002:9. Verksamhetschefen ska vara den som svarar för den dagliga ledningen av verksamheten och den som enligt länsstyrelsens tillstånd förestår

verksamheten.

- Verksamheten ska tydliggöra sina rutiner för hur kontakter med hälso- sjukvården ska skötas gällande läkemedelsdelegeringar. Läkemedelsdelegeringar saknades vid besöket på Krukmakargatan 10. Efter att verksamhetschefen kontaktat husläkarmottagningen förnyades samtliga delegeringar inom en vecka efter besöket.

- Enheterna ska utse aktivitetsombud.

- Fullständigt namn och personnummer ska vara angivet på pärmar med de boendes dokumentation.

(3)

3 KF:s övergripande inriktningsmål:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Indikatorer

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

---

Andel ekologiska livsmedel i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel Kommentar

Enheterna har självhushåll men de boende har valt att äta middag och frukost gemensamt.

Enheterna försöker välja ekologiska livsmedel vid inköp.

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Grupp- och servicebostäder

Följande inslag finns i grupp- och servicebostäder Självständighetsutveckling

Service, personlig omvårdnad och tillsyn Stöd för socialt nätverk

Samverkan/kontakter med övriga samhället Fritid och kultur

HSL Kommentar

Stödperson

Det finns en stödperson för varje boende.

När stödpersonen är i tjänst är det denne som i första hand utför insatserna och är ansvarig för planering av insatser för den enskilde.

Den enskilde har möjlighet att byta stödperson.

Utföraren arbetar för att uppnå kontinuitet för brukarna, dvs. minimerar antalet personer som arbetare med den enskilde, följer genomförandeplanen och håller överenskomna tider.

Kommentar

Dokumentation utifrån bestämmelser i LSS

Beställning finns som innehåller - relation till aktuella insatser – bakgrundsfakta, beskrivning av sociala förhållanden, sociala kontaktnät, intressen och uppgift om vilka insatser som ska utföras

Av beställningen framgår aktuell situation och insatsens syfte.

(4)

Den genomförandeplan som finns innehåller:

Stödpersons namn

Långsiktiga mål utifrån den enskildes önskemål

Ett veckoschema där insatsernas utformning beskrivs till innehåll och tid samt vilka av insatserna som ingår i stödpersonens ordinarie arbetsuppgifter

Att information har getts om enhetens klagomålshantering

Datum för utförarens uppföljning av genomförandeplanen, med angivande av områden som är av speciell vikt att följa upp

Ansvarig arbetsledare

Underskrift av stödperson, den enskilde eller då detta inte är möjligt god man

Genomförandeplanen följs upp minst en gång per år i samverkan med biståndshandläggare Genomförandeplanen följs upp minst en gång per år i samverkan med den enskilde/god man Löpande dokumentation finns om faktiska omständigheter och händelser av betydelse Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt

Verksamheten medverkar till individuell plan enligt LSS om detta begärs av den enskilde.

Kommentar

Verksamheten använder Carema Orkidéns datoriserade dokumentationssystem. Dokumentation finns även i pappersform som förvaras i pärmar i låsbart skåp. På pärmryggarna är endast de boendes förnamn angivet.

Brukarinflytande

Den enskilde och/eller deras företrädare deltar vid upprättande av genomförandeplan

Det finns former för brukarinflytande

Ange vilka former och hur brukares synpunkter och förslag tas tillvara: Varje boende erbjuds brukarkonferens en gång per år. Enheterna har också boendeträffar som protokollförs.

Kommentar

Boendemiljö För gruppbostad

Boendet/gemensamhetslokalen är tillgänglig och ändamålsenlig Boendemiljön är hemlik

De boende erbjuds bostad med:

tillfredsställande fysisk tillgänglighet egen toalett

egen dusch egen kokmöjlighet

personliga förvaringsutrymmen För servicelägenheter

Det finns tillgång till gemensamhetsutrymmen

(5)

5

Inflyttning

De boende får vid inflyttningen muntlig information skriftlig information Kommentar

Indikatorer

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka – trygghet, värdighet och valfrihet ska känneteckna hela omsorgen

---

Andel nöjda brukare

--- Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet (Andel personer som tillfrågats som definierats som trygga av det totala antalet tillfrågade)

Kommentar

På Ringvägen 36-38 och Ringvägen 48 uppskattar verksamhetschefen att 90 % av de boende är nöjda och upplever trygghet. På Krukmakargatan 10 uppskattar gruppchefen att samtliga boende är nöjda och upplever trygghet.

Hösten 2009 genomför staden en egen brukarundersökning som omfattar alla personer som har insatser enligt LSS.

Samarbete mellan beställare, utförare respektive övriga myndigheter samt god man

Beställaren har informerat eller samverkat med utföraren om hur ansvar och uppgifter kring den enskilde fördelas på andra aktörer.

Utföraren har rutiner för samarbete med andra aktörer, exempelvis daglig verksamhet Utföraren har rutiner för att till beställaren anmäla förändrade behov hos brukaren.

Utföraren underrättar berörd nämnd om väsentliga förändringar i verksamheten.

Utföraren samarbetar med andra myndigheter.

Rutin finns för samverkan med ev. god man/förvaltare.

Kommentar

Ledningssystem

Ledningssystem finns i enlighet med SOSFS 2006:11

Arbete med att ta fram ett ledningssystem i enlighet med SOSFS 2006:11 pågår Kommentar

Egenuppföljning

Det finns ett system för regelbunden egenuppföljning av verksamheten.

Kommentar

(6)

Synpunkts- och klagomålshantering

Det finns ett system för synpunkts- och klagomålshantering.

Information finns så att den enskilde vet var han/hon ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål.

Redovisning finns över inkomna synpunkter och klagomål och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa.

Årliga brukarundersökningar genomförs Kommentar

Lex Sarah enligt 24 a § LSS SOSFS 2008:11

Rutiner finns och tillämpas för anmälan enligt SOSFS 2008:11 (Lex Sarah).

Utföraren ser till att beställande stadsdelsnämnd/kommun omedelbart får kännedom om anmälan enligt Lex Sarah.

Ingen anmälan enligt Lex Sarah har skett under senaste året.

Om Lex Sarah anmälan gjorts under föregående år ange antal

Avseende:

Kommentar

Avvikelserapportering

Rutiner finns för rapportering av medicinska avvikelser

Rutiner finns för att beställande stadsdelsnämnd/kommun omedelbart får kännedom om anmälan enligt Lex Maria.

Ingen anmälan enligt Lex Maria har skett sedan föregående uppföljning Om Lex Maria anmälan gjorts, ange antal och avseende vad:

Antal Lex Maria Avseende:

Kommentar

Kost

Kosten anpassas individuellt efter den enskildes behov och önskemål Tillgång finns till specialistkompetens i kost- och nutritionsfrågor

Samarbete kring kosten för den enskilde finns mellan den enskildes boende och den dagliga verksamheten

Kommentar

(7)

7

Livsmedelshantering

Ett egenkontrollprogram finns, anpassat efter aktuell verksamhet.

All personal har genomgått utbildning avseende livsmedelshygien.

Utföraren är registrerad som livsmedelsföretagare hos miljöförvaltningen i Stockholms stad eller motsvarande i annan kommun.

Kommentar Fritid

De boende erbjuds, utifrån önskemål att delta i individuella och gemensamma fritids- och kulturaktiviteter.

De boende erbjuds, utifrån önskemål stimulans och stöd att upprätthålla ett socialt nätverk.

Personal eller annan lämplig person följer vid behov med de boende till sjukhus, läkare, tandläkare, frisör etc.

Kommentar

Hantering av egna medel och nycklar Rutiner finns för hantering av egna medel.

Rutiner finns för hantering av nycklar.

Kommentar

Städning och tvätt

Lägenheter/ rum och gemensamma utrymmen städas och vårdas tillsammans med den enskilde

Utföraren svarar för eller biträder den enskilde med att hans/hennes personliga kläder tvättas regelbundet.

Utföraren svarar för eller biträder den enskilde med att hans/hennes personliga kläder stryks vid behov.

Vid behov utförs mindre lagningar av kläder.

Kommentar

Hälso- och sjukvård

Utföraren har byggt upp ett samarbete med hälso- och sjukvården.

De boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

De boende har en namngiven läkare.

Rutiner finns för hur hälso- och sjukvårdspersonal ska kontaktas.

Möjlighet finns till hembesök av läkare alla tider på dygnet.

Rutiner finns för delegering.

(8)

De boende har tillgång till uppsökande verksamhet med munhälsobedömning samt tandvårdsintyg för nödvändig tandvård.

Kommentar

Medicintekniska produkter

Lokala rutiner finns i enlighet med SOSFS 2008:1.

Utföraren tillhandahåller och bekostar arbetstekniska hjälpmedel, övrig utrustning,

arbetsredskap, hjälpmedel, förbrukningsartiklar, inkontinenshjälpmedel m.m. som åtgår för att fullgöra åtagandet.

Kommentar

Hygien och MRSA

Utföraren arbetar med basala hygienrutiner i enlighet med vårdprogram för MRSA och utrustning (ex. engångshandskar, handsprit) för detta finns tillgängligt för personalen.

All personal har utbildning om basala hygienrutiner.

Vårdprogram för MRSA tillämpas även i övriga delar.

Kommentar

Läkemedelshantering

Rutiner finns för hantering av läkemedel Kommentar

Vid besöket på Krukmakargatan 10 hade enhetens läkemedelsdelegeringar upphört att gälla sedan ca en månad tillbaka. Orsak var att ansvarig distrikssköterska slutat sin anställning. Den nya

distrikssköterskan hade uppgivit att hon på grund av tidsbrist måste vänta med att förnya delegeringarna.

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Personal och ledning Ledning

Minst en av dem som är ansvarig för driften av verksamheten (verksamhetschef/enhetschef) har:

Ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd Minst 36 månaders praktisk erfarenhet av arbete heltid inom funktionshinderområdet, exempelvis som omsorgspersonal eller som arbetsledare

Dokumenterad relevant utbildning enligt SOSFS 2002:9 Chefens ersättare har relevant utbildning

Personal

Totalt antal anställda: 17 personer.

Personalens anställningsform:

100 % av personalen är tillsvidare anställda Minst 75 % av personalen är tillsvidare anställda

(9)

9

Minst 25 % av personalen är tillsvidare anställda

Mindre än 25 % av personalen är tillsvidare anställda Personalens kompetens totalt (oavsett anställningsform):

100 % har 5 års arbete med omsorg och/eller adekvat utbildning (vårdare) Minst 90 % har 5 års arbete med omsorg och/eller adekvat utbildning (vårdare) Minst 80 % har 5 års arbete med omsorg och/eller adekvat utbildning (vårdare) Under 80 % har 5 års arbete med omsorg och/eller adekvat utbildning (vårdare) Personalomsättningen bland omvårdnadspersonalen har under det senast året varit

0% 1-5% 6-10% 11-15% 16-20% 21 % eller mer Plan finns för personalens kompetensutveckling.

Rutiner finns för introduktion av nyanställda.

All personal behärskar det svenska språket i tal.

All personal behärskar det svenska språket i skrift.

Vid behov finns tillgång till vikarier.

Kommentar

Solweig Palm är den som enligt länsstyrelsens tillstånd förestår verksamheten. Marilou Donaire innehar tjänsten som verksamhetschef. Marilou har 80 blandade högskolepoäng, hon har 26 års erfarenhet av arbete med målgruppen, de senaste åren som biträdande föreståndare för en gruppbostad i kommunal regi. Enligt Solweig Palm fungerar Marilou som trainee och planeringen är att hon ska komplettera sin utbildning för att uppnå kompetens enligt SOSFS 2002:9.

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Ekonomi och administration

Rutiner finns för avstämning med beställaren för reglering av ersättning.

Fakturorna avser rätt period.

Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning.

Kommentar

Gemensamhetslokaler och utrustning

Lokalerna är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs.

Lokalerna är utrustade med brandlarm.

Rutiner finns för utrymning vid brand eller annan fara.

Utrymningsövningar genomförs regelbundet.

Lokalerna är tillgängliga för personer med rörelsehinder.

Kommentar

(10)

Utfästelser och åtaganden om mervärden i anbud

Den enskilde är alltid garanterad minst en fritidsaktivitet i veckan utanför gruppbostaden där personal följer med om behov finns.

Aktivitetsombud på varje enhet

All nyrekryterad vård/omsorgspersonal kommer att ha lägst gymnasial

vårdutbildning, arbetslivserfarenhet från omsorgsverksamhet samt goda kunskaper i svenska språket.

Öka och utveckla personalens och chefernas kompetens.

Kommentar

- Ingen av enheterna har aktivitetsombud. Enligt verksamhetschefen kommer aktivitetsombud att utses på kommande planeringsdagar.

- Verksamheten har inte gjort några nyrekryteringar sedan verksamhetsövergången den 1 februari

- Åtagandet att öka och utveckla personalens och chefernas kompetens kommer att mätas vid

verksamhetsuppföljning våren 2010.

References

Related documents

Verksamhetschefen ansvarar för att det finns ett ändamålsenligt ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården enligt Socialstyrelsens föreskrifter

Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning och säkerhetsutrustning som behövs för att skydda den enskilde, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera

 följa den lagstiftning som är tillämplig för verksamheten och verkställa de beslut som fattats enligt Socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa

Väsby stöd och omsorg ska ha lokala rutiner som ska följa nämndens kvalitets och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för klagomål och synpunkter..

Väsby välfärd ska ha lokala rutiner som ska följa nämndens kvalitets och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för klagomål och synpunkter..

Beskriv arbetssätt för samverkan med övriga för boende viktiga personer och aktörer Enheten har regelbunden kontakt med de boendes gode män och anhöriga. Dessa bjuds bl a in

Beskriv arbetssätt för samverkan med övriga för boende viktiga personer och aktörer Enheten har regelbunden kontakt med de boendes gode män och anhöriga. Dessa bjuds bl a in

Beskriv arbetssätt för att säkerställa boendes självbestämmande och delaktighet På enheten arbetar man ständigt med den enskildes rätt till självbestämmande och delaktighet..