23 Ignaberga kyrkby avlopp (ej avslutat per ) 24 Ignaberga 5:51 avlopp (ej avslutat per )

Full text

(1)

Innehåll

§ 20 Studiedag

§ 21 Kärråkra

Underhållsdepå för persontåg

Detaljplan - program

§ 22 Ignaberga

Allmän VA-anläggning

§ 23 Ignaberga kyrkby avlopp (ej avslutat per 20101231)

§ 24 Ignaberga 5:51 avlopp (ej avslutat per 20101231)

§ 25 Tottarp 1:31, Påarp 17:1

Lursjöbadens campingplats

§ 26 Bjärnum 1:239

Anmälan om att driva lokal för skola, dagis

§ 27 Vanneberga 78:1

Klagomål på miljöfarlig verksamhet - skjutbana

§ 28 Hovgården 1:17

Underrättelse enligt MB 10 kap 11 § om föroreningsskada – dammhaveri

§ 29 Provtagning av semlor 2011

§ 30 Branschredovisning: omsorgens tillagningskök 2010

§ 31 Branschredovisning: omsorgens mottagningskök 2010

§ 32 Branschredovisning: caféer med beredning 2010

§ 33 Bidrag till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) 2010-2012 Finansiering av kommunens del av kostnaderna

Begäran om tidigareläggning av anslag 2012

§ 34 Internbudget 2011

§ 35 Ekonomi

§ 36 Intern kontrollplan 2011

§ 37 Klimatkommunernas årsmöte 2011 Politiskt ombud med rösträtt

§ 38 Personal

§ 39 Skrivelser för kännedom

§ 40 Delegationsbeslut

§ 41 Kurser, konferenser, sammanträden

§ 42 Övergripande mål för Hässleholms kommun 2011 God Ekonomisk Hushållning 2011

Nedbrytning i miljökontorets verksamhetsplan 2011

(2)

Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 14.00-15.50 Studiedag i Glashuset 08.30-13.00

Beslutande Agne Nilsson (c), ordf

ledamöter Camilla Lindoff (s), 2:e v ordf Christer Jönsson (mp), 1:e v ordf Inge Hallabro (kd)

Greger Johnsson (s) (ej studiedag 10.00-12.00) Magnus Härbst (sd)

Kristina Berglund (m) Ann Olausson (s) Bo Eklund (m)

Övriga närvarande Gustav Persson (c)

ersättare Anders Rongby (s)

Kenneth Aronsson (m) (ej studiedag) Eskil Johannesson (fv)

Mikael Strömberg (sd)

Hans Werner (fp)

Tjänstemän Sven-Inge Svensson, miljöchef

Lisbet Sällström, administrativ chef

Helena Gunnarsson, miljöinspektör §§ 22-24 Ingrid Persson, miljöinspektör §§ 25-26

Utses att justera Camilla Lindoff

Justeringens plats, tid Miljökontoret torsdagen den 24 februari 2011 kl .12.30

Justerade paragrafer §§ 20-42

Underskrifter

Sekreterare ……….

Lisbet Sällström

Ordförande ……….

Agne Nilsson

Justerare ……….

Camilla Lindoff

(3)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Hässleholms kommun, Miljönämnden

Sammanträdesdag 2011-02-23

Datum då anslaget 2011-02-24

sätts upp

Datum då anslaget 2011-03-18

tas ned

Förvaringsplats Miljökontoret

för protokollet

Underskrift ……….

Lisbet Sällström

______________________________________________________________________

(4)

§ 20

Studiedag

Nämnden har haft studiedag kl 08.30 – 13.00 i Glashuset, Hässleholm.

Nämnden fick en bild av miljökontorets mångfacetterade verksamhet genom att följande avdelningar presenterade sig i ord och bild:

 administration

 tillsyn allmänt

 livsmedel

 tobak och receptfria läkemedel

 vatten

 avlopp

 hälsoskydd

 miljömål och energi

 miljöskydd

 vindkraft, planer, bygglov _______

(5)

§ 21

Kärråkra

Underhållsdepå för persontåg Detaljplan - program

Beslut

Miljönämnden har följande synpunkter och frågeställningar på det fortsatta planarbetet:

Även om aktuell plan inte omfattas av en miljöbedömningsprocess finns det skäl att noga belysa och utreda om och hur planens innebörd kan medföra någon miljöpåverkan på mark, grundvatten samt på människors hälsa vid kringliggande bebyggelse.

Verksamhetens samlade bullerbild (där även verksamhetens tågrörelser ingår) bör redovisas närmare. Riktvärdena för externt industribuller vid nyetablering ska uppnås vid närliggande bostäder, i väster och i sydost, närmast Belevägen och söder om Kärråkrabron. För bostäderna vid Belevägen bör även ljud- reflexer av stambanans tågrörelser mot underhållsdepån beaktas. Buller- dämpande topografi och vegetation bör i görligaste mån bevaras.

En kartläggning av avfallsdeponierna inom området (både gamla och nutida) bör utföras. Kartläggningen bör kompletteras med miljöteknisk markunder- sökning.

Verksamheten förutsätts anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt fjärr- värme.

Belysning förutsätts ske från låga stolpar och på fasad.

Dagvattenhanteringen för planområdet bör närmare redovisas med hänvisning till miljökvalitetsnormen för vatten. Det är viktigt att inte bara titta på själva planområdet utan också på de vattenförekomster som planområdet avvattnas till eller som kan få en förändrad vattenbalans till följd av planen.

Planeras det i framtiden på aktuell underhållsdepå att utföras service, trafikering mm av annat än nu redovisade persontåg?

Tvättningsverksamheten är anmälningspliktig enligt miljöbalken.

Beskrivning av ärendet

Jernhusen har för avsikt att bygga en underhållsdepå i Hässleholmsområdet eftersom det är en strategisk plats i Skånes järnvägsnät. Aktuellt planområdet omfattar ca 25 ha och ligger utmed stambanans västra sida, norr om Norra Kringelvägen och söder om väg 21. Byggnadsnämnden har 2011-01-14 inkommit med begäran om miljönämndens yttrande.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-02-04.

_____________________

Sänt till:

Byggnadsnämnden

(6)

§ 22

Ignaberga

Allmän VA-anläggning

Beslut

Miljönämnden lämnar uppgifter och synpunkter till länsstyrelsen enligt punkterna 1 - 8 i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-01-21.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har inkommit med en förfrågan om avloppsstatusen i Ignaberga kyrkby, vilka riskerna med befintliga avloppslösningar är och miljönämndens samlade bedömning om behovet av att ordna allmän va-anläggning för vatten och/eller avlopp.

Ignaberga kyrkby har pekats ut i den av kommunfullmäktige antagna planen

”Utökning av VA-verksamhetsområden i Hässleholms kommun”.

Enligt planen ska beslut om utbyggnad av allmänt VA till Ignaberga kyrkby tagas inom 10 år.

Miljönämnden förutsätter att Hässleholms kommun följer den antagna VA- utbyggnadsplanen och arbetar för att så snart som möjligt ansluta Ignaberga kyrkby till allmän VA-anläggning.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-01-21.

_____________________

Sänt till:

Länsstyrelsen

(7)

§ 23

Ej avslutade ärenden per 2010-12-13

Beslut

Miljönämnden lägger ärendet till handlingarna med hänvisning till att Igna- berga kyrkby har pekats ut i den av kommunfullmäktige antagna planen

”Utökning av VA-verksamhetsområden i Hässleholms kommun”. Enligt planen ska beslut om utbyggnad av allmänt VA till Ignaberga kyrkby tagas inom 10 år.

Beskrivning av ärendet

Uttagna rapporter visar att följande ärenden inte är helt avslutade:

2007-001388 Ignaberga kyrkby – avlopp (utbyggn allm va-nät) 2004-001696 Ignaberga 5:51 – avlopp (utbyggn allm va-nät) _____________________

(8)

§ 24

Ej avslutade ärenden per 2010-12-13

Beslut

Miljönämnden lägger ärendet till handlingarna med hänvisning till att Igna- berga kyrkby har pekats ut i den av kommunfullmäktige antagna planen

”Utökning av VA-verksamhetsområden i Hässleholms kommun”. Enligt planen ska beslut om utbyggnad av allmänt VA till Ignaberga kyrkby tagas inom 10 år.

Beskrivning av ärendet

Uttagna rapporter visar att följande ärenden inte är helt avslutade:

2007-001388 Ignaberga kyrkby – avlopp (utbyggn allm va-nät) 2004-001696 Ignaberga 5:51 – avlopp (utbyggn allm va-nät) _____________________

(9)

§ 25

Tottarp 1:31, Påarp 17:1 Lursjöbadens campingplats

Beslut

Miljönämnden överväger att besluta att förelägga Hästveda Camping AB, Västra Kungsgatan 20, 281 50 Hässleholm, organisationsnummer 556838- 5198, om följande försiktighetsmått och skyddsåtgärder på Lursjöbadens camping:

1. Egenkontroll med skriftliga rutiner och kontroll ska snarast upprättas i syfte att förebygga att verksamheten inte orsakar olägenhet för människors hälsa för närboende. Egenkontrollen ska redovisas till miljökontoret senast den 1 april 2011.

Egenkontrollen ska bland annat ange hur verksamhetsutövaren ska kontrollera de egna ordningsföreskrifterna (bl a att det ska vara tyst på campingen efter klockan 23.00), hur campinggäster som uppträder störande ska avvisas och hur transporter relaterade till verksamheten ska ske utan olägenhet för närboende.

2. Plantering i området väster om campingplatserna 2 och 3 och som har beteckningen n2 (format som en kil) ska utföras senast 2011-05-31, i enlighet med detaljplanebestämmelserna och under förutsättning att markägaren ger tillåtelse till planteringen.

Beslutet gäller endast frågor i klagomålet som rör olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens bestämmelser.

Hästveda Camping AB lämnas härmed möjlighet att inkomma med yttrande över beslutsförslaget ovan (punkt 1-2) senast 2011-03-10.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2011-02-15.

Beskrivning av ärendet

Klagomål på Lursjöbadens Camping inkom den 30 mars 2010 och den 28 sep- tember 2010 från xxx, fastighetsägare till Påarp 16:1. Verksamhetsutövare är Hästveda Camping AB, Västra Kungsgatan 20, 281 50 Hässleholm, organisa- tionsnummer 556838-5198, med kontaktperson Seliahtin Mourad.

_____________________

Sänt till:

Hästveda Camping AB Klagande

(10)

§ 26

Bjärnum 1:239

Anmälan om att driva lokal för skola, dagis

Beslut

Miljönämnden förelägger Barn- och utbildningsnämnden att utföra följande vid inrättande av anmäld förskola:

1. Förskolan anordnas enligt insänd anmälan (inklusive inlämnade komplette- rande uppgifter) om inte annat anges i nedan angivna punkter.

2. Tillse att den mekanisk ventilation i lokalerna, är dimensionerad för den verksamheten man avser att bedriva. Koldioxidhalten i lokalerna får inte varaktigt överstiga 1000 ppm vid normal användning.

3. Två stycken handtvättställ anordnas till barnen i skötrummet.

4. Inhägnad utemiljö på minst 600 kvm anordnas i direkt anslutning till verk- samheten. Området ska göras ändamålsenligt och användbart för barnen.

5. Hållare för engångshanddukar ska finnas till samtliga handtvättställ och vid skötbord.

6. Flytande tvål ska finnas till samtliga tvättställ där handtvätt ska kunna ske.

7. Material och inredning väljs med hänsyn till inomhusmiljö- och allergi- aspekter samt städbarhet. Nya golvbeläggningar och annat material ska vara lågemitterande.

8. Miljökontoret ska kontaktas när lokal och utemiljö är färdigställd.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2011-02-08.

Beskrivning av ärendet

Den 30 december 2010 inkom anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende förskoleverksamhet för barn i ålder 1-5 år på fastigheten Bjärnum 1:239 (Fjärilens förskola). Komplettering med ritning och redovisning av åtgärder inkom den 28 januari 2011.

Verksamhetsutövare är Barn- och utbildningsnämnden. Fastigheten ägs av Pingstförsamlingen-Betania i Bjärnum. Antal barn kommer enligt anmälan att uppgå till 20 stycken. Under våren beräknar man att ta emot ca 12 barn, till hösten ca 14 barn, främst 1-åringar. Verksamheten ska bedrivas som en ”extra”

förskola under 2011.

_____________________

Sänt till:

Barn- och utbildningsnämnden

(11)

§ 27

Vanneberga 78:1

Klagomål på miljöfarlig verksamhet - skjutbana

Beslut

Miljönämnden förelägger Vinslövs Skytteförening, med organisationsnummer 837000-2837, att för skjutbanan på fastigheten Vanneberga 78:1 följa nedan- stående försiktighetsmått:

1. Skjuttiderna begränsas till följande:

Tisdagar och torsdagar kl 09.00-21.00 Onsdagar och fredagar kl 17.00-20.00 Lördagar kl 09.00-16.00

Söndagar kl 09.00-13.00

2. Skjutjournal skall årligen skickas till miljönämnden (senast den siste januari för redovisning av föregående års verksamhet). I denna skall det framgå antal skjutdagar under året samt antal avlossade skott under året och vilken typ av ammunition som använts.

Miljönämnden tar ut en timavgift för handläggning av ärenden som inte har en årlig tillsynsavgift. Vinslövs Skytteförening, 837000-2837, debiteras för 5 tillsynstimmar. Avgiften blir 3330 kronor.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2011-02-01.

Beskrivning av ärendet

Den 10 augusti 2010 har inkommit klagomål på skjutningen som Vinslövs Skytteförening bedriver på skjutbanan på fastigheten Vanneberga 78:1.

Den klagande vill att skytteföreningen endast ska skjuta på vissa dagar.

Det finns inga, av miljönämnden, fastställda skjuttider för skjutbanan på Vanneberga 78:1.

_____________________

Sänt till:

Vinslövs Skytteförening Klagande

(12)

§ 28

Hovgården 1:17

Underrättelse enligt MB 10 kap. 11 § om förorenings- skada - dammhaveri

Beslut

Miljönämnden förelägger, med stöd av 2 kap 2-3 §§, 9 kap 1 § 1. & 2. p samt 26 kap 9 § & 21 § i miljöbalken (SFS1998:808), Brittedals Kraftproduktion AB, (organisationsnummer 556529-4351) att

1. Redovisa aktuell situation avseende utredning inklusive analysresultat av sedimentförorening (parametrarna PCB, AOX, EOX, Cd, Hg, Pb och Zn) som kan ha uppkommit vid dammhaveri den 7 november 2010 på fastig- heten Hovgården 1:17.

2. Lämna rapport med transportdokument avseende utpumpad mineralolja från turbinanläggningen på fastigheten Hovgården 1:17.

Redovisningen skall vara inlämnad till Miljönämnden i Hässleholm, Stads- huset, 281 80 Hässleholm, senast 2011-03-11.

Miljönämnden begär också från länsstyrelsen i Malmö att kopia av handlingar i ärendet, som lämnats in till länsstyrelsen och som utgör allmän handling, angående föroreningspåverkan och annan påverkan på naturmiljön genom slamflykt i samband med dammhaveriet, snarast dock senast 2011-03-07 lämnas till miljönämnden.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2011-02-02.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har den 29 november 2010 haft kontakt med länsstyrelsens hand- läggare angående tillsyn över vattenverksamhet och den havererade kraftverks- dammen till Brittedals Kraftproduktion AB:s kraftverk på Hovgården 1:17.

Länsstyrelsen bedöms tills vidare vara samordnande tillsynsmyndighet då flera tillsynsområden enligt miljöbalkens kap 10 & 11 är tillämpliga. Miljö-

nämndens operativa tillsynsansvar gäller främst själva driften av turbinanlägg- ningen enligt 9 kap i balken.

Privat markägare har begärt att från miljökontoret få redovisat bl a analys- resultat från provtagningar som rör en eventuell föroreningsskada i området.

Miljökontoret har meddelat att några sådana resultat ännu inte lämnats in och att länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för detta.

_____________________

Sänt till:

Länsstyrelsen

(13)

§ 29

Provtagning av semlor 2011

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna och konstaterar att det är positivt och glädjande att resultatet av provtagningen är mycket bra.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret besökte under januari sju verksamheter som har beredning och försäljning av semlor i kommunen. Sammanlagt uttogs sju prov för analys.

Samtliga prov bedömdes som tillfredsställande.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-02-01.

_____________________

(14)

§ 30

Branschredovisning omsorgens tillagningskök 2010

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna och konstaterar att det var glädjande att alla tillagningskök fick en Smiley.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har gjort en branschgenomgång av omsorgens tillagningskök, inom äldreomsorgen. Totalt besöktes 9 verksamheter. Vid revisionerna bedöm- des alla 9 som godkända med avvikelse. Det var på kontrollpunkten underhåll som det största antalet avvikelser fanns. Smiley delades ut till 2 nya verksam- heter, 7 verksamheter fick sina smiley förnyade. Resultatet var bättre än vid den förra branschgenomgången 2009.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-02-02.

_____________________

(15)

§ 31

Branschredovisning omsorgens mottagningskök 2010

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har gjort en branschgenomgång av omsorgens mottagningskök, inom äldreomsorgen. Totalt besöktes 11 verksamheter. Vid inspektionerna be- dömdes 1 som godkänd, 8 som godkända med avvikelse och 2 som underkän- da. Det var på kontrollpunkten personlig hygien, underhåll och separering som det största antalet avvikelser fanns. Smiley delades ut till en verksamhet, övri- ga verksamheter har inte möjlighet att få smiley eftersom det inte förekommer någon beredning. Smiley har bara livsmedelsverksamheter med beredning möj- lighet att få.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-02-02.

_____________________

(16)

§ 32

Branschredovisning caféer med beredning 2010

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har gjort en branschgenomgång av caféer med beredning.

11 caféer besöktes. 6 caféer bedömdes som underkänd och 5 som godkänd med avvikelse. Vanliga förekommande avvikelser var brister inom kontroll-

områdena personlig hygien och separering. 2 caféer fick en smiley, miljökonto- rets utmärkelse för god hygien. Resultatet var ungefär detsamma som vid den förra branschgenomgången 2008.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-01-31.

_____________________

(17)

§ 33

Bidrag till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) 2010-2012 Finansiering av kommunens del av kostnaderna

Begäran om tidigareläggning av anslag 2012

Beslut

Nämnden begär att få tidigarelagt till 2011 de 350 000 kr som anslagits i miljö- nämndens budget 2012.

(sd) deltager inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har beviljat Hässleholms kommun bidrag (50 %) till rubricerade projekt med 1 050 000 kr för åren 2010 – 2012.

Kommunstyrelsen har gett miljönämnden anslag till en del av kommunens kostnader 2010.

För 2011 respektive 2012 beslöt kommunstyrelsen 2010-08-11 § 130, att 350 000 kr ska läggas in i miljönämndens ram varje år.

Nu finns möjlighet att slutföra hela inventeringsarbetet 2011, varför

anslagna medel på 350 000 kr behöver flyttas från 2012 till 2011 för att till- gängliga medel från kommunen sammantaget fortfarande ska utgöra 50 % av länsstyrelsens bidrag till arbetet under 2011.

_____________________

Sänt till:

Kommunledningen

(18)

§ 34

Internbudget 2011

Beslut

Nämnden antager miljökontorets förslag 2011-02-16 till internbudget 2011.

I budgeten finns avsatt 50 tkr för oförutsedda kostnader.

(sd) deltager inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet

I Budget 2011 anges under Kommunfullmäktiges generella att-satser:

”Nämnd/styrelse ska senast 28 februari fastställa internbudget på detaljnivå”.

”Samtliga nämnder och kommunstyrelsen (förvaltningarna) ska avsätta medel i sin budget för oförutsedda utgifter med procentsats som nämnden beslutar”.

_____________________

(19)

§ 35 Ekonomi

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna

 budgetuppföljning per 23 feb (sd) deltager inte i beslutet.

________________

(20)

§ 36

Intern kontrollplan 2011

Beslut

Nämnden beslutar att följande, förtecknat i särskild plan, ska ingå i den interna kontrollen 2011:

1 Kundfakturor (även interna) 2 Tobak och receptfria läkemedel 3 Scanning av handlingar

Nämnden beslutar vidare att brister som uppmärksammas i rutiner för det dag- liga arbetet (kontinuerlig egen intern kontroll) omedelbart ska rapporteras till administrativ chef för sammanställning årsvis. Om akut behov av åtgärd före- ligger ska denna sammanställning lämnas vidare till miljöchefen för ställnings- tagande.

Beskrivning av ärendet

Med intern kontroll menas de insatser som görs för att säkerställa att planering, genomförande, rapportering, uppföljning och utvärdering i hela den kom- munala organisationen fungerar tillfredsställande.

De system som används i verksamheten ska fungera tillförlitligt. Användarna ska veta hur ett moment ska utföras och i första hand kontrollera sig själv mot uppställda rutiner.

Nämnden har sedan 2002 varje år i sin verksamhet fastställt rutiner som följts upp och avrapporterats. Kommunen har haft gemensamma kontrollmoment 2008 och 2009. Något gemensamt moment för 2011 ska inte fastställas.

_____________________

Sänt till:

Kommunledningen Revisorerna

(21)

§ 37

Klimatkommunernas årsmöte 2011 Politiskt ombud med rösträtt

Beslut

Nämnden utser Camilla Lindoff (s) till ombud.

_______

(22)

§ 38 Personal

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information om

 återinträdande i tjänst av tidigare sjukskriven personal (2 st)

 utannonsering av miljöstrategstjänst på kommunledningskontoret _____________________

(23)

§ 39

Skrivelser för kännedom

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2011-02-23 över inkomna skrivelser.

_____________________

(24)

§ 40

Delegationsbeslut

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna redovisning 2011-02-23 över fattade delegationsbeslut.

_____________________

(25)

§ 41

Kurser, konferenser, sammanträden

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information om bl a följande kurs- och konferenstillfällen

 Fokus på tillsyn inom strandskyddsområden Kristianstad 1 april kl 09.00 - 14.30

Malmö 4 maj kl 09.00 - 14.30

 Hässleholms Galakväll 28 oktober

 SMHF:s aktiviteter:

28 april seminarium i Hässleholm 11-12 maj studieresa

hösten 2011 seminarium i Hässleholm ___________________

(26)

§ 42

Övergripande mål för Hässleholms kommun 2011 God Ekonomisk Hushållning 2011

Beslut

Nämnden uppdrager åt miljöchefen att meddela kommunledningskontoret hur de övergripande målen brutits ner i den kommande målstyrda verksamhets- planen 2011.

Beskrivning av ärendet

I Budget 2011 anges under Kommunfullmäktiges generella att-satser:

”Samtliga nämnder och kommunstyrelsens förvaltningar ska senast 28 februari återrapportera till kommunstyrelsen hur de övergripande målen brutits ner och konkretiserats i styrelsens verksamhetsplan”.

_____________________

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :