Periodrapport. September

Full text

(1)

Periodrapport

September

2015

(2)

2

l Resultat januari–september 161 mnkr (281 mnkr)

l Nettokostnadsökning 7,5 % (3,9 %) l Skatter och statsbidrag 4,0 % (6,0 %) l Helårsprognos 150 mnkr (246 mnkr)

Omvärldsanalys

Under september fortsatte oron kring den kinesiska ekonomins haltande tillväxt, och de eventuella följd- effekter den kan komma att få för världsekonomin, att påverka aktiemarknaderna världen över. Detta tillsammans med avslöjandet att biltillverkaren Volkswagen fuskat med data gällande utsläpp resul- terade i fortsatt turbulens med fallande priser och ökad volatilitet på i princip samtliga stora börser.

Stockholmsbörsen föll med -4,4 procent, vilket betyder att utvecklingen sedan årsskiftet nu är +3,9 procent. På valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot de flesta större valutor.

Även om osäkerheten i omvärlden är fortsatt stor är konjunktur- och inflationsutsikterna i stort sett oförändrade sedan Riksbankens förra penningpo- litiska beslut i juli. Vid sitt senaste möte i början av september beslutade Riksbanken därför att lämna reporäntan oförändrad på -0,35 procent.

BNP-tillväxten i svensk ekonomi har trots en svag omvärldsefterfrågan varit relativt god de senaste åren. Till stor del har den drivits av inhemsk efter- frågan, med stark konsumtion och starka bostadsin- vesteringar. Framöver väntas efterfrågan breddas och BNP växa med 3 procent både i år och nästa år.

Arbetslösheten väntas ha uppgått till 6,6 procent i september, vilket skulle innebära en uppgång från 6,4 procent i augusti. I september 2014 var arbets- lösheten 7,2 procent.

Resultatanalys

Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 1 412 mnkr (1 141 mnkr). Detta innebär en ökning från september 2014 med 7,2 procent, justerat för jämförelsestörande poster1. Intäkterna för såld vård och patientavgifter för tandvård har ökat, medan patientavgifter för sjukvård hittills i år redovisar en minskning.

Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår till 7 455 mnkr (6 796 mnkr). Ökningen mellan åren är 7,3 procent justerat för jämförelse- störande poster2. Lönekostnadsökningen uppgår till 6,2 procent justerat för effekten av att tidigare Regionförbundets anställda nu ingår. Kostnadsök- ningen finns framförallt i övertid- och jourkostnader inom hälso- och sjukvården. Kostnaden för inhyrd personal har hittills i år ökat med 67,8 procent.

Övriga kostnader som har ökat mellan åren är läkemedel, köpt somatisk vård, köpt psykiatrisk vård samt övrigt sjukvårdsmaterial.

Nettokostnaden för perioden är 6 043 mnkr (5 655 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår till 7,5 procent justerad för jämförelsestörande poster3. Skatteintäkterna är 4 715 mnkr per september, vilket innebär att de ökat med 186 mnkr jämfört med föregående år. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 54 mnkr till 1 434 mnkr.

Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 4,0 procent.

Finansnettot uppgår för perioden till 55 mnkr (27 mnkr). Den största bidragande orsaken till ökningen avser försäljningen av fyra aktieindex- obligationer inom pensionsmedelsportföljen som gav en reavinst om 34 mnkr.

Regionorganisationens resultat per september visar ett överskott på 161 mnkr, jämfört med 281 mnkr föregående år. Justerat för tidigare i not nämnda AFA-återbetalning är resultatet 111 mnkr, vilket är 170 mnkr sämre än vid samma tidpunkt 2014. Förra månaden var skillnaden mellan åren 149 mnkr.

Helårsprognos

Helårsprognosen beräknas till ett överskott om 150 mnkr och planeringsreserven för framtida ut- maningar förväntas därmed att inte utnyttjas under året. Regiondirektören har sedan april ett uppdrag från regionstyrelsen att vidta åtgärder motsvarande 40 mnkr under 2015. Verksamheterna ska därmed genomföra förändringar som på kort sikt ger ekono- misk effekt. Det handlar bland annat om striktare

Ekonomi

1 Återbetalning av premier från AFA Försäkring avseende 2004 med 50 mnkr. Detta är den sista återbetalningen som kommer att ske från AFA. Samt ökade intäkter för Regional utveckling avseende trafiken med 139 mnkr.

2 Ökade kostnader för Regional utveckling avseende trafiken med 162 mnkr.

3 -50 mnkr återbetalning av premier från AFA +14 mnkr skatte- växling Regionförbundet (19 mkr på helår).

(3)

prövning i samband med köp av konsulttjänster, konferenser och intern representation samt fastig- hetsunderhåll.

SKL har gjort en ny beräkning av underlaget för skatteintäkter i oktober. Den innebär en mindre nedrevidering, så att helårsprognosen på skattein- täkter nu är 30 mnkr lägre än budget. Helårsprog- nosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår därmed till 8 187 mnkr, vilket innebär en ökning från föregående år med 4,2 procent.

Det prognostiserade resultatet innebär en netto- kostnadsökning med 5,8 procent jämfört med föregående år. Nettokostnaderna utgör 99 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen.

Investeringar

Materiella investeringar har gjorts med 256 mnkr (211 mnkr). Årets totala investeringsbudget uppgår till 1 033 mnkr varav 515 mnkr är överförda från 2014 års budget.

Likviditet och övriga finansiella tillgångar

Likviditeten4 uppgår till 908 mnkr, varav 807 mnkr avser kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från regionorganisationens närstå- ende bolag uppgår likviditeten till 789 mnkr, vilket innebär en minskning med 46 mnkr sedan årsskiftet.

Av den budgeterade investeringen i pensionsmedels- förvaltningen på 230 mnkr har 216 mnkr verkställts per september. Den långfristiga fordringen på dotter- bolaget Region Örebro läns förvaltnings AB har tillförts pensionsmedelsförvaltningen per 1 januari med 150 mnkr. Totalt uppgår bokfört värde till 2 084 mnkr inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till 2 203 mnkr.

Pensionsportföljen mnkr Placerat t.o.m. 2014 (bokf) 1 756

Placerat under 2015 216

Återinvesterad utdelning/reavinst 112 Totalt placerat (bokf) 2 084

Marknadsvärde 2 203

Övervärde 119

Avkastning 2015 1,2 %

Kvar att placera 2015 14

Likviditet mnkr Kassa 101 Fonder 807 In/utlåning koncernbolag -119 Avkastning fonder 2015 0,1 %

Total likviditet 789

Lönekostnadsutveckling (justerat för jämförelsestörande poster)

Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella bidrag

jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster

Skatteintäkter Verksamhetens nettokostnader

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2014 Prognos 2015

Jan–Sep Helår

2,2%

3,0%

6,0%

3,9%

5,8%

3,6%

4,0%

7,5%

4,2%

5,8%

7%

8%

0%

1%

2%

3%

4%

5% 4,7% 4,5%

6,2%

5,6%

Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2014 Prognos 2015 4,4%

Jan–Sep Helår

6%

7%

4 Definierad som likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen.

(4)

4

Resultaträkning (mnkr)

Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning

jan–sep jan–sep helår 2015 2014

2015 2014

Verksamhetens intäkter 1 412 1 141 1 605

Verksamhetens kostnader -7 247 -6 597 -9 003

Avskrivningar -208 -199 -279 -267

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -6 043 -5 655 -8 079 -8 150 -7 665

Skatteintäkter 4 715 4 529 6 282 6 312 6 012

Generella statsbidrag och utjämning 1 434 1 380 1 905 1 866 1 848

Finansiella intäkter 123 85 126 59 126

Finansiella kostnader -68 -58 -84 -67 -75

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 161 281 150 20 246 Jämförelsestörande poster

Verksamhetens intäkter Återbetalning av premier

AFA Försäkring 50 – 50 – –

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT JUSTERAT

FÖR JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 111 281 100 20 246 -7 800

{

Investeringar (mnkr)

Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning

jan–sep jan–sep 2015 2015 2014

2015 2014

Byggnader 157 120 300 723 247

Inventarier 99 91 175 310 140

Finansiella 18 – 78 – –

TOTALT 274 211 553 1 033 387

(5)

Sjukfrånvaro per augusti

Antal tillsvidareanställda årsarbetare september

Yrkesgrupp År 2015 År 2014 Förändring

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinor Män Totalt

Administratör 260 43 303 244 40 284 15 4 19

Elevassistent 4 6 10 4 7 11 0 -1 -1

Andra arbetsgrupper inom

hälso- och sjukvård 127 29 156 122 26 148 6 3 9 Arbetsterapeut och

hjälpmedelskonsulent 124 8 132 123 7 130 1 1 2

Biomedicinsk analytiker 236 14 250 225 14 239 12 0 12

Chef 302 133 435 301 136 436 1 -2 -1

Handläggare 351 137 488 315 120 435 36 17 52

Ingenjör/tekniker/hantverkare 49 213 262 45 199 244 4 14 18 Kock/kallskänka/köksbiträde 71 10 81 73 9 82 -1 1 0 Kurator/faniljerådgivare/

annat kurativt arbete 174 19 193 173 18 190 1 1 2

Läkare 395 462 857 382 451 833 12 11 24

Lärare och annan pedagog 59 24 83 60 24 84 -1 0 -1 Medicinsk vårdadministratör 480 1 481 460 1 461 19 0 19 Psykolog/PTP-psykolog 100 36 135 94 40 133 6 -4 2 Sjukgymnast/fysioterapeut 171 63 234 167 60 226 5 3 7 Sjuksköterska – allmän 1 221 160 1 380 1 205 155 1 359 16 5 21 Specialist-ssk/barnmorska/

röntgen-ssk 1 109 184 1 292 1 111 179 1 290 -2 4 2

Städerska 137 20 156 131 20 151 5 0 5

Tandhygienist 89 3 92 90 3 93 -1 0 -1

Tandläkare 77 52 129 65 55 120 12 -4 9

Tandsköterska och ortodontiassistent 253 2 255 242 2 244 10 0 10 Tandtekniker och tandvårdsbiträde 8 2 10 14 2 16 -6 0 -6

Teckenspråkstolk 87 7 94 82 7 89 5 0 5

Undersköt/skötare/barnskötare/

ambulanssjukv 911 134 1 044 886 149 1 035 25 -15 10 Vaktmästare och förrådsarbetare 20 50 70 21 47 68 -2 3 2 Biträdespersonal hälso- och sjukvård 13 4 16 15 1 16 -2 3 1

Behandlingsassistent 21 3 24 22 5 27 -1 -2 -3

Trädgårdsarbetare/trädgårdstekniker 2 17 19 2 18 20 0 -1 -1 Totalt 6 847 1 834 8 680 6 672 1 792 8 464 175 41 217

Ökningen av antalet anställda beror framförallt på att den nya förvaltningen Regional utveckling har tillkommit. Dessutom finns en marginell ökning i flera yrkesgrupper

År 2015 År 2014 Förändring

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Schemalagda timmar 9 644 872 2 681 381 12 326 253 9 289 558 2 561 823 11 851 381 355 313 119 558 474 872 Korttidsfrånvaro 198 553 38 305 236 858 180 431 33 837 214 267 18 123 4 468 22 591 Långtidsfrånvaro 406 840 54 487 461 327 376 346 43 315 419 661 30 494 11 172 41 666 Sjukfrånvaro total 605 394 92 792 698 186 556 777 77 151 633 929 48 616 15 640 64 257

Korttidsfrånvaro % 2,1 % 1,4 % 1,9 % 1,9 % 1,3 % 1,8 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Långtidsfrånvaro % 4,2 % 2,0 % 3,7 % 4,1 % 1,7 % 3,5 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % Sjukfrånvaro totalt % 6,3 % 3,5 % 5,7 % 6,0 % 3,0 % 5,3 % 0,3 % 0,4 % 0,3 %

Personal

Sjukfrånvaron är något högre i jämförelse med samma tid föregående år och analyseras löpande med fokus på långtidsfrånvaron.

(6)

6

Tillgänglighet i vården

Primärvården har inte uppnått målen för tillgänglighet under september månad. 86 procent har kommit fram på telefon samma dag och 87 procent av dem som bedömts ha behov har fått tid till läkare inom 7 dagar. Föregående månad i augusti var telefontillgängligheten 87 procent och 90 procent för läkarbesöken.

Telefontillgängligheten påverkas av att antalet inkomna samtal har ökat. Av totalt 29 vårdcentraler har 11 vårdcentraler klarat målet 90 procent för telefontillgänglighet och 8 vårdcentraler hade tillgänglighet till läkarbesök över 90 procent.

Telefontillgänglighet medelvärde i procent alla vårdcentraler Region Örebro län

Andel patienter som fått tid inom 7 dagar enligt bedömningen medelvärde i procent, alla vårdcentraler Region Örebro län

Primärvård

(7)

Andel/antal väntade till besök < 60 dagar

Andel/antal väntade till operation < 60 dagar

Region Örebro läns totala väntelista till nybesök läkare inom specialiserad vård uppgår till knappt 10 000 patienter. Av dessa har 54 procent väntat mindre än 60 dagar vilket är en förbättring på knappt 11 procent- enheter jämfört med augusti.

Drygt 5 100 patienter väntar på operation. Totalt har knappt 44 procent väntat under 60 dagar på operation vilket är en förbättring med drygt 12 procentenheter mot augusti.

Tillgänglighet 2015 andel genomförda besök/operationer inom högst 60 dagar Region Örebro län (inkl Läkargruppen)

Andelen genomförda besök inom 60 dagar per september uppgick till 57 procent. Nivån är därmed oföränd- rad jämfört med i augusti.

Tillgänglighet och produktion specialistvård

(8)

8

Inom specialistsjukvården har antalet läkarbesök ökat. Till och med september har det genomförts cirka 1200 fler läkarbesök än under 2014. Operationsproduktionen under samma period är oförändrad jämfört med 2014.

Tillgänglighet och produktion för länsortopedi

Andel/antal väntade till besök < 60 dagar

Andel/antal väntade till operation < 60 dagar

Tillgängligheten till ortopedisk vård har förbättrats från augusti till september för både nybesök till läkare och till operation. Vid september månads slut hade 64 procent av patienterna, totalt 531 patienter, väntat under 60 dagar på besök vilket är en resultatförbättring på 9 procent jämfört med augusti. För operationer var förbättringen från föregående månad 12 procent, totalt 342 operationer.

(9)

Tillgänglighet och produktion för kataraktoperationer

Andel/antal väntade till operation < 60 dagar exkl. Läkargruppen

Kösituationen till kataraktoperation har förbättrats betydligt jämfört med augusti månad. Vid september månads slut hade 49 procent av patienterna, totalt 273 patienter, väntat under 60 dagar på operation vilket är en resultatförbättring på 21 procent jämfört med augusti.

Capio läkargruppen utför regionfinansierad kataraktkirurgi och har en väntelista. Här har andelen väntande under 60 dagar till kirurgi stigit från 66 procent i augusti till 76 procent i september.

(10)

10

Vårdplatssituationen i länet

Vårdplatssituationen på USÖ

Vårdplatssituationen på Karlskoga lasarett

Vårdplatssituationen på Lindesbergs lasarett

Antalet öppna vårdplatser har ökat med 33 platser den senaste månaden. Beläggningsprocenten på avdel- ningarna har varit drygt 80 procent för USÖ:s och Karlskogas kliniker vilket är en acceptabel belastning.

Klinikerna på Lindesbergs lasarett hade en beläggningsprocent på 98 procent vilket däremot är en hög belastning. Antalet patienter som är utskrivningsklara (det vill säga medicinskt färdigbehandlade) har börjat öka och jämfört med augusti månad har antalet stigit från 54 till 93 patienter totalt.

(11)

Produktionstal Folktandvården

Andel bokad tid, allmäntandläkare

Folktandvården följer ekonomi och verksamhet med bland annat måtten andel bokad tid för allmäntand- läkare, specialisttandläkare och tandhygienister. För respektive personalkategori finns en målnivå, vilka framgår med det streckade linjerna i diagrammet nedan. Utfallen per september ligger under målnivån för samtliga kategorier. Förvaltningen bedömer dock att målnivån kommer att nås för tandläkare och specialist- tandläkare, medan värdet för gruppen tandhygienist kommer att ligga något under målnivån.

Andel bokad tid har betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En procentenhet bokad tid för tandläkare motsvarar 2,2 mnkr i intäkter. För specialisttandläkare och tandhygienister motsvarar 1 % bokad tid 0,8 mnkr respektive 0,7 mnkr i intäkter.

(12)

Postadress: Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro Tel: 019-602 70 00 Fax: 019-602 70 08

www.regionorebrolan.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :