Ett händelserikt år för ChargePanel Perioden oktober december (kvartal 4) Perioden januari december (helår) 2021.

Full text

(1)

Bokslutskommuniké 2021

ChargePanel AB (publ) är ett GreenTech-företag inom elbilsladdning. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.

Ett händelserikt år för ChargePanel

Perioden oktober – december (kvartal 4) 2021

 Nettoomsättningen uppgick till 1 001 KSEK (1 530)

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 961 KSEK (385)

 Resultat efter skatt uppgick till -1 966 KSEK (377)

 Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (754,26)

 Likvida medel vid periodens slut uppgick till 25 182 KSEK (428)

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 279 KSEK (653)

Perioden januari – december (helår) 2021

 Nettoomsättningen uppgick till 4 068 KSEK (3 498)

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 042 KSEK (-76)

 Resultat efter skatt uppgick till -4 062 KSEK (-95)

 Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK (-190,58)

 Likvida medel vid periodens slut uppgick till 25 182 KSEK (428)

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 919 KSEK (691)

VD har ordet

Verksamhetsåret 2021 har varit ett spännande, intressant och mycket händelserikt år som kulminerade i listning av bolaget på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm den 9:e

december 2021 och där aktien tecknades till 365%. Detta innebar att bolaget stärkte sin egen kassa substantiellt, vilket möjliggör vår satsning att över de kommande åren etablera ChargePanel Enterprise i alla världsdelar. Vårt affärskoncept att sälja smarta, säkra, molnbaserade White Label- lösningar för elbilsladdningsindustrin har på helåret renderat i att bolaget levererar en omsättning som är i linje med tidigare kommunicerade förväntningar för 2021. Då företaget är på en tillväxtresa, är det positivt att kunna visa en ökning på 79% för intäkterna avseende laddinfrastrukturen under kvartal 4 jämfört med samma kvartal föregående år.

Händelserikt med produktutveckling och nya kunder

Under året har Bolaget utvecklat och lanserat EV Fleet Management, en tjänst för att underlätta och effektivisera processerna för företag och leasingbolag i samband med att man går över till

elektrifierad tjänstebilflotta.

Nya kunder har anslutits till vår plattform genom vilket antalet uppkopplade laddpunkter har under året ökat med 625%! Årets sista kundavtal skrevs med den mycket spännande kunden Opibus (Kenya) och som är bolagets första insteg på den afrikanska kontinenten.

Vi har integrerat in e-Roaming-tjänster i plattformen under 2021. Det innebär att appanvändaren via en prenumeration erhåller en förenkling för laddning vid publika laddstationer, vilket leder till att man inte behöver ha 6-7 st olika appar eller 8-10 st RFID brickor.

(2)

Bokslutskommuniké 2021

ChargePanel AB (publ) är ett GreenTech-företag inom elbilsladdning. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.

Tyvärr har även EV-branschen påverkats av pandemin. Främst har det inneburit att bolagets kunder under denna period har haft längre beslutsgångar och genomförandeprocesser än tidigare. Den pågående halvledarbristen påverkar kundernas möjlighet att handla laddare i den utsträckning de önskar och med längre leveranstider som följd. Denna problematik beräknas påverka branschen också under 2022.

Även 2022 har börjat händelserikt. Under de första två månaderna har vi:

- färdigställt och presenterat EV Fleet Management 2.0 (en tjänst som möjliggör för företag som har ett större antal leasingbilar eller företagsbilar att kunna ersätta anställda för utlägg vid laddning i hemmet samt kunna få ersättning för laddning som skett på arbetsplatsen oavsett vem som är ägaren av elabonnemanget).

- lanserat ChargePanels e-Roaming; en tjänst som innebär att elbilsföraren kan tanka ute i det publika nätverket användandes en app istället för multipla appar och RFID brickor.

- fortsatt med rekryteringsarbetet för att stärka organisationen och för att möjliggöra fortsatt tillväxt.

Vi ser fram emot ett spännande 2022 tillsammans med våra kunder, dig och alla andra aktieägare.

Jan Berggren, Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som ChargePanel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 kl 11:00 (CET).

(3)

Bokslutskommuniké 2021

ChargePanel AB (publ) är ett GreenTech-företag inom elbilsladdning. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.

FINANSIELL OCH ÖVRIG INFORMATION

Perioden oktober – december (kvartal 4 2021)

Nettoomsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning landade under fjärde kvartalet på 1 001 KSEK (1 530). Jämförelseperioden 2020 innefattar en lägre andel intäkter från laddinfrastruktur, som under 2021 blivit företagets kärnverksamhet. Ökningen för intäkterna avseende laddinfrastruktur är 79%.

EBIT (rörelseresultatet) för fjärde kvartalet uppgick till -1 961 KSEK (385). Kostnader av

engångskaraktär för konsultarvoden och marknadsföring i samband med notering på Nasdaq First North uppgick till ca 500 KSEK. Personalkostnaderna har ökat då bolaget anställt en CFO och två utvecklare.

Perioden januari – december (helår 2021)

Nettoomsättning

Bolagets nettoomsättning under perioden januari till december ökade med 16,3% till 4 068 KSEK (3 498). Under året har bolaget fattat beslut om att renodla sin verksamhet till laddinfrastruktur och kringtjänster för detta, vilket idag utgör Bolagets kärnverksamhet. Jämfört med 2020 avseende laddinfrastruktur så har nettoomsättningen ökat med ca 268%.

Antalet uppkopplade ladduttag under året ökat från knappt 200 till drygt 1 000, vilket ger en ökning om ca 625%.

Övriga rörelseintäkter under perioden uppgick till 558 KSEK (2 033). Under året har en hyresgäst flyttat ut. Inga korttidspermitteringar har varit aktuella under året.

(4)

Bokslutskommuniké 2021

ChargePanel AB (publ) är ett GreenTech-företag inom elbilsladdning. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.

Resultat

EBIT (rörelseresultatet) under helåret 2021 uppgick till -4 042 KSEK (-76), vilket ger en

rörelsemarginal om -99,4% (-2,2). Kostnader av engångskaraktär avseende notering på Nasdaq First North (inklusive pre-IPO i juni 2021) uppgick till ca 1 MSEK. Personalkostnaderna har ökat då bolaget anställt fler medarbetare.

Väsentliga händelser under året

EV Fleet Management, en ny tjänst i Bolagets SaaS-plattform implementerades i januari 2021. Under året har ett flertal leasingbolag, däribland Volkswagen Fleet och AutoPlan, integrerats in i tjänsten.

I juni genomfördes en nyemission inför en eventuell notering vid Nasdaq First North Growth Market.

I samband med nyemissionen tillfördes ca 10,2 MSEK samt nya 30 aktieägare.

I oktober 2021 förvärvade KG Knutsson AB tio procent av aktierna i Bolaget (av Skandnet Group AB*), med det uttalade målet att vara en långsiktig strategisk aktieägare (så kallad ankarinvesterare).

Kundavtal tecknades med Carsmart.

Bolaget tillsatte Sonja Thorngren som CFO i oktober 2021.

I november valdes en ny styrelse med Johan Nordin som styrelseordförande.

Under hösten fattades beslut om att fullfölja noteringsprocessen vilket ledde till en första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market den 9 december 2021. I samband med noteringen

genomfördes en nyemission om totalt ca 24,9 MSEK som tecknades till 365%. Kostnader av engångskaraktär kopplade till notering och emission uppgick till ca 5,9 MSEK, varav ca 4,9 MSEK bokats mot fritt eget kapital.

I december 2021 ingick bolaget ett samarbete med Opibus för laddning av elfordon i Östafrika.

Likviditet och finansiering

Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 december 2021 till 25 182 KSEK (428). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2021 till -5 919 (691).

Medarbetare

Per den 31 december 2021 uppgick antalet anställda till 7,75 (4,0).

* Bolagets huvudägare

(5)

Bokslutskommuniké 2021

ChargePanel AB (publ) är ett GreenTech-företag inom elbilsladdning. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget har lanserat EV Fleet Management till sina företagskunder.

Såsom tidigare kommunicerats, har bolaget under februari lanserat ChargePanel e-Roaming för att underlätta och möjliggöra publik laddning.

Uppbyggnaden av Customer Service-tjänsten har påbörjats under februari för att kunna erbjudas som en tjänst till bolagets Enterprise-kunder från mars månad.

För perioden januari 2022 mot samma period 2021 fortsätter antal uppkopplade stolpar (+551%) och uttag (+684%) att öka.

(6)

Bokslutskommuniké 2021

ChargePanel AB (publ) är ett GreenTech-företag inom elbilsladdning. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.

Bolagets resultaträkning

(7)

Bokslutskommuniké 2021

ChargePanel AB (publ) är ett GreenTech-företag inom elbilsladdning. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.

Bolagets balansräkning

Förändring av eget kapital

(8)

Bokslutskommuniké 2021

ChargePanel AB (publ) är ett GreenTech-företag inom elbilsladdning. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.

Kassaflödesanalys

Nyckeltal

(9)

Bokslutskommuniké 2021

ChargePanel AB (publ) är ett GreenTech-företag inom elbilsladdning. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Incitamentsprogram

Per den 31 december 2021 har 480 000 teckningsoptioner förvärvats av styrelse, VD, ledningsgrupp och medarbetare. Optionsprogrammet löper på 3 år. Beskrivningen av de fullständiga villkoren för incitamentsprogrammet finns på bolagets webbplats under Investor Relations.

Definitioner nyckeltal

Rörelsemarginal Vinstmarginal

Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning. Resultat efter skatt dividerat med totalomsättning.

Eget kapital Soliditet

Eget kapital vid periodens slut. Eget kapital (med avdrag för latent skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Antal aktier Resultat per aktie

Antal utestående aktier vid periodens slut. Resultat efter skatt dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

Eget kapital per aktie Medarbetare

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal Antal anställda utifrån heltid vid periodens utestående aktier vid periodens slut. slut.

Kommande rapporttillfällen:

Årsredovisning 2021 2022-05-03 Delårsrapport Q1 2022 2022-05-19 Årsstämma 2022 2022-05-24 Delårsrapport Q2 2022 2022-08-24 Delårsrapport Q3 2022 2022-11-21

Rapporterna presenteras på ChargePanels webbplats www.chargepanel.com/sv/ir/

(10)

Bokslutskommuniké 2021

ChargePanel AB (publ) är ett GreenTech-företag inom elbilsladdning. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas den 24 maj 2022.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från och med den 3 maj på ChargePanels hemsida www.chargepanel.com/sv/ir/

Styrelsen ChargePanel AB (publ)

Stockholm 23 februari 2022

Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:

Jan Berggren, Verkställande Direktör

E-post: jan.berggren@chargepanel.com Telefon: +46 (0)70 624 38 38

ChargePanel AB www.chargepanel.se www.chargepanel.com Skeppsbron 34 Tel: 08 120 325 00

111 30 Stockholm Org nr: 556963-3182

Certified Adviser

Eminova Fondkommission

Biblioteksgatan 3, 3 tr. E-post: Adviser@eminova.se 111 46 Stockholm Tel: 08 684 211 10

VERKSAMHETEN

ChargePanel AB (publ) äger och utvecklar en SaaS-plattform inom elbilsladdning. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien och Kenya och antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025. Bolagets affärsidé är att erbjuda white label-lösningar till företag som vill vara en del av infrastrukturen i elbilsladdningsbranschen. Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att intressera och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Vidare i Bolagets tillväxtstrategi är det uttalat att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Det har varit viktigt att teckna rätt strategiska avtal med företag som, med sin storlek och geografiska närvaro, kan vara med och uppfylla tillväxtstrategin.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :