Generell ordinationsmall för läkemedel inom verksamhet Ortopedi

Full text

(1)

Generell ordinationsmall för läkemedel inom verksamhet Ortopedi

Revideringar i denna version

Det är tillagt dosjustering av Primperan och Alvedon till äldre > 65 år.

Ibumetin ges ej till patienter >65 år utan läkarordination. Stesolid vid oro/ångest är borttagen men kvar vid kramp. Tavegyl är borttagen. Det är kompletterat med Xyloproct, Xylocain gel 2%, puder Pevaryl och

Glukos lösning 300 mg/ml.

Syfte

Öka patientsäkerheten inom ortopedin gällande läkemedelshanteringen.

Vilka berörs

Samtliga sjuksköterskor på verksamhet Ortopedi på vårdavdelningar och ortopedimottagningar inom vuxenortopedin.

Arbetsbeskrivning

Generell ordination innebär att sjuksköterska, efter egen bedömning, har möjlighet att ge ett läkemedel till en patient utan kontakt med läkare.

(HSLF-FS 2017:37) Generell ordination fastställs av verksamhetschef.

Ordination enligt generella direktiv skall ske med restriktivitet och bör omprövas regelbundet. Läkare skall ta ställning till eventuell fortsatt eller ändrad medicinering. Given dos skall registreras med signum av

sjuksköterska på patientens läkemedelslista. För fullständig information om olika preparat, se FASS.

Innehållsansvar: Lisa Johansson, (lisst6), Överläkare Granskad av: Lisa Johansson, (lisst6), Överläkare

Godkänd av: Johanna Engelin, (johen20), Systemadministratör

Giltig till: 2024-07-13

(2)

Given dos skall registreras med signum av sjuksköterska i läkemedelslistan. Allmän kontraindikation är överkänslighet mot läkemedlet eller någon av de ingående komponenterna. Läkemedel med samma effekt eller likartade ingående substanser får inte ges samtidigt utan speciell läkarordination. Beakta behov av dosreduktion vid hög ålder och/eller nedsatt allmäntillstånd. Läkemedel enligt generella direktiv finns förutom på denna lista i Melior/läkemedelsmodulen.

TILLFÄLLIGT ILLAMÅENDE

Läkemedel Dos

vuxen

Gånger Maxdos per dygn

Administrations -sätt

Kontraindikationer/

Kommentarer

Tablett Postafen 25 mg 1st. 1 1st. p.o. Nedsatt leverfunktion, se FASS

Tablett Primperan 10 mg 1st. 3 3 st 2 st >65 år

p.o. Vid nedsatt lever och njurfunktion bör dosreduktion

övervägas. Max 2 st dygn till äldre >65 år.

GI-blödning, GI-obstruktion, EP, parkinson,

feocromocytom.

Innehåller Laktos se FASS

Tablett/Munlöslig Zofran 4 mg

1-2 st. 1 2st. p.o. Gravida i första

trimestern, amning Inj. Ondansetron 2mg/ml

2 ml 1 2 ml Intravenöst

Gravida i första trimestern, amning.

Långsamt intravenöst Syrgas/Medicinsk

oxygen, komprimerad 100%

1-2 liter Grimma Vid KOL, astma eller

annan obstruktiv lungsjukdom

uppmärksamma risk kodioxidretention

(3)

SMÄRTA

Läkemedel Dos

vuxen

Gånger Maxdos per dygn

Administrations- sätt

Kontraindikationer/

Kommentarer

Tablett Alvedon 500 mg

Supp. Alvedon

Brustabl. Alvedon 500 mg

Inj. Paracetamol 10 mg/ml

1-2 st.

1-2 st.

1-2 st.

100 ml

3-4 3-4 3-4 3-4

6-8 st.

6-8 st.

6-8 st.

400 ml

p.o.

Rektalt p.o.

Intravenöst

Gravt nedsatt lever- eller njurfunktion.

Max 3g /dygn till äldre >65 år.

Obs! blodtrycksfall vid iv

Tablett Ibumetin 400 mg

OBS!

Ges ej till äldre > 65 år utan läkarordination

1st. 1 1st. p.o. Ej till äldre > 65 år Aktivt magsår,

Aktiv/återkommande GI- blödning

Gravt nedsatt leverfunktion Svår hjärtsvikt

Svår njursjukdom Graviditet

Kapsel OxyNorm 5 mg

1st. 3 15 mg p.o. Graviditet/amning

Andningsdepression Hjärtsvikt

Sänkt medvetande Allvarlig KOL Cor pulmonale

Allvarlig bronkialastma Paralytisk ileus

Oral lösning OxyNorm 1 mg/ml

1-5 mg

3 15 mg p.o. Graviditet/amning

Andningsdepression Hjärtsvikt

Sänkt medvetande Allvarlig KOL Cor pulmonale

Allvarlig bronkialastma Paralytisk ileus

(4)

Läkemedel Dos vuxen

Gånger Maxdos per dygn

Administrations- sätt

Kontraindikationer/

Kommentarer

Inj. vätska Oxycodone 10 mg/ml

*se nedan

1-5 mg

var 4:e timma

10 mg Intravenöst Inj. vätska 10 mg/ml spädes till konc.1mg/ml;

1ml av lösning 10mg/ml + 9 ml NaCI

Långsamt intravenöst Nyblivna mammor Andningsdepression Sänkt medvetande Allvarlig KOL Hjärtsvikt

Allvarlig bronkialastma Paralytisk ileus

Inj. vätska Oxycodone 10 mg/ml

*se nedan

1-5 mg

var 4:e timma

10 mg sc Nyblivna mammor

Andningsdepression Sänkt medvetande Allvarlig KOL Hjärtsvikt

Allvarlig bronkialastma Paralytisk ileus

* Om Oxycontin ordinerats kan denna bytas mot Targiniq i samma dos, till patienter som tidigare besvärats av obstipation i samband med opioidbehandling.

SÖMNSVÅRIGHETER

Läkemedel Dos

vuxen

Gånger Maxdos per dygn

Administrations- sätt

Kontraindikationer/

Kommentarer

Tabl Zopiklon/Imovane 5 mg

1–1,5st. 1 1,5st. p.o Myastenia gravis

Sömnapné Leversvikt Andningssvikt Graviditet/amning

ORO OCH ÅNGEST

Läkemedel Dos

vuxen

Gånger Maxdos per dygn

Administrations- sätt

Kontraindikationer/

Kommentarer

Tabl Oxascand 5 mg 1st. 2 2st. p.o Sömnapné

(5)

OBSTIPATION

Läkemedel Dos

vuxen

Gånger Maxdos per dygn

Administrations- sätt

Kontraindikationer/

Kommentarer

Dospulver Movicol

1st. 3 3st. p.o.

Ileus eller annan akut buk inflammatorisk tarmsjukdom Oral lösning Laktulos

670 mg/ml

30 ml 1 30 ml p.o. Akuta bukbesvär,

innehåller laktos och galaktos

Orala droppar lösning Cilaxoral 7,5 mg/ml.

5-10 drp.

1 10 drp. p.o. på kvällen Akuta bukåkommor, svår dehydrering Rektal lösning Microlax 1st. 2 2st. rektalt Akuta bukbesvär Klyx rektallösn. 1 mg/ml

+ 250 mg/ml

120 ml 2 240 ml rektalt Akuta bukbesvär

Dulcolax supp. 10 mg 1st. 1 1st. rektalt Akuta bukbesvär

ANAL SMÄRTA OCH HEMORROJDBESVÄR

Läkemedel Dos

vuxen

Gånger Maxdos per dygn

Administrations- sätt

Kontraindikationer/

Kommentarer

Rektal salva Xyloproct 1 dos 3 3 doser Utvärtes Överkänslighet mot Lidocain

Porfyri, samtidig behandling

antiarytmika klass III

Supp Xyloproct 1st. 3 3st. Rektalt Överkänslighet mot

Lidocain

Porfyri, samtidig behandling

antiarytmika klass III

(6)

KATERISERING AV URINRÖR

Läkemedel Dos

vuxen

Gånger Maxdos per dygn

Administrations- sätt

Kontraindikationer/

Kommentarer

Gel Xylocain 2 % 10-20 ml

2 40 ml Lokalt Överkänslighet mot

Lidocain

Porfyri, samtidig behandling

antiarytmika klass III OBS: 20 ml krävs för män

HALSBRÄNNA

Läkemedel Dos

vuxen

Gånger Maxdos per dygn

Administrations- sätt

Kontraindikationer/

Kommentarer

Tuggtablett Novalucid 1st 4 4st. p.o. Njursvikt

Enterokapsel Omeprazol 20 mg

1st 1 1st. p.o.

SLEMLÖSANDE

Läkemedel Dos

vuxen

Gånger Maxdos per dygn

Administrations- sätt

Kontraindikationer/

Kommentarer

Brustablett Acetylcystein

200 mg 1st 3 3st. p.o.

ALLERGI/KLÅDA/SVAMP

Läkemedel Dos

vuxen

Gånger Maxdos per dygn

Administrations- sätt

Kontraindikationer/

Kommentarer

Tablett Desloratadin 5 mg

1st. 1 1st. p.o.

Kräm Pevaryl 1 % 1 dos 1-2 2 ggr utvärtes

(7)

TROMBOFLLEBIT VID INFART

Läkemedel Dos

vuxen

Gånger Maxdos per dygn

Administrations- sätt

Kontraindikationer/

Kommentarer

Kräm Hirudoid 3–5cm 3 15 cm utvärtes

RÖKABSTINENS

Läkemedel Dos

vuxen

Gånger Maxdos per dygn

Administrations- sätt

Kontraindikationer/

Kommentarer

Depotplåster:

Nikotinell 7 mg/24 tim

1st 1 1 utvärtes Akut hjärtinfarkt och

instabil kärlkramp, nylig genomgången stroke, okontrollerad hypertoni

nylig genomgången stroke, okontrollerad hypertoni

Nikotinell 14 mg/24 tim (< 20 cigaretter/dag).

1st 1 1 utvärtes

Nikotinell 21 mg/24 tim (> 20 cigaretter/dag)

st 1 1 utvärtes

KRAMPER VID EP

Läkemedel Dos

vuxen

Gånger Maxdos per dygn

Administrations- sätt

Kontraindikationer/

Kommentarer

Rektal lösning Stesolid 5 mg

1st. 1 1st. rektalt Kontakta läkare vid

krampanfall på avd Inj Stesolid 5 mg/ml 1–2 ml 1 2 ml intravenöst

(8)

PREOPERATIV SVÄLT

Läkemedel Dos

vuxen

Gånger Maxdos per dygn

Administrations- sätt

Kontraindikationer/

Kommentarer

Infusionsvätska

Glukos 25 mg/ml buffrad

1000 ml

1 1000 ml intravenöst Elstatus före infusion

Infusionsvätska Glukos 50 mg/ml

1000 ml

1 1000 ml intravenöst

Infusionsvätska Glukos 50 mg/ml med

Na40+K20

1000 ml

1 1000 ml intravenöst Elstatus före infusion

Infusionsvätska

Ringer – Acetat 1000 ml

2 2000 ml intravenöst

ALLVARLIG HYPOGLYKEMI

Läkemedel Dos

vuxen

Gånger Maxdos per dygn

Administrations- sätt

Kontraindikationer/

Kommentarer

Injektionsvätska Glukos, lösning 300 mg/ml

10 ml 5 50 ml Intravenöst OBS: hela dygnsdosen 50 ml kan ges vid ett tillfälle vid behov. Får endast ordineras 1 dygn utan läkarkontakt.

Administrering skall ske långsamt

intravenöst i central ven.

OBSTRUKTIVITET/ SLEMHINNE AVSVÄLLANDE

Läkemedel Dos

vuxen

Gånger Maxdos per dygn

Administrations- sätt

Kontraindikationer/

Kommentarer

Combivent lösning för inhalation.

2,5 ml 2 5 ml p.o. i inhalation Hypertrofisk obstruktiv cardio-myopati,

takyarytmi,

överkänslighet mot Atropin.

(9)

KÄRLKRAMP

Läkemedel Dos

vuxen

Gånger Maxdos per dygn

Administrations- sätt

Kontraindikationer/

Kommentarer

Sublingualspray

Nitrolingual 0,4 mg/dos 1 puff 1-2 2 puffar

Hjärnblödning/skallskada Läkemedel mot erektil dysfunktion

Om kardiell anamnes saknas alltid kontakt akut med läkare

Ger snabbt blodtrycksfall

Ansvar

Läkemedelsansvarig läkare och vårdenhetschef är ansvariga för att rutinen är känd och följs.

Uppföljning, utvärdering och revision

Avvikelse från rutinen ska dokumenteras i patientjournalen och inträffade negativa händelser ska rapporteras i MedControlPro.

Ansvar för utvärdering och revidering har läkemedelsansvarig tillsammans med verksamhetschef.

Dokumentation

Styrande dokumentation arkiveras i SOFIA.

Granskare/arbetsgrupp

Lisa Johansson, överläkare, Ortopedi Mölndal.

Anders Koldestam, överläkare, Geriatrik Mölndal.

Susanne Söderbergh, sjuksköterska, Ortopedi Mölndal.

(10)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Ortopedi

Innehållsansvar: Lisa Johansson, (lisst6), Överläkare Granskad av: Lisa Johansson, (lisst6), Överläkare

Godkänd av: Johanna Engelin, (johen20), Systemadministratör Dokument-ID: SU9809-955733808-24

Version: 5.0

Giltig från: 2022-07-13 Giltig till: 2024-07-13

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :