Delårsrapport 1 januari - 30 mars 2015

Full text

(1)

Delårsrapport

1 januari - 30 mars 2015

(2)

2

DELÅRSRAPPORT 31 MARS 2015

KONCERNEN I KORTHET

 Nettoomsättning för Moderbolaget Q1, 4 222kSEK (3 061kSEK)

 Nettoomsättning för Koncernen Q1, 3 730kSEK (3 338kSEK)

 Resultat före skatt för Moderbolaget Q1, – 2 041kSEK (- 779kSEK)

 Resultat före skatt för Koncernen Q1, – 3 885kSEK (- 2 490kSEK)

 Seapilot lanserar app för Windows 8 Phone

 Seapilot lanserar sjökort för Europas inlandsvattenväger i samarbete med Tresco

 Seapilot lanserar nytt försäljningskoncept

 Nytt krav för AIS på upp till 18000 fartyg i USA

Kvartal ett har varit fylld med stora utmaningar. Stort fokus har lagts på försäljning i form av utökad säljstyrka och marknadsföring. Säljmålen har varit höga men marknaden har inte svarat i den takt vi räknat med. Koncernens utveckling i moderbolaget har legat enligt plan och dotterbolaget i Holland har gått bättre än förväntat medans Seapilot och True Heading NSA har gått sämre. Det är främst USA som visat sig ta längre tid än planerat att få fart på och detta ihop med en generell avvaktande konjunktur i Nord Amerika även om positiva signaler framträder. På kostnadssidan så har ett omfattande besparingsprogram tagits fram där lönekostnader står för en viktig del. Tidigare rapporterad försening av godkännanden för USA marknaden påverkar även under perioden resultatet fast problemet kunnat lösas efter dess utgång. I övrigt på kostnadssidan finns inga anmärkningsvärda poster förutom den online marknadsföringskampanj som genomförts och tagit en stor del av likviditeten i anspråk. Med våra större leverantörer har gynnsamma betalningsvillkor avtalats fram och fortsatta leveranser säkrats. En större tillgångsmassa ligger dock bundet i lager pga utebliven försäljning. Avskrivningar går i princip i linje med tidigare år för moderbolaget medans på koncern nivå tillkommer det avskrivningar från Seapilot AB som består till stora delar av utvecklingskostnader av Appen. Utvecklingskostnader för Appen balanseras löpande och börjar skrivas av på 3 år i takt med att nya länder och funktioner släpps. Koncernen har efter periodens utgång tagit upp lån om 3 MSEK för att lösa det uppkomna likviditetsläget. Lånet består av ett innovationslån från ALMI som finansieras av Europeiska Investeringsbanken och ett lån från en av grundarnas ägarbolag. En större negativ post i resultatet kan förklaras i de goodwillavskrivningar som sker för förvärvet av Seapilot under de kommande 5 åren. Den uppstådda förlusten bokförs också efter årsskiften löpande som en uppskjuten skattefordran genom ändrade redovisningsregler.

UTVECKLING AFFÄRSOMRÅDEN

Sea Pilot

Under första kvartalet har ett större marknadsföringsprojekt genomförts med online marketing av Seapilot med inriktning främst mot USA. Projektet har också inneburit en uppdatering av Seapilot’s hemsida så att den nu finns på sju olika språk för de länder där försäljningen prioriteras. I arbetet har också ingått framtagning av nytt promotionsmaterial och produktion av YOUTUBE filmer för marknadsföring. Online marketing kampanjen har krävt en hel del justeringar av processer och hur kunden skall på enklaste sätt kunna nå fram till den 36 timmars testperiod som erbjuds alla nya användare utan kostnad. Detta har gett resultat och vi ser hur tillflödet av nya användare ökar dock i en lägre takt än planerat framförallt i USA. Hemma marknaden är fortsatt stark och vi ser också en ökad efterfrågan i våra grannländer med Finland i spetsen. Det är också glädjande att utvecklingen av Windows plattformen som gjorts med bla stort stöd från Microsoft nu ger frukt i form av att Windows 8 Phone klivit upp som tredje största plattform bland nyregistreringar. Ett arbete med att förbereda

(3)

3

windowsplattformen för kommande Windows 10 är redan påbörjat. USA måste vi dock flagga för att det kommer att krävas ett fortsatt hårt arbete, en del mindre anpassningar och mer resurser för att kunna nå satta mål. Ett led i detta har varit den större omstöpning av hela affärsmodellen för försäljningen av appen som genomförts under kvartalet. Den innebär en ökad styrning av transaktionerna mot vår egen betallösning och att antalet tjänster som erbjuds som prenumeration har ökats. Basfunktionaliteten i Seapilot är gratis att ladda ner i hoppet om att vi skall kunna nå en lägre ingångströskel för att kliva på som användare. Ett omfattande arbete läggs också ner på att öka vår geografiska täckning och där värdet av de avtal vi idag har med olika kartverk är något som inte tas upp i resultat och balansräkning. Tillgången är komplex att värdera men det ligger 100 tals mantimmar nedlagt ihop med stor komplexitet i att hantera och få tillgång till dessa licenser. Under våren har vi efter nästa två års arbete lyckats erhålla licenser för Polen som är ett nytt mycket uppskattat mål för de som seglar på Östersjön. Kroatien, Grekland, Italien, Litauen, Portugal och Spanien står nu näst på tur utan inbördes ordning. Ett nyligen genomfört samverkansmöte inom sjögeografiområdet talar också tydligt för att vårt koncept är framtidens koncept, eller för att citera chefen på sjögeografiavdelningen på sjöfartsverket om framtidens kartdata ”bättre data digitalt” och då menas den formen av sjökort som Seapilot anväder

True Heading

Det utökade kravet på AIS i USA hoppas vi kunna ge en välbehövlig uppgång i försäljningen av AIS Klass A och B enheter under året. Kravet innebär att upp till 18000 fartyg inom USA skall förses med AIS före 1 mars 2016. En återkommande tendens vid liknande krav är dock att redarna väntar till sista sekund för att uppfylla kraven. En hårdare sanktionsmekanism från US Coastguard hoppas vi skall motverka dessa tendenser. Med ett starkt fokus på försäljning så har bolagets försäljningsresurser förstärkts under perioden med en ny säljare för USA’s ostkust och en ny säljchef för koncernen med ansvar för norden. Dotterbolaget i Holland har även de fått en renodlad säljare som skall fokusera på BENELUX, Tyskland, Spanien och Storbritannien. Under perioden har också bolaget deltagit på alla de större mässorna i vårat verksamhetsområde med start i januari på Dusseldorf följt av Göteborg, Helsingfors, Miami, Stockholm, Amsterdam och för att avslutas i mitten på mars i Oslo. Varumräket Ocean Signal som vi representerar i Skandinavien har rönt stora framgångar med en ny nödsändare baserat på AIS tekniken som vi varit delaktiga i framtagandet av. En fortsatt produktutveckling av främst vår Klass B enhet pågår. Ett efterlängtat godkännande för denna produkt är nu på plats för den nordamerikanska marknaden.

(4)

4

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 Seapilot lanserar Polska sjökort

 True Heading får beställning från Stockholms Hamn

 True Heading nominerar Hanne Melin till ny styrelseledamot inför stämman 2015

.

AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapital och antal aktier Aktiekapital (SEK) A-aktier (st) B-aktier (st)

31 mars 2015 2 931 859 5 100 000 24 218 592

Resultat per aktie 3 månader 2015: Koncern = -0,13 SEK/aktie, Moderbolaget = -0,07 SEK/aktie

Danderyd 2015-05-20 Styrelsen

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor.

Halvårsrapport för första halvåret 2015 lämnas den 27 augusti 2015.

TRUE HEADING AB (publ), Vendevägen 90, SE-18254 Danderyd Telefon. 08-622 26 60, Fax. 08-545 939 10

info@trueheading.se, www.trueheading.se, org.nr. 556658-5054

(5)

5

RESULTATRÄKNING

Resultaträkning Koncern Januari - Mars

KSEK 2015 2014 2013

Varuförsäljning 3 730 3 111 -

Konsult- och andra intäkter 0 227 -

Nettoomsättning 3 730 3 338 -

Kostnader handelsvaror -2 577 -1 815 -

Övriga externa kostnader -1 842 -1 254 -

Personalkostnader -2 009 -1 592 -

Konsultkostnader -48 -80 -

Rörelsekostnader -6 476 -4 741 -

Resultat före avskrivningar -2 746 -1 403 -

Avskrivningar -592 -449 -

Omvärdering av tidigare ägd

andel Seapilot AB - - -

Avskrivningar Goodwill -538 -530 -

Summa avskrivningar -1 130 -979 -

Röreseresultat -3 876 -2 382 -

Finansnetto -9 -108 -

Resultat efter finansiella poster -3 885 -2 490 -

Uppskjuten skattefordran 539 547

Skatt - - -

Resultat efter skatt -3 346 -1 943 -

Kommentar: Resultaträkningen för koncernen har ej kunnat konsolideras fullt ut då Koncernen bildades först 2013-12-30.

Uppskjuten skattefordran har tagits upp löpande.

(6)

6

Resultaträkning Moderbolaget Januari - Mars

KSEK 2015 2014 2013

Varuförsäljning 3 835 2 693 4 154

Konsult- och andra intäkter 387 368 393

Nettoomsättning 4 222 3 061 4 547

Kostnader handelsvaror -2 873 -1 586 -3 356

Övriga externa kostnader -871 -945 -477

Personalkostnader -2 351 -1 046 -839

Konsultkostnader -48 -80 0

Rörelsekostnader -6 143 -3 657 -4 672

Resultat före avskrivningar -1 921 -596 -125

Avskrivningar -115 -82 -81

Omvärdering av tidigare ägd

andel Seapilot AB - - -

Avskrivningar Goodwill - - -

Summa avskrivningar -115 -82 -81

Röreseresultat -2 036 -678 -206

Finansnetto -5 -101 -15

Resultat efter finansiella poster -2 041 -779 -221

Uppskjuten skattefordran 448 171 91

Skatt - - -

Resultat efter skatt -1 593 -608 -130

Kommentar: Uppskjuten skattefordran har räknats om för åren 2014 och 2013.

(7)

7

BALANSRÄKNING

Balansräkning Koncern, KSEK 31-mar-15 31-mar-14 31-mar-13

Anläggningstillgångar 8 743 3 604 -

Goodwill 8 055 10 226 -

Varulager mm 7 710 5 222 -

Kortfristiga fordringar 6 598 4 683 -

Likvida medel 1 146 1 554 -

Summa tillgångar 32 252 25 289 -

Eget kapital 23 073 7 639 -

Obeskattade reserver - - -

Långfristiga lån - - -

Kortfristiga lån 366 1 924 -

Övriga kortfristiga skulder 8 813 15 726 -

Summa eget kapital och skulder 32 252 25 289 -

Kommentar: Balansräkningen för koncernen har ej kunnat konsolideras fullt ut då Koncernen bildades först 2013-12-30.

Balansräkning Moderbolag, KSEK 31-mar-15 31-mar-14 31-mar-13

Anläggningstillgångar 15 528 9 525 1 435

Varulager mm 4 761 5 222 4 337

Kortfristiga fordringar 12 259 5 727 7 337

Likvida medel 691 1 504 952

Summa tillgångar 33 239 21 978 14 061

Eget kapital 26 714 6 672 6 074

Obeskattade reserver 0 0 0

Långfristiga lån 0 1 200 0

Kortfristiga lån 0 1 050

Övriga kortfristiga skulder 6 525 14 106 6 937

Summa eget kapital och skulder 33 239 21 978 14 061

(8)

8

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Eget kapital

Koncern Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat

Belopp vid periodens ingång 2 932 30 212 -6666

Nyemission

Resultatdisposition enligt beslut

av årsstämma -6666 6666

Periodens resultat -3 346

Belopp vid periodens utgång 2 932 0 23 546 -3 346

Moderbolaget Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat

Belopp vid periodens ingång 2 932 27 546 -2171

Nyemission

Resultatdisposition enligt beslut

av årsstämma -2171 2171

Periodens resultat -1593

Belopp vid periodens utgång 2 932 0 25 375 -1 593

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :