• No results found

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN"

Copied!
19
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdestid Måndagen den 19.12.2016 kl. 18:00–20.30 Sammanträdesplats Kommungården i Överby

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

BTN § 159 Kallelse och beslutförhet

BTN § 160 Val av protokolljusterare, tid och plats

BTN § 161 Godkännande och komplettering av föredragningslistan BTN § 162 Tjänstemannabeslut

BTN § 163 Lars-Göran Karlberg, nybyggnad av lusthus på fastigheten Björkvik 1:59 i Torp by

BTN § 164 Mötesdagar för byggnadstekniska nämnden år 2017 BTN § 165 Budgetuppföljning

BTN § 166 Övertagande av Vattenledning, Nabbfjärden BTN § 167 Anhållan om ersättning för projektet av nytt

gymnastiksalsgolv i skolan BTN § 168 Till kännedom

Eckerö den 12.12.2016

Emma Saarela

Tekniker/Byggnadsinspektör

(2)

Plats och tid Kommungården i Överby måndagen den 19.12.2016 kl. 18:00- 20.30

Beslutande Mikael Stjärnfelt Tommy Nordin Johan Hilander

Karl-Fredrik Björnhuvud Ann-Sofi Stjärnfelt Niclas Häggblom Frånvarande:

Ingela Eckerman Monica Mattsson

ordförande

viceordförande, ordf. § 167 ledamot

ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot

Föredragande Emma Saarela Tekniker/Byggnadsinspektör Övriga närvarande Frånvarande: John Hilander Kommunstyrelsens

representant

Paragrafer 159 – 168

Underskrifter Ordförande Ordförande, § 167

Mikael Stjärnfelt Tommy Nordin

Sekreterare

Emma Saarela Protokolljustering

Ort och tid

Eckerö måndagen den 19.12.2016

Niclas Häggblom Karl-Fredrik Björnhuvud Protokollet framlagt till-

påseende. Plats och tid Intygar

Kommunkansliet i Överby den 21.12.2016 kl 10.00.

Emma Saarela Utdragets riktighet be-

styrks Ort och tid Underskrift

(3)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 159 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

FÖRSLAG:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Enligt förslag.

__________

(4)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 160 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

FÖRSLAG:

Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och sekreterare, utses Niclas Häggblom och Karl-Fredrik Björnhuvud.

Protokolljusteringen görs efter sammanträdets avslutande.

BESLUT: Enligt förslag.

__________

(5)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 161 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan med följande kompletteringar:

1. Komplettering av § 165

2. Anhållan om ersättning för projektet av nytt gymnastiksalsgolv i skolan.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden godkänner föredragningslistan med föl- jande kompletteringar:

1. Komplettering av § 165

2. Anhållan om ersättning för projektet av nytt gymnastiksalsgolv i skolan.

3. Till kännedom __________

(6)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 162 TJÄNSTEMANNABESLUT

BTN 19.12.16 § 162 Tjänstemannabeslut över ärenden som delegerats från byggnadstek- niska nämnden till tjänsteman i enlighet med delegeringsordningen för BTN, KF § 134/20.10.2016

Följande ärenden har behandlats under 2016:

A1/2016

Byggnadsinspektörens beslut gällande tillstånd för uppförande av bågväxthus på fastigheten Asphaga 12:125, Sandmovägen 69 i Storby, Anders Svebilius.

A2/2016, DNR BTN 93/2016

Byggnadsinspektörens beslut gällande tillstånd för uppförande av ett vedförråd på fastigheten Brages 7:55, i Kyrkoby, Brage Eklund.

A5/2016, DNR BTN 132/2016

Byggnadsinspektörens beslut gällande tillstånd för uppförande av ett förråd på fastigheten Hamnnäset 3:44, Fiskevägen 58 på Mellanön, Berit Metsik.

A7/2016, DNR BTN 173/2016

Byggnadsinspektörens beslut gällande tillstånd för uppförande av en friggebod på fastigheten Berghälla 3:58, Gamla Postrotevägen 14 i Storby, SBS-Invest.

A8/2016 DNR BTN 178/2016

Byggnadsinspektörens beslut gällande tillstånd för uppförande av 2 st bodar på fastigheten 43-406-878-7, Käringsunds Fiskeläge 44 i Storby, Käringsunds Marina AB.

A9/2016, DNR BTN 230/2016

Byggnadsinspektörens beslut gällande tillstånd för uppförande av en fristående carport på fastigheten Backans 1:26, Allundavägen 34 i Storby, Jonny Wernér.

A10/2016, DNR BTN 198/2016

Byggnadsinspektörens beslut gällande tillstånd för uppförande av ett vedlider/förråd på fastigheten Annebo 23:19, Käringsundsvägen 130 i Storby, Peter Thodén.

A11/2016, DNR BTN 235/2016

Byggnadsinspektörens beslut gällande tillstånd för uppförande av ett förråd på fastigheten Öra-Kärret 12:16, i Kyrkoby, Pia Lundén.

(7)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

A12/2016

Byggnadsinspektörens beslut gällande tillstånd för uppförande av ett vedlider på fastigheten 43-406-12-66, i Storby, Kaj Andersson.

VA01/2016

Kommunteknikerns beslut gällande tillstånd för vattenanslutning på fastigheten 43-407-6-53 på Torpön, Sverker Jansson.

VA02/2016

Kommunteknikerns beslut gällande tillstånd för vatten- och avlopps- anslutning på fastigheten 43-406-15-56 i Storby, Sune Axelsson VA03/2016

Kommunteknikerns beslut gällande tillstånd för vatten- och avlopps- anslutning på fastigheten Tallkroken 12:91, Britta Waldenström VA04/2016

Kommunteknikerns beslut gällande tillstånd för vattenanslutning på fastigheten 43-406-16-2, Kjell Jansson

VA05/2016, DNR 269/2016

Kommunteknikerns beslut gällande tillstånd för vattenanslutning på fastigheten 43-406-7-56 på Främstön, Agneta Flöjt

VA06/2016

Kommunteknikerns beslut gällande tillstånd för vattenanslutning på fastigheten 43-406-14-30 i Storby, Mattias Berggren

VA07/2016

Kommunteknikerns beslut gällande tillstånd för vattenanslutning på fastigheten 43-407-13-9 i Torp, Herbert Karlsson

VA08/2016

Kommunteknikerns beslut gällande tillstånd för avloppsanslutning på fastigheten Oxelbo 43-406-8-16 Käringsundsvägen 63, Johan Bertell VA09/2016

Kommunteknikerns beslut gällande tillstånd för avloppsanslutning på fastigheten 43-406-5-24 Johannavägen 19, Hans-Erik Löfström VA10/2016

Kommunteknikerns beslut gällande tillstånd för avloppsanslutning på fastigheten 43-408-6-21 Brinkbackan 20, Marcus Eriksson

M07/2016, DNR 44/2016

(8)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Byggnadsinspektörens beslut gällande tillstånd för installation av en- skild avloppsanläggning på fastigheten Blomsterängen 43-404-6-32 i Marby, David Karlsson.

M08/2016, DNR 209/2016

Byggnadsinspektörens beslut gällande tillstånd för installation av en- skild avloppsanläggning på fastigheten Näset 4:53 Österängsvägen 23 i Torp, Björn Eriksson.

M10/2016, DNR 260/2016

Byggnadsinspektörens beslut gällande tillstånd för installation av en- skild avloppsanläggning på fastigheten Vestergårds 1:32 Fjärdvägen 14 i Björnhuvud, Björnhuvud Gästagård.

M11/2016, DNR 262/2016

Byggnadsinspektörens beslut gällande tillstånd för installation av en- skild avloppsanläggning på fastigheten Klemes 1:52 Marbyvägen 58 i Marby, Mats Andersson.

M12/2016, DNR 299/2016

Byggnadsinspektörens beslut gällande tillstånd för installation av en- skild avloppsanläggning på fastigheten Ängen 6:44 i Storby by, Tove Fagerström och Emil Eriksson.

TJ01/2016

Byggnadsinspektörens beslut gällande flytt av 5 st stugor på fastig- heten Gästas 26:3 Käringsundsvägen 194, Ålands Turisminvest AB.

TJ02/2016, DNR 349/2016

Byggnadsinspektörens beslut gällande förlängning av byggnadslov för bostadshus Nr 36/2011 på fastigheten Övergärdan 4:26 Marbyvä- gen 152, Kim Berglund.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden antecknar sig ärendena till kännedom.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

_______________

(9)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

(10)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 351/2016 BTN § 163 LARS-GÖRAN KARLBERG, NYBYGGNAD AV LUSTHUS PÅ FASTIGHETEN BJÖRKVIK

1:59 I TORP BY

BTN 19.12.16 § 163 Upptogs till behandling Lars-Göran Karlbergs ansökan om bygglov för nybyggnad av lusthus på lägenheten Björkvik 1:59 i Torp by enligt in- lämnade handlingar.

Tomten om ca 3 hektar är sedan tidigare bebyggd med ett bostads- hus, garage samt 5 st uthyrningsstugor.

Det oisolerade lusthusets våningsyta är 22 m².

En grillstad installeras i lusthuset.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för lusthus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande bygg bestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen.

- Om rinnande vatten installeras skall avloppet ordnas enligt särskilt beslut.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(11)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 164 MÖTESDAGAR FÖR BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN ÅR 2017

BTN 19.12.16 § 164 Upptogs till behandling mötesdagar för byggnadstekniska nämnden år 2017.

Byggnadsinspektörens förslag:

Kommunteknikern föreslår att den preliminära mötesdagen för bygg- nadstekniska nämnden är andra måndagen i månaden, förutom i juli månad då det inte hålls något möte.

Möten hålls på kommunkansliet kl. 18.00.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(12)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 165 BUDGETUPPFÖLJNING

BTN 19.12.16, § 165 Upptogs till behandling byggnadstekniska nämndens budgetuppfölj- ning. (Bilaga 1, BTN 19.12.2016 § 165)

 Skolans gymnastiksalsgolv är återställt och scenen är återupp- byggd. Projektets kostnader är sammanställda till 43 667,04 €.

Kommunfullmäktige beviljade extra tilläggsanslag om 40 000 € för projektets genomförande under driftsdelen i budgeten.

 ÅVC:en i Storby är nu ingärdad och en ny barack med wc och dusch är beställd. Hittills har det använts 36 100,01 € av budgete- rade medel som är 78 000 €.

Förhoppningsvis kommer det även att bokföras kostnader för:

ÅEA-anslutning, staket och grindar, barack samt eldragning och stolpar med armaturer, om ca. 27 000 €, på detta år.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadsinspektören redogör närmare för läget och byggnadstek- niska nämnden antecknar budgetuppföljningen till kännedom.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

_______________

(13)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 157/2016 BTN § 166 ÖVERTAGANDE AV VATTENLEDNING,NABBFJÄRDEN

Byggnadstekniska nämnden 21.06.2016 § 87 Bakgrund

Ledningsdragningen påbörjades av att Henrik Lundén och Krister Karlsson ville ha vatten till sina fritidsbostäder vid Julskär och Nabb- bergen varpå kommunen kontaktades angående projektet. I efter- hand utökades antalet intressenter och idag är det 9 st fastigheter som anslutits till projektet, varav några kommer att bli permanentbo- ende.

Ledningen överdimensionerades på inrådan av kommunteknikern till ø63 mm:s stamledning. Ledningen har lagts enligt gällande regler och en besiktning av ledningen är planerad att utföras i sommar.

Ledningsdragning enligt bifogad karta bilaga BTN § 87-2016.

Anhållan

Ledningsägarna anhåller om att kommunen tar över ledningen och att kommunen står för överdimensioneringen.

Kostnader

Alla kostnader för projektet kommer att fördelas lika mellan alla 9 abonnenter. Efterkommande abonnenter kommer endast att fakture- ras för anslutningsavgift av kommunen inte för ledningskostnaderna.

Kostnader för projektet finns redovisade enligt bilaga BTN § 87-2016.

Byggnadstekniska nämnden 21.06.2016 § 87 FÖRSLAG:

Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden godkänner anhållan och att kommunen tar över ansvaret för ledningen och att kommunen står för överdimensioneringen av ledningen. Avtal tecknas när besiktningen av ledningen är utförd.

Byggnadstekniska nämnden 21.06.2016 § 87 BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden kan besluta om eventuellt övertagande av ledningen först när besiktningsprotokoll och inspektionsprotokoll inlämnats till kommunen.

(14)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Byggnadstekniska nämnden önskar att en praxis för övertagande av privata vattenledningar tas fram.

__________

BTN 19.12.16, § 166 Ärendet aktualiseras då ett flertal av de fastighetsägare som medver- kat i projektet ansökt om vattenanslutning till kommunen. Nämnden bör ta ett beslut huruvida ledningen skall övertas eller inte.

Bilaga enligt tidigare, 21.06.2016 § 87.

Teknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter att överta ledningen när prov- tryckningsprotokoll och dykbesiktningsprotokoll inlämnats.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att ärendet återremitteras till tek- nikern för framtagande av praxis för övertagande av privata ledningar till kommunen.

__________

(15)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 366/2016 BTN § 167 ANHÅLLAN OM ERSÄTTNING FÖR PROJEKTET AV NYTT GYMNASTIKSALSGOLV I

SKOLAN

BTN 19.12.16 §167 Byggnadstekniska nämndens ordförande Mikael Stjärnfelt har den 04.12.2016 anhållit om timersättning för uppdrag utfört inom projektet

”Skolans gymnastiksalsgolv”, enligt Bilaga 2, BTN 19.12.2016 § 167.

Enligt arvodesstadgan för 2016 fastställd av KF § 117/22.9.2016 nämns under ”Övriga arvoden och ersättningar”:

…”Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda le- damöter ersätts enligt överenskommelse på förhand.”

Teknikerns förslag:

Ärendet diskuteras.

BESLUT:

Ordförande Mikael Stjärnfelt anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet under behandling av ärendet. Till ordförande valdes viceordfö- rande Tommy Nordin. Byggnadstekniska nämnden beslöt att skicka ärendet för behandling till kommunstyrelsen. Nämnden förordar en utbetalning av ersättning med uppmärksammande att ersättningen ej bör vara högre än tjänstemännens timersättning.

Paragrafen justeras omedelbart.

__________

(16)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 168 TILL KÄNNEDOM

BTN 19.12.16 §168 Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom:

 Ledamot Johan Hilander uppmärksammar nämnden om BTN´s beslut av den 27.03.2015 § 41 gällande vattenanslutning till Chris- ter Eriksson.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

__________

(17)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer:159 – 162, 164, 165, 168

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr- kande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 166 , 167

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmed- lemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Byggnadstekniska nämnden i Eckerö Södra Överbyvägen 8

22270 ECKERÖ Paragrafer: 166, 167

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses

ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat

påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts

fram offentligt. I båda fallen räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i

besvärstiden.

(18)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät- telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 MARIEHAMN Paragrafer: --

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol

PB 31, Torggatan 16

AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer: 163

(19)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning för landskapet Åland är 30 dagar.

Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offent- ligt på den kommunala anslagstavlan

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för- fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens ut-

gång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall

på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de

kommer fram innan besvärstiden går ut.

References

Related documents

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.