STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB

Full text

(1)

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN

SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2007

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ordförande har ordet - verksamhetsåret 2007 ... - 3 -

Styrelsens sammansättning 2007 ... - 5 -

Dressyrsektionens verksamhet 2007 ... - 6 -

Verksamhetsplan 2008 ... - 7 -

Fälttävlanssektionens verksamhet 2007 ... - 8 -

Hoppsektionens verksamhet 2007 ... - 8 -

Jakt- och klubbsektionens verksamhet 2007 ... - 9 -

Stockholms Ridhus sektionens verksamhet 2007 ... - 11 -

Ungdomssektionens verksamhet 2007 ... - 11 -

Stockholms ridhus ungdomskommitté ... - 12 -

Östermalms ridskolas ungdomskommitté ... - 13 -

Utbildningens verksamhet 2007 ... - 13 -

Östermalms Ridskolas sektions verksamhet 2007 ... - 14 -

Avslutning ... - 16 -

Samarbetspartners ... - 16 -

(3)

Ordförande har ordet - verksamhetsåret 2007

Styrelsearbetet

Efter årsmötet, som genomfördes i mars månad 2007, så konstituerade sig styrelsen och fördelade de arbetsuppgifter som åligger styrelsen. Förutom de sedvanliga uppgifterna som omfattar en ideell förening, så hanterar SFK styrelse en rad uppdrag. Vi bedriver en stor samverkan med Försvarsmakten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning gällande nyttjande av främst utomhusanläggningen kring Ryttarstadion. Vi tar ett samordnande ansvar för att regelbundet sammankalla de hästintressenter som finns i området. Vi är med i en s.k.

Bingoallians. Vi hanterar representation i Fastighetsbolaget Stockholms Ryttarstadion AB och vi har ansvar i den s.k. Ryttaralliansen som hanterar fritidsledare och hyresbidrag till ridskoleverksamheten.

Styrelsen har under verksamhetsåret till stor del hanterat omläggningen och anpassning av verksamheten kring nu rådande förhållande. Dels genom att Östermalms Ridskola bytt ägare, dels genom att det röda ridhuset disponeras för byggandet av den sk. Norra Länken.

Sammantaget har detta inneburit dialog och flertalet möten för att hitta fungerade samarbetsformer med Östermalms Ridskola, samt tillsammans med ÖR skapa en samsyn kring de gemensamma frågorna som vi hanterar. Ridhusfrågan har inneburit att styrelsen sökt nya samarbetsformer, dels genom att undersöka möjligheter kring ett eget tillfälligt tältridhus samt skapa förutsättningar för nyttjande av tider i försvarsmaktens befintliga tältridhus.

Vidare så har styrelsen i Fastighetsbolaget Stockholm Ryttarstadion, varit drivande i den mer långsiktiga utvecklingen av fastigheten. Vi kan med stor glädje och tillförsikt meddela att Fastighetsbolaget Stockholms Ryttarstadion AB beslutat om att inleda en förstudie kring en total renovering och ombyggnad av fastigheten. Ombyggnaden innebär en ny modern Ryttarstadion, med möjligheter för både ridskoleverksamhet och tränings, utbildnings och tävlingsverksamhet i större omfattning än vad som idag är gällande.

Anläggningen

Klubben har fortsatt med att driva och ta ansvar för underlaget i det Gröna Ridhuset. Vi har under sommaren praktiskt hanterat, samt bekostat underlagsförbättringar med sand och klenflis och konstaterar att underlaget fungerat väl under året för både den dagliga verksamheten och vid tävlingar. Styrelsen ser givetvis att arbetet med underlagsförbättring måste fortskrida kommande år.

Omklädningsrummen har renoverats, ett behov som vi under en längre tid känt till och som nu åtgärdats, något som vi hoppas skall mottagas positivt av alla medlemmar. Omförhandlingar avseende städningen i toaletter, trapphus och omklädningsrum har genomförts, och även på den punkten hoppas vi att åtgärden vunnit medlemmarnas gillande. Vidare så har fönstertätning och andra mindre lokalförbättringar ägt rum i klubben kansli.

Styrelsen, på samma sätt som tidigare, finner att aktivt verka för att anläggningen moderniseras och renoveras är den på lång sikt viktigaste strategiska frågan att driva. Målbilden är en fungerande anläggning som är anpassad efter modern hästhållning och vedertagna principer för att bedriva häst och ridsportverksamhet i en urbaniserad miljö och som ger förutsättningar för alla de verksamheter vi bedriver att utvecklas.

(4)

Klubbverksamheten

Verksamheten har under året utvecklats på ett mycket positiv sätt. Dressyrsektionen har, genom ett flerårigt intensivt arbete, lyckats nå i mål med sin ungdomssatsning med flera fantastiska resultat såsom lagsilver på Ponny SM i dressyr! Sektionen har utöver träning och tävling, organiserat flertalet lyckade och uppskattade tävlingar däribland nationell ponny dressyr.

Hoppsektionen har hittat en fungerande struktur och verksamhet. Sektionen har genomfört flertalet lyckade och uppskattade tävlingar. Dessutom har Ryttarspelen, nu till en början med hoppning, återupprättats och genomfördes under året på nationell nivå.

Ungdomssektionen bedriver ett omfattande arbetet med aktiviteter både i och utanför stallet.

Styrelsen uppfattar den som mer sammanhållen än tidigare och aktiviteterna har ökat i omfattning. Vi är mycket stolta över det engagemang som våra ungdomar visar.

Jakt och klubbsektionen har genomfört verksamhetsåret med samma höga engagemang som tidigare. Höjdpunkten är givetvis vår traditionsenliga Hubertusjakt som klubben genomför i samverkan med Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Försvarsmakten/Livgardet. Styrelsen vill uttrycka sin tacksamhet för den fina samverkan som gör Hubertusjakten möjlig!

På utbildningssidan så har vi satsat på att vidareutveckla de viktiga fritidsledarna och gjort särskilda satsningar på ungdomsledare.

Ridskoleverksamheten

Vi välkomnar familjen Askered som nya ägare till Östermalms Ridskola. Verksamheten vid ÖR har sedan övertagandet under året hittat fram till väl fungerande system. Verksamheten följer i stort den tidigare innan skiftet och klubbens länk till ridskolan är främst genom ÖR-sektionen som även den fått ny ledning.

Avseende samverkan med Östermalms Ridskola och Stockholms Ridhus håller vi sammantaget samma nivå och omfattning på vår barn- och ungdomsverksamhet med en prognos att den kommer öka något i omfattning, vilket vi givetvis ses som mycket positivt.

Framtid

Under de kommande åren får verksamheten anpassa sig till byggandet av Norra Länken, vilket innebär två (2) st ridhus istället för tre (3). I våra dialoger med Försvarsmakten/Livgardet försöker vi hitta alla former för samverkan och utbyte inom anläggningen. Nyttjar vi anläggningen effektivt, har vi en tät och nära dialog, känner vi ansvar och ser möjligheter så är jag och styrelsen övertygad om att vi kan upprätthålla en hög nivå på den verksamhet vi bedriver.

På längre sikt ser framtiden mycket ljus ut. Vi har ett unikt och mycket spännande beslut i Fastighetsbolaget Stockholm Ryttarstadion AB, som är inriktad på en omfattande renovering och tillbyggnad av fastigheten. Det är en lång väg att vandra för att möjliggöra denna investering, det vi dock ser över nu är framtida verksamheter, organisation och avtal som ett första steg i att göra denna process verklighet.

Johan Fyrberg

Ordförande

(5)

Styrelsens sammansättning 2007

Ordförande: Johan Fyrberg

Ordinarie ledamöter: Annika Andréasson Forslund, Inger Olsson-Blomberg, Björn Beckman, Rolf Modenius, Benkt NorénochJohanna Salmi (ungdomssektionen) Suppleanter: Claes Broman, Eva Bjurenhed, Ingrid Ericksson, Maria King,

Annika Andréasson Forslund, Kristina Rademaekers, Guy Stein

Adjungerade: Jan Malmborg (SR), Calle Sjöstedt (ÖR), Claes Hermansson (Livdragonerna) Revisorer: Hans-Christer Gillquist , Lars-Åke Andréasson, Lars Blomberg (suppleant),

Ann Strömfelt (suppleant)

Sammanträden: Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio (9) st sammanträden. Därutöver ett antal telefon- och arbetsmöten.

Verkställande utskott (VU): har under verksamhetsåret bestått av Ordförande, Vice Ordförande/skattmästare och sekreterare.

Valberedningen: Tore Dagerhamn (sammankallande), Mikael Karlén, Fredrik Swartling, Yvonne Frykfors

Medlemmar: Klubben har för verksamhetsåret 2007 registrerat 1150 medlemmar Representation och uppgifter:

Vice Ordförande Inger Olsson-Blomberg

Skattmästare Inger Olsson-Blomberg

Sekreterare (Adj) SFKs kansli (Mimmie Boghammar)

Ungdomsansvarig Ulrika Wassgren /Johanna Salmi

Utbildningsansvarig Eva Bjurenhed

Tävlingssektionen Johan Fyrberg (sammankallande)

Hoppning Maria King (sammankallande)

Dressyr Kristina Rademaekers (sammankallande)

Fälttävlan Björn Beckman (sammankallande)

Webb-redaktör Eva Bjurenhed

Kommunikation & varumärke Ingrid Ericksson

Sponsorer Björn Beckman (sammankallande), Rolf Modenius, Benkt Norén

Intendentur & mark Vakant

Sthlm Ryttarstadion AB Johan Fyrberg (ordinarie), Inger O-B (suppleant), Benkt Norén (suppleant)

Bingoalliansen Johan Fyrberg (ordinarie), Benkt Norén (suppleant)

Ryttaralliansen Rolf Modenius

Eko-parken Tore Dagerhamn

KDF/FM Johan Fyrberg

Juridik Claes Broman (adv.)

Klubbridhus Annika Andréasson Forslund, Benkt Norén, SFK-kansli

Jakt & Klubb Marianne Loodin, Tore Dagerhamn, Johan Taube

Ridskola/tältstall – samverkan Annika Andréasson Forslund, Guy Stein

VU, krisgrupp Ordf, Vice Ordf, skattmästare, sekreterare

ÖR- Sektionen Annika Andréasson Forslund (sammankallande)

SR- Sektionen Ulrika Wassgren/vakant

Medlemsrekrytering Eva Bjurenhed, Benkt Norén, SFKs kanslie

Säkerhet Benkt Norén

(6)

Dressyrsektionens verksamhet 2007

Möten

Dressyrsektion har under året bestått av följande medlemmar: Eva Bjurenhed, Birgitta Broman, Jonake Eriksson (del av året), Annika Forslund, Gill Lindholm (del av året), Kristina Rademaekers, Gunnel Skeppstrand, Irene Söderlund.

Sektionen har haft 10 protokollförda möten.

Tävlingar

Tävlingar på alla nivåer har arrangerats:

 10 Februari - regional dressyrtävling ponny (LA:P1, FEI:s Inl. program ponny)

 18 Mars - lokal dressyr häst (LA:2, LB:0)

 9-10 Juni - nationellt meeting ponny ”Stockholm Summer Dressage”

(FEI:s Lagtävlan Ponny x 2, Lätt A (kat B), FEI Ind Mästerskap Ponny x 2, Lätt A:4 x 2, Lätt A:2)

 21 Oktober - regional dressyr allsvenskan elit omgång 3 ponny (FEI:s Inl. program för ponny)

 11 November - regional dressyr allsvenskan div 1 omgång 3 häst (LA:6, Msv B:3) Träningar

Regelbundna träningar för: Sophie Fleming-Tärnström, Anna Dufva, Stig Malmén och Wieger de Boer. Programridning för domare: Gustaf Svalling 8 ggr och Eva Brink 3 ggr, i första hand för de som tävlat i allsvenskan.

Lagtävlingar Ryttare Ponny/Häst Resultat

Lag DM ponny

Anna Skeppstrand Michaela Frisk Sara Skeppstrand

Foggy Love Hagens Qumulus Dale Mistral

Laget fick guldmedalj

Allsvenskan ponny Elit

Anna Skeppstrand Ellinor Schmitz Michaela Frisk Nina Rademaekers Sara Skeppstrand

Foggy Love Cracker Jack Hagens Qumulus Enya/Sir Ymer Stenbroåsens Mandarin

Laget vann Elitallsvenskan totalt och fick silver på Lag-

SM Allsvenskan ponny

Division 1

Anna Skeppstrand Emma Skeppstrand Michaela Frisk Nina Rademaekers Ophelia Schmitz

Flying Dutchman Cicero

Hagens Qumulus Enya/Sir Ymer Ermor

Laget vann Div 1 totalt

Allsvenskan ponny Division 2

Angela Holmverzola Emma Skeppstrand Malin Ryberg Sanna Bohlin Sara Hernmark

Baltzar Cicero

Drummond Lad Monty

Belina

Laget placerade sig på en sjätte plats totalt

Allsvenskan häst Division 1

Ann Strömfeldt Annika Frisch Caroline Wiebe Eva Tillmar Zanna Forslund

Fair Kaliman Bonzon Libex Loostell Millenium

Laget placerade sig på en sjunde plats totalt

(7)

Allsvenskan häst Division 2

Ann Strömfelt Annika Frisch Caroline Wiebe Eva Tillmar Zanna Forslund

Fair Kaliman Bonzon Libex Loostell Millenium

Laget placerade sig på en sjunde plats totalt

Allsvenskan häst Division 3

Anja Forsberg Anna Mörner Elin Bjurenhed Joanna Jansson Oskar Lundqvist Siri Westerberg

Corpoless Don´t worry son Schoensgreen Playboy Samurai

Svante

Rödhöjs Charmeur

Laget vann Div 3 totalt

Några axplock ur SFK:ares individuella placeringar:

Anna Skeppstrand – Foggy Love, var med i NM-laget som fick silver

Ellinor Schmitz – Cracker Jack, kom trea i B-finalen på SM

Emma Skeppstrand - Mia Matilde, vann B-finalen på SM och fick brons på DM

Michaela Frisk – Hagen Qumulus, kom tvåa i B-finalen på SM.

Michaela och Qumulus var också med i ponnyküren under Globen Horse Show-07 efter att ha kvalat vid lag-SM.

Nina Rademaekers – Sir Ymer, kom femma i B-finalen på SM och vann DM Nina Rademaekers – Enya, kom trettonde i B-finalen på SM

Verksamhetsplan 2008

Tävlingar

Dressyrsektionen har beslutat att inte stå som arrangör vid några tävlingar inom allsvenskan under 2008 då det för närvarande råder oklarhet om vilka ridhus som finns till klubbens förfogande för tävlingsverksamhet.

Om ridhusfrågan får en snar lösning kan klubben komma att stå som arrangör för någon lokal eller regional tävling under senare delen av året.

Träningar

Regelbundna träningar för välkända tränare såsom Wieger de Boer, Anna Dufva, Marianne Essén samt flera andra gästtränare på hög nivå ska erbjudas lag som tävlar för SFK.

Programridning för olika domare planeras.

Utbildning

Utbildning för lagledare och tävlingsarrangörer.

Teorikvällar anordnas för medlemmarna i tävlings- och träningslära samt mental träning.

Allsvenskan dressyr ponny/stor häst

SFK strävar efter att ha lag på alla nivåer i dressyr både ponny och stor häst.

Är Du intresserad av att tävla i SFK:s lag under 2008?

Hör av Dig till dressyrsektionen, Eva Bjurenhed 0704-85 09 29 alt eva.bjurenhed@konserthuset.se

Vill du engagera dig i dressyrsektionen? Kontakta Eva Bjurenhed (se kontaktuppgifter ovan) Författat av:

Eva Bjurenhed

(8)

Fälttävlanssektionens verksamhet 2007

Under året har vi genomfört följande aktiviteter:

Tävling

Den 22-23 september anordnade vi för tionde året i rad H K H Prinsessan Madeleine Fälttävlan. Tävlingarna hölls på Ryttarstadion för åttonde gången. Tävlingen som gick i debutant och lätt klass för häst och lätt och medelsvår för ponny lockade nästan 150 starter och gav ett ekonomiskt bidrag till föreningen.

Tävlingar/resultat

(ingen rapporterar in och dessvärre vet jag ingen som följer detta idag) Fälttävlansläger

Veckan efter midsommar hölls, sedan 3 år, ett återkommande lyckat och givande läger med såväl ponny som stor häst på Ryttarstadion och Djurgården för Christian Persson och Annika Södergren. Träning i 3 dagar med avslutande träningstävling.

Fälttävlanskortet

Annika Södergren har haft möjlighet att examinera i takt med efterfrågan under året.

Författat av:

Gunilla Grebbert

Hoppsektionens verksamhet 2007

Hoppsektionen har jobbat vidare på att förbättra SFKs varunamn på hopptävlingssidan genom att dra igång Ryttarspelen 2007. Mottagandet från ”hopp-Sverige” har bara varit positivt.

Som ett kvitto på detta är att Ann-Catrin Karlsson ”Anka” som är en otroligt fullbokad hopp- tränare lyckades få in två träningar åt oss under 2007.

Tävlingar

Trettondagstävlingarna gick över förväntan. Både ÖR och SR ordnade funktionärer. ÖR till ponnytävlingen och SR till hästtävlingen.

Ryttarspelen gick av stapeln i juli, som ett försök efter önskemål från Ridsportförbundet.

Tävlingarna som sådana var otroligt lyckade och vi fick mycket positiv respons på arrangemanget. Både ryttare och funktionärer hade roligt. Funktionärerna var kanon. Vi skulle dock ha önskat ett större startfält så 2008 kommer tävlingarna läggas i augusti.

Regionala tävlingar den 18:e augusti gick på ren rutin och var också mycket lyckade. Ännu en gång ställde våra fantastiska funktionärer upp och gjorde ett toppen jobb.

(9)

Träningar

 Våren startade med mönstring till ponnyallsvenskan. Johan Fyrberg höll i en mönstring och Anders Lagergreen höll i en. Det var populära träningar.

 Lasse Parmler har kommit under året och haft träning.

 Ann-Catrin Karlsson har varit här två gånger och haft träning.

 Roine Carlsson har haft kontinuerlig träning under året.

Funktionärsaktiviteter

Vissa av oss roade oss med att måla hinder veckorna innan Ryttarspelen, till allas glädje hoppas vi. De ungdomar som ställde upp i 3 dagar som funktionär fick en heldagsbiljett till Globen om de ville.

Allsvenskan

Ponnylaget division I leddes av Lars-Åke Andreasson, vilka tyvärr inte kvalade till elit.

Hästlaget division I leddes av ”Cribba” Gottlieb, vilka tyvärr ej heller lyckades kvala till elit.

Författat av:

Maria King

Jakt- och klubbsektionens verksamhet 2007

Nyår

Året inleddes med traditionell musikridning och kadrilj på nyårsdagen med 21 deltagare under ledning av Svante Jansson. Nyårsskål och fest i klubbrummet arrangerades av Marianne Loodin och medhjälpare.

Årsmötet

Vid årsmötet den 22 februari 2007 i klubbrummet på Ryttarstadion deltog 40 personer.

Förhandlingarna leddes av Johan Fyrberg. Styrelsens sammansättning m.m. för 2007 har redovisats tidigare i verksamhetsberättelsen. Ordföranden tackade förtroendevalda och andra SFK-medlemmar för goda insatser i klubbverksamheten och vid tävlingar. Stipendiet från Kaptens Minnesfond (Åke Sjöstedt 1912-2002) utdelades nu för 5:e gången; Guy Stein belönades med 1000 kronor samt diplom och blommor.

Årsmötet avslutades med tack till avgående styrelseledamöterna Mimmie Boghammar och Mikael Karlén som tilldelades klubbens förtjänstplakett i brons. I sin frånvaro avtackades även Eva Tempelman och Ewy Boghammar. De duktiga ungdomarna i elitlaget ponnydressyr och div II-laget ponnydressyr gratulerades till stora framgångar under det gångna året.

Vid en efterföljande trivsam supé på Ryttarbaren deltog ca 30 personer.

Vårstädning

Vid den årliga städdagen på Ryttarstadion lördagen den 21/3 samlades två (2) entusiastiska klubbmedlemmar i det vackra vårvädret för att tillsammans försöka städa upp och snygga till vårt gemensamma område.

(10)

Ryttarspel

SFK:s traditionella “Stockholms Ryttarspel” genomfördes 12-15 juli med bl.a. tävling om HMK pokal, HMD pris och Gustav Casparsson Memorial (se mera under tävlingsverksamhet).

Jaktsäsongen

Den 111:e jaktsäsongen har genomförts med fem förjakter på Norra Djurgården. Efter varje förjakt serverades deltagare och publik ärtsoppa och dryck på fältet.

I årets avslutande Hubertusjakt 3/11 deltog 32 ekipage under ledning av mastern kapten Claes Hermansson K1. Pikörer var Gunnar Björkman och Niclas Erwall. Vid rendezvous hölls korum och tal till S:t Hubertus. Ritten inleddes under trumpetfanfarer på Fisksjöäng på Norra Djurgården sedan tapt vid Ryttarstadion med ärtsoppa och dryck, därefter fortsättning på Södra Djurgården med upplopp på Gärdet nedanför Borgen.

De deltagande ekipagen hade då hoppat ca 50 språng över en 30 km lång bana. Rävsvansen erövrades av kapten Victor Victor K1.

Vid kvällens Hubertusbal på K1:s kavallerimäss deltog 76 personer. SFK:s vice ordförande Inger Olsson-Blomberg framförde här tack till Kungl. Djurgårdsförvaltningen och till mastern Claes Hermansson för årets jakter. Vid middagen fick jaktryttarna sina minnesmedaljer (Prins Carl-medaljen) och jaktvinnaren Victor Victor mottog vandringspriset (St Markus-hästen). Björn Färestad valdes till “Bäste jaktkamrat” och erhöll Karl XII-statyetten (von Rosens pris instiftat 1927). Efter middagen fortsatte festen med dans och gemytlig samvaro till sent på natten.

Under hela jaktsäsongen har Marianne Loodin, Roland Åkerlund och Tore Dagerhamn varit tjänstgörande funktionärer.

Dragontrumpetare

I SFK:s ridhus “Gröna Ridhuset” hade K1 och dragontrumpetarkåren under hösten en stilfull kadrilj och musikuppvisning.

Söndagsutflykt

I december ordnade Gunilla Grebbert med hjälp av Marianne Loodin och Roland Åkerlund en trivsam söndagsritt till Södra Djurgården för ett dussintal ryttare som där bjöds på glögg, kaffe och pepparkakor. Hästarna fick för sin del en god tilldelning av morötter.

Evenemang på ridskolorna

De sedvanliga mycket populära Lucia- och Julaftonsarrangemangen genomfördes på ridskolorna genom SR- ÖR- och ungdomssektionernas försorg.

Klubbens fritidsledare har under året haft en omfattande avsutten verksamhet, främst för yngre juniorer.

Uppvaktning

Gratulationer till Peggy Sjöstedt (50 år), Östermalms Ridskola.

Författat av: Tore Dagerhamn

(11)

Stockholms Ridhus sektionens verksamhet 2007

Under 2007 har vi haft en sedvanligt bred verksamhet, från påskens äggjakt till interna tävlingar i dressyr och hoppning.

Vad som bör framhållas är vår ungdomskommitté som synnerligen aktivt, i samarbete med fritidsledaren Isabelle Borneroth, har haft en välbesökt och uppskattad mängd av både uppsuttna och avsuttna aktiviteter såsom fototävling, teckningstävling, rykttävling, äggjakt under påsken, spökrunda med övernattning, filmafton, ”hurry-scurry”, skötarridning m.m.

Vidare har juniorerna under ledning av Kicki Nilsson deltagit i Pollux Cup, vilken består av både en dressyr- och hopptävling.

Det har även arrangeras interntävlingar, fyra dressyrtävlingar respektive hopptävlingar, för seniorer under vår- och höstterminen. Härtill kommer att de mer rutinerade ryttarna deltog i en inbjudningstävling på Djurgårdens Ryttarklubb. Våra ryttare gjorde en fantastisk insatts och förutom övriga prisplaceringar tog hem 1:a och 2:a platsen.

För de vuxna, mer orutinerade ryttarna, har vi haft två kurser i teori och praktik. Det som bl.a.

har behandlats i kurserna är historik, hästens fysik samt allmänna beteendemönster, hantering i box, hur man tränsa och sadla samt leder en häst.

Slutligen våra sedvanliga begivenheter:

 1:a maj ritt med lunch – ledare, enligt tradition, Kicki Nilsson.

 Ridläger med inriktning mot terräng och fälttävlan.

 Luciashow med underhållning signerade ungdomskommittén samt med ett avslutande Luciatåg där årets Lucia var Malin Karlsson.

 Julaftonsmusikridning, för 42:a året i rad, med efterföljande glögg och kaffe i klubbrummet.

Författat av: Elisabet Nilsson, Isabelle Borneroth och Jan Malmborg

Ungdomssektionens verksamhet 2007

Ungdomssektionens (nedan kallat U-sek) första årsmöte på många år hölls den 15 februari. Det bjöds på bullar och kakor, men uppslutningen från klubbens ungdomar var ändå inte stort.

Under verksamhetsåret 2007 har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande - Johanna Salmi

Ordinarie ledamöter - Malin Niklasson, Beata Jakobsson, Hanna Holmström, Emma Westerberg, Billie Axelsson

Adjungerade - Ulrika Wassgren

Suppleanter - Malin Karlsson, Evelina Torpadie, Angelica Kron, Felicia Schenholm

(12)

Aktiviteter under året

 Den 20 januari ordnade vi en filmkväll i klubbrummet.

 Den 6 april var det den traditionsenliga maskeradhoppningen med deltagare från båda stallen, dvs. Östermalms Ridskola och Stockholms Ridhus. Allt gick bra förutom att det var glapp i musikspelaren.

 Helgen 15-16 september var det käpphästhelg. Hela lördagen var det käpphästverkstad i klubbrummet och under söndagen var det den rafflande hopptävlingen. Trots regnigt väder kom de tappra 17 ekipagen till start och även en hel del publik. Priser till alla och fina SFK-rosetter till vinnarna.

 Första advent hade vi julpyssel i klubbrummet. Det var tre timmars drop in, vi hade papper och pennor i alla former och färger och bjöd på fika. Allt ackompanjerat till härlig julmusik.

Distriktets ungdomssektion (DUS)

Angelica Kron och Johanna Salmi var på DUS-årsmöte och var med och röstade fram ny styrelse.

Inför brännbollsturneringen var det en brännbollsträning i solen på gröna banan. Den 17 maj deltog vi i DUS brännbollsturnering på gärdet. SFK deltog med två lag och en hejarklack.

Hejarklacken tog hem priset som bästa hejarklack med motiveringen: ”En mycket flitigt hejande hejarklack som verkligen ställde upp för sitt lag och som dessutom hejade på andra klubbar när deras lag inte gick vidare!”

28 september var det DUS-galan och SFKs ungdomssektion tog tillsammans med fritidsledare Kati Schmidt hem priset för bästa samarbete mellan klubbar. U-sek tog även hem priset för bästa utklädnad.

Malin Karlsson och Johanna Salmi har varit på Ungdomsledarkurs under tre helger (7 dagar) under våren och är nu utbildade ungdomsledare.

Stockholms ridhus ungdomskommitté

 Den 10 mars hade vi en Surprise-övernattning. Vi åt middag, hade en tårttävling, kollade på film och lekte lekar i ridhuset. Barnen skulle under hela kvällen samla in band och den som på morgonen dagen efter hade samlat ihop flest band vann ett pris. Mycket uppskattat!

 Den 1 april var det rykttävling. Vi bedömde hästarna efter att deltagarna hade ryktat, tvättat krubban och vattenkoppen samt smort ett träns.

 Den 18 Maj hade vi vattenkrig. Vi begav oss ut i solen och mot gröna banan, utrustade med nyinköpta svampar och hinkar för att ha vattenkrig. Det blev väldigt blött, men det var superkul!

 Den 9 september hade vi fototävling. Vi satte upp en lapp om fototävlingen och de som ville delta lade sitt fotografi i ”brevis”. U-kom som enväldig jury valde vinnaren. Vi gjorde ett collage med alla bilder och de sitter fortfarande i samlingsrummet.

 Årets spökövernattning hade vi den 20 oktober. Vi förberedde en spökrunda baserad på en film. Vi visade filmen för barnen efter de ätit middag, efter filmvisningen fick de två och två gå spökrundan. När alla hade gått den lekte vi lekar i ridhuset för att sedan gå ner till klubbrummet och somna framför en disneyfilm. Mycket kul!

(13)

 Den 9 september hade vi filmkväll i klubbrummet. Vi bjöd på popcorn, choklad och saft. Vi såg på film, lekte stillsamma lekar och berättade spökhistorier. Väldigt uppskattat.

Östermalms ridskolas ungdomskommitté

Vårterminen:

 Vi hade en rykttävling den gick bra, alla barn och ungdomar var nöjda. Vi köpte priser på hästgallerian, de skänkte även några.

 Vi hade en övernattning under våren som gick bra. Det var pyjamas-tema. Ganska så många anmälda, omkring 15 barn.

Under aprilmånad så hade vi en äggjakt, det var omkring påsklovet. Många deltagare, som letade och hittade mängder av godis som vi gömt på området.

 Vi har haft smörjmys två gånger, då har vi suttit i sadelkammaren under eftermiddagen och barnen fick droppa in när de kunde och smörja ett träns eller en sadel. Det har varit väldigt trevligt, och båda gångerna var det många som dök upp. Vi fikade även.

 När det började närma sig alla hjärtansdag så hade vi lite pyssel. Barnen fick pynta och göra fint inne hos hästarna. De klippte ut hjärtan och skrev fina dikter mm. på dem som de sedan satte upp hos sin favorit häst.

Höstterminen:

 I oktober hade vi en väldigt lyckad rykttävling, omkring 25 anmälda. Vi hade ett lite specialpris. Barnen fick fotas och sedan fick alla en bild som pris. De som vann fick två stycken. Alla var mycket nöjda.

 Den 10 november hade vi en spökövernattning. Även den var väldigt lyckad, anmälningslistan full. Barnen blev riktigt uppskrämda och ville inte alls sova. På morgonen bjöd vi alla på frukost och städade.

Författat av:

Felicia Schenholm

Utbildningens verksamhet 2007

Under året har följande utbildningar genomförts (i de fall kursavgift utgått har dessa helt eller delvis bekostats av SFK):

BARNLEDARUTBILDNING: - Isabelle Borneroth, fritidsledare SR VUXENLEDARKURS: - Isabelle Borneroth, fritidsledare SR

- Kati Schmidt, fritidsledare ÖR

UNGDOMSLEDARKURS: - Angelika Kron (går del av kursen under vt-08) - Evelina Torpadie (går del av kursen under vt-08) - Felicia Schenholm (går del av kursen under vt-08) - Johanna Salmi

- Malin Karlsson

(14)

PERSONALUTBILDNING/ENDAGSFÖRELÄSNING: - Caroline Wiebe - Claudia Göth - Karin Widmalm - Peggy Sjöstedt - Therese B Sohlman COACHUTBILDNING: - Christoffer Gottlieb

- Maria King

EQUIPEKURS: - Eva Bjurenhed

KURS FÖR UTBILDNINGSANSVARIG: - Eva Bjurenhed

Under året har också funnits långtgående planer på kurs i GRÖNT KORT, öppen för samtliga medlemmar. Dessa är nu under genomförande men hamnade av olika anledningar först under mars 2008. Ett tjugotal personer har anmält sig.

Författat av:

Eva Bjurenhed, Utbildningsansvarig

Östermalms Ridskolas sektions verksamhet 2007

Styrelsen (fet stil är de som fortfarande är med i ÖR Sektionen när detta skrivs 20080301) Stf Ordförande: Annika Forslund / Josephine Ivstam

Sekreterare: Josephine Ivstam/ Lillemor Holm

Kassör: Caroline Olsson / Cathrine Hedborg

Hoppteamet + Dressyrteamet: Cathrine Hedborg

Ledamot: Annahita Arai

Ungdomskommitté: Johanna Salmi / Felicia Schenholm Fritidsledare: Kati Schmidt

Ponnyteamet: Eva Frisk

Östermalms Ridskola: Peggy Sjöstedt/ Hanna Askered

ÖR-sektion har en tradition av att varje år ordna diverse olika aktiviteter, allt från små lingon- och blåbärstävlingar till luciashow, inbjudningstävlingar m.m. Verksamheten har bedrivits i ungdomskommittén, ponnyteamet, hoppteamet och dressyrteamet med ansvar för aktiviteter inom respektive gren. ÖR-sektionen tar ett ansvar i de tävlingar som arrangeras i SFK:s regi, med att bidra med funktionärer, kunnande och stort engagemang.

Under 2007 har det varit ägarbyte på Östermalms Ridskola, vilket inneburit att ÖR sektionens styrelse till stora delar bytts ut. Då antalet aktiviteter har minskat efter ägarbytet, har man inte haft samma behov av att dela in ÖR sektionen i olika under sektioner under HT 2007, som man hade under VT 2007.

(15)

Tävlingar

Under trettonhelgen ordnades regional hoppning i SFK:s namn och ÖR-sektionen ansvarade för funktionärer dagen med ponnyhoppning. Drygt 40 funktionärer vad engagerade och servering ordnades i Gröna stugan. Funktionärsmat ordnades.

Under våren har ÖR-sektionen arrangerat en hel del tävlingar på klubbnivå för ryttare i alla kategorier. På ponny har vårens aktiviteter vänt sig både till dem som tävlat en del tidigare i både hopp och dressyr, samt mindre erfarna i form av blåbärs- och lingontävlingar.

På Långfredagen genomfördes traditionsenligt maskeradhopptävlingen med deltagare från Östermalms Ridskola, Stockholms Ridhus och Lidingö Ridskola. Detta är som alltid ett populärt inslag på våren. Under eftermiddagen ordnades hopptävling för ponny och häst i klasserna LD, LC, LB.

Vi har haft några ponnyekipage från ridskolan som har varit ute lokalt och representerat klubben under vårterminen 2007. Tre av ridskoleleverna från Östermalms Ridskola var med sina leasade ridskoleponnier med i ponnyallsvenskan Div III, hoppning och SFK vann hela serien. Det blev väldigt positiv publicitet för SFK.

Under höstterminen har det varit en generationstävling i både dressyr och hoppning. Det innebar en lagtävling bestående av en minior, junior och senior. Det var en väldigt uppskattad form av tävling bland både yngre och äldre ryttare och ett bra sätt att lära känna olika generationer som rider på ridskolan och få en kul lagkänsla.

Det har även ordnats en programridningskurs under hösten i dressyr.

Övriga aktiviteter

Lucia firades i vanlig ordning. Det var fram för allt ungdomskommittén som stod för det arrangemanget. Det var uppträdande och olika sorters ridning tillsammans med det sedvanliga luciatåget.

Författat av:

Josephine Ivstam

(16)

Avslutning

Stockholms Fältrittklubbs styrelse vill rikta ett varmt tack till alla våra samarbetspartners som under året har medverkat i klubbens omfattande verksamhet.

Samarbetspartners

Beridna Högvakten Bingo Alliansen

Försvarsmakten – Livgardet

Kungliga Djurgårds Förvaltningen (KDF) Polisen

Ryttaralliansen

Stockholms Ryttarstadion AB Stockholms Ridhus

Östermalms Ridskola

Verksamhetsberättelsen justeras:

____________________________ ______________________________

Johan Fyrberg Sekreterare

Ordförande Mimmie Boghammar

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :