Delårsrapport januari-juni Petrogrand AB (publ)

Full text

(1)

Petrogrand AB Delårsrapport januari-juni 2014 1

Delårsrapport januari-juni 2014 Petrogrand AB (publ)

29 augusti 2014

Andra kvartalet 2014

• Under fjärde kvartalet hade Bolaget inga rörelseintäkter(-). Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till TSEK -11 699 (-8 281), vilket innehåller ca TSEK -6 000 av extraordinära kostnader av engångskaraktär.

• Totalt uppgick finansnettot under årets andra kvartal till TSEK 750 (-2 737)

• Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till TSEK -10 949 (-11 018).

• Resultat per aktie under fjärde kvartalet uppgick till SEK -0,27 (-0,27).

Januari – juni 2013

• Under året hade Bolaget redovisat inga rörelseintäkter (-). Rörelseresultatet för perioden uppgick till TSEK -21 277 (-16 182) varav ca TSEK -10 000 extraordinära kostnader av engångskaraktär.

• Totalt uppgick finansnettot under året till TSEK 1 377 (1 098).

• Resultat efter skatt för perioden uppgick till TSEK -19 901 (-13 986).

• Resultat per aktie under perioden uppgick till SEK -0,49 (-0,35).

• Bolaget äger 4 983 756 B-aktier i Shelton Petroleum AB vid periodens slut.

Talet inom parantes avser motsvarande period 2013

(2)

Petrogrand AB Delårsrapport januari-juni 2014 2

VD-kommentar

Bästa aktieägare,

Andra kvartalet har varit mycket intensivt med bud och motbud, kallelser till extra bolagsstämmor, möten och förhandlingar.

Redan vid extra bolagsstämma den 7 mars, röstade majoriteten av Petrogrands aktieägare för bolagets fortsatta verksamhetsinriktning och valde in tre nya branschkunniga medlemmar i bolagets styrelse.

Den 14 maj hölls extra bolagsstämma, påkallad av Shelton Petroleum, där förslag på en ny styrelse stod på agendan. Detta förslag blev nedröstat.

Vid ordinarie bolagsstämma den 27 juni omvaldes styrelsen och undertecknad fick förtroende av styrelsen att fortsätta som VD.

Detta medför att bolagets organisation och ledning fortsätter sitt arbete med stor entusiasm.

Den 27 mars lämnade Petrogrand ett offentligt erbjudande till Shelton Petroleum aktieägare som dock ej fullföljdes. Samtidigt utökade Petrogrand sitt innehav till närmare 5 millioner aktier i Shelton

Petroleum.

Vidare genomförde Shelton Petroleum ett offentligt aktiebud som innebar ett innehav i Petrogrand på drygt 11 millioner aktier.

Det ökade korsägandet med Shelton Petroleum och dispyter under senaste året, medförde att parterna i juni 2014 undertecknade ett s.k. ”stand still avtal” inför stämmorna, som gäller fram till 30 september 2014 och i god anda skall parterna finna en långvarig lösning på den uppkomna

situationen.

Genom det korsvisa aktieägandet i bolagen, finns det motiv att positivt se på att båda parternas aktiekurs utvecklas väl.

Som framgår av lämnad redovisning har de offentliga erbjudandena och rättsliga tvisterna medfört avsevärda extraordinära kostnader. Dock har vi fortsatt neddragningen av bolagets kostnadsnivå liksom effektiviseringen av organisationen.

Vi har en stabil och fungerande situation i Ryssland och vi för intensiva diskussioner med olika samarbetspartners för att fortsätta med bolagets affärsinriktning.

Under tredje kvartalet 2014 har en del av bolagets likvida medel placerats på bolagets konto hos Sberbank, allt i syfte att generera en förbättrad avkastning.

Jag ser med stor tillförsikt på framtiden, då bolaget har en potential på den ryska marknaden.

Med vänliga hälsningar, Maks Grinfeld

VD Petrogrand AB

(3)

Petrogrand AB Delårsrapport januari-juni 2014 3

Kommentarer på koncernens resultat och ställning per 30 juni 2013

Omsättning och resultat

Bolaget hade inga rörelseintäkter under året (-) och inte heller några produktionsrelaterade rörelsekostnader (-).

Under perioden fanns inga försäljnings- och distributionskostnader (-). Administrationskostnaderna uppgick till TSEK -21 277 (-16 182), av vilka ca TSEK -10 000 är extraordinära kostnader av engångskaraktär, som uppstod framför allt under andra kvartalet 2014.

Rörelseresultatet för första två kvartalen blev därmed TSEK -21 277(-16 182).

De finansiella intäkterna uppgick till TSEK 1 697 (1 441). Resultat från finansiella investeringar uppgick till TSEK 1 377 (1 098). Under första kvartalet 2014 har bolaget inte längre några medel under diskretionär förvaltning utan alla likvida medel är placerade på räntebärande konton.

Resultatet före skatt uppgick till TSEK -19 901 (-13 986). För perioden redovisas ingen skattepost (-).

Resultat per aktie för januari-juni 2014 uppgick till SEK -0,49 (-0,35).

Investeringar

Under tredje kvartalet 2013 gjordes en reservering för nedskrivning av samtliga immateriella tillgångar.

Därför redovisas inga immateriella tillgångar i koncernens balansräkning vid första kvartalets slut..

Finansiering och likviditet

Under perioden har inga medel placerats under portföljförvaltning(TSEK 200 244)

Per den 30 juni uppgick likvida medel placerade i Ryssland till TSEK 2 892 (44 163) och i Sverige till TSEK 236 649 (127 270). Därmed totala likvida medel vid andra kvartalets slut uppgick till

TSEK 239 541 (372 522).

Per 30 juni 2014 ägde Petrogrand 4 983 756 B-aktier i Shelton petroleum AB (publ) (”Shelton”).

Aktiepris vid periodens slut uppgick till SEK 20,30, då värderas investeringen till TSEK 101 170. Den orealiserade värdeförändringen av TSEK 5 339 redovisas under orealiserade värdeförändring i Shelton Petroleum AB i ”koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat” (se sidan 9).

Totala tillgängliga medel uppgick den 30 juni 2014 till TSEK 340 711 (382 964).

Anställda

Antalet anställda var per den 30 juni 2014 i koncernbolagen 14 (24) personer, varav kvinnor 7 (11) och män 7 (13).

Kommentarer moderbolaget

I moderbolagets resultat räkning redovisas nerskrivning av lån givna till dotterbolag under två första kvartalen 2014 under posten Övriga finansiella kostnader. Alla lån innan dess var nerskrivna under 2013, och därför redovisar moderbolaget inga lån under Finansiella anläggningstillgångångar vid andra kvartalets slut.

I moderbolagets balansräkning redovisas Shelton aktier till inköpskostnad.

Närståendetransaktioner

Petrogrand har ett konsultavtal med styrelseledamot James Smith, avtalet avser geologisk expertis.

(4)

Petrogrand AB Delårsrapport januari-juni 2014 4

Viktiga händelser under rapporteringsperioden

På extra bolagsstämma i Petrogrand AB (publ) ("Bolaget") den 7 mars 2014 omvaldes Maks Grinfeld och Mikael Wallgren till styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Lars Jacobsson, och Timur Rodionov och James Smith tidigare suppleanter valdes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Wallgren utsågs av bolagsstämman till styrelsens ordförande.

Den 21 mars 2014 annonserade Petrogrand AB (publ) ett offentlig kontanterbjudande till innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Shelton Petroleum AB (publ), acceptperioden löpte till 1 juli. Efter acceptperiodens slut har Petrogrand bestämt sig att inte fullfölja budet på Shelton då kravet om att äga 50% aktier och röster i Shelton var inte uppfyllt.

Den 26 juni 2014 ingick Petrogrand och Shelton ett avtal som bland annat innebar att bolagen inte skall begära några extra bolagstämmor i varandra, samt att inte utöva sin rösträtt på stämmor vid respektive bolag fram till 30 september 2014. Beträfande korsägandet håller bolagen en nära kontakt för att hantera det långsiktigt,

På Årstämma den 27 juni 2014 omvaldes samtliga styrelseledamöter.

Verksamheten

Petrogrand är ett oberoende svenskt oljebolag inom oljeprospektering och oljeproduktion som tidigare varit verksamt uteslutande i Tomsk-regionen i västra Sibirien i Ryssland. Efter överlåtelsen av

produktionsdotterbolaget STS-Service i början av 2010 har en ny affärsplan för den framtida verksamheten tagits fram. Enligt den nya affärsplanen är Petrogrands övergripande affärsidé att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla samt avyttra ryska oljetillgångar.

Den första investeringen i linje med den nya affärsplanen var licensområdet Nizhnepaninsky i Tomsk- regionen. Licensområdet upptäcktes under 60-talet. Under 2013 har den statliga kommittén för

naturresurser registrerat resurser på 31,3 miljoner ton, enligt ryska klassificeringen C3(ca 235 mmbbl).

Under vintern och våren 2011 genomfördes seismiska arbeten på licensområdet och resultaten låg till grund för prospekteringsborrningarna under 2012.

Den andra investeringen var licensområdet Muromsky-2, också detta i Tomsk-regionen. Efter prospekteringsborrning och seismisk undersökning som genomfördes under 2012, uppskattas licensområdets resurser att uppgå till 20,5 miljoner ton enligt den ryska klassificeringen C3 (cirka 154 mmbbl).

Bolaget söker samarbetspartners

Bolaget har fortsatt att söka samarbete med ryska partners för sina Toms licenser för att maximera prospekterings petntial. I slutet av februari har Bolaget meddelat om en icke-bindande

avsiktsförklaring med Gazprom Neft LLC, som anger att parterna ska förhandla om avtal rörande i huvudsak geologiska undersökningar av Muromsky-2 samt Nizhnepaninsky licensområd.

Produktionsstatus per den 30 juni 2014

Petrogrand hade ingen oljeproduktion under januari-juni 2014.

(5)

Petrogrand AB Delårsrapport januari-juni 2014 5

Aktiedata

Petrogrand ABs aktiekapital per 30 juni uppgår till SEK 40 265 898 fördelat på 40 265 898 utestående aktier, och det nya kvotvärde är SEK 1 per aktie.

Incitamentsprogram 2011/2014 gäller för bolagets anställda. Bolagets anställda har tecknat 473 000 optioner inom ramen för detta incitamentsprogram. 1 option gav rätt att teckna 1 aktie. Samtliga optioner har förfallit den 15 juli 2014.

(6)

Petrogrand AB Delårsrapport januari-juni 2014 6

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Kvartal 2

(Alla belopp i TSEK)

apr-jun 2014

apr-jun 2013

Helår 2013

Rörelsens intäkter

Försäljning av olja - - -

Övriga rörelseintäkter - - -

Summa rörelseintäkter - - -

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader - - -

Avskrivningar - - -

Bruttoresultat - - -

Försäljnings- och distributionskostnader - - -

Administrationskostnader*) -11 699 -8 281 -31 680

Övriga rörelsekostnader - - -

Nedskrivning av Immateriella tillgångar - - -138 608

Rörelseresultat -11 699 -8 281 -170 288

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 636 500 3 444

Förändring i verkligt värde av finansiella

tillgångar under diskretionär förvaltning - -1 997 3 394

Ränteeffekt på kort finansiell placering - - -

Valutakursdifferenser 136 -1 212 -3 768

Övriga finansiella kostnader -22 -28 -3 940

Resultat före skatt -10 949 -11 018 -171 158

Skatt på periodens resultat - - -

Periodens resultat -10 949 -11 018 -171 158

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -10 949 -11 018 -171 158

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,27 -0,27 -4,25

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,27 -0,27 -4,25

Antal utgivna aktier 40 265 898 40 265 898 40 265 898

vid periodens utgång

Medelantal utgivna aktier 40 265 898 40 265 898 40 265 898

under perioden

40 265 898 40 265 898 40 265 898

Antal utstående optioner vid

periodens utgång, 1 option motsvarande 1 aktie**) 473 000 473 000 473 000

* ) Vilket innebär ca TSEK -6 000 av extraordinära kostnader

** ) Inom optionsprogrammet som antogs vid årsstämman 2011-06-15 har 473 000 optioner tecknats

(7)

Petrogrand AB Delårsrapport januari-juni 2014 7

KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT Kvartal 2

(Alla belopp i TSEK)

apr-jun 2014

apr-jun 2013

Helår 2013

Periodens resultat -10 949 -12 203 -171 158

Poster som har eller kan omföras till periodens resultat

Omräkningsdifferenser 302 -7 126 -12 525

Orealiserad värdeförändring av aktier i Shelton Petroleum

AB olag 15 913 - 6 000

Övrigt totalt resultat för perioden, netto efter skatt 5 266 -19 329 -177 683

Totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 5 266 -19 329 -177 683

(8)

Petrogrand AB Delårsrapport januari-juni 2014 8

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Januari-juni

(Alla belopp i TSEK)

jan-jun 2014

jan-jun 2013

Helår 2013

Rörelsens intäkter

Försäljning av olja - - -

Övriga rörelseintäkter - - -

Summa rörelseintäkter - - -

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader - - -

Avskrivningar - - -

Bruttoresultat - - -

Försäljnings- och distributionskostnader - - -

Administrationskostnader*) -21 277 -16 182 -31 680

Övriga rörelsekostnader - - -

Nedskrivning av Immateriella tillgångar - - -138 608

Rörelseresultat -21 277 -16 182 -170 288

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 1 697 1 441 3 444

Förändring i verkligt värde av finansiella

tillgångar under diskretionär förvaltning - 2 065 3 394

Ränteeffekt på kort finansiell placering - - -

Valutakursdifferenser -275 -2 366 -2 368

Övriga finansiella kostnader -45 -42 -5 340

Resultat före skatt -19 901 -13 986 -171 158

Skatt på periodens resultat - - -

Periodens resultat -19 901 -13 986 -171 158

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -19 901 -13 986 -171 158

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,49 -0,35 -4,25

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,49 -0,35 -4,25

Antal utgivna aktier

vid periodens utgång 40 265 898 40 265 898 40 265 898

Medelantal utgivna aktier

under perioden 40 265 898 40 265 898 40 265 898

Antal utstående optioner vid

periodens utgång, 1 option motsvarande 1 aktie**) 473 000 473 000 473 000

* ) Vilket inkluderar ca TSEK -10 000 av extraordinära kostnader

** ) Inom optionsprogrammet som antogs vid årsstämman 2011-06-15 har 473 000 optioner tecknats

(9)

Petrogrand AB Delårsrapport januari-juni 2014 9

KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT Januari- juni

(Alla belopp i TSEK)

jan-jun 2014

jan-jun 2013

Helår 2013

Periodens resultat -19 901 -15 084 -171 158

Poster som har eller kan omföras till periodens resultat

Omräkningsdifferenser -2 802 -7 002 -12 525

Orealiserad värdeförändring av aktier i Shelton Petroleum

AB 5 339 - 6 000

Övrigt totalt resultat för perioden, netto efter skatt -17 363 -22 086 -177 683

Totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -17 363 -22 086 -177 683

(10)

Petrogrand AB Delårsrapport januari-juni 2014 10

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(Alla belopp i TSEK) 2014-06-30 2013-06-30 2013-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar - 144 475 -

Aktier i intressebolag 101 170 - 36 000

Materiella anläggningstillgångar 577 895 648

Summa anläggningstillgångar 101 748 145 370 36 648

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 2 185 2 332 2 239

Kortfristiga konvertibla fordringar - - 185 811

Övriga kortfristiga fordringar 6 051 3 140 53 336

Finansiella tillgångar under diskretionär förvaltning - 200 244 -

Likvida medel 239 541 172 278 93 034

Summa omsättningstillgångar 247 776 377 994 334 420

SUMMA TILLGÅNGAR 349 524 523 364 371 068

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 344 226 517 187 361 589

LÅNGFRISTIGA SKULDER - - -

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 2 056 1 849 971

Övriga kortfristiga skulder 2 610 2 279 4 377

Upplupna kostnader 632 2 050 4 131

Summa kortfristiga skulder 5 298 6 177 9 478

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 349 524 523 364 371 068

(11)

Petrogrand AB Delårsrapport januari-juni 2014 11

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(Alla belopp i TSEK)

jan-jun 2014

jan-jun 2013

Helår 2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat -21 277 -16 182 -170 288

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 95 536 140 755

Erhållna räntor 1 659 355 2 729

Betalda räntor -2 37 -75

Skatt - - 357

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -19 525 -15 254 -26 522

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-)av varulager 54 608 701

Minskning(+)/ökning(-)av fordringar 47 285 4 278 -46 294

Minskning(-)/ökning(+)av skulder -1 014 -1 526 -202

Summa förändring rörelsekapital 46 325 3 360 -45 795

Kassaflöde från den löpande verksamheten 26 800 -11 894 -72 317

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar - -75 -662

Investering i materiella anläggningstillgångar - -

Förändring av immateriella tillgångar - -

Investering i Finansiella tillgångar under diskretionär förvaltning - -201 520 52 409

Förändring av kort finansiell placering 185 811 - -185 811

Förändringar av finansiella tillgångar -65 830 8 662 -30 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten 119 981 -192 933 -164 064

Finansieringsverksamheten

Utdelning - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - -

Minskning(-)/ökning(+)av likvida medel 146 782 -204 827 -236 381

Likvida medel vid periodens början 93 034 332 938 332 939

Kursdifferens i likvida medel -275 3 -3 524

Likvida medel vid periodens slut 239 541 128 115 93 034

(12)

Petrogrand AB Delårsrapport januari-juni 2014 12

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

(Alla belopp i TSEK) Aktiekapital

Övrigt

tillskjutet kapital Andra reserver

Balanserat resultat

Summa eget kapital

Ingående balans 2013-01-01 268 410 1 432 114 -91 562 -1 069 690 539 272

Totalresultat för perioden - - -7 002 -15 084 -22 085

Utgående balans 2013-06-30 268 410 1 432 114 -98 564 -1 084 774 517 187

Totalresultat för perioden -228 144 - 477 72 069 -155 597

Utgående balans 2013-12-31 40 266 1 432 114 -98 087 -1 012 705 361 589

Total resultat för perioden - - 2 538 -19 901 -17 363

Utgående balans 2013-06-30 40 266 1 432 114 -95 549 -1 032 606 344 225

KONCERNENS NYCKELTAL

6 månader 6 månader 12 månader

2014-06-30 2013-06-30 2013-12-31

Koncernen

Totalt kapital, TSEK 349 524 523 364 371 068

Eget kapital, TSEK 344 226 517 187 361 589

Soliditet (%) 98,5% 98,8% 97,40%

Räntebärande skulder, TSEK - - -

Antal anställda vid periodslutet 14 24 14

Räntabilitet på eget kapital (%) -5,71% -2,86% -38,00%

Per aktie

Resultat per aktie, SEK -0,49 0,37 -4,25

Eget kapital per aktie, SEK 8,55 12,84 8,98

Nyckeltalsdefinitioner

Totalt kapital, SEK Totalt kapital enligt balansräkningen vid periodslutet Eget kapital, SEK Totalt synligt eget kapital enligt balansräkningen vid

periodslutet

Soliditet (%) Eget kapital enligt ovan dividerat med totalt kapital uttryckt i % Räntebärande skulder, SEK Totala räntebärande skulder vid periodslutet

Resultat per aktie, SEK Nettoresultatet efter skatt för perioden delat med genomsnittligt utestående antal aktier under perioden före utspädning

Eget kapital per aktie, SEK Totalt eget kapital enligt ovan vid periodslutet delat med totalt antal utestående aktier vid samma tidpunkt

Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens nettoresultat efter skatt delat med genomsnittligt eget kapital under perioden

(13)

Petrogrand AB Delårsrapport januari-juni 2014 13

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Januari-juni

(Alla belopp i TSEK)

jan-jun 2014

jan-jun 2013

Helår 2013 Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter - - -

Summa rörelseintäkter - - -

Rörelsens kostnader - - -

Bruttoresultat - - -

Administrationskostnader -16 574 -6 436 -13 668

Övriga rörelsekostnader - - -209 358

Rörelseresultat -16 574 -6 436 -223 026

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 1 696 1 441 3 444

Förändring i verkligt värde av finansiella

tillgångar under diskretionär förvaltning - 2 065 3 394

Ränteeffekt på kort finansiell placering - - -3 768

Valutakursdifferenser -275 -2 366 -

Övriga finansiella kostnader -5 693 -11 950 -19 343

Resultat före skatt -20 846 -17 245 -239 300

Skatt på periodens resultat - - -

Periodens resultat -20 846 -17 245 -239 300

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(Alla belopp i TSEK) 2014-06-30 2013-06-30 2013-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar - - -

Materiella anläggningstillgångar 35 82 44

Finansiella anläggningstillgångar 585 209 032 585

Aktier i intressebolag 95 831 30 000

Summa anläggningstillgångar 96 451 209 113 30 629

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga konvertibla fordringar - - 185 811

Övriga kortfristiga fordringar 4 701 1 620 52 018

Finansiella tillgångar under diskretionär förvaltning - 200 244 -

Likvida medel 238 411 171 405 92 686

Summa omsättningstillgångar 243 112 373 269 330 515

SUMMA TILLGÅNGAR 339 563 582 382 361 144

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 334 746 577 646 355 592

LÅNGFRISTIGA SKULDER - - -

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 1 853 1 698 779

Övriga kortfristiga skulder 2 332 2 045 2 204

Upplupna kostnader 632 993 2 569

Summa kortfristiga skulder 4 817 4 736 5 552

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 339 563 582 382 361 144

(14)

Petrogrand AB Delårsrapport januari-juni 2014 14

Redovisningsprinciper

Grund för upprättande av delårsrapporten

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU och Årsredovisningslagen.

Delårsrapporten är förkortad och innehåller inte all information och upplysningar som återfinns i årsredovisningen.

Moderbolaget

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Kommande ekonomisk rapportering

Delårsrapport kvartal 3 2014: Publiceras 7 november 2014

Företagsinformation

Moderbolagets fullständiga namn är Petrogrand AB (publ). Det är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm med organisationsnummer 556615-2350. Moderbolagets adress är Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm. Telefonnummer: +46 8 5000 7810. E-post: info@petrogrand.se

Web: www.petrogrand.se

Certified Adviser

Certified Adviser First North: Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 015 50, Web: www.mangold.se

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 29 augusti 2014 Styrelsen för Petrogrand AB (publ) För ytterligare information kontakta:

Maks Grinfeld, VD, tel: +46 8 5000 7810

För vidare information om Petrogrand AB hänvisas till www.petrogrand.se

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Petrogrand ABs ("Petrogrand") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s.k. "forward looking statements" om Petrogrands framtida

verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för Petrogrand förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information.

Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari Petrogrand har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) Petrogrands förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUB/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje oljeprospekterings- och oljeproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för Petrogrand komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade.

Denna rapport har upprättats både på svenska och engelska. I händelse av skillnader i innehållet i de här två versionerna skall den svenska ha företräde.

Figur

Updating...

Referenser

  1. www.mangold.se
Relaterade ämnen :