Rapport för första halvåret 2005 Stockholm den 19 juli 2005

Full text

(1)

=

= fååÉÜ™ää=

= hçåÅÉêåÅÜÉÑÉåë=âçããÉåí~ê== O

= kÉííççãë®ííåáåÖ=çÅÜ=êÉëìäí~í= R=

= ríëáâíÉê=Ñ∏ê=OMMR= T=

= h~ëë~Ñä∏ÇÉ===T=

= cáå~åëáÉää=ëí®ääåáåÖ= T=

= fåçãÜìëéêçÇìâíÉê= V=

= ríçãÜìëéêçÇìâíÉê=NN=

= píêìâíìêÉää~=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=NO=

= cáå~åëáÉää~=Ç~í~=NQ=

= kó~=êÉÇçîáëåáåÖëéêáåÅáéÉêI=fcop=OO

=

=

Rapport för första halvåret 2005

Stockholm den 19 juli 2005

• Nettoomsättningen uppgick till 63.709 Mkr (62.443) och periodens resultat till 2.050 Mkr (1.809), motsvarande 7:04 kr (5:92) per aktie.

• Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 1.890 Mkr (1.782).

• Rörelseresultatet påverkades negativt av väsentligt högre materialpriser.

• Stark försäljningstillväxt och förbättrat resultat i dollar för vitvaror i Nordamerika under andra kvartalet.

• Strukturåtgärderna fortgick planenligt, slutliga beslut om stängning av två tidigare annonserade fabriker.

• Satsningarna på produktutveckling och marknadsföring fortsätter.

Belopp i Mkr om ej annat anges

Andra kvartalet 2005

Andra kvartalet

20041) Förändring,%

Första halvåret 2005

Första halvåret

20041) Förändring,%

Nettoomsättning 33.969 31.950 6,3 63.709 62.443 2,0

Rörelseresultat 2) 1.890 1.782 6,1 3.198 2.544 25,7 Rörelseresultat exklusive

jämförelsestörande poster 1.890 2.188 -13,6 3.198 3.929 -18,6

Marginal, % 5,6 6,8 5,0 6,3

Resultat efter finansiella poster 1.695 1.738 -2,5 2.906 2.422 20,0 Resultat efter finansiella poster exklusive

jämförelsestörande poster 1.695 2.144 -20,9 2.906 3.807 -23,7

Marginal, % 5,0 6,7 4,6 6,1

Periodens resultat 1.196 1.240 -3,5 2.050 1.809 13,3 Periodens resultat exklusive

jämförelsestörande poster 1.196 1.528 -21,7 2.050 2.707 -24,3

Resultat per aktie, kr 3) 4:11 4:06 1,2 7:04 5:92 18,9 Resultat per aktie, exklusive

jämförelsestörande poster, kr2) 3) 4:11 5:02 -18,1 7:04 8:86 -20,5

Värdeskapande 833 1.196 -363 1.221 2.006 -785

Avkastning på eget kapital, % 16,6 14,0

Avkastning på eget kapital exklusive

jämförelsestörande poster, % 16,6 21,0

1) Omräknat enligt IFRS. Se sidan 22 för mer information.

2) Inklusive jämförelsestörande poster2004 på -406 Mkr under andra kvartalet och –1.385 Mkr under det första halvåret.

=

= =

AB ELECTROLUX (PUBL)

POSTADRESS TELEFON INVESTOR RELATIONS E-MAIL ADDRESS

3) Före utspädning, beräknat på genomsnittligt antal aktier efter återköp; 291,2 (304,1) miljoner aktier för andra kvartalet och 291,2 (305,4) för första halvåret .

(2)

Rapport för första halvåret 2005 | Stockholm den 19 juli 2005

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Koncernens försäljning och resultat var i linje med våra förväntningar under både andra kvartalet och halvåret. Försämringen av resultatet och marginalen, exklusive jämförelsestörande poster, beror

huvudsakligen på högre priser på material och insatsvaror. Vi genomförde prishöjningar på flera marknader men dessa kunde inte fullt ut kompensera för de kraftiga kostnadsökningarna.

Det långsiktiga arbetet att stärka koncernens lönsamhet genom bl a ökade satsningarna på produktutveckling och marknadsföring fortsatte. Strukturförändringarna och omflyttningarna inom tillverkningen fortgick planenligt.

Ökad försäljning och bättre pris/mix

Som framgår av rapporten hade vi en god försäljningsutveckling under kvartalet, framför allt tack vare en god tillväxt inom vitvaror i Nordamerika och Latinamerika samt inom Utomhusprodukter.

Materialkostnaderna ökade under andra kvartalet med cirka 1.300 Mkr och med cirka 2.300 Mkr för halvåret.

Vi lyckades genom interna åtgärder och besparingar motverka mer än hälften av kostnadsökningarna.

Nettoeffekten av materialprisökningarna blev därmed cirka 800 Mkr i kvartalet och cirka 1.400 Mkr för halvåret. Bedömningen kvarstår att materialkostnaderna under 2005 totalt kommer att öka med cirka 4.000 Mkr brutto och cirka 2.000 Mkr netto jämfört med 2004.

Påverkan av både pris och produktmix var positiv i såväl andra kvartalet som halvåret. Prisökningarna kan huvudsakligen hänföras till USA, medan Europa visade en splittrad bild med endast mindre ökningar på vissa marknader och produktgrupper.

Vitvaror i Nordamerika uppnådde ett bättre rörelseresultat i USD och hade en bra marginal trots högre materialkostnader. Dammsugare i Nordamerika visade däremot en resultatförsämring. Resultatet för vitvaror i Europa tyngdes av högre materialkostnader och lägre försäljning i Tyskland. Marknadsandelen i Europa var dock oförändrad för egna varumärken.

Utomhusprodukterna hade en fortsatt positiv utveckling trots ogynnsamt väder i Nordamerika.

Mot bakgrund av den kraftiga ökningen av materialkostnaderna och en trög efterfrågan på vissa marknader, är jag nöjd med koncernens utveckling under kvartalet. Vi har förväntat oss att 2005 kommer att vara ett

besvärligt år på grund av de omfattande omstruktureringarna och de strategiska initiativ som pågår. Jag är imponerad av det engagemang som våra anställda visar på alla nivåer i företaget.

Oförändrade utsikter för helåret

Vi bedömer fortfarande att koncernens rörelseresultatet kommer att bli något lägre än föregående år, exklusive jämförelsestörande poster. Detta baseras på förväntningar om att materialkostnaderna ökar i linje med våra antaganden, en något ökad efterfrågan, en positiv påverkan av prisökningar och produktlanseringar samt besparingar från tidigare strukturåtgärder.

Strukturåtgärderna fortsätter planenligt

I början av året annonserade vi avsikten att öka takten i konsolideringen och omflyttningen av tillverkningen.

Vi beräknar fortfarande att strukturkostnaderna under 2005 kommer att uppgå till 3-4 miljarder, inklusive kostnaderna för överenskommelsen med Videocon avseende vår indiska verksamhet.

Beslut om strukturåtgärder hittills i år omfattar stängning av en kylskåpsfabrik i Spanien och en fabrik för gräsklippare i Italien samt neddragning av kapaciteten vid en kylskåpsfabrik i Italien. Kostnaderna för dessa åtgärder uppgår sammanlagt till cirka 550 Mkr och kommer att belasta tredje kvartalet.

(3)

Rapport för första halvåret 2005 | Stockholm den 19 juli 2005

En utvärdering har inletts om en eventuell stängning av fabriken för tvätt-, diskmaskiner och torktumlare i Nurnberg i Tyskland. Fabriken har cirka 1.750 anställda. En eventuell stängning beräknas medföra en kostnad på cirka 2.100 Mkr.

Vi har därmed under 2004 och 2005 fattat beslut om stängning av 8 tillverkningsenheter samt neddragningar av kapaciteten vid tre enheter. Beslut har dessutom tagits om investeringar på totalt cirka 2.800 Mkr i nio nya tillverkningsenheter i lågkostnadsländer.

Invigning av kylskåpsfabriken i Mexico

I juni invigdes den nya kylskåpsfabriken i Mexico. Fabriken omfattar totalt 1,6 miljoner square feet eller 140.000 m2 och är ett av de största industriella projekten i Mexico. Den totala investeringen för koncernen uppgår till cirka 1.200 Mkr. Fabriken är inriktad på större kylskåp, huvudsakligen s k side-by-sides, och kommer att ha en årlig kapacitet på mer än 1 miljon enheter.

För närvarande tillverkas cirka 600 enheter per dag. Produktionen kommer successivt att öka under andra halvåret samtidigt som volymerna kommer att dras ned i fabriken i Greenville, MI. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 800 men kommer att öka till cirka 3.000 under 2006. Igångsättningen av fabriken har krävt betydande utbildningsinsatser av de anställda. Ett hundratal nyckelpersoner har genomgått mellan 12 och 54 veckors träning vid koncernens andra amerikanska kylskåpsfabrik i Anderson, SC.

Fabriken är en av de mest avancerade i koncernen när det gäller att minimera påverkan på miljön.

Tillverkningen kommer inte att medföra utsläpp av några farliga substanser varken till luft eller vatten. Nästan allt material som används kan återvinnas.

Den nya fabriken kommer att medföra ett väsentligt förbättrat kostnadsläge inom kylskåp i Nordamerika.

Besparingarna beräknas nå full effekt i slutet av 2006.

Åtgärder avseende olönsamma enheter

Omflyttningen av tillverkning från USA till Mexico samt förändringarna inom tillverkningen i Europa ingår i de åtgärder som vidtas för att vända utvecklingen för olönsamma enheter.

I början av juli avyttrade vi vår förlustbringande indiska verksamhet till Videocon och tecknade ett distributionsavtal där Videocon får licens att använda Electrolux-varumärket under fem år.

Även om lönsamheten för vår indiska verksamhet förbättrats väsentligt under 2004 och 2005 skulle det ta tid att nå en acceptabel nivå med befintlig struktur. Vi byter nu affärsmodell på denna marknad. Videocon är marknadsledande inom hemelektronik och vitvaror i Indien och har ett brett distributionsnät. Samarbetet med Videocon innebär möjligheter att forsätta att bygga en position för Electrolux-varumärket på den indiska marknaden. Överenskommelsen medför maximalt en kostnad för Electrolux på 600 Mkr, som kommer att belasta tredje kvartalet, se vidare sid 12.

Ökad antal produktlanseringar

Koncernens investeringar i produktutveckling har successivt ökat från knappt 1% av omsättningen under 2002 till 1,7% under 2004. Inom vitvaror har antalet produktlanseringar under denna period ökat från cirka 190 till cirka 300 och kommer att öka ytterligare under 2005 till cirka 370. Vi har sett att dessa satsningar givit resultat och medfört en förbättring av koncernens produktmix under både 2004 och 2005.

För att få bättre precision och minska tiden för att ta fram nya produkter har vi lagt ned mycket arbete på att förbättra själva processen för produktutvecklingen. Alla investeringar i nya produkter bygger idag på undersökningar om hur konsumenter tänker, känner och agerar när de använder våra produkter och vilka problem de då upplever. Produktutvecklingen drivs nu också mer tvärfunktionellt och i flera parallella faser.

(4)

Rapport för första halvåret 2005 | Stockholm den 19 juli 2005

Vi har nu tagit nästa steg och utarbetat strategiska produktplaner för varje produktkategori inom vitvaror för de närmaste fem åren. I planerna har vi fastställt klart definierade mål och möjligheter utifrån nuvarande respektive önskad position på marknaden. Vi har genom detta arbete identifierat hundratals konsumentbehov som i sin tur givit flera tusen produktidéer.

Genom de produktplaner som nu tagits fram skapar vi förutsättningar för att driva produktutvecklingen mer effektivt på global basis genom ett ökat samarbete mellan regioner och produktlinjer. Vi inriktar oss också på att i ökad utsträckningar göra produktlanseringar som koordineras över flera produktkategorier.

Målsättning är att Electrolux ska bli ledande inom vitvaruindustrin när det gäller produktutveckling baserad på konsumentinsikt.

Ökad effektivitet marknadsföringen

Vi inför nu också en årlig process för marknadsplaneringen där vi samordnar produktutveckling och marknadsföring för att uppnå ökad effektivitet. Marknadsaktiviteterna, inklusive annonsbudgeten, centraliseras på regional nivå för att få maximal effekt. Vi inför dessutom nya redovisningsrutiner för att bättre kunna följa våra lokala marknadsinvesteringar.

Samtidigt som vi ökar de totala marknadsinvesteringarna fokuserar vi dem på:

- De länder som har störst potential med hänsyn till faktorer som marknadstillväxt, lönsamhet och konkurrenssituation.

- Electrolux-varumärket.

- Produktlanseringar som ökar försäljningen samtidigt som de långsiktigt bygger varumärkets värde.

- De mest effektiva mediakanalerna, med en större andel på PR och Internet.

(5)

Rapport för första halvåret 2005 | Stockholm den 19 juli 2005

Koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2005 internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), tidigare IAS, i enlighet med EUs förordning.

Effekterna av övergången har bokförts genom en justering av ingående eget kapital för 2004.

Jämförbara siffror för 2004 har omräknats. Effekterna av övergången till dessa nya standarder har inte haft någon stor påverkan på koncernens resultat och eget kapital, se sidan 22.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Andra kvartalet

Electrolux nettoomsättning uppgick för det andra kvartalet till 33.969 Mkr jämfört med 31.950 Mkr för motsvarande period föregående år.

Förändring av nettoomsättning

%

Andra kvartalet

2005 Förändringar i koncernens struktur 0,0 Förändringar av valutakurser 0,5 Förändringar av volym/pris/mix 5,8

Totalt 6,3

Rörelseresultatet ökade med 6,1% till 1.890 Mkr (1.782), motsvarande 5,6% (5,6) av nettoomsättningen.

Resultatet efter finansiella poster minskade med 2,5% till 1.695 Mkr (1.738), vilket motsvarade 5,0% (5,4) av nettoomsättningen. Periodens resultat minskade med 3,5% till 1.196 Mkr (1.240), vilket motsvarade en ökning med 1,2% till 4:11 kr (4:06) per aktie.

I ovanstående rörelseresultat för andra kvartalet 2005 ingår kostnader på cirka 100 Mkr för strukturåtgärder, som ej klassificerats som jämförelsestörande poster. Dessa kan huvudsakligen hänföras till omflyttningen av tillverkning inom den nordamerikanska verksamheten samt förändringar inom försäljningsorganisationen i Tyskland. En reavinst på cirka 80 Mkr från en fastighetsförsäljning hade en positiv påverkan under kvartalet.

Jämförelsestörande poster under 2004

Under det andra kvartalet 2005 redovisades inga jämförelsestörande poster. För motsvarande kvartal 2004 uppgick de jämförelsestörande posterna till -406 Mkr, enligt tabellen nedan.

Jämförelsestörande poster under 2004 Mkr

Andra kvartalet 2004

Första halvåret 2004 Avsättningar för strukturåtgärder och nedskrivningar

Kylskåpsfabrik i Greenville, USA -979 Dammsugarfabrik i Västervik -167 -167 Övrigt

Förlikning i dammsugartvist i USA -239 -239

Totalt -406 -1.385

(6)

Rapport för första halvåret 2005 | Stockholm den 19 juli 2005

Resultat exklusive jämförelsestörande poster

I jämförelse med rörelseresultatet för 2004 exklusive jämförelsestörande poster minskade rörelseresultatet under det andra kvartalet 2005 med 13,6% till 1.890 Mkr (2.188), vilket motsvarade 5,6% (6,8) av

nettoomsättningen. Resultatet efter finansiella poster minskade med 20,9% till 1.695 Mkr (2.144),

motsvarande 5,0% (6,7) av nettoomsättningen. Periodens resultat sjönk med 21,7% till 1.196 Mkr (1.528), vilket motsvarade en minskning till 4:11 kr (5:02) per aktie.

Påverkan av valutaförändringar

Förändringar av valutakurser, dvs omräknings- och transaktionseffekter, jämfört med andra kvartalet föregående år hade en positiv påverkan på rörelseresultatet med cirka 93 Mkr.

Cirka 97 Mkr av detta belopp kan hänföras till transaktionseffekter efter avräkning för valutasäkringskontrakt och är främst en följd av försvagningen av den amerikanska dollarn och euron mot flera andra valutor.

Omräkning av utländska dotterbolags resultaträkningar påverkade rörelseresultatet med -4 Mkr.

Finansnetto

Finansnettot för det andra kvartalet försämrades till -195 Mkr jämfört med -44 Mkr för motsvarande kvartal föregående år. Försämringen beror främst på en högre räntenivå för upplåningen i dollar, en ökad

nettoupplåning och lägre ränteintäkter. Finansnettot för det andra kvartalet 2004 påverkades positivt av en engångsintäkt från en s k ränteswap med cirka 30 Mkr.

Första halvåret 2005

Koncernens nettoomsättningen för det första halvåret 2005 ökade till 63.709 Mkr jämfört med 62.443 Mkr för motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen påverkades positivt av förändringar i volym/pris/mix, medan förändringar i valutakurser hade en negativ påverkan.

Förändring av nettoomsättning

%

Första halvåret 2005 Förändringar i koncernens struktur 0,0 Förändringar av valutakurser -1,4 Förändringar av volym/pris/mix 3,4

Totalt 2,0

Rörelseresultatet ökade med 25,7% till 3.198 Mkr (2.544), motsvarande 5,0% (4.1) av nettoomsättningen.

Resultatet efter finansiella poster ökade med 20,0% till 2.906 Mkr (2.422), vilket motsvarade 4,6% (3,9) av nettoomsättningen. Periodens resultat ökade med 13,3% till 2.050 Mkr (1.809), motsvarande 7:04 kr (5:92) per aktie.

Jämförelsestörande poster under 2004

I rörelseresultatet för det första halvåret 2004 ingår jämförelsestörande poster med -1.385 Mkr, se tabellen på föregående sida.

Resultat exklusive jämförelsestörande poster

I jämförelse med rörelseresultatet för 2004 exklusive jämförelsestörande poster minskade rörelseresultatet för det första halvåret med 18,6% till 3.198 Mkr (3.929), vilket motsvarade 5,0% (6,3) av nettoomsättningen.

Resultatet efter finansiella poster minskade med 23,7% till 2.906 Mkr (3.807), motsvarande 4,6% (6,1) av nettoomsättningen. Periodens resultat sjönk med 24,3% till 2.050 Mkr (2.707), vilket motsvarade en minskning av nettoresultatet per aktie till 7:04 kr (8:86).

(7)

Rapport för första halvåret 2005 | Stockholm den 19 juli 2005

Påverkan av valutakursförändringar

Förändringen av valutakurser jämfört med första halvåret 2004, avseende både transaktions- och omräkningseffekter, hade en positiv påverkan på rörelseresultatet med cirka 62 Mkr.

Cirka -27 Mkr av detta belopp kan hänföras till omräkning av utländska dotterbolags resultaträkningar.

Transaktionseffekter efter avräkning för valutasäkringskontrakt hade en positiv påverkan på cirka 89 Mkr.

UTSIKTER FÖR 2005*)

Efterfrågan på vitvaror under 2005 förväntas öka något jämfört med föregående år i både Europa och USA.

Ökade kostnader för material och insatsvaror kommer att ha en negativ påverkan på koncernens rörelseresultat. Ansträngningarna att stärka koncernens konkurrenskraft genom satsningar på

produktutveckling och byggandet av Electrolux-varumärket kommer att fortsätta. För helåret 2005 förväntas rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, att bli något lägre än 2004.

*) Utsikterna är oförändrade jämfört med när de först publicerades i februari 2005.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten var under det andra kvartalet lägre än föregående år.

Försämringen kan huvudsakligen hänföras till rörelsekapitalet och särskilt till förändringar av

leverantörsskulderna och kundfordringarna. Förändringen av leverantörsskulderna förklaras till stor del av att andra kvartalet 2004 visade en exceptionellt god trend. Ökningen av kundfordringarna beror huvudsakligen på en betydande försäljningsökning under det andra kvartalet 2005.

Kassaflöde Mkr

Andra kvartalet 2005

Andra kvartalet 2004

Första halvåret 2005

Första halvåret 2004

Helår 2004 Kassaflöde från verksamheten exklusive

förändring av rörelsetillgångar och skulder 2.335 2.027 4.031 4.042 7.140 Förändring av rörelsetillgångar och skulder 115 1.078 -5.384 -3.088 1.442 Kassaflöde från den löpande

verksamheten 2.450 3.105 -1.353 954 8.582

Investering i materiella anläggningstillgångar -1.140 -1.075 -2.071 -1.807 -4.515

Övrigt -329 -207 -379 -435 -843

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1.469 -1.282 -2.450 -2.242 -5.358 Kassaflöde från den löpande verksamheten

och investeringsverksamheten 981 1.823 -3.803 -1.288 3.224

Varulagren uppgick till 19.206 Mkr (16.493) och kundfordringarna till 26.604 Mkr (24.782), motsvarande 13,5% (12,9) respektive 18,7% (19,4) av den annualiserade nettoomsättningen. Leverantörsskulderna uppgick till 17.126 Mkr (15.778), motsvarande 12,0% (12,3) av den annualiserade nettoomsättningen.

(8)

Rapport för första halvåret 2005 | Stockholm den 19 juli 2005

FINANSIELL STÄLLNING Eget kapital

Koncernens totala egna kapital uppgick per den 30 juni 2005 till 25.526 Mkr (22.907), vilket motsvarade 87:66 kr (78:60) per aktie. Avkastningen på eget kapital var 16,6% (14,0). Exklusive jämförelsestörande poster var avkastningen på eget kapital 16,6% (21,0).

Nettoupplåning

Nettoupplåningen ökade till 8.535 Mkr (6.408), huvudsakligen beroende på det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten samt valutakurseffekter.

Skuldsättningsgraden ökade till 0,33 (0,28). Soliditeten var i stor sett oförändrad och uppgick till 31,9%

(31,6).

Nettoupplåning Mkr

30 juni 2005

30 juni 2004

31 december 2004

Finansiella skulder 14.866 12.891 9.843

Likvida medel -6.331 -6.483 -8.702

Nettoupplåning 8.535 6.408 1.141

Skuldsättningsgrad 0,33 0,28 0,05

Soliditet, % 31,9 31,6 35,6

Nettotillgångar

Koncernens nettotillgångar uppgick per den 30 juni 2005 till 33.243 Mkr (28.380). De genomsnittliga nettotillgångarna uppgick för perioden till 29.715 Mkr (28.751). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick de genomsnittliga nettotillgångarna till 32.956 Mkr (32.055), motsvarande 25,9% (25,7) av nettoomsättningen.

Avkastningen på nettotillgångarna var 21,5% (17,7) och 19,4% (24,5) exklusive jämförelsestörande poster.

Rörelsekapital

Rörelsekapitalet per den 30 juni 2005 uppgick till 5.394 Mkr (3.840), motsvarande 3,8% (3,0) av den annualiserade nettoomsättningen. Ökningen av rörelsekapitalet hänförs huvudsakligen till högre lagernivåer.

VÄRDESKAPANDE

Värdeskapandet uppgick för första halvåret 2005 till 1.221 Mkr jämfört med 2.006 Mkr föregående år.

Minskningen beror huvudsakligen på försämringen av rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster.

Kapitalomsättningshastigheten var 3,87 (3,89).

(9)

Rapport för första halvåret 2005 | Stockholm den 19 juli 2005

UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE UNDER ANDRA KVARTALET

INOMHUSPRODUKTER

(Förändringar av omsättning och rörelseresultat per affärsområde i konstanta valutor redovisas på sidan 18.)

Konsumentprodukter, Europa

Konsumentprodukter, Europa Mkr

Andra kvartalet 2005

Andra kvartalet 2004

Första halvåret 2005

Första halvåret 2004

Helår 2004 Nettoomsättning 10.116 9.927 20.047 20.313 42.703

Rörelseresultat 486 762 902 1.408 3.130

Rörelsemarginal, % 4,8 7,7 4,5 6,9 7,3

Industrins leveranser av vitvaror i Europa ökade i volym med cirka 1% jämfört med andra kvartalet föregående år. Leveranserna i Västeuropa ökade med 0,6%, medan Östeuropa visade en uppgång med cirka 3%.

Vitvarumarknaden i Europa, volym Förändring mot föregående år, %

Andra kvartalet 2005

Första halvåret 2005

Västeuropa 0,6 0,5

Östeuropa (exklusive Turkiet) 2,8 2,9

Europa totalt 1,0 1,0

Koncernens försäljning av vitvaror i Europa under det andra kvartalet 2005 ökade jämfört med föregående år till följd av högre försäljningsvolymer särskilt i Östeuropa samt av en positiv produktmix. Försäljningen i Tyskland var lägre än föregående år, huvudsakligen beroende på minskade leveranser till s k private label.

Rörelseresultatet och marginalen försämrades väsentligt, huvudsakligen till följd av högre materialkostnader.

Efterfrågan på dammsugare i Europa var något högre än föregående år. Försäljningen för koncernens europeiska verksamhet var i stort sett oförändrad. Rörelseresultatet och marginalen sjönk till följd av en försämrad produktmix.

Konsumentprodukter, Nordamerika

Konsumentprodukter, Nordamerika Mkr

Andra kvartalet 2005

Andra kvartalet 2004

Första halvåret 2005

Första halvåret 2004

Helår 2004 Nettoomsättning 8.478 7.691 15.651 15.056 30.767

Rörelseresultat 350 337 518 619 1.116

Rörelsemarginal, % 4,1 4,4 3,3 4,1 3,6

Industrins leveranser av vitvaror i USA ökade med cirka 2% jämfört med det andra kvartalet 2004. Inklusive utrustning för luftkonditionering och mikrovågsugnar ökade leveranserna med cirka 6%.

Vitvarumarknaden i USA, volym Förändring mot föregående år, %

Andra kvartalet 2005

Första halvåret 2005

Vitvaror 1,8 0,7

Vitvaror totalt, inkl. luftkonditionering och mikrovågsugnar 6,4 0,3

Koncernens försäljning av vitvaror i Nordamerika visade en markant ökning till följd av en väsentlig volymtillväxt inom fler produktkategorier, genomförda prisökningar och en förbättrad produktmix.

(10)

Rapport för första halvåret 2005 | Stockholm den 19 juli 2005

Rörelseresultatet ökade i dollar trots betydligt högre materialkostnader och kostnader för den pågående omflyttningen av tillverkningen till den nya fabriken i Mexiko.

Marknaden för dammsugare i USA visade en uppgång. Försäljningen för koncernens amerikanska verksamhet var något lägre än föregående år. Rörelseresultatet försämrades.

Konsumentprodukter, Latinamerika

Konsumentprodukter, Latinamerika Mkr

Andra kvartalet 2005

Andra kvartalet 2004

Första halvåret 2005

Första halvåret 2004

Helår 2004

Nettoomsättning 1.423 950 2.621 1.875 4.340

Rörelseresultat -11 51 -15 86 135

Rörelsemarginal, % -0,8 5,4 -0,6 4,6 3,1

Marknaden för vitvaror i Brasilien visade en uppgång jämfört med föregående år. Försäljningen för koncernens brasilianska verksamhet visade en stark tillväxt. Rörelseresultatet försämrades dock, främst på grund av högre materialkostnader.

Konsumentprodukter, Asien/Stillahavsområdet

Konsumentprodukter, Asien/

Stillahavsområdet Mkr

Andra kvartalet 2005

Andra kvartalet 2004

Första halvåret 2005

Första halvåret 2004

Helår 2004

Nettoomsättning 2.475 2.373 4.594 4.595 9.139

Rörelseresultat -16 -48 -29 -76 -289

Rörelsemarginal, % -0,6 -2,0 -0,6 -1,7 -3,2

Marknaden för vitvaror i Australien visade en fortsatt nedgång under det andra kvartalet. Försäljningen för koncernens australiensiska verksamhet var något högre än föregående år. Rörelseresultatet visade en väsentlig uppgång, dock från en låg nivå föregående år, huvudsakligen till följd av genomförda strukturåtgärder.

Koncernens försäljningen av vitvaror i Kina var i stort sett oförändrad jämfört med 2004. Rörelseresultatet försämrades väsentligt, främst till följd av en ofördelaktig produktmix och högre materialkostnader.

Koncernens försäljning av vitvaror i Indien ökade jämfört med föregående år medan rörelseresultatet minskade något. Verksamheten avyttrades per den 7 juli 2005.

Professionella produkter

Professionella produkter Mkr

Andra kvartalet 2005

Andra kvartalet 2004

Första halvåret 2005

Första halvåret 2004

Helår 2004 Nettoomsättning 1.739 1.693 3.170 3.251 6.440

Rörelseresultat 137 133 188 229 445

Rörelsemarginal, % 7,9 7,9 5,9 7,0 6,9

Efterfrågan på storköksutrustning i Europa uppskattas ha varit något lägre än under andra kvartalet 2004.

Koncernens försäljning var i stort sett oförändrad medan både rörelseresultatet och marginalen ökade något.

Försäljningen av tvättutrustning ökade något jämfört med föregående år. Rörelseresultatet var oförändrat men marginalen försämrades främst till följd av högre materialkostnader.

(11)

Rapport för första halvåret 2005 | Stockholm den 19 juli 2005

UTVECKLINGEN PER AFFÄRSOMRÅDE UNDER ANDRA KVARTALET

UTOMHUSPRODUKTER

(Förändringar av omsättning och rörelseresultat per affärsområde i konstanta valutor redovisas på sidan 18.)

Konsumentprodukter

Konsumentprodukter Mkr

Andra kvartalet 2005

Andra kvartalet 2004

Första halvåret 2005

Första halvåret 2004

Helår 2004 Nettoomsättning 6.841 6.676 12.258 12.287 17.579

Rörelseresultat 687 728 1.108 1.250 1.607

Rörelsemarginal, % 10,0 10,9 9,0 10,2 9,1

Efterfrågan på utomhusprodukter för konsumentmarknaden i Europa uppskattas ha ökade jämfört med föregående år. Koncernen europeiska verksamhet uppnådde en god försäljningstillväxt. Rörelseresultatet visade en kraftig ökning till följd av en förbättrad produktmix och ökade volymer av produkter som importerats från koncernens amerikanska verksamhet.

Efterfrågan på utomhusprodukter för konsumentmarknaden i Nordamerika var fortsatt svag även under andra kvartalet till följd av ogynnsamt väder. Försäljningen ökade något i dollar medan rörelseresultatet sjönk till följd av en försämrad produktmix och högre materialkostnader.

Professionella produkter

Professionella produkter Mkr

Andra kvartalet 2005

Andra kvartalet 2004

Första halvåret 2005

Första halvåret 2004

Helår 2004 Nettoomsättning 2.889 2.624 5.352 5.033 9.623

Rörelseresultat 510 456 932 810 1.521

Rörelsemarginal, % 17,7 17,4 17,4 16,1 15,8

Koncernens försäljning av motorsågar och professionell trädgårdsutrustning visade god tillväxt jämfört med andra kvartalet föregående år. Försäljningen av diamantverktyg och kapmaskiner ökade något främst till följd av en ökad efterfrågan i Nordamerika.

Totalt sett visade Professionella utomhusprodukter en fortsatt positiv utveckling av både försäljning och rörelseresultat.

(12)

Rapport för första halvåret 2005 | Stockholm den 19 juli 2005

STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR

Styrelsen har fattat beslut att stänga kylskåpsfabriken i Fuenmayor i Spanien under tredje kvartalet 2006 samt fabriken för gräsklippare i Parabiago i Italien under fjärde kvartalet 2005. Stängningarna kommer att medföra neddragningar av antalet anställda med cirka 450 respektive 100 personer.

Beslut har också fattats om neddragning av kapaciteten vid kylskåpsfabriken i Florens i Italien under andra kvartalet 2006, vilket kommer att beröra cirka 200 anställda.

Kostnaderna för dessa åtgärder, som uppgår till cirka 550 Mkr, kommer att belasta rörelseresultatet för tredje kvartalet 2005 inom jämförelsestörande poster. Cirka 150 Mkr av kostnaden avser nedskrivningar av

tillgångar.

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats, inledde koncernen i början av juni en utredning avseende en eventuell nedläggning av fabriken i Nürnberg, Tyskland. Fabriken tillverkar tvättmaskiner, diskmaskiner och torktumlare och har cirka 1.750 anställda. En eventuell nedläggning av fabriken skulle medföra en kostnad på cirka 2.100 Mkr.

AVYTTRING AV DEN INDISKA VERKSAMHETEN

Den 7 juli träffade Electrolux avtal om avyttring av sin indiska vitvaruverksamhet, inklusive de tre tillverkningsenheterna, till Videocon som är en av de största industrigrupperna i Indien.

Avtalet innebär att Videocon får licens att använda varumärket Electrolux i Indien under fem år samt

varumärket Kelvinator på obegränsad tid i Indien och i ytterligare några länder. Licensavtalet omfattar strikta kriterier för design, kvalitet, produktutbud och marknadskommunikation vad gäller varumärket Electrolux.

Överenskommelsen medför maximalt en kostnad för Electrolux på 600 Mkr som kommer att belasta årets tredje kvartal. Påverkan på koncernens kassaflöde är cirka 350 Mkr. Electrolux kommer i samband med avyttringen att erhålla en ägarandel i Videocon Industries Ltd motsvarande cirka 5%.

Electrolux vitvaruverksamhet i Indien har en årsomsättning på cirka 550 Mkr och cirka 1.100 anställda.

Verksamheten har under en längre tid gått med förlust.

AVSKILJNINGEN AV UTOMHUSPRODUKTERNA

Arbetet med att avskilja utomhusprodukterna till en separat enhet har fortsatt. Ansträngningarna har hittills främst inriktats på att skapa en legal struktur samt på organisatoriska frågor inklusive bemanning av lednings- och nyckelfunktioner.

I februari 2005 meddelade styrelsen sin avsikt att avskilja utomhusprodukterna till Electrolux aktieägare.

Målsättningen är att verksamheten tilldelas aktieägarna på ett kostnadseffektivt sätt, vilket ska vara slutfört senast i mitten av 2006.

(13)

Rapport för första halvåret 2005 | Stockholm den 19 juli 2005

ÖVRIGT

Asbestmål i USA

Koncernen är involverad i pågående rättsprocesser i USA avseende asbest. Nästan alla målen hänför sig till externt inköpta komponenter som använts i industriella produkter tillverkade före tidigt 1970-tal i

verksamheter som inte längre ägs av Electrolux. Många av målen har ett stort antal käranden som framställt likartade krav mot ett flertal andra bolag som inte ingår i Electrolux-koncernen.

Per den 30 juni 2005 uppgick antalet pågående mål till 985 med totalt cirka 8.800 käranden. Under andra kvartalet 2005 tillkom 109 nya mål med cirka 110 käranden och 55 mål med cirka 2.970 käranden avfördes.

Cirka 7.520 av kärandena hänför sig till pågående mål i delstaten Mississippi.

Ytterligare stämningar mot Electrolux kan tillkomma i framtiden. Det är inte möjligt att förutsäga vare sig antalet framtida mål eller antalet käranden som framtida mål kan innebära. Utgången av asbestkrav är dessutom i sig osäker och alltid svår att förutse. Electrolux kan inte lämna någon försäkran om att utgången av denna typ av krav inte kan komma att ha en väsentligt negativ påverkan på verksamheten eller framtida resultat.

Återköp av aktier

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen, i likhet med tidigare år, att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier. Återköp får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10% av det totala antalet aktier i bolaget. Förvärv får endast ske genom handel på Stockholmsbörsen och/eller London Stock Exchange till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Den 30 juni 2005 ägde koncernen totalt 17.733.300 B-aktier, vilket motsvarar 5,7% av totala antalet utestående aktier. Inga återköp gjordes under det första halvåret 2005.

Antal aktier

Totalt antal utestående A-aktier

Totalt antal utestående B-aktier

Antal aktier som ägs av

Electrolux

Antal aktier som ägs av övriga aktieägare Antal aktier per den 1 januari 2005 9.502.275 299.418.033

17.739.400 291.180.908 Aktier sålda till chefer, enligt reglerna i

personaloptionsprogrammen under:

- första kvartalet - -1.000 1.000

- andra kvartalet - -5.100 5.100

Antal aktier per den 30 juni 2005 9.502.275 299.418.033 17.733.300 291.187.008

Moderbolaget AB Electrolux

Nettoomsättningen i moderbolaget, AB Electrolux, uppgick det första halvåret 2005 till 3.154 Mkr (3.262).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -598 Mkr (2.437) inklusive 426 Mkr (3.318) i utdelning från dotterbolag. Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 7 Mkr (213). Likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 2.965 Mkr (2.289) mot 4.706 Mkr vid ingången av året.

Stockholm den 19 juli 2005 Hans Stråberg

VD och koncernchef

(14)

Rapport för första halvåret 2005 | Stockholm den 19 juli 2005

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Mkr

Andra kvartalet 2005

Andra kvartalet 20041)

Första halvåret 2005

Första Halvåret 20041)

Helår 20041)

Nettoomsättning 33.969 31.950 63.709 62.443 120.651

Kostnad för sålda varor -25.951 -23.955 -48.753 -47.010 -91.021 Försäljningskostnader -4.738 -4.513 -9.047 -8.854 -17.369 Administrationskostnader -1.478 -1.351 -2.856 -2.727 -5.560

Övriga rörelseintäkter/kostnader 88 57 145 77 66

Jämförelsestörande poster - -406 - -1.385 -1.960

Rörelseresultat*) 1.890 1.782 3.198 2.544 4.807

Marginal, % 5,6 5,6 5,0 4,1 4,0

Finansiella poster, netto -195 -44 -292 -122 -355

Resultat efter finansiella poster 1.695 1.738 2.906 2.422 4.452

Marginal, % 5,0 5,4 4,6 3,9 3,7

Skatt -499 -498 -856 -613 -1.193

Periodens resultat 1.196 1.240 2.050 1.809 3.259

Hänförligt till:

Innehavare av aktier i moderbolaget 1.196 1.239 2.050 1.808 3.258

Minoritetsintressen 0 1 0 1 1

1.196 1.240 2.050 1.809 3.259

*) I rörelseresultatet ingår avskrivningar med: -829 -736 -1.627 -1.513 -3.038

Resultat per aktie, kr 4:11 4:06 7:04 5:92 10:92

Efter utspädning, kr 4:09 4:06 7:01 5:92 10:91

Antal aktier efter återköp, miljoner 291,2 291,4 291,2 291,4 291,2 Genomsnittligt antal aktier efter återköp, miljoner 291,2 304,1 291,2 305,4 298,3

1) Omräknat enligt IFRS. För mer information se sidan 22.

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Mkr

30 juni 2005

30 juni 20041)

Helår 20041) Tillgångar

Goodwill 3.859 3.586 3.336

Materiella anläggningstillgångar 18.417 15.767 16.033

Övriga anläggningstillgångar 6.823 6.806 6.254

Varulager m m 19.206 16.493 15.742

Kundfordringar 26.604 24.782 20.627

Övriga fordringar 4.658 5.051 4.402

Likvida medel, mindre än tre månaders löptid2) 4.360 5.009 7.675

Övriga likvida medel 1.971 1.474 1.027

Summa tillgångar 85.898 78.968 75.096

Eget kapital och skulder

Totalt eget kapital 25.526 22.907 23.636

Avsättningar 15.426 15.476 14.012

Finansiella skulder 14.866 12.891 9.843

Leverantörsskulder 17.126 15.778 16.550

Övriga rörelseskulder 12.954 11.916 11.055

Summa eget kapital och skulder 85.898 78.968 75.096

Ansvarsförbindelser 1.790 1.247 1.323

1) Omräknat enligt IFRS. För mer information se sidan 22.

2) Kontanta medel, banktillgodohavanden och andra kortfristiga placeringar med hög likviditet och med en löptid på högst tre månader.

(15)

Rapport för första halvåret 2005 | Stockholm den 19 juli 2005

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Mkr

Andra kvartalet 2005

Andra kvartalet

20041)

Första halvåret 2005

Första halvåret 20041)

Helår 20041) Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1.695 1.738 2.906 2.422 4.452

Årets avskrivningar 829 736 1.627 1.513 3.038

Avsättningar och realisationsvinster/förluster -89 103 -232 1.028 1.271 Förändring av upplupna och förutbetalda räntor 106 71 45 114 52

Betald skatt -206 -621 -315 -1.035 -1.673

Förändring av rörelsekapital

Förändring av varulager 149 -167 -1.469 -1.303 -1.516 Förändring av kundfordringar -177 204 -3.388 -3.070 -5 Förändring av leverantörsskulder -373 167 -1.016 706 2.238 Övrig förändring av rörelsekapital 516 874 489 579 725 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2.450 3.105 -1.353 954 8.582

Investeringsverksamheten

Investeringar/avyttringar av verksamheter - - - - -

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1.140 -1.075 -2.071 -1.807 -4.515 Aktivering av produktutveckling och mjukvaror -121 -169 -272 -310 -669

Övrigt -208 -38 -107 -125 -174

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1.469 -1.282 -2.450 -2.242 -5.358 Kassaflöde från den löpande verksamheten och

investeringsverksamheten 981 1.823 -3.803 -1.288 3.224

Finansieringsverksamheten

Förändring av övriga likvida medel 544 -353 -573 2.921 3.368 Förändring av räntebärande skulder 2.027 838 2.760 53 -1.874

Utdelning -2.038 -1.993 -2.038 -1.993 -1.993

Inlösen, återköp och försäljning av aktier, netto 1 -3.036 1 -3.114 -3.154 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 534 -4.544 150 -2.133 -3.653

Periodens kassaflöde 1.515 -2.721 -3.653 -3.421 -429

Likvida medel vid periodens början2) 2.739 7.667 7.675 8.207 8.207

Kursdifferens i likvida medel 106 63 338 223 -103

Likvida medel vid periodens slut2) 4.360 5.009 4.360 5.009 7.675

Förändring av nettoupplåning

Periodens kassaflöde exklusive förändring av lån -1.056 -3.206 -5.840 -6.395 -1.923

Nettoupplåning vid periodens början -6.494 -3.991 -1.141 101 101

Kursdifferenser på nettoupplåning -985 789 -1.554 -114 681

Nettoupplåning vid periodens slut -8.535 -6.408 -8.535 -6.408 -1.141

1) Omräknat enligt IFRS. För mer information se sidan 22.

2) Likvida medel i koncernens kassaflödesanalys består av kontanta medel, banktillgodohavanden.

och andra kortfristiga placeringar med hög likviditet och med en löptid på högst tre månader.

(16)

Rapport för första halvåret 2005 | Stockholm den 19 juli 2005

FÖRÄNDRING AV TOTALT EGET KAPITAL

Mkr

Första halvåret 2005

Första halvåret 20041)

Helår 20041) Ingående balans, ursprungligen rapporterad - 27.489 27.489 Justering av ingående balans2) - -1602 -1.602 Ingående balans enligt svenska redovisningsprinciper 23.636 25.887 25.887

Justering enligt IFRS -2 84 84

Ingående balans enligt IFRS 23.634 25.971 25.971

Utdelning -2.038 -1.993 -1.993

Återköp av aktier, netto 1 -78 -112

Inlösen av aktier - -3.036 -3.042

Omräkningsdifferenser 1.879 234 -447

Periodens resultat 2.050 1.809 3.259

Utgående balans 25.526 22.907 23.636

1) Omräknat enligt IFRS. För mer information se sidan 22.

2) Engångseffekt vid införandet av den nya redovisningsrekommendationen RR 29, Ersättningar till anställda.

NYCKELTAL

Andra kvartalet 2005

Andra kvartalet 20041)

Första halvåret 2005

Första halvåret 20041)

Helår 20041) Periodens resultat per aktie, kr 2) 4:11 4:06 7:04 5:92 10:92 Exkl. jämförelsestörande poster, kr 4:11 5:02 7:04 8:86 15:24

Avkastning på eget kapital, %3) 16,6 14,0 13,1

Exkl. jämförelsestörande poster, % 16,6 21,0 18,3

Avkastning på nettotillgångar, %4) 21,5 17,7 17,5

Exkl. jämförelsestörande poster, % 19,4 24,5 21,9

Skuldsättningsgrad5) 0,33 0,28 0,05

Investeringar, Mkr 1.140 1.075 2.071 1.807 4.515

Medeltal anställda 70.454 73.123 70.571 73.227 72.382

1) Omräknat enligt IFRS. För mer information se sidan 22.

2) Före utspädning, beräknat på genomsnittligt antal aktier efter återköp; 291,2 (304,1) miljoner aktier för andra kvartalet och 291,2 (305,4) för första halvåret.

3) Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

4) Rörelseresultat i procent av genomsnittliga nettotillgångar.

5) Nettoupplåningen, dvs räntebärande skulder minskade med likvida medel, i förhållande till totalt eget kapital.

VÄXELKURSER I KR

Första halvåret 2005

Första halvåret 2004

Helår 2004

USD, snittkurs 7:11 7:47 7:33

USD, slutet av perioden 7:81 7:53 6:61

EUR, snittkurs 9:15 9:16 9:12

EUR, slutet av perioden 9:42 9:14 9:00

GBP, snittkurs 13:33 13:53 13:38

GBP, slutet av perioden 14:02 13:62 12:69

(17)

Rapport för första halvåret 2005 | Stockholm den 19 juli 2005

Från och med det första kvartalet 2005 har koncernens verksamheter i den finansiella rapporteringen delats in i Inomhusprodukter och Utomhusprodukter i stället för som tidigare i Konsumentprodukter och Professionella produkter. Kvartalshistorik för den nya rapporteringsstrukturen finns tillgänglig på

www.electrolux.com/financials.

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE

Mkr

Andra kvartalet 2005

Andra kvartalet 2004

Första halvåret 2005

Första halvåret 2004

Helår 2004 Inomhusprodukter

Europa 10.116 9.927 20.047 20.313 42.703

Nordamerika 8.478 7.691 15.651 15.056 30.767

Latinamerika 1.423 950 2.621 1.875 4.340

Asien/Stillahavsområdet 2.475 2.373 4.594 4.595 9.139 Professionella produkter 1.739 1.693 3.170 3.251 6.440

Totalt inomhusprodukter 24.231 22.634 46.083 45.090 93.389

Utomhusprodukter

Konsumentprodukter 6.841 6.676 12.258 12.287 17.579

Professionella produkter 2.889 2.624 5.352 5.033 9.623

Totalt utomhusprodukter 9.730 9.300 17.610 17.320 27.202

Övrigt 8 16 16 33 60

Totalt 33.969 31.950 63.709 62.443 120.651

RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE

Mkr

Andra kvartalet 2005

Andra kvartalet 20041)

Första halvåret 2005

Första halvåret 20041)

Helår 20041) Inomhusprodukter

Europa 486 762 902 1.408 3.130

Marginal, % 4,8 7,7 4,5 6,9 7,3

Nordamerika 350 337 518 619 1.116

Marginal, % 4,1 4,4 3,3 4,1 3,6

Latinamerika -11 51 -15 86 135

Marginal, % -0,8 5,4 -0,6 4,6 3,1

Asien/Stillahavsområdet -16 -48 -29 -76 -289

Marginal, % -0,6 -2,0 -0,6 -1,7 -3,2

Professionella produkter 137 133 188 229 445

Marginal, % 7,9 7,9 5,9 7,0 6,9

Totalt inomhusprodukter 946 1.235 1.564 2.266 4.537

Marginal, % 3,9 5,5 3,4 5,0 4,9

Utomhusprodukter

Konsumentprodukter 687 728 1.108 1.250 1.607

Marginal, % 10,0 10,9 9,0 10,2 9,1

Professionella produkter 510 456 932 810 1.521

Marginal, % 17,7 17,4 17,4 16,1 15,8

Totalt utomhusprodukter 1.197 1.184 2.040 2.060 3.128

Marginal, % 12,3 12,7 11,6 11,9 11,5

Koncerngemensamma kostnader m m -253 -231 -406 -397 -898

Jämförelsestörande poster - -406 - -1.385 -1.960

Totalt 1.890 1.782 3.198 2.544 4.807

1) Omräknat enligt IFRS. För mer information se sid 22.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :