Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Full text

(1)

UBN_2013_238 - Råbäcken, tillsynsrapport{FCFE-5E51-0000-5F6F-0000-A102}.doc/Lima Pereira Dos Santos Gomes Licia SP /2015-05-18

Tillsynsbeslut förskoleverksamhet

Kundvalskontoret 2013-10-07

Dnr:

UBN/2013:35

Förskolan Råbäcken – Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken – Måbra Förskolor AB

Brister som ska åtgärdas utifrån gällande lagstiftning

- Förskolan ska utveckla handlingsplanen för hur barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Kundvalskontoret följer upp beslut i vilket man har identifierat brister. Huvudmannen ansvarar för att identifierade brister åtgärdas. Styrelsen för Måbra Förskolor ombeds därför att senast den 2014-01-06 lämna en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet.

Sammanfattande bedömning - Iakttagelser

Verksamheten vid Råbäcken förskola håller god kvalitet utifrån styrdokumentens krav.

Tillsynen visar på att lokalerna inte är helt anpassade för verksamheten. Dörrarna mellan avdelningarna är tunga och ljudnivån är hög eftersom de provisoriska lokalerna är dåligt

ljudisolerade. Byggnaden är uppdelad på två våningar. De äldre barnen går på den övre våningen och de yngre barnen på den nedre.

Bristerna beror i första hand på att Råbäcken för tillfället bedriver sin verksamhet i temporära lokaler som en följd av den brand som förskolans ursprungliga lokaler utsattes för förra året.

Verksamheten flyttade in i befintliga lokaler den 7 maj 2012 och man kommer att vara kvar till och med augusti 2014 då de nya lokalerna beräknas vara färdigbyggda.

Förskolan ska utveckla handlingsplanen för hur barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. I dokumentet som har kommit Kundvalskontoret tillhanda framkommer att det finns barn på förskolan som lever med andra språk i hemmet, samt att viss kompetens om flerspråkighet finns i arbetslaget. Enligt förskolans läroplan ska förskolan sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin förmåga att kommunicera både på svenska och på modersmålet. Skollagen betonar också att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får

(2)

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolan kan arbeta mot detta mål på olika sätt beroende bland annat på personalens språkliga kompetenser, om förskolan har tillgång till modersmålspedagoger eller hur förskolans personal ser på möjligheterna till att medverka. Utgångspunkten är att alla förskolor kan respektera, framhålla och uppmuntra barns kunskaper och färdigheter i andra språk än svenska. Handlingsplanen kan ge exempel och förslag på hur detta kan göras i praktiken.

Vidare visar tillsynen på att föräldrarepresentanterna inte är helt nöjda med de individuella utvecklingssamtalen, framförallt gällande de äldre barnen. Föräldrarna förstår inte fullt ut syftet med samtalen och menar att personalen inte i tillräcklig grad berättar om barnets utveckling utan snarare låter barnen prata om hur de till exempel trivs på förskolan.

I skollagen anges att förskollärare har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet. Där anges också att förskolechefen, som har det övergripande ansvaret för verksamheten, har ett särskilt ansvar bland annat för att formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta.

Författningsstöd:

SKOLFS 2005:10

Lpfö 98 reviderad 2010 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling

Allmänt om tillsynen

Utbildningsnämnden är tillsynsmyndighet för all barnomsorg i Upplands Väsby kommun, vilket innebär tillsynsansvaret för förskola och fritidshem som kommunen godkänt enligt skollagen (2010:800) 2 kap 7 § och pedagogisk omsorg vilken kommunen godkänt ha rätt till bidrag enligt skollagen 25 kap 10§. Med tillsyn avses i skollagen en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.

Nämnden ansvarar för att verksamheten fortlöpande bedrivs baserat på de underlag och uppgifter vilket godkännande att driva förskoleverksamhet grundas på. Målet är att alla förskolor ska erbjuda god pedagogisk verksamhet i en trygg miljö.

Inför tillsynsbesöket har efterfrågad dokumentation lämnats till Kundvalskontoret (se bilaga).

Tillsynsbesöket genomfördes den 27 maj. Tillsynen genomfördes av sakkunnig Sara Sharif och utredare Carl Jansson. Besöket pågick i fyra timmar. Under besöket intervjuades VD Elisabeth Kvanman, förskolechef Carina Tell samt två representanter ur personalgruppen. Planerade samtal fördes med två föräldrarepresentanter. Alla avdelningar fick ett kortare besök. Innemiljö, lämning, samling och lunch observerades.

Beskrivning av förskolans organisation

Råbäcken drivs i fristående regi. Huvudman är Måbra Förskolor AB och VD/chef är Elisabeth Kvanman.

Förskolan ingår i en större organisatorisk enhet tillsammans med Gläntan, Bollen, Sanda Ängar och Pelikanen som alla drivs av Måbra Förskolor.

Förskolan brann ner förra året och den 7 maj 2012 flyttade förskolans verksamhet därför in i provisoriska paviljonger där man kommer vara till augusti 2014. Det medför att lokalerna inte är helt anpassade för verksamheten men uppfyller trots detta alla krav i gällande förordningar.

(3)

Varje förskola inom Måbra Förskolor har en samverkansgrupp som ansvarar för arbetsmiljön, anställningsavtal, och lönesamtal. Förskolan har även en utvecklingsgrupp som ansvarar för verksamhetsfrågor och dokumentation på respektive förskola.

På Råbäcken består personalen av 20 pedagoger, varav åtta är utbildade förskollärare. 17 av dessa är tillsvidareanställda och tre är visstidsanställda. Utöver pedagogerna har förskolan ett ekonomibiträde och en lokalvårdare.

Vid tidpunkten för tillsynsbesöket är 120 barn inskrivna på förskolan vilket även förskolan uppger som maxkapacitet. Förskolan är uppdelad på sex avdelningar utifrån barnens ålder. Tre avdelningar har barn mellan 1-3 år och tre avdelning har barn mellan 4-6 år. Antal barn per avdelning varierar, men ligger i snitt på 20.

Totalt är antalet barn per årsarbetare 6,5 stycken. Genomsnittet i kommunen 2012 var 6,0 barn per årsarbetare. För fristående förskolor var siffran 5,9 barn och för kommunala förskolor 6,6 barn. Riksgenomsnittet 2012 var 5,3 barn per årsarbetare. På fristående förskolor 5,2 barn och för förskolor i kommunal regi 5,4 barn.

(4)

Motivering till beslut

1. Organisation

1.1. Lokaler och säkerhet

Författningsstöd:

2 kap. 35 § 2010 års skollag Bedömning:

Förskolan uppfyller alla krav i gällande förordningar.

Motivering:

Råbäcken bedriver för tillfället sin verksamhet i temporära lokaler som en följd av den brand som förskolans ursprungliga lokaler utsattas för förra året. Verksamheten flyttade in i befintliga lokaler den 7 maj 2012 och man kommer att vara kvar till och med augusti 2014 då de nya lokalerna beräknas vara färdigbyggda. Trots att lokalerna i nuläget inte är helt anpassade för verksamheten anses de ändock uppfylla sitt syfte.

2. Personal 2.1. Ledning

Författningsstöd:

2 kap 9,10 §§ 2010 års skollag Bedömning:

Förskolan uppfyller alla krav i gällande förordningar.

Motivering:

Förskolan har en förskolechef som ansvarar för verksamheten. Förskolechefen har

förskollärarutbildning och har även läst 30 högskolepoäng genom förskolelyftet. Hon har jobbat som förskolechef sedan 2007.

2.2. Kontroll av personal

Författningsstöd:

2 kap. 31 § 2010 års skollag Bedömning:

Förskolan uppfyller alla krav i gällande förordningar.

(5)

Motivering:

Förskolan genomför registerkontroll på all personal som nyanställs.

2.3. Personalens utbildning och fortbildning

Författningsstöd:

2 kap. 11 §, 13 §, 34 § 2010 års skollag Bedömning:

Förskolan uppfyller alla krav i gällande förordningar.

Motivering:

Förskolan har åtta utbildade förskollärare och nio utbildade barnskötare. Förskolechefen skriver tillsammans med varje anställd en kompetensutvecklingsplan varje år i samband med

medarbetarsamtal.

Gemensamma utbildningar med personalen genomförs kontinuerligt och om det finns behov kan personalen gå enskilda utbildningar. Förskolan har tre utvecklingsledare som ansvarar för

utvecklingsarbetet, övergripande pedagogiska frågor samt övergripande verksamhetsfrågor.

3. Barns behov och utveckling 3.1. Barn i behov av särskilt stöd

Författningsstöd:

8 kap. 9 § 2010 års skollag Bedömning:

Förskolan uppfyller alla krav i gällande förordningar.

Motivering:

Förskolan har ett barn som är i behov av särskilt stöd. När det finns ett barn i behov av särskilt stöd upprättar förskolan en handlingsplan där man identifierar barnets behov. Det följs sedan upp av pedagogerna och diskuteras med berörda föräldrar.

3.2. Normer och värden

Författningsstöd:

6 kap. 2010 års skollag

Lpfö 98 reviderad 2010 1. Förskolans värdegrund och uppdrag, 2.1 Normer och värden Bedömning:

(6)

Förskolan uppfyller alla krav i gällande förordningar.

Motivering:

Förskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling uppfyller kraven i

skollagen. På höstens planeringsdagar fokuserar man mycket på värdegrundsarbetet. Personalen diskuterar och utarbetar mål som förskolan ska uppnå under kommande år. Utfallet av arbetet skrivs sedan in i förskolans handlingsplan.

3.3. Barngruppens storlek

Författningsstöd:

8 kap. 8 § 2010 års skollag Bedömning:

Förskolan uppfyller alla krav i gällande förordningar.

Motivering:

Vid tidpunkten för tillsynsbesöket är 120 barn inskrivna på förskolan vilket även förskolan uppger som maxkapacitet. Förskolan är uppdelad på sex avdelningar utifrån barnens ålder. Tre avdelningar har barn mellan 1-3 år och tre avdelning har barn mellan 4-6 år. Antal barn per avdelning varierar, men ligger i snitt på 20.

3.4. Mottagande av barn

Författningsstöd:

8 kap. 18,19 §§ 2010 års skollag Bedömning:

Förskolan uppfyller alla krav i gällande förordningar.

Motivering:

Verksamheten är, i mån av plats, öppen för alla barn som ska erbjudas mottagande, oavsett kön, ålder eller etnisk tillhörighet.

Förskolan erbjuder plats enligt kommunens riktlinjer.

3.5. Utveckling och lärande

Författningsstöd:

3 kap. 3,4 §§ 2010 års skollag 8 kap. 10 § 2010 års skollag

Lpfö 98 reviderad 2010 2.2 Utveckling och lärande

(7)

Bedömning:

Förskolan uppfyller delvis kraven i gällande förordningar.

Motivering:

Förskolan har tre utvecklingsledare som tillsammans med förskolechefen leder den pedagogiska verksamheten. Projektarbeten används för att barnen ska utveckla matematik, teknik och andra kunskaper. Exempelvis har man nyligen avslutat ett vattenprojekt som finns dokumenterad på förskolan. Förskolan har även datorer som barnen kan använda i pedagogiskt syfte tillsammans med sina pedagoger.

Förskolan ska däremot utveckla handlingsplanen för hur barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. I dokumentet som har kommit Kundvalskontoret tillhanda framkommer att det finns barn på förskolan som lever med andra språk i hemmet, samt att viss kompetens om flerspråkighet finns i arbetslaget. Enligt förskolans läroplan ska förskolan sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin förmåga att kommunicera både på svenska och på modersmålet. Dessutom säger skollagen att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Förskolan kan arbeta mot detta mål på olika sätt beroende bland annat på personalens språkliga kompetenser, om förskolan har tillgång till modersmålspedagoger eller hur förskolans personal ser på möjligheterna till att medverka. Utgångspunkten är att alla förskolor kan respektera, framhålla och uppmuntra barns kunskaper och färdigheter i andra språk än svenska.

Handlingsplanen kan ge exempel och förslag på hur detta kan göras i praktiken.

Inne- och utemiljö

Lokaler och innemiljön samt utemiljön är utformad så att arbetet med lärande och utveckling stöds och barnens nyfikenhet stimuleras.

3.6. Barns inflytande

Författningsstöd:

4 kap. 9 § 2010 års skollag

Lpfö 98 reviderad 2010 2.3 Barns inflytande Bedömning:

Förskolan uppfyller alla krav i gällande förordningar.

Motivering:

Vid samlingar delas barnen in i mindre grupper för att alla ska få komma till tals och

uppmärksammas individuellt. Personalen lyssnar till barnens åsikter och låter dem vara med vid planering av verksamheten och de dagliga aktiviteterna. Det finns arbetsformer och rutiner för att tillse att alla barn, utifrån dess ålder och mognad, ges möjlighet att komma till tals och uttrycka sin uppfattning.

(8)

4. Samverkan

4.1. Förskola och hem

Författningsstöd:

4 kap. 12-13 §§ 2010 års skollag 8 kap. 11 §, 20 § 2010 års skollag

Lpfö 98 reviderad 2010 2.4 Förskola och hem Bedömning:

Förskolan uppfyller alla krav i gällande förordningar.

Motivering:

Avgifter

Förskolan tar inte ut någon föräldraavgift utöver den barnomsorgsavgift som kommunen tar ut.

Kontakten mellan föräldrar och personal

Förskolechefen tillser att formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om förskolans mål, bestämmelser och sätt att arbeta. Förskolan har månadsbrev, respektive veckobrev som skickas ut till föräldrarna. På förskolan finns en anslagstavla med likabehandlingsplan, årshjul och andra relevanta dokument.

Information och delaktighet

Förskolechefen tillser att det finns en kontinuerlig dialog med barnens vårdnadshavare kring barnens utveckling. Utvecklingssamtal genomförs en gång per termin. Forum för samråd med vårdnadshavarna finns och samråd sker regelbundet.

Förskolan har ett föräldraråd som har regelbunden kontakt med förskolan och som fungerar som en länk mellan förskolan och vårdnadshavarna.

4.2. Samverkan med förskoleklass, skolan och fritidshemmet

Författningsstöd:

Lpfö 98 reviderad 2010 2.5 Samverkan med förskoleklass, skolan och fritidshemmet Bedömning:

Förskolan uppfyller alla krav i gällande förordningar.

Motivering:

Förskolan har en handlingsplan för överlämning av barn till förskoleklasserna på Breddensskolan samt Bollstanässkolan. Lärare från Breddensskolan besöker förskolan och pratar med barnen om hur det är att gå i skolan. Därefter besöker barnen skolan vid flera tillfällen tillsammans med en pedagog. Förskolan besöker även Bollstanässkolan samt Odenslundaskolan. Föräldrarna

ansvarar själva för besök på andra skolor.

(9)

4.3. Uppföljning, utvärdering och utveckling

Författningsstöd:

4 kap. 3-8 §§ 2010 års skollag

Lpfö 98 reviderad 2010 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Bedömning:

Förskolan uppfyller alla krav i gällande förordningar.

Motivering:

Mål för verksamheten sätts upp i verksamhetsplanen varje år. Pedagogerna skriver därefter en handlingsplan där de beskriver hur man ska uppnå målen. Handlingsplanen ligger sedan till grund för förskolans kvalitetsredovisning.

Förskolans kvalitetsarbete diskuteras och planeras på planeringsdagar. Ledningen har exempelvis varit på konferens om den nya skollagen och den reviderade läroplanen. De har sedan gått igenom vad den reviderade läroplanen innebär i praktiken med hela personalen.

(10)

5. Bilaga

Huvudmannens namn Måbra Förskolor AB VD/Chef

Elisabeth Kvanman Förskolans namn

Förskolan Råbäcken

Adress och postnummer

Bergsmyravägen 3, 194 64 Upplands Väsby Förskolechef

Carina Tell

Namngiven ersättare vid förskolechefens frånvaro Telefon

08-590 829 85 Mobil.nr 0761120779 E-post

Carina.tell@mabraforskolor.se Driftsform

Aktiebolag

Ansvarig nämnd

DOKUMENT SOM SÄNTS TILL KUNDVALSKONTORET X Krisplan

X Utrymningsplan

X Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet X Plan för det systematiska kvalitetsarbetet

X Dokumentation om hur arbetet genomsyras av Barnkonventionen X Likabehandlingsplan

X Handlingsplan för att förebygga och förhindra kränkande behandling

X Handlingsplan för hur förskolan medverkartill att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål X Eventuella lokala utvärderingar/enkäter

UPPGIFTER SOM SÄNTS TILL KUNDVALSKONTORET Personal

Antal personal i verksamheten 20 Antal heltidstjänster i barngrupperna 18.5

Antal kvinnor 19

Antal män 1

Andel personal med förskollärarutbildning

40 %

(11)

Andel personal med övrig utbildning, 35 %

Vilka utbildningar? Barnskötarutbildning

Hur många är tillsvidareanställda respektive visstidsanställda i verksamheten?

17 tillsvidareanställda och tre visstidsanställda

Beskrivning av barngruppen

Antal platser/kapacitet 110-120

Antal inskrivna 120

Antal flickor 50

Antal pojkar 70

Åldersindelning, ev syskongrupper 60 st 1-3 år, 33 st 4 år, 27 st 5 år Antal barn per heltidstjänst 6.5

Antal barn/avdelning 20-33

Antal barn från annan kommun 0

Sara Sharif Carl Jansson Sakkunnig Utredare

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :