Certifieringsutbildning

Full text

(1)

8 dagar, oktober – december 2019, Göteborg

Certifieringsutbildning

för upphandlare/inköpare m fl

En 8 dagars utbildning för upphandlare och inköpare men även andra som på olika sätt medverkar i upp- handlingsarbetet som expert, referensgrupps- eller projektgruppsdeltagare eller beställare av komplicerade upphandlingar.

Upphandlingsfrågorna blir allt viktigare och intar en central roll inom den offentliga sektorn och då inte minst för kommunerna/upphandlande myndigheterna. Det är därför av största vikt att de som arbetar med frågorna har goda kunskaper och insikter inom ämnesområdet.

Alla som aktivt medverkar i anskaffningsprocessen måste ha goda kunskaper om regelverket och dess till- lämpning. Det är viktigt att göra rätt och lätt att göra fel. Vidare är det nödvändigt att förstå det sätt på vil- ket leverantörerna till den offentliga sektorn tänker och agerar. Syftet med denna utbildning är att lägga grunden till en professionell upphandlingsverksamhet i er organisation. Det innebär att förutsättningar skapas för att affärsmässigt goda upphandlingar kan genomföras i vilken den upphandlande myndigheten får valuta för insatta medel då varor, tjänster eller ent- reprenader anskaffas. Vidare formeras basen för goda upphandlingsrutiner i enlighet med gällande lagstift- ning för att minimera riskerna för ekonomiskt dåliga inköp och negativ publicitet. Utbildningen kommer

också att lägga grunden till en ökad säkerhet i inkö- parnas yrkesroller.

Med kunnig personal ökas också konkurrensförde- larna samtidigt som acceptansen för organisationens kunskaper ger förtroende från leverantörssidan.

Deltagarna kommer att få ett material som är prak- tiskt användbart i det dagliga arbetet. Dokumentat- ionen kommer att fördjupas under utbildningens gång och är komplett när utbildningen avslutas.

Praktiskt arbete är en central del av utbildningen och grupparbeten kommer att genomföras. Det har ge- nom åren visat sig vara ett värdefullt inslag i utbild- ningen för deltagarna att kvalitetssäkra sina vunna kunskaper.

Målgrupp

Upphandlare och inköpare men även andra som på olika sätt medverkar i upphandlingsarbetet som expert, referens- grupps- eller projektgruppsdeltagare eller beställare av komplicerade upphandlingar.

Certifiering

Efter avslutad utbildning utfärdas, efter ett kunskapsprov, ett certifikat som belägger att deltagaren genomgått denna certifieringsutbildning och uppnått betyget godkänt.

(2)

Medverkande

PO Andersson har varit verksam inom området i mer än 30 år bland annat som inköps- och upphandlingschef i ett flertal kommu- ner. Han har under åren genomfört mer än 350 utbildnings- och konsultuppdrag i kommun, stat och landsting. Han har till exempel bland annat utbildat länsrätterna (numera förvaltningsrätterna) i Sö- dermanland, Uppland, Dalarna, Västmanland, Jönköpings län och Stockholm samt Kammarrätten i Stockholm, Jönköpings län och Högsta Förvaltningsdomstolen. Han har även utbildat Kom- merskollegium myndigheten för Sveriges medlemskap i EU och den fria rörligheten.

Han är operativ i det praktiska upphandlingsarbetet och hans peda- gogik bygger på egna erfarenheter ifrån hela den offentliga sektorn samt genom medverkan i olika sammanhang med lagstiftningsar- betet kring offentlig upphandling. PO Andersson är i dag också hu- vudlärare i offentlig upphandling hos Stockholms Internationella Handelsskola.

Han har också genomfört komplicerade upphandlingar med upphandlingsformen konkurrenspräglad dialog, konkur- rensutsättning av biblioteksverksamhet, infrastruktur och integration av ensamkommande flyktingbarn samt olika former av tjänstekoncession som simhallar, äldreboende, skola och komvuxutbildning. Han har också stor erfaren- het ifrån partneringprojekt.

16 - 17 oktober 2019

Del 1: Regelverket för offentlig upphandling

Innehåll

Allmän översikt över de lagar och bestämmelser som berör området med speciell inriktning på lagområden för ut- bildningsuppdraget. Rättsfall som blivit prejudicerande ingår. Utbildningen är baserad på de EU-direktiv som styr den offentliga upphandlingen, den nationella lagstiftningen, dvs. lagen om offentlig upphandling m.fl. lagar, anvis- ningar samt betänkanden från kommittéer och utredningar. Huvudinriktningen är Lag om offentlig upphandling men även LUF, den nya lagen om tjänstekoncessioner LUK och lagen om valfrihet LOV kommer att behandlas.

Sociala hänsyn CSR – Corporate Social Responsibility, särskilda kontraktsvillkor och miljökrav är ett viktigt område som aktualiseras allt mer och är självklart ett område som kommer att beaktas i utbildningen.

• Lag om offentlig upphandling (LOU)

• Köp från egna bolag

• Övriga regelverk för offentlig upphandling samt nyheter och förändringar av lagstiftning

• Samverkansformer

• Koncessioner

• Partnering

• Tredjepartslogistik

• Särskilt om konkurrenspräglad dialog, KPD

• Sponsring

• Offentlighets- och sekretesslagen i de delar som berör upphandling

• Rättsfallsredovisning

(3)

Upphandlingsprocessen

Innehåll

• Beskrivning av upphandlingsprocessen

• Upphandlingscykeln

(4)

6 – 7 november 2019

Del 2: Upphandlingsdokument

Innehåll

Målet med detta kursavsnitt är att fördjupa kunskaperna om att genomföra en effektiv offentlig upphandling samt ge de praktiska ramarna för handläggning av in- köpsärenden med utgångspunkt i hur upphandlingsdo- kumenten byggs upp och vilka särskilda kunskapskällor som fordras. Vidare kommer vanliga ”fällor och fel” att belysas särskilt under detta avsnitt. Rättspraxis är vid si- dan av de praktiska handlingsfrågorna av särskild vikt att belysa för att lyckas med upphandlingen.

Strukturer och enklare mallar för arbetets genomförande kommer att presenteras. Vidare kommer grupparbeten, som tar sin utgångspunkt i den egna verksamheten, att fördjupa kunskaperna om det praktiska sättet att genom- föra upphandlingar.

Uppbyggnaden och strukturen av hur anbuden kommer att utvärderas är av yttersta betydelse för att upphand- lingarna skall kunna genomföras på bästa sätt. Anpass- ningarna av den offentliga sektorns verksamheter pågår ständigt och innebär förändringar som måste beaktas vid den offentliga upphandlingen.

Med alternativa driftformer och med konkurrensutsätt- ning av verksamheter fordras att inköpsfunktionen mot- svarar de av förtroendevalda högt ställda kraven och också fungerar som en samlande kraft i upphandlings- verksamheten. Därför kommer särskilt kraftfulla insatser att göras inom detta avsnitt för att stärka kompetens att lösa den mest centrala frågan i inköpsprocessen; Nämli- gen att uppställa uteslutnings- och kvalificeringskrav samt forma relevanta utvärderingsvillkor. Betydelsen av sättet att utvärdera leverantörens pris kommer särskilt att belysas.

Kunnighet att utarbeta upphandlingsdokument inom olika upphandlingsområden som varor, tjänster, driftent- reprenader och byggentreprenader kommer i förekom- mande fall att beröras i utbildningen. Alla delar skall ingå i uppbyggnaden av upphandlingsdokument med speciell tyngd på obligatoriska krav, utvärdering vid rangordning och viktning.

• Kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen

• Organisationen inför en upphandling med en kostnadseffektiv hantering.

• Projektorganisation och projektplan för upp- handlingen

• Sekretessfrågor

• Medbestämmandelagen, MBL, i de delar som berör upphandling

• Tidplan

• Behovsanalys

• Dialog/Marknadsundersökning

• Upprättande av upphandlingsdokument

• Allmän orientering

• Kravspecifikation

• Kommersiella villkor

• Utvärdering

• Bedöma kontraktsvärdet i sin helhet

• Upphandlingsförfaranden

• Annonsering

• Inbjudan/skrivelse

• Anbudstid

• Eventuell anmälan om deltagande av represen- tant ifrån Handelskammare

• Sista anbudsdag

• Anbudets giltighetstid

• Anbudsöppning

• Anbudssammanställning

• Utvärdering/uteslutning/kvalificering

• Presentation av anbud

• Förhandlingar/kompletteringar/tillägg och för- tydligande

• MBL

• Kontraktsgenomgång

• Tilldelningsbeslut/tidsfrister

• Avtal

• Eventuell sekretess i de delar som berör upp- handling

• Anbudsdokumentation

• Information

• Efterannonsering

• Uppföljning

(5)

25 - 26 november 2019

Del 3: Avtal

Innehåll

Förslag på hantering och innehåll samt avtalsmodeller Avtalslagen i de delar som berör upphandling

Köplagen i de delar som berör upphandling

• Standardavtalsrätt i de delar som berör upphandling

• ALOS 05

• ABK 09, AB 04 ABT 06

• Egna avtal och kommersiella villkor

• Leverantörernas egna avtal/allmänna bestämmelser

• De svenska upphandlingslagarna och de EU-direktiv som styr anskaffningsprocessen utgör ett slags ”filter”

till skydd for den fria konkurrensen. Emellertid styrs avtalsbildningen och praxis även av den traditionella civilrätten och detta kursavsnitt skall i grunden lägga fast dessa principer.

4 – 5 december 2019

Del 4: Sekretess och offentlighet rörande upp- handling

Innehåll

Vilka regler som gäller Tryckfrihetsförordningen Offentlighetsprincipen

Offentlighets och sekretesslagen

• Tilldelningsbeslutet och informationen till anbudsgivare

• Vad har anbudsgivarna rätt att ta del av?

• När kan ett anbud anses vara hemligt på begäran av anbudsgivare?

• När är hemlighållandet motiverat?

• Sekretess om upphandlande myndigheten kan komma att lida skada

• Hur länge kan ett anbud/avtal hemlighållas?

• Vad händer efter att sekretessen släppt?

Certifiering = kunskapsprov.

(6)

Tid

16 – 17 oktober 2019 6 – 7 november 2019 25 – 26 november 2019 4 – 5 december 2019

Plats

Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5 A, Göteborg

Hålltider

08.30 – 09.00 Samling och kaffe

09.00 Start

12.00 – 13.00 Lunch 14.30 – 15.00 Kaffe 16.00 Avslutning

Anmälan

Anmälan senast den 23 september.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela avgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se. Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Utbildningsavgiften, vilken inkluderar litteratur/dokumentation, kaffe och lunch 8 dagar är 18 500 kr per deltagare.

Moms tillkommer. Fakturering sker i förskott.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

• Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen

• Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)

• Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :