Svenska ESF-rådet Dialogseminarie 31 maj. Individer i och utanför de offentliga bidragssystemen/ En arbetsmarknad för alla åldrar

Full text

(1)

Svenska ESF-rådet

Individer i och utanför de offentliga bidragssystemen/

En arbetsmarknad för alla åldrar

Dialogseminarie 31 maj

(2)

Kort om dagen

• Inledning

• Om Europeiska socialfonden

• Individer i och utanför de offentliga bidragssystemen

• En arbetsmarknad för alla åldrar

• Frågor

• Sammanfattning

(3)

Socialfonden i Europa:

• 750 miljarder kronor

• 10 miljoner EU-medborgare får varje år stöd och

utbildning från ESF

Socialfonden i Sverige:

• 6,2 miljarder kronor

Socialfondens ramar

Programområde 1 Anställda

30 % Programområde 2

Arbetslösa & sjukskrivna 70 %

Källa: Socialfondsprogrammet 2007 -2013

5 procent av Sveriges

befolkning, 450 000 personer beräknas få del av

socialfondsinsatser under programperioden

(2007-2013)

(4)

Tillgänglighet och jämställdhet i Socialfonden

Obligatoriska i alla projekt.

Det har medfört att kunskapen har ökat och förändrats från

• att man ska arbeta med tillgänglighet och jämställdhet

• till hur arbetet ska göras.

Unikt för Sverige.

(5)

Övergripande resultat programområde 1

Programområde 1:

149 000 kvinnor och 118 000 män

har fått

kompetensutveckling!

Källa: SCB apr 2013

PO1

(6)

Framgångsfaktorer inom programområde 1

• Förankring i hela organisationen. Aktivt ägarskap samt engagemang och delaktighet är förutsättningar för

förändringsbenägenhet

• Kompetensutvecklingen ska vara strategisk för

verksamheten och utgå från analys av verksamhetens behov

• Samverkan och samarbete som medel

• Viktigt att ha olika former av lärande och att ta tillvara den nya kompetensen

• Aktiviteter ska bidra till utveckling av såväl organisation som individ

PO1

(7)

P02 deltagare efter försörjning

(andel deltagare i procent per försörjningstyp)

Källa: SCB apr 2013

PO2

(8)

Framgångsfaktorer för lyckade projekt i programområde 2

• Helhetsperspektiv, bra bemötande och engagemang

• Delaktighet på riktigt

• Samverkan och samarbete mellan olika aktörer

• Långsiktighet – att det får ta tid

• Tydligt syfte med varje insats

PO2

(9)

Individer i och utanför de offentliga bidragssystemen

Höga trösklar på svensk arbetsmarknad för

• Ålder

• utrikes födda

• funktionsnedsatta

Svårt att nå grupper som inte finns i de

offentliga systemen som till exempel vissa

• Ungdomar

• Invandrarkvinnor

• Hemlösa

(10)

för individer som står långt utanför arbetsmarknaden

Genom

• Utmana inlärd hjälplöshet

• Bygga upp kompetens och färdigheter som inkluderar egenansvar och självförtroende.

Innebär

• Egenmakt, makttagande och delaktighet

• Rättigheter genom delaktighet och eget ansvar

(11)

Merit

Stockholm stad

Ge och ta

Södertörns polismästardistrikt

Metodhandbok för samverkan i

segregerade områden för ökad integration

Västerorts polismästardistrikt

Europeiska integrationsfonden

(12)

• Mötesplatser

• Upphandling

– Det går att ställa krav

– Ex Krokoms kommun: upphandling av företagshälsovård Kopplat till

• Kompetens-/organisationsutveckling

– Fokus på strukturer och makt nödvändigt

– Enstaka utbildningsinsatser har liten effekt men utbildning som ifrågasätter normer, attityder och värderingar kan

förändra

– Ex Gävle kommun: samma rekryteringspolicy för alla, finns kvar efter projektslut

Viktiga resultat för ökad inkludering

(13)

Vägval Framtid?

Västerbergslagens utbildningscentrum (Ludvika/Smedjebacken)

• Ungdomar som lämnat skolan tidigt eller haft mycket låg närvaro

• Uppsökande verksamhet i hemmet

• KBT utbildade personal

• Skapa och vårda relationer med deltagare och i förekommande fall föräldrar/vårdnadshavare

• Bygga lösningar utifrån varje enskild deltagares förutsättningar

• Samverkan viktigt bl. a. med det lokala näringslivet

(14)

Utgångspunkter:

• Europeiska temaåret 2010

• Europa 2020 - Plattformen mot fattigdom och social utestängning

• Relativ fattigdom/inkomstfattigdom ökar

• Absolut fattigdom svag minskning...

• ...men nya grupper av extremt fattiga och fler arbetslösa utanför ordinarie bidragssystem

• Nya behov, nya målgrupper - nya välfärdsaktörer

• Indikatorer Europa 2020 – fattigdom

• Öppna samordningsmetoden

Fattigdom och social utestängning

(15)

Social innovation + fattigdomsbekämpning:

riktade utlysning 2010

Tre projekt

• Mötesplats 2020 (ABF, Sensus, EAPN)

• Cross Roads (Stadsmissionen, Stockholms stad, Arbetsförmedlingen)

• Aktör för välfärd (Svenska Kyrkan, Västerås stift)

• Mikrofinansiering Neem

Europeiska socialfondens roll

(16)

• Målgrupper: Hemlösa, Socialt utsatta kvinnor, Missbrukare, Ex-kriminella, Utrikes födda/asylsökande/flyktingar, Ungdomar, NEETs

• Tio städer - 11 mötesplatser

• Samverkan ABF, Sensus, EAPN

• Mötesplatser, långsiktig motivering/mobilisering till arbets- marknaden, egenkraft, folkbildningstradition, aktivitets-ledare fr målgruppen, politikermöten/dialogkonferenser,

brukarinflytande, öppna samordningsmetoden

Mötesplats 2020

(17)

Resultat:

• QuinnoQulan, tunga missbrukare 5 av 40 i arbete

• Omfattande mobilisering av brukare, reellt brukarinflytande, politikerpåverkan, mediauppmärksamhet, sociala medier - Facebook 11 000 följare

• Transnationellt samarbete

med bland annat EE, RO, Solidar, EAPN

Mötesplats 2020

(18)

• Ny målgrupp EU-medborgare - hemlösa

- tiggare

• Unikt samarbete Stadsmissionen- Staden-Arbestförmedling

Projektexempel Crossroads

”Jag är utbildad hematolog, nu samlar jag burkar”

Osigwe Marystella Ifeyinwa.

(19)

”Här kan man få frukost och lunch, få duscha, vila, låna en dator, träffa

sjuksköterska och få hjälp med myndighetskontakter.”

Resultat:

• Göteborg – systerprojekt

• Sthlms stad – Vinternatt

• Frälsningsarmén – Sommarnatt

• TN: Helsingfors Diakonissanstalten: romer, hemlösa

• TN: Networking Europe – tema fattigdom

• Tak över huvudet – förutsättning för arbete

• Mediauppmärksamhet – politiska initiativ

Projektexempel Crossroads

(20)

• Svenska Kyrkan som välfärdsaktör

• PO 1: Kompetens- och organisationsutveckling

• Mål: Säkra arbetsplatser, bredda kompetens, anpassa organisationen till nya förutsättningar

• Transnationellt samarbete: Österrike, Tyskland, UK

• Migration, asyl, jämställdhet, äldreomsorg, utsatta grupper

Aktör för välfärd - Västerås stift

(21)

Vi inledde ettsamarbete med volontärbyrån. Det lärde oss att knyta behov till kompetens på ett nytt sätt. Nu har vi ett nätverk med över femtio hängivna och kunniga volontärer.

Resultat

• Anpassad utbildning av 750 anställda - omvärldsanalys, idéutveckling,

projektgenerering/genomförande

• Kyrka och samhälle 2020 – nationell spridning

• The Impact of Religion (forskarmedverkan UU)

• Ny roll/uppdrag för stiftet/församlingen

Aktör för välfärd - Västerås stift

(22)

• ESF 2014 – 2020: Social inkludering och fattigdomsbekämpning särskild prio – 20%

• Öppna för nya målgrupper, åtgärdskategorier och medfinansieringskällor

• Stärk samarbetet mellan aktörer fr olika politikområden och samhällssektorer – inkl departementen

• Använd transnationellt samarbete med relevanta MS och organisationer...

• ...för att lösa gemensamma problem – ex vis

arbetskraftsrörlighet, sociala rättigheter, fattigdomsbekämpning

Rekommendationer ESF 2014-2020

(23)

Sammanfattning

• Åtgärds- och metodutveckling på flera nivåer;

integrerade satsningar

• Nya målgrupper, nya behov

• Nya aktörer och politikområden i samarbete – även på alla nivåer

(24)

En arbetsmarknad för alla åldrar

Åldersperspektivet finns i bägge programområdena

• generationsväxling

• drop outs

• längre yrkesverksamt liv,

• krav på arbetsmiljö och

• livslångt lärande

(25)

Ett hållbart arbetsliv

Mål

• Möjlighet att komma in

• Kombinera familjeliv med arbetsliv

• Möjlighet att jobba kvar Hur

• Generationsväxling

• Kompetensutveckling/validering

• Arbetsorganisation

(26)

ESF-rådet rekommenderar

• En strategi för både ett tidigare inträde i arbetslivet och ett senare utträde

• Utveckling av åldersmedveten ledarkompetens

• Mentorsprojekt som en mötesplats för olika generationer och en arena för ökad solidaritet mellan unga och äldre

• Utveckling av metoder för generationsväxling som gagnar både unga och äldre

(27)

Utmana strukturen

(28)

Utmana strukturen

Tänk nytt!

”Jämställdhetsarbete innebär att bryta mot normer och strukturer som vi alla befinner oss i och

hela tiden förstärker vilket gör det till ett svårt arbete som också möts av motstånd”

(29)

Resultat

Tre resultat som kan göra skillnad på arbetsmarknaden:

• Satsa på mentorer och praktikplatser

• Tänk kompetens, livslångt lärande , validering

• Lagstiftning som följs upp

Attitydfråga – möt individen och värdera kompetensen inte födelseåret

Tillgänglighetsfråga - Funktionshinder finns i verksamhet, information och lokaler och kan delas in

• Tillgänglig verksamhet (planering, beslut, processer, arbetsgivare)

• Tillgänglig information (skriftlig, digital, kommunikation, bemötande)

• Tillgängliga lokaler (byggnad, inredning och utrustning)

(30)

" När jag visar ambitioner och vilja att ta större ansvar får jag den trygghet och de

utvecklingsmöjligheter jag behöver för att kunna satsa".

Kompetensbron – fokus på kompetens försörjning i 8 kommuner

• System för att ta tillvara lärandet mellan generationer, adept – mentor

• Anställa fler yngre i Sveriges kommuner (stora pensionsavgångar)

• Kartläggning av befintlig kompetens före pension kopplas till nya kunskap

• Nytt system för introduktion och avslut

(31)

”Den sociala

sprängkraften - från bidragsberoende till kreativt bidragande”

• Stort arbetsmarknadsprojekt 162 500 000 kr i budget

• Tre län: Värmland Dalarna Gävleborg

• Målgrupper: långtidsarbetslösa, 50+ och ungdomar

Sigrid

Målet är

Struktur i arbetet med olika målgrupper,

undanröja hinder, Utveckla samarbete och ge deltagarna jobb

(32)

Exempel på en metod

Age -management , en metod för att behålla arbetskraften

Best agers transnationellt nätverk ett 17-punktsprogram för att behålla äldres anställningsbarhet

Exempel:

• åldersmedvetet ledarskap i samarbete med facket

• Karriärplaner som innefattar kompetensutveckling för alla anställda

• Attityder med fokus på mellanchefer

• Rensa ut åldersdiskriminering i lagar och förordningar som berör arbetslivet

• Stegvisa flexibla pensioneringsmöjligheter

• Var föregångare Engagera äldre i synlig offentlig verksamhet och strategiska poster

• http://www.nll.se/bestagers

(33)

• Kompetensutvecklingsprojekt riktat till solo- och mikroföretag i Dalarna.

Projektet bygger på bred samverkan mellan offentliga och privata aktörer såväl inom som utanför Dalarnas län.

• Generationsskifte

• Projektägare Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU

• Från omedvetenhet till medvetenhet: Tillgänglighet viktigt fokus i utbildningar

• Konkret resultat: Avesta Data ska bli ”Dalarnas mest tillgängliga butik”

Tillgänglighet

(34)

Vilka är de tre framgångsfaktorerna ?

• Påverka

• Drivkraft

• Vara på riktigt

VARA DELAKTIG OCH FÅ SYNAS

Framgångsfaktorer för att projekt ska bidra till

ökad empowerment/egenmakt

(35)

Dropout-satsningen

• Ett fokuserat problemområde (7 projekt i samverkan)

• Strukturerat nätverk mellan projekten för lärande och kunskapsutbyte

• Utvärderingssamarbete syftande till lärande och utveckling av (gemensamma)metoder, analyser

• Stöd av Socialfondens processtöd och temagrupper

• Högnivågrupp (ESF, SKL, Ungdomsstyrelsen, AF, Umeå Universitet Socialstyrelsen, FK Communicare

Skolverket)

(36)

Situationen för drop-outs i Sverige några reflektioner

• Kvinnor får arbete eller studerar vidare i högre grad än män.

• Stora variationer bland kommuner, strukturella skillnader (socio-ekonomi, näringsliv och så vidare) är inte alltid avgörande

• Kvinnor har högre betygpoäng i genomsnitt och högre grad (3-5%) av fullföljande. Dock vanligare att de upplever stress och psykisk ohälsa.

• Andelen avhopp bland män i yrkesförberedande/individuella program o.dyl.

högre än de i studieförberedande.

• Återgången till studier försämras vid det femte året från avhoppet!

Källa: SKLs rapport Öppna jämförelser (okt 2012)

Dropout

(37)

Vägval Framtid

Västerbergslagens utbildningscentrum (Ludvika/Smedjebacken)

• Uppsökande verksamhet i hemmet

• Skapa och vårda relationer med deltagare och i förekommande fall föräldrar/vårdnadshavare

• Bygga lösningar utifrån varje enskild deltagares förutsättningar

• KBT-utbildad personal

• Samverkan viktigt bland annat med det lokala näringslivet

.

(38)

SKL tillsammans med fem regioner. Nästan 200 mkr varav ESF hälften

Syftet, att förändra och förbättra utbildningssystemen och minska antalet avbrott från skolan

• TN arbete Östersjösamarbete

• Innovationsnav IT plattform som stöd i nuvarande och framtida utvecklingsarbete

.

Dropout

(39)

Innovationsnavet

Forskning

Statistik

Metodbank Innovation

(40)

Dropout eller early school leavers en EU-prioritering

• Redan i Europa2020-strategin (juni 2010) sätts målet att dropout-andelen ska sjunka till 10 procent och lägre!

• Två teman för Socialfonden 2014-2020 berör både ungdomar utanför, dropout och ungdomsarbetslösheten.

• I mars 2013 skapas EU:s ungdomsinitativ med runt 6 miljarder kronor i omfattning för regioner med högst arbetslöshet

(hälften ska komma från ESF)

.

Dropout

(41)

Sammanfattning

• Attityder och värdering om ålder, unga och äldre

• Insatser för enskilda individer, arbetsplatser och ledning

• Utveckling av metoder för generationsväxling som gagnar både unga och äldre

• Samarbete och inte polarisering

• Individuella insatser och att det får ta tid

• Samarbete mellan myndigheter och andra

• Strategi för åldersintegrering i arbetslivet

• Tidigare etablering av unga, arbetslivslångt lärande, senare utträde

(42)

Tack!

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :