Halvårsrapport. 1 januari 30 juni 2009 (NGM: COUM B) Resultat- och omsättningsutveckling april-juni jan-juni. Period

Full text

(1)
(2)

Halvårsrapport

1 januari – 30 juni 2009

(NGM: COUM B)

— April - juni

Nettoomsättningen uppgick till 9,9 Mkr (8,0)

Resultat efter skatt blev -12,4 Mkr (- 9,0)

Resultatet per aktie uppgick till -0,11 kronor (-0,18)

— Januari - juni

Nettoomsättningen uppgick till 28,3 Mkr (11,9)

Resultat efter skatt blev -14,5 Mkr (-17,1)

Resultatet per aktie uppgick till -0,13 kronor (-0,23)

Soliditeten uppgick till 83,4 procent (91,0)

Resultat- och omsättningsutveckling

-20 000 -15 000 -10 000 -5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000

2009 apr

il-jun i

2008 ap

ril-ju ni

2009 jan

-juni

2008 ja n-ju

ni

Period Tkr

Resultat efter skatt Nettoomsättning

Countermine i korthet

Countermine har sedan 1989 bedrivit utveckling och produktion av effektiv och säker minsaneringsutrustning. Resultatet är det egenutvecklade minsaneringssystemet ORACLE (Obstacle Removal And Clear Land Equipment). Verksamheten har stegvis omfoku- serats från maskinutvecklare till en internationell leverantör av minsaneringstjänster. Countermines affärsidé är att på ett tillförlit- ligt, snabbt och kostnadseffektivt sätt, återställa mark med misstänkt eller konstaterad förekomst av minor eller annan oexploderad ammunition. Moderbolaget Countermine Technologies AB:s aktier av serie B är sedan 1998 noterade på NGM Equity. Bolaget hand- las med kortnamnet COUM B och har ISIN-kod SE0000514341. En handelspost omfattar 2 000 aktier.

Mer information finns på bolagets hemsida, www.countermine.se.

(3)

— Väsentliga händelser under april - juni

• Förvärvet av Scanjack AB godkändes av Countermines årsstämma och genomfördes under kvartalet.

• Nya framgångar i verksamheten i Kroatien.

• Libyska staten har anmält intresse för att testa Scanjack 3500 inför ett förvärv av tio – tolv maskiner.

• Det vunna turkiska mindre uppdraget vid en gränsövergång kunde inte genomföras då tillståndet att verka inom militärt område inte hann bli klart inom utsatt tid.

• Oracle II har genomgått ett test i Libyen där maskinens förmåga att oskadliggöra stridsvagnsminor ytterligare verifierats.

— Händelser efter andra kvartalets utgång

• Styrelsen har gett VD i uppdrag att beräkna bolagets kapitalbehov. Ett förslag till nyemission där storlek och villkor kommer att presenteras i augusti. De stora aktieägarna har ställt sig positiva till nyemissionen och avser att medverka.

• Styrelsen har beslutat utse Desmond Pereira till vice verkställande direktör och ansvarig för ”busi- ness development”. Till CFO har samtidigt utsetts Erik Nordén, som nu är tf VD i Scanjack och rekry- terades som CFO till Scanjack i februari 2008.

• I syfte att kapa kostnader kommer dels flera av koncernens dotterbolag i Sverige att fusioneras in i moderbolaget, dels det engelska bolaget Countermine plc att avvecklas.

• I slutet av denna vecka inleds ett General Flying Survey uppdrag för ett stort energibolag i Libyen med hjälp av de flygplan (micro lights) som bolaget har. Uppdraget är av mindre omfattning men skapar intressanta möjligheter till flera av samma karaktär samt följduppdrag inom huvudaffären minröjning och annat EOD-arbete.

(4)

— VD:s kommentar

Det andra kvartalet 2009 visade en betydligt sämre nettoomsättning och ett sämre resultat än det första kvartalet 2009. Det är i och för sig inte oväntat då kvartalsresultaten, som jag tidigare påpekat, kommer att variera så länge som koncernen inte har nått en volym där man har flera parallella uppdrag av någon omfatt- ning.

Vi har lärt oss genom åren är att processerna med att upphandla och sätta i gång minröjningsprojekt tenderar att ta betydligt längre tid än man både förväntar och önskar sig. Med Ottawakonventionen som grund och en ökad saneringstakt i de länder som anslutit sig räknar vi ändå med en kraftigt växande mark- nad för minsanering. Countermine är i dag väl rustat att möta en ökande efterfrågan.

Genom förvärvet av Scanjack har Countermines verktygslåda för minröjningsinsatser fått ett tillskott ge- nom den kompletterande teknik som Scanjackmaskinen tillför. Förvärvet kommer också att skapa synergier i tillverkningen av minröjningsmaskiner genom den utökade kompetens som koncernen fått tillgång till.

På våra fokusmarknader Kroatien, Libyen, Turkiet och Egypten har utvecklingen varierat under kvarta- let.

Kroatien har fortsatt att utvecklas bra med nya uppdrag och god beläggning under god lönsamhet.

I Libyen upplever vi däremot att marknaden utvecklas långsammare än förväntat, delvis beroende på mindre aktivitet från de kommersiella energibolag som är verksamma där. Vi tror dock fortsatt på den libys- ka marknaden och förväntar oss att takten på upphandling av större minröjningsuppdrag kommer att öka. Vi har alltjämt tre utestående offerter där vi väntar på svar. Vi ser också med stort intresse fram emot den test som vi inbjudits till att delta i med Scanjackmaskinen. Maskinen har emellertid, trots flera utfästelser, inte släppts ut ur tullen vilket försenat testen av maskinen. En lyckad test kan leda till att vi får möjlighet att offe- rera tio till tolv maskiner med kringutrustning vilket kan innebära en affär i storleksordningen 150 – 200 Mkr.

I Turkiet har parlamentet äntligen fattat det för oss viktiga beslutet om att sätta i gång minröjningen av de stora områdena mot syriska gränsen och man öppnar också upp för kommersiella minröjningsföretag i områden där tidigare enbart armén haft tillstånd för minröjning.

Även på den egyptiska marknaden har myndigheterna öppnat upp för kommersiell minröjning.

Vi har nu i flera år förväntat oss ordentliga kommersiella genombrott utan att kunna leverera dessa. I Ras Lanuf fick vi visa vad vår teknik kan och också ge bevis på den lönsamhet som verksamheten kan genere- ra. I vår interna analys har slutsatsen varit att vår förmåga att stänga affärer måste stärkas avsevärt varför det är mycket glädjande att vi kunnat knyta Des Pereira till oss som vice VD med ansvar för affärsutveckling- en. Des har mångårig erfarenhet av affärsutveckling, som i flera fall också innefattat konsortier, i länder som Vietnam, Ungern och Brasilien.

Jag känner tillförsikt inför vår fortsatta utveckling även om det andra kvartalet utvecklats betydligt säm- re än förväntat. Den nyemission vi kommer att genomföra krävs för att stärka bolagets möjligheter att ut- veckla marknaderna men också för att slutföra produktionen av de nya maskinerna. Vi känner starkt för att det är dags att leverera resultat till aktieägarna och beklagar att vi underskattat den tid som åtgår för att uppnå detta.

Christer Bergquist Verkställande direktör

(5)

— Verksamheten

Countermine Technologies AB

Countermine Technologies affärsidé är att tillförlit- ligt snabbt och kostnadseffektivt återställa mark med misstänkt eller konstaterad förekomst av mi- nor eller annan oexploderad ammunition. Visionen är att bli en ledande operatör inom minsanerings- tjänster och effektivt bidra till att minska det globa- la minproblemet.

Koncernens verksamhet har länge varit koncentre- rad till Kroatien men bedrivs nu i ökande omfatt- ning även i Libyen och Turkiet. Bearbetning av den egyptiska marknaden pågår parallellt.

Countermine Engineering AB

Countermine Engineering samordnar all utveck- ling, konstruktion och produktion av minsane- ringsutrustning samt säkerställer underhåll och tillgången till reservdelar. Två Oracle II-maskiner är under tillverkning med planerad leverans under hösten/vintern 2009/2010.

TerraFirma d.o.o, Kroatien

Verksamheten i Countermines kroatiska dotterbo- lag Terrafirma d.o.o. fortsätter att utvecklas positivt med god beläggning till god lönsamhet. Under kvartalet har bolaget tilldelats nya uppdrag som säkerställer beläggningen under hela det tredje kvartalet. För närvarande används såväl Oracle I som den mindre maskinen i de pågående uppdra- gen.

Countermine Operations AB Libyen

Verksamheten i Libyen kan utvecklas till en av de mera betydande i koncernen. Countermine har skapat en position på marknaden inte minst genom det lyckade uppdrag som avslutades under föregå- ende kvartal. Under det senaste kvartalet har akti- viteten på marknaden varit låg främst på grund av en avvaktande hållning från större företag inom energisektorn. Bearbetning av marknaden pågår och tre offerter ligger inne avseende både större och mindre minröjningsuppdrag.

Så snart klartecken har givits från den Libyska sta- ten och Countermine tilldelats ett testområde, kommer tester att påbörjas med den Scanjackma- skin som skeppats ned under andra kvartalet. Liby- en strukturerar om sin lagstiftning och ansvaret för import av militär materiel har flyttats från säker- hetsministeriet till nationella civilförsvaret vilket bidragit till tidsutdräkten.

Testerna avser att utgöra underlag för en framtida upphandling av tio till tolv maskiner av kedjeslags- typ.

Countermine, Turkiet

Det turkiska parlamentet tog i maj och juni beslut om att återuppta upphandlingarna för de stora gränsområden som ska röjas på gränsen mot Syri- en. För närvarande pågår diskussioner i Turkiet om uppdragen ska läggas upp som rena minröjnings- projekt via statsbudgeten eller s.k. BOT (Build ope- rate and transfer) där den operatör som röjer mar- ken disponerar marken under ett antal år.

Countermine kommer under nästa vecka också att delta i en upphandling av minröjningen av ett me- delstort område (c:a 680 000 m2).

Countermine Egypt

Bolaget bildades 2008 och är ett av två bolag på den egyptiska marknaden som har tillstånd att be- driva min- och ammunitionsröjning. Det finns tyd- liga indikationer på att det avsätts pengar från myndigheterna för att komma i gång med storskalig minröjning. En annan positiv signal är att det öpp- nas upp för kommersiell minröjning längs gränser- na.

Vår förväntan är fortfarande att intjäningen i bola- get startar under tredje kvartalet även om erfaren- heten visar att processerna med att komma i gång med minröjning oftast tar längre tid än förväntat.

Scanjack AB

Countermine har under andra kvartalet, efter be- slut på årsstämman, förvärvat Scanjack AB i Vik- manshyttan. Scanjack bygger minröjningsmaski- ner som använder den s.k. kedjeslagstekniken.

Scanjack har varit etablerade inom minröjning i mer än tio år och har byggt och sålt tio maskiner av typen Scanjack 3500. Genom förvärvet av Scanjack får Countermine tillgång till en mer komplett verk- tygslåda och kan därigenom ännu bättre möta marknadens behov inom minröjning.

— Finansiering

I samband med den emission vi genomförde under senhösten 2008 förväntade vi oss att följduppdrag efter Ras Lanuf skulle leda till att en sund lönsam- hetsnivå kunde etableras och medföra att verksam- heten kunde självfinansieras. Tidsutdräkten har emellertid medfört att bolagets styrelse anser det nödvändigt att genomföra en nyemission, dels för att säkra produktionen av de två nya maskinerna som pågår i Södertälje, dels för den fortsatta mark- nadsbearbetningen i de prioriterade marknaderna.

Styrelsen har därför givit verkställande direktören i uppdrag att beräkna kapitalbehov och föreslå en finansiell lösning.

Storleken och villkoren för en emission kommer att presenteras i augusti.

(6)

— Kommentarer till nettoomsätt- ning, kostnader och resultat

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 9,9 Mkr (8,0) och för halvåret till 28,3 Mkr (11,9).

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna för andra kvartalet uppgick till 26,6 Mkr (-16,7) och för halvåret till 53,1 Mkr (-28,3).

Resultat

Resultat efter skatt för andra kvartalet blev-12,4 Mkr (-9,0) vilket motsvarar -0,11 kronor per aktie (-0,18).

Resultat efter skatt för halvåret blev -14,5 Mkr (-17,0) vilket motsvarar -0,13 kronor per aktie (-0,23).

— Kommentarer till investeringar, likviditet, eget kapital och finan- siell position

Likviditet

Vid andra kvartalets slut uppgick koncernens likvi- da medel till 9,1 Mkr (5,4).

Eget kapital

Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalet slut till 212,1 Mkr (197,0). Ökningen är hänförlig till under perioden 10-24 november genomförd ny- emission med företrädesrätt för Countermine Technologies ägare, en riktad apportemission för förvärvet av Scanjack samt nyteckning grundad på teckningsoptionerna 4 och 6 som löpte ut 31 maj.

Totala antalet aktier vid kvartalets slut var 116 047 468 fördelat på 3 772 500 A-aktier och 112 274 968 B-aktier, varav 187 500 A-aktier och 6 390 799 B-aktier inte registrerats av Bolagsverket per 30 juni. Det totala aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 11 227 496,80.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 83,4 pro- cent (91,0).

Kassaflöde och finansiell position

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret uppgick till -3,4 Mkr (-27,6).

Moderbolaget

Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick under det andra kvartalet till 0,0 Mkr (0,0), resultatet före skatt uppgick för samma period till -7,7 Mkr (-19,2).

Investeringarna uppgick under det andra kvartalet till 9,3 Mkr (3,0).

Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick under halvåret till 0,0 Mkr (0,0), resultatet före skatt uppgick för samma period till -11,4 Mkr (-20,4).

Investeringarna uppgick under halvåret till 12,1 Mkr.

Förvärvet av Scanjack AB

Den 10 juni 2009 förvärvade Countermine Techno- logies AB 99,86 procent av aktierna i Scanjack AB.

Förvärvet har redovisats enligt anskaffningsvärde- metoden, såsom definierad i IFRS 3 Rörelseförvärv.

På sätt som föreskrivs under denna metod har Countermine Technologies AB allokerat den totala köpeskillingen till förvärvade tillgångar och över- tagna skulder baserat på deras uppskattade verkliga värden.

Förvärvet skedde genom en apportemission där Countermine Technologies AB utfärdade 5 980 719 aktier av serie B. Förvärvspriset är beräknat enligt IFRS 3 punkt 27. Aktierna har värderats med ut- gångspunkt från Countermine Technologies AB börskurs per transaktionsdagen; verkligt värde på emitterade aktier utgår från stängningskursen för Countermine Technologies AB: s aktie på NGM- börsen den 10 juni 2009 vilken uppgick till 1,70 kr, således uppgår värdet till 10,2 Mkr. Den samman- lagda anskaffningskostnaden för förvärvet av akti- erna i Scanjack uppgick till 10,9 Mkr inkluderande beräknade transaktionskostnader om 0,7 Mkr.

Goodwillvärdet är hänförligt till synergier inom produktintegration, teknik och distribution. Förut- om synergier utgör även bolagets tillgång till perso- nal med tekniskt expertis inom området minröj- ningsteknik samt bolagets position på marknaden, komponenter i goodwillposten.

I koncernresultatrapporten för perioden ingår ett resultat på -0,4 Mkr från Scanjack. Om Scanjack skulle ingått i koncernen från januari hade rörel- sens intäkter varit 1,6 Mkr högre och resultatet -3,9 Mkr före ackordsvinst på 8,6 Mkr.

— Väsentliga händelser under rap- portperioden

Förvärv av Scanjack AB genom apportemis- sion

Årsstämman i Countermine Technologies AB den 29 april beslutade att förvärva samtliga aktier i Scanjack AB genom en apportemission. Förvärvet genomfördes under andra kvartalet och Scanjack ingår från och med 10 juni i Counterminekoncer- nen.

(7)

TerraFirma d.o.o. i Kroatien

Bolaget har tilldelats nya uppdrag som säkerställer beläggningen hela det tredje kvartalet.

Libyskt intresse för förvärv av Scanjackma- skiner

Libyska staten har anmält intresse för att testa Scanjack 3500 inför ett förvärv av tio till tolv ma- skiner.

Countermine Turkiet

Bolaget fick ett mindre uppdrag av stor principiell och politisk betydelse. Uppdraget kunde tyvärr inte genomföras då tillstånd för att bedriva verksamhet i militära zoner inte kunde expedieras i tid.

Test av Oracle II i Libyen

Oracle II har genomgått en test i närheten av To- bruk. Någon formell utvärdering av resultaten har ej genomförts eftersom Oraclemaskinerna inte kommer att delta i utvärderingen av maskiner för inköp av den libyska staten. Testen var dock över- tygande, maskinen slog sönder flera hundra per- sonminor, ett 80-tal stridsvagnsminor utan detona- tion samt sju stridsvagnsminor med detonation vilket visade att materielen fungerade som avsett med hög krossningsgrad trots svåra markförhållan- den i testområdet.

— Händelser efter rapportperio- dens utgång

Nyemission

Styrelsen har givit VD i uppdrag att beräkna bola- gets kapitalbehov. Ett förslag till nyemission där storlek och villkor framgår kommer att presenteras i augusti. De stora ägarna har ställt sig positiva till emissionen och kommer att medverka.

Förstärkning av management

Styrelsen har beslutat att utse Desmond Pereira till ny vice verkställande direktör och ansvarig för ”bu- siness development”. Des, som är 48 år, har mång- årig erfarenhet av internationell affärsutveckling och har varit verksam som konsult vid bl a Deloitte.

Till CFO har samtidigt Erik Nordén utsetts. Erik är 52 år och har de senaste åren arbetat som ekonomi- chef och controller i olika befattningar och dessför- innan som auktoriserad revisor i tolv år.

Beslut om omstrukturering i koncernen.

I syfte att kapa kostnader kommer dels flera av koncernens dotterbolag i Sverige att fusioneras in i moderbolaget, dels kommer det engelska bolaget Countermine plc att avvecklas. Dessa åtgärder på- verkar de administrativa kostnaderna men innebär inte att personalantalet påverkas.

Utökning av verksamheten i Kroatien

Terrafirma kommer under hösten att låta utbilda upp till tio nya deminers vilket leder till att bolagets kapacitet att åta sig nya större uppdrag ökar.

Nya flyguppdrag i Libyen

I slutet av denna vecka inleds ett General Flying Survey uppdrag för ett stort energibolag i Libyen med hjälp av de flygplan (micro lights) som bolaget har. Uppdraget är av mindre omfattning men ska- par intressanta möjligheter till fler uppdrag av samma karaktär samt följduppdrag inom huvudaf- fären minröjning och annat EOD-arbete.

— Utsikter inför kommande kvartal

Testen av Scanjackmaskinen i Libyen kommer att genomföras under kommande kvartal. Utfaller des- sa väl ser vi goda möjligheter att få offerera ett stör- re antal maskiner med kringutrustning till den li- byska staten.

Verksamheten i Kroatien utvecklas fortsatt positivt och beläggningen är god med god lönsamhet.

I Turkiet förväntas upphandling av minröjnings- uppdrag komma i gång vilket kan leda till flera mindre uppdrag under kommande kvartal.

— Övrig information

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella ris- ker avses fluktuationer i bolagets resultat och kas- saflöde till följd av förändringar i valutakurser, rän- tenivåer, refinansierings- och kreditrisker.

Då inga väsentliga förändringar skett under perio- den avseende väsentliga risker och osäkerhetsfak- torer, hänvisas för kompletterande information till årsredovisningen för 2008, not 24.

— Redovisningsprinciper

Koncernen

Countermine Technologies upprättar koncernredo- visningen i enlighet med IFRS, sådana de antagits av EU. Detta är samma principer som tillämpats i årsredovisningen 2008. Nya eller reviderade IFRS som trätt i kraft efter 31 december 2008 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- och balansräkningar. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34.

Nya redovisningsprinciper 2009

Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rap- porter tillämpas från den 1 januari 2009. Ändring- en har påverkat Countermines redovisning från och med 1 januari 2009. Ändringen medför bland annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats

(8)

direkt i eget kapital numera redovisas i en separat rapport direkt efter resultatrapporten. En ytterliga- re förändring är att det finns möjlighet att använda nya benämningar på de finansiella rapporterna, Countermine har dock valt att behålla tidigare be- nämningar.

IFRS 8 Rörelsesegment kommer enligt den bedöm- ning som har gjorts inom Countermine inte att på- verka koncernen eftersom den enda verksamhet som bedrivs är minröjning.

Moderbolaget

Redovisningen i moderbolaget Countermine Tech- nologies AB har upprättats enligt ÅRL och RFR 2:2.

Prövning av nedskrivningsbehov för good- will

Ledningen prövar årligen om det föreligger något nedskrivningsbehov avseende koncernens goodwill.

Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter (KGE) identifierade per verksamhetsgren.

Vid bokslutsdagen 2008 omfattar koncernens KGE enbart minsaneringsutrustning 139,6 Mkr (0,9), goodwill.

Goodwill är hänförlig till synergier och framtida kostnadsbesparingar, synergier inom produktinteg- ration, teknik och distribution. Förutom synergier utgör även bolagets tillgång till personal med tek- nisk expertis inom området minröjningsteknik samt bolagets framtida position på marknaden, komponenter i goodwillposten.

Med hänsyn till rådande marknadsomständigheter har styrelsen prövat om eventuellt nedskrivnings- behov föreligger. Prövningen ledde inte till några justeringar.

Nedskrivningstest goodwill

Återvinningsbart belopp för en KGE (kassagenere- rande enhet) fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från upp- skattade framtida kassaflöden före skatt baserade på finansiella prognoser som godkänts av företags- ledningen och som täcker en tioårsperiod. Kassa- flöden bortom tioårsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt. Tillväxttakten översti- ger inte den långfristiga tillväxttakten för markna- den där berörd KGE verkar. Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden är Bruttomarginal, Tillväxttakt och diskonteringsränta (vägd kapitalkostnad). Vid årets bedömning har Bruttomarginal om 40 % kapitalkostnad om 17 % och marknadstillväxttakt 2 % använts. Något ned- skrivningsbehov har inte identifierats.

Rapport från styrelse och VD

Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande bild av koncer- nens finansiella ställning och resultat, samt beskri- ver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen och de företag som ingår i koncernen står inför.

Rapporten har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

• Delårsrapport för januari - september:

29 oktober 2009

• Bokslutskommuniké 2009: 18 februari 2010

Södertälje den 15 juli 2009 Countermine Technologies AB (publ)

Björn Wolrath Ordförande

Johan Kihl Jerker Höglund

Christer Bergquist Verkställande direktör

I styrelsen ingående ledamoten John Walker har inte kunnat delta i behandlingen av halvårsrappor- ten då han befinner sig i Libyen för bolagets flygoperation.

(9)

Granskningsrapport

Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Countermine Technologies AB för perioden 1 januari till 30 juni 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presen- tera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den in- riktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa mig oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss an- ledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 15 juni 2009 PricewaterhouseCoopers Magnus Brändström Auktoriserad revisor

(10)

Resultaträkning

Koncernen

(Tkr)

2009 April-Juni

2008 April-Juni

2009 Jan-Jun

2008 Jan-Jun

2008 Jan-Dec

Nettoomsättning 9 851 8 010 28 305 11 954 53 286

Förändring av PIA och pågående arbete för

annans räkning 5 089 -75 11 030 -352 18 416

Övriga rörelseintäkter 122 -93 117 1 29

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 15 062 7 842 39 452 11 603 71 731

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -6 080 -4 315 -15 002 -5 324 -22 883

Kostnad för ersättningar till anställda -9 727 -6 560 -19 629 -11 435 -26 806

Övriga externa kostnader -9 050 -4 829 -15 015 -9 511 -21 209

Avskrivningar enligt plan -1 773 -997 -3 428 -1 983 -4 727

Övriga rörelsekostnader -5 -5 -5 -26 -26

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror -26 635 -16 706 -53 079 -28 279 -75 651

Rörelseresultat -11 573 -8 864 -13 627 -16 676 -3 920

Resultat från finansiella poster Resultat från övriga fordringar som är

anl.tillg. - - 21 -

Ränteintäkter och liknande resultatposter -589 - -565 -

Räntekostnader och liknande resultatposter -202 -158 -328 -330 -898

Resultat efter finansiella poster -12 364 -9 022 -14 499 -17 006 -4 365

Resultat före skatt -12 364 -9 022 -14 499 -17 006 -4 365

Skatt -3 13 -22 -70 546

Periodens resultat -12 367 -9 009 -14 521 -17 076 -3 819

Periodens resultat hänförligt till:

aktieägare i moderbolaget -12 367 -9 009 -14 521 -17 076 -3 819

Antal aktier före och efter utspädning 116 047 468 90 861 808 116 047 468 49 793 306 109 469 169 Genomsnittligt antal aktier 109 659 457 49 495 711 109 564 838 42 742 280 83 281 580 - 453

Koncernens rapport över totalresultat Not

2009 April-Juni

2008 April-Juni

2009 Jan-Jun

2008 Jan-Jun

2008 Jan-Dec

Periodens resultat -12 367 -9 009 -14 521 -17 076 -3 819

Övrigt totalresultat

Intäkter/kostnader redovisade direkt i eget kapital

Valutakursdifferenser 335 -16 -222 -16 2 675

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i

övrigt totalresultat - - - - -

Övrigt totalresultat för perioden, netto

efter skatt 335 -16 -222 -16 2 675

Summa totalresultat för perioden -12 032 -9 025 -14 743 -17 092 -1 144

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -12 032 -9 025 -14 743 -17 092 -1 144

Minoritetsintresse - - - - -

(11)

Balansräkning

Koncernen

(Tkr)

30/6 2009

30/6 2008

31/12 2008 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3 782 1 728 1 397

Goodwill 144 264 146 610 139 686

Materiella anläggningstillgångar 50 866 31 856 39 678

Finansiella anläggningstillgångar 591 1 003 675

Summa anläggningstillgångar 199 503 181 197 181 436

Omsättningstillgångar

Varulager och produkter i arbete 36 302 21 475 22 889

Kortfristiga fordringar 9 533 8 515 29 270

Kassa och bank 9 097 5 437 11 214

Summa omsättningstillgångar 54 932 35 427 63 373

Summa tillgångar 254 435 216 624 244 809

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 212 138 197 021 216 078

Uppskjuten skatteskuld 2 004 972 891

Övrig avsättning 300 - -

Långfristiga skulder 11 810 7 367 8 244

Kortfristiga räntebärande skulder 10 107 2 944 100

Kortfristiga ej räntebärande skulder 18 076 8 320 19 496

Summa eget kapital och skulder 254 435 216 624 244 809

Koncernens förändringar i Eget kapital (Tkr)

Not Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Ansamlad förlust inkl årets resultat

Total eget kapital

Ingående eget kapital 2008-01-01 4 979 105 414 -86 664 23 729

Summa totalresultat för perioden -17 092 -17 092

Nyemission 4 107 216 455 -30 194 190 368

Utgående eget kapital 2008-06-30 9 086 321 869 -133 950 197 005

Not Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Ansamlad förlust inkl årets resultat

Total eget kapital

Ingående eget kapital 2009-01-01 10 947 281 446 -76 315 216 078

Summa totalresultat för perioden -14 743 -14 743

Pågående nyemission 636 636

Pågående apportemission 10 167 10 167

-

Utgående eget kapital 2009-06-30 10 947 292 249 -91 058 212 138

Kassaflödesanalys

Koncernen

(Tkr)

2009 Jan-Juni

2008 Jan-Juni

2008 Jan-Dec

Den löpande verksamheten -3 428 -27 624 -18 014

Investeringsverksamheten -2 174 -431 -25 664

Finansieringsverksamheten 871 31 362 40 569

Förändring av likvida medel -4 731 3 307 -3 109

Kursdifferens i likvida medel -231 - 8

Likvida medel vid periodens början 11 214 2 130 2 130

Likvida medel vid periodens utgång 9 096 5 437 11 214

Förvärvade likvida medel 2 844 - 11 338

Avvecklad verksamhet - - -

Likvida medel vid periodens slut 9 09

55

6 5 437 11 214

(12)

Resultaträkning

Moderbolaget

(Tkr)

2009 April-Juni

2008 April-Juni

2009 Jan-Jun

2008 Jan-Jun

2008 Jan-Dec

Nettoomsättning - - 39 - 16 589

Förändring av PIA och pågående arbete för

annans räkning -196 - - - -

Försäljning koncernföretag 221 - 343 -

Övriga rörelseintäkte

-

r 20 - 17 - -

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 45 - 399 - 16 589

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -23 - -23 -

Kostnad för ersättningar till anställda -2 375 -1 064 -3 580 -1 609 -3 149

Övriga externa kostnader -4 118 -3 181 -5 802 -3 677 -5 312

Avskrivningar enligt plan -1 140 -180 -2 270 -313 -1 594

Övriga rörelsekostnade

-

r - - - - -

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror -7 656 -4 425 -11 675 -5 599 -10 055

Rörelseresultat -7 611 -4 425 -11 276 -5 599 6 534

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i dotterföretag - -14 834 - -14 834 -14 834

Ränteintäkter och liknande resultatposter -79 46 -79 46 153

Räntekostnader och liknande resultatposter -42 43 -75 - -119

Resultat efter finansiella poster -7 732 -19 170 -11 430 -20 387 -8 266

Resultat före skatt -7 732 -19 170 -11 430 -20 387 -8 266

Skatt - - - - -

Periodens resultat -7 732 -19 170 -11 430 -20 387 -8 266

Balansräkning

Moderbolaget

(Tkr)

30/6 2009

30/6 2008

31/12 2008 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar - 13 -

Goodwill - - -

Materiella anläggningstillgångar 29 311 8 116 30 412

Finansiella anläggningstillgångar 162 841 151 795 151 918

Summa anläggningstillgångar 192 152 159 924 182 330

Omsättningstillgångar

Varulager 150 - -

Skattefordringar - 990 -

Kortfristiga fordringar dotterföretag 92 460 62 564 69 646

Kortfristiga fordringar intresseföretag - - -

Kortfristiga fordringar - 9 442

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 484 563 992

Kassa och bank 2 007 2 844 3 973

Summa omsättningstillgångar 95 101 66 970 75 053

Summa tillgångar 287 253 226 894 257 383

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 207 103 179 486 207 730

Långfristiga skulder 4 646 4 756 4 701

Kortfristiga räntebärande skulder 9 910 110 110

Kortfristiga ej räntebärande skulder 65 594 42 542 44 842

Summa eget kapital och skulder 287 253 226 894 257 383

(13)

Förvärv 2009

Förvärvsanalys Scanjack AB

Det förvärvade bolagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten

Redovisat värde i Scanjack AB före förvärvet

Justering verkligt värde

Verkligt värde redovisat i koncernen Skattesats vid förvärvstillfället 26,30%

Anläggningstillgångar 10 436 4 352 14 788

Omsättningstillgångar 6 729 - 6 729

Summa tillgångar 17 165 4 352 21 517

Uppskjuten skatteskuld 1 145 1 145

Avsättningar 300 - 300

Skulder till kreditinstitut 4 000 - 4 000

Avsättningar / Långfristiga skulder 4 300 - 4 300

Kortfristiga skulder 9 728 - 9 728

Summa skulder 14 028 1 145 15 173

Netto identifierbara tillgångar och skulder 3 137 3 207 6 344

Koncerngoodwill 2009 4 578

Erlagd köpeskilling

Apportemission 10 167

Förvärvskostnader 755

Summa total köpeskilling förvärv Scanjack AB 10 922

_____________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Bergquist, VD

070-416 96 04

e-post: christer.bergquist@countermine.com

Organisationsnummer: 556541-8794

www.countermine.se

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :