Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0611 Byggnadstekniska nämnden

25  Download (0)

Full text

(1)

Byggnadstekniska nämndens sammanträde

Föredragningslista/Kallelse

Tid: tisdag den 21 juni 2011 kl. 19.00

Nr Ärende

§ 071 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 072 Val av protokolljusterare

§ 073 Komplettering och godkännande av föredragningslistan

§ 074 Anmälningsärenden

§ 075 Delgivningsärenden

§ 076 Utlåtande planändring, Långnäs industriområde

§ 077 Byggnadslov 2010-025, Johansson-Widlund Anita

§ 078 Snöplogningsentreprenad 2011 - 2013

§ 079 Avloppstillstånd, Avl 2011-008, Holmström Tommy

§ 080 Avloppstillstånd, Avl 2011-009, Blomsterlund Jesper o Zaida

§ 081 Avloppstillstånd, Avl 2011-010, Johansson Camilla/Tord

§ 082 Avloppstillstånd, Avl 2011-011, Paulsson Berit

§ 083 Konfidentiellt ärende

§ 084 Byggnadsanmälan 2011-006, Sundblom Jim

§ 085 Sammanträdets avslutande

Det justerade protokollet från sammanträdet finns till påseende på kommunkansliet i Lumparland den 22.06.2011

Sekreterare:

Peter Häggström

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga handlingar, vilket intygas:

(2)

Byggnadstekniska nämnden §§ 071 – 073 21.06.2011

Btn § 071 Laglighet och beslutförhet

Kallelse utgick från kommunkansliet den 16.06.2011.

Förslag:

Sammanträdet konstateras vara förvaltningsstadgeenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

Beslut:

Förslaget omfattas.

Btn § 072 Val av protokolljusterare

Förslag:

Till protokolljusterare utses Ann-Sofi Perjus och Britt Sommarlund.

Protokolljusteringen äger rum omedelbart efter mötet.

Beslut:

Till protokolljusterare utses Ann-Sofi Perjus och Tage Wilhelms.

Btn § 073 Komplettering och godkännande av föredragningslistan

Förslag:

Föredragningslistan som består av §§ 071 – 085 godkänns för behandling.

Beslut:

Föredragningslistan kompletteras enligt följande:

§ 083 Städning (konfidentiellt ärende)

§ 084 Byggnadsanmälan 2011-006, Sundblom Jim

§ 085 Vattenledning till Långnäs Lumparudd

§ 086 Sammanträdets avslutande

(3)

Byggnadstekniska nämnden § 074 21.06.2011

Btn § 074 Anmälningsärenden

Trafiksäkerhet vid Långnäsvägen – Svinövägen. LR har avslagit kommunens anhållan om anläggande av övergångsställen vid korsningen (Beslut 304 T10).

Vattenledning till Lumparby Långnäs. Kommunfullmäktige har beslutat att ledningen byggs förutsatt att minst 10 st förbinder sig att ansluta enligt förslaget ”PM 1”, enligt vilket kostnaden per anslutning skulle vara högst 4000 €.

8 st har redan förbundit sig att ansluta och en ny förfrågan har sänts ut till de övriga med begäran om svar senast den 30 juni.

Inga beslut angående Lumparlands byggnadsordning har ännu fattats.

Områdesarkitekten har givit utlåtande i ärendet (bilaga).

Roland Johansson har lämnat in kompletterande handlingar angående byggnadslov nr 2011-014, RJ Marin service.

Grävningsarbeten som pågår vid bostadsområdet Kapellhagen skall kollas upp.

Tjälskador på gc-vägar skall kollas upp.

Gc-vägen längs stranden (Kapellvägen – Skogsgläntan) vid bostadsområdet skall byggas.

(4)

Byggnadstekniska nämnden § 075 21.06.2011

Btn § 075 Delgivningsärenden

Nästa sammanträde för BTN äger rum den 30 augusti 2011 kl. 19.00

(5)

Byggnadstekniska nämnden § 076 21.06.2011

Btn § 076 Utlåtande angående planändring, Långnäs industriområde

Kommunstyrelsen har begärt byggnadstekniska nämndens utlåtande angående en ändring av detaljplanen för Långnäs industriområde. Karta och områdesarkitektens utlåtande (bilaga btn076A) bifogas.

Kartan visar gällande plan

(6)

Ändringsförslag, alt 2

(7)

Ändringsförslag, alt 1

(8)

Förslag: Ändring av detaljplanen har begärts av RJ Marin Service AB gm Roland Johansson.

Ändringen går ut på att slå ihop de 2 tomterna 10 och 11 till en sammanhängande tomt. RJ Marin Service AB bedriver verksamhet för service och förvaring av fritidsbåtar.

Byggnadstekniska nämnden förordar områdesarkitektens ändringsförlag.

Den nya gatan byggs inte förrän det föreligger behov.

Kenneth Granholm föreslog att parkområdet längs byggnadstomtens nordöstra del skall bevaras. Tage Wilhelms understödde förslaget.

Omröstning förrättades och Kenneth Granholms förslag betecknades ”nej” och byggnadsinspektörens förslag ”ja”.

Kenneth Granholms förslag fick 2 röster och byggnadsinspektörens fick 4 röster.

Röstningsprotokoll som bilaga till denna paragraf.

Beslut: Byggnadstekniska nämnden anser att kostnaderna för planändringen skall bekostas av sökanden RJ Marin Service, i övrigt omfattas förslaget.

Kenneth Granholm och Tage Wilhelms reserverade sig mot beslutet.

(9)

Byggnadstekniska nämnden § 105 01.09.2010

Byggnadstekniska nämnden § 135 17.11.2010

Byggnadstekniska nämnden § 150 14.12.2010

Byggnadstekniska nämnden § 066 17.05.2011

Byggnadstekniska nämnden § 077 21.06.2011

Btn § 105 Byggnadslov 2010-025, Johansson-Widlund Anita

Anita Johansson-Widlund ansöker om byggnadslov för uppförande av ett båthus med 36 m² våningsyta och 90 m³ volym vid Talltorp 3:14 i Lumpo, enligt inlämnade handlingar.

Åtgärden innebär avvikelser från bestämmelserna i Lumparlands byggnadsordning.

(10)

forts. § 105

Förslag:

Tillämpade lagrum: Plan- och bygglag, åfs nr 102 (pbl), Plan- och byggförordning, åfs nr 107 (pbf), för landskapet Åland och Lumparlands kommuns byggnadsordning.

Följande avvikelser föreligger:

Tomtens storlek är 2200 m². Enligt Lumparlands byggnadsordning, 48 § 2 mom., skall tomtens storlek på strandområde vara minst 4000 m².

Enligt byggnadsordningens 49 §, 5 mom. tillåts båthus/sjöbod endast till i samma by belägen jordbruks- eller bostadslägenhet, där sådan byggnad med beaktande av strandlinjens helhetsbild passar in i omgivningen. I detta fall är det fråga om en fritidslägenhet.

Syn enligt 73 § pbl, till vilken grannarna kallas, bör förrättas.

Enligt 72 § pbl, skall berörda grannar skall också ges möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter om åtgärden.

Byggnadstekniska nämnden bestämmer tidpunkt för synen.

Ärendet bordläggs tills syn förrättats och grannarna haft möjlighet att ge skriftliga synpunkter.

(11)

Forts. § 105

Beslut:

Ansökan avslås. Motivering till avslaget är att tomtens areal är endast 2200 m² mot stipulerade 4000 m² (Lumparlands byggnadsordning, 48 § 2 mom).

Båthus eller sjöbod får endast uppföras i anslutning till i samma by belägen jordbruks- eller bostadslägenhet, där sådan byggnad med beaktande av strandlinjens helhetsbild passar in i omgivningen (byggnadsordningens 49 §, 5 mom).

Btn § 135 Rättelseyrkande, Johansson-Widlund Anita

Anita Johansson Widlund har lämnat in ett rättelseyrkande angående

byggnadstekniska nämndens beslut, § 105, den 01.09.2010, i vilket hennes ansökan om byggnadslov för uppförande av ett båthus avslogs

Hon yrkar att nämnden måtte ompröva sitt beslut och tillåta avvikelser från byggreglerna (bilaga).

Förslag:

Lumparlands byggnadsordning skall revideras för att överensstämma med plan- och byggnadslag för landskapet Åland (pbl).

Enligt 64 §, 1 mom. i pbl är minsta tomtstorlek utanför planerat område 2000 m² och enligt 8 §, 3 mom. i pbl skall det i byggnadsordningen motiveras varför en tomt måste vara större än vad som stipuleras i lagen. I Lumparlands byggnadsordning finns ingen sådan motivering.

Byggnadstekniska nämnden förrättar innan vidare beslut fattas syn, för att på platsen bedöma dess lämplighet för det båthus som avses i ansökan.

Berörda grannar (enligt 72 och 73 §§ pbl) har rätt att ge synpunkter och bör kallas till synen. Om platsen bedöms som lämplig och att avvikelser kan godkännas tar

nämnden upp ärendet till ny behandling för slutligt avgörande om byggnadslov skall beviljas, eller om beslutet avslag vidhålls.

Beslut:

Syn förrättas på platsen den 3 december 2010 kl. 12.00. Berörda grannar kallas till synen. I Övrigt omfattas förslaget.

(12)

Btn § 150 Byggnadslov 2010-025, Johansson-Widlund Anita

Anita Johansson-Widlund ansöker om byggnadslov för uppförande av ett båthus med 36 m² våningsyta och 90 m³ volym vid Talltorp 3:7 i Lumpo, enligt inlämnade handlingar.

Åtgärden innebär avvikelser från bestämmelserna i Lumparlands byggnadsordning.

Syn på platsen hölls den 3.12.2010. Till synen var berörda grannar kallade.

Syneprotokollet är bilaga till denna paragraf.

Förslag:

I plan- och byggnadslagen för Åland (Pbl), 72 §, stadgas att bygglov skall beviljas om åtgärden inte strider mot antagen plan, denna lag eller med stöd av lagen utfärdade bestämmelser.

I detta fall kan man inte hävda att åtgärden strider mot lag eller bestämmelser eftersom kommunens nu gällande byggnadsordning är utfärdad med stöd av den gamla

byggnadslagen för landskapet Åland.

Byggnadsnämnden kan medge avvikelser från bestämmelserna om det finns särskilda skäl. Sådana skäl är t.ex att det på den motsatta stranden (Lumparby-Långnäs) finns 2 st båthus varav ett är för fritidsbruk.

Grannarna har inte framfört några synpunkter mot åtgärden, förutom att sprängmassor bör läggas på land, inte i sjön (se bilagan).

Kraven i Pbl, 64 och 65 §§, beträffande anpassning till landskapsbilden och byggnadens lämplighet för sitt ändamål är tillgodosedda.

Ansökt byggnadslov beviljas med stöd av 72 § pbl.

Tillämpade lagrum: Plan- och bygglag, åfs nr 102 (pbl), Plan- och byggförordning, åfs nr 107 (pbf), för landskapet Åland. Lumparlands byggnadsordning.

Arbetena skall utföras i enlighet med vad som stipuleras i 78 § pbl.

Av myndigheter givna anvisningar på byggnadslovsritningar skall följas. Färgsättning görs i samråd med byggnadsinspektören.

Syner som enligt 27 § pbf skall förrättas:

1. Botten -och dräneringssyn 2. Konstruktionssyn

3. Ibruktagnings/slutsyn

Beslut:

Ansökan avslås på samma grunder som tidigare. Beslutet var enhälligt.

(13)

Btn § 066 Byggnadslov 2010-025, Johansson-Widlund Anita

Ålands förvaltningsdomstol har i sitt beslut den 13.04.2011 undanröjt

Byggnadstekniska nämndens beslut den 14.12.2010 angående byggnadslov 2010-025, Johansson Anita, samt upphävt nämndens beslut den 01.09.2010 i samma ärende.

Förvaltningsdomstolen återförvisar ärendet till nämnden för ny behandling.

Bilaga BTN 0511A

Förslag:

I plan- och byggnadslagen för Åland (Pbl), 72 §, stadgas att bygglov skall beviljas om åtgärden inte strider mot antagen plan, denna lag eller med stöd av lagen utfärdade bestämmelser.

I detta fall kan man inte hävda att åtgärden strider mot lag eller bestämmelser eftersom kommunens nu gällande byggnadsordning är utfärdad med stöd av den gamla

byggnadslagen för landskapet Åland.

Byggnadsnämnden kan medge avvikelser från bestämmelserna om det finns särskilda skäl. Sådana skäl är t.ex att det på den motsatta stranden (Lumparby-Långnäs) finns 2 st båthus varav ett är för fritidsbruk.

Grannarna har inte framfört några synpunkter mot åtgärden, förutom att sprängmassor bör läggas på land, inte i sjön (se bilagan).

Kraven i Pbl, 64 och 65 §§, beträffande anpassning till landskapsbilden och byggnadens lämplighet för sitt ändamål är tillgodosedda.

Ansökt byggnadslov beviljas med stöd av 72 § pbl.

Byggnadslovets nummer ändras till Byggnadslov 2011-018.

Tillämpade lagrum: Plan- och bygglag, åfs nr 102 (pbl), Plan- och byggförordning, åfs nr 107 (pbf), för landskapet Åland. Lumparlands byggnadsordning.

Arbetena skall utföras i enlighet med vad som stipuleras i 78 § pbl.

Av myndigheter givna anvisningar på byggnadslovsritningar skall följas. Färgsättning görs i samråd med byggnadsinspektören.

Syner som enligt 27 § pbf skall förrättas:

1. Botten -och dräneringssyn 2. Konstruktionssyn

3. Ibruktagnings/slutsyn

Beslut:

Bordläggs för vidare utredning av sakkunnig.

(14)

Btn § 077 Byggnadslov 2010-025, Johansson-Widlund Anita

Anita Johansson-Widlund ansöker om byggnadslov för uppförande av ett båthus med 36 m² våningsyta och 90 m³ volym vid Talltorp 3:7 i Lumpo, enligt inlämnade handlingar.

Åtgärden innebär avvikelser från bestämmelserna i Lumparlands byggnadsordning.

Syn på platsen hölls den 3.12.2010. Till synen var berörda grannar kallade.

Ärendet bordlades vid behandling den 17.05.2011, § 066, för att utlåtande av sakkunnig skulle inhämtas.

Områdesarkitekt Ursula Koponen har avgivit sakkunigutlåtande enligt följande:

Jomala den 15 juni 2011 Ursula Koponen Områdesarkitekt

Till bygnadsnämnden i Lumparland

Utlåtande över byggnadslov 2010-025, Johansson-Widlund Anita

Anita Johansson-Widlund har till förvaltningsdomstol överklagat byggnadstekniska nämndens beslut om att inte bevilja byggnadslov för ett båthus på fastigheten Talltorp 3:14 i Lumpo på basen av byggnadsordningens 48 § och 49 § 5 mom.

Ålands förvaltningsdomstol har upphävt byggnadstekniska nämndens beslut och återförvisat ärendet till nämnden för ny behandling. Grund för upphävning är, att kommunen inte i sin byggnadsordning har motiverat, varför storlek på

byggnadstomt vid stranden skall vara minst 4000 m² och varför byggande av båthus tillåts endast i samma by belägen jordbruks- bostadslägenhet. Därför anser förvaltningsdomstol, att byggnadsordningens 48 § och 49 § 5 mom strider med den gällande lagen.

På begäran av Lumparlands kommunstyrelse har jag den13 maj 2011 utrett, vilka paragrafer i byggnadsordningen direkt strider med den gällande plan- och bygglagen och – förordningen. I denna utredning har jag inte tolkat 48 § och 49 § 5.mom som lagstridiga. Jag ansåg, att vid det grundliga och långa beredningsarbetet av den gällande

byggnadsordningen hade alla de krav på byggnadernas anpassning, tomtstorlek och växtlighet som togs med i byggnadsordningen blivit grundligt motiverade. Alltså dessa krav är inte på något sätt påhittade och de är helt i linje med vad som stadgas i plan- och bygglagens 64 § och 65 §. Däremot tolkade jag, att byggnadsordningens 49 § 1.mom där tomtens byggnadsrätt definieras, strider mot lagen, eftersom byggnadsrätt också definieras i lagen. Ändring av byggnadsrätt skulle förutsätta antingen en fastställd plan eller en kartbilaga i byggnadsordningen.

Förvaltningsdomstolens tolkning är dock annorlunda. I den förutsätts, att motivering för paragrafernas innehåll skall vara med också i själva byggnadsordningen. Det alltså räcker inte, att ett separat slutdokument eller alla protokoll från möten under byggnadsordningens beredningsarbetet finns i kommunens arkiv. Detta låter en aning orimligt. Innehållet av plan- och bygglagens paragrafer är också resultat av ett långt beredningsarbete. Man ifrågasätter inte paragrafernas innehåll för den skull att motiveringarna inte har tagits med i lagtexten. Samma borde gälla också byggnadsordningen.

Angående själva båthusbygget anser jag, att den planerade byggplatsen mellan strandklipporna gömmer byggnaden så bra, att den inte kommer att förfula strandmiljön. Dess påverkan i miljön är betydligt mindre än de stora båthusens vid stranden mittemot och byggnadslov kunde beviljas på basen av plan- och bygglagens 65 § 1 mom., om man anser att byggnadsordningens 48 § och 49 § 5 mom. inte mera gäller. Enligt min uppfattning kan man dock inte upphäva dessa paragrafer bara därför, att deras motiveringar inte kan läsas i byggnadsordningen utan måste hämtas från protokoll över beredningsarbetet.

(15)

Förslag:

I plan- och byggnadslagen för Åland (Pbl), 72 §, stadgas att bygglov skall beviljas om åtgärden inte strider mot antagen plan, denna lag eller med stöd av lagen utfärdade bestämmelser.

I detta fall kan man inte hävda att åtgärden strider mot lag eller bestämmelser eftersom kommunens nu gällande byggnadsordning är utfärdad med stöd av den gamla

byggnadslagen för landskapet Åland.

Byggnadsnämnden kan medge avvikelser från bestämmelserna om det finns särskilda skäl. Sådana skäl är t.ex att det på den motsatta stranden (Lumparby-Långnäs) finns 2 st båthus varav ett är för fritidsbruk.

Grannarna har inte framfört några synpunkter mot åtgärden, förutom att sprängmassor bör läggas på land, inte i sjön (se bilagan).

Kraven i Pbl, 64 och 65 §§, beträffande anpassning till landskapsbilden och byggnadens lämplighet för sitt ändamål är tillgodosedda.

Ansökt byggnadslov beviljas med stöd av 72 § pbl.

Byggnadslovets nummer ändras till Byggnadslov 2011-018.

Tillämpade lagrum: Plan- och bygglag, åfs nr 102 (pbl), Plan- och byggförordning, åfs nr 107 (pbf), för landskapet Åland. Lumparlands byggnadsordning.

Arbetena skall utföras i enlighet med vad som stipuleras i 78 § pbl.

Av myndigheter givna anvisningar på byggnadslovsritningar skall följas. Färgsättning görs i samråd med byggnadsinspektören.

Syner som enligt 27 § pbf skall förrättas:

1. Botten -och dräneringssyn 2. Konstruktionssyn

3. Ibruktagnings/slutsyn

Beslut:

Förslaget omfattas, byggnadstekniska nämnden påpekar att det är byggherrens ansvar att anordna nödvändiga myndighetstillstånd för eventuella arbeten som fördjupning och sprängning.

(16)

Byggnadstekniska nämnden § 078 21.06.2011

Btn § 078 Plogning av privata vägar och infarter samt kommunens fastigheter, kommunalvägar, planevägar och gc-vägar

Avtalen om snöplogning gick ut den 31.03.2011.

Förslag:

De senaste åren har 1 entreprenör skött de offentliga områdena och 2 entreprenörer de privata vilket har fungerat bra.

Entreprenaderna delas upp skilt för plogning av offentliga och privata områden så att 1 entreprenör fortsättningsvis sköter de offentliga områdena och 2 entreprenörer delar på de privata.

Anbudsförfrågan riktas till minst 3 entreprenörer, alternativt utannonseras entreprenaderna i de på Åland utkommande dagstidningarna.

Beslut:

Plogningsdistrikten delas upp i ett offentligt område och två privata. Entreprenaderna annonseras ut i de Åländska dagstidningarna.

(17)

Byggnadstekniska nämnden § 079 21.06.2011

Btn § 079 Avloppstillstånd 2011-008, Holmström Tommy

Tommy Holmström ansöker om att få anlägga ett enskilt avlopp för bdt-vatten (gråvatten) från ett fritidshus och en bastu på fastigheten Solstranden 1:31 i Lumpo, enligt inlämnade handlingar.

BDT-avloppet ansluts till en slamavskiljare varifrån vattnet leds till en infiltrationsbädd.

Förslag:

Ansökan beviljas.

Anläggningen skall synas av kommunteknikern innan den täcks över och tas i bruk.

Slamavskiljaren skall tömmas tillräckligt ofta så att bädden inte täpps igen.

Beslut:

Förslaget omfattas.

(18)

Byggnadstekniska nämnden § 080 21.06.2011

Btn § 080 Avloppstillstånd 2011-009, Blomsterlund Jesper/Zaida

Jesper och Zaida Blomsterlund ansöker om att få anlägga ett enskilt avlopp för bdt- vatten (gråvatten) från ett befintligt fritidshus och en bastu på fastigheten Flatskär 1:58 i Svinö, enligt inlämnade handlingar.

BDT-avloppet ansluts till ett gråvattenfilter, Green Pack Mini med kapacitet för 600 liter gråvatten/dygn.

Förslag:

Ansökan beviljas.

Anläggningen skall synas av kommunteknikern innan den täcks över och tas i bruk.

Beslut:

Förslaget omfattas.

(19)

Byggnadstekniska nämnden § 081 21.06.2011

Btn § 081 Avloppstillstånd 2011-010, Johansson Camilla/Tord

Camilla och Tord Johansson ansöker om att få anlägga ett enskilt avlopp för bdt- vatten (gråvatten) från ett befintligt fritidshus på fastigheten Vårvik 2:42 i Lumpo, enligt inlämnade handlingar.

BDT-avloppet ansluts till ett gråvattenfilter, Uponor BDT Easy med kapacitet för 500 liter gråvatten/dygn.

Förslag:

Ansökan beviljas.

Anläggningen skall synas av kommunteknikern innan den täcks över och tas i bruk.

Beslut:

Förslaget omfattas.

(20)

Byggnadstekniska nämnden § 082 21.06.2011

Btn § 082 Avloppstillstånd Avl 2011-011, Paulsson Berit

Berit Paulsson ansöker om att få anlägga ett enskilt avlopp från ett befintligt fritidshus på fastigheten Västerberget 1:17 i Lumpo, enligt inlämnade handlingar. Avloppet ansluts till en slamavskiljare varifrån avloppsvattnet leds till en markfilterbädd . Anläggningen uppfyller de krav på rening som myndigheterna ställer.

Förslag:

Det har konstaterats att markbädd i detta fall är lämplig då jordmånen består av grus och sand och grundvattenytan är långt under bäddens underkant.

Bädden anläggs på Aldur Holmströms mark och han har gett tillstånd till åtgärden.

Inga vattenbrunnar finns i närheten.

Ansökan beviljas.

Anläggningen skall synas av kommunteknikern innan den täcks över och tas i bruk.

Slamavskiljaren skall tömmas tillräckligt ofta så att ingen risk finns för att filterbädden sätts igen.

Avtal om tömning av slamtanken bör ingås med behörig entreprenör.

Kommunen kan kräva att fastigheten ansluts om det kommunala avloppsnätet byggs ut.

Beslut:

Förslaget omfattas.

(21)

Byggnadstekniska nämnden § 084 21.06.2011

Btn § 084 Anmälan 2011-006, Sundblom Jim

Jim Sundblom anmäler att han avser att uppföra en bod/gäststuga med 16 m² våningsyta och 48 m³ volym vid fastigheten Stordalspliggen 3:52 i Lumpo, enligt inlämnade handlingar.

Förslag:

Antecknas till kännedom.

Beslut:

Kontroll av byggnadens areal skall göras av byggnadsinspektören. Om byggnadens våningsyta är större än 15 m² skall byggnadslov inhämtas.

(22)

Byggnadstekniska nämnden § 085 21.06.2011

Btn § 085 Vattenledning till Lumparby Långnäs

Vattenledning till Lumparby Långnäs. Kommunfullmäktige har beslutat att ledningen byggs förutsatt att minst 10 st förbinder sig att ansluta enligt förslaget ”PM 1”, enligt vilket kostnaden per anslutning skulle vara högst 4000 €.

8 st har redan förbundit sig att ansluta och en ny förfrågan har sänts ut till de övriga med begäran om svar senast den 30 juni.

Beslut:

Nämnden diskuterade hur man skall gå vidare med projektet och beslöt att

meddelande till alla berörda om fullmäktiges beslut samt att anslutningsavgiften kan betalas i 4 rater under 2 år och att grundavgift och mätarhyra betalas när anslutningen är verkställd och godkänd av kommunen.

Ett möte där frågorna kan diskuteras och klargöras ytterligare äger rum den 4 eller 5 juli på kvällstid. Till mötet skall alla som tidigare kontaktats angående

vattenledningen kallas.

(23)

Byggnadstekniska nämnden § 086 21.06.2011

Btn § 086 Sammanträdets avslutande

Sammanträdet avslutades klockan 20.45.

(24)

Lumparlands kommun, anvisning om förfarande vid missnöje mot byggnadstekniska nämndens beslut.

Datum för sammanträde 21.06.2011 Sidor 1 - 24

Paragrafer §§ 071 – 086

Eftersom nedan nämnda beslut avser beredning eller verkställighet kan inte rättelseyrkande framställas över beslutet (kommunallagen 112 §).

I följande beslut kan rättelseyrkande inte framställas: §§ 076 - 084.

Eftersom nedan nämnda beslut har skett i enlighet med landskapets byggnadslag kan ej rättelseyrkan framställas utan överklagan sker genom kommunalbesvär hos Ålands förvaltningsdomstol

Ärenden som kan beröras av kommunalbesvär: §§ 077, 079 – 082.

Anvisning för kommunalbesvär

Den, som är part eller kommunmedlem, och som är missnöjd med beslut som byggnadstekniska nämnden fattat med stöd av landskapets byggnadslag kan överklaga beslutet hos Ålands

förvaltningsdomstol genom kommunalbesvär inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grund att;

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 3) beslutet strider mot lag

Ett kommunalbesvär skall anföras hos Ålands förvaltningsdomstol.

Postadress Pb 31, 22101 MARIEHAMN

Tala om vilket beslut Ni avser få ändrat, till vilken del och vilka ändringar Ni önskar samt vilka besvärsgrunder Ni har. Bifoga utdrag ur beslutsprotokollet.

Underteckna handlingen och uppge namn, yrke, postadress, telefonnummer och hemort.

Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen och måste då uppge namn, yrke, postadress, telefonnummer och hemort.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått beslutet delgivet 7 dagar efter att protokollet genom kungörelse på kommunens officiella anslagstavla har varit utställt till påseende. Kommunens

officiella anslagstavla finns på informationspelaren, som är belägen på daghemsplanen i Klemetsby, Lumparland.

Vid oklarheter kan rådgöras med kommuntekniker/byggnadsinspektör, tel. 018-359 024 (el. växel 018-35 900).

(25)

Ärenden som kan beröras av rättelseyrkande: § 083.

Anvisning för rättelseyrkande

Den, som är part eller kommunmedlem, och som är missnöjd med ovan nämnda beslut, kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelse yrkas hos Byggnadstekniska nämnden i Lumparland, med adressen Kyrkvägen 26, 22630

LUMPARLAND.

Av rättelseyrkandet skall framgå vad som avses med en önskad ändring och vad yrkandet grundar sig på. Yrkandet tecknas under av den som framställer det eller dennes befullmäktigade ombud.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått beslutet delgivet 7 dagar efter att protokollet genom kungörelse på kommunens officiella anslagstavla har varit utställt till påseende. Kommunens

officiella anslagstavla finns på informationspelaren, som är belägen på daghemsplanen i Klemetsby, Lumparland.

Vid oklarheter kan rådgöras med kommuntekniker/byggnadsinspektör, tel. 018-359 024 (el. växel 018-35 900).

Figure

Updating...

References

Related subjects :