Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk Del 4: Fordringar för tillsatsmedel till injekteringsbruk för spännkabelrör

Full text

(1)

SVENSK STANDARD SS-EN 934-4

Fastställd 2001-10-26 Utgåva 2

ICS 91.100.10 Språk: svenska Tryckt i september 2002

© Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk –

Del 4: Fordringar för tillsatsmedel till injekteringsbruk för spännkabelrör

Admixtures for concrete, mortar and grout –

Part 4: Admixtures for grout for prestressing

tendons – Definitions, requirements, conformity,

marking and labelling

(2)

Dokumentet består av 17 sidor.

Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, tel 08 - 555 520 00.

Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.

Postadress: SIS Förlag AB, 118 80 STOCKHOLM Telefon: 08 - 555 523 10. Telefax: 08 - 555 523 11 E-post: sis.sales@sis.se. Internet: www.sisforlag.se

Europastandarden EN 934-4:2001 gäller som svensk standard. Europastandarden ikraftsattes 2001-10-26 som SS-EN 934-4, utg. 2 och utges nu i svensk språkversion. Detta dokument, som ersätter det tidigare utgivna ikraftsättningsdokumentet, har samma status som de engelska, tyska och franska språkversionerna.

Harmoniserad europastandard och CE-märkning

Standarden är en s.k. harmoniserad europastandard. Det innebär att den får ligga till grund för CE-märkning av tillsatsmedel till injekteringsbruk för spännkabelrör i efterföljd av att standarden har noterats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, EGT.

Standarden noterades i EGT 2002-02-14 med angivande av att CE-märkning av ifrågavarande produkter får göras fr.o.m 2002-05-01 och att eventuella motstridande nationella standarder och regler skall vara tillbaka- dragna senast 2003-05-21.

Boverket har regeringens uppdrag att förteckna de harmoniserade standarderna under EG:s byggproduktdi- rektiv.

I standardens Bilaga ZA anges kopplingen till byggproduktdirektivet. Där noteras också att det kan finnas lagstiftning om hälso- och miljöfarliga ämnen/substanser som man kan behöva beakta utöver kraven i stan- darden. Den där noterade web-sidans adress är f.n

http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/hygiene.htm.

(3)

EUROPASTANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 934-4

Juli 2001

ICS 91.100.10 Ersätter EN 934-4:2000

CEN

European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung

Management Centre: rue de Stassart 36, B-1050 BRUSSELS

© 2001 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members

Ref. Nr. EN 934-4:2001 Sv

Svensk version

Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk –

Del 4: Fordringar för tillsatsmedel till injekteringsbruk för spännkabelrör

Adjuvants pour béton, mortier et coulis – Partie 4: Adjuvants pour coulis pour câbles de précontrainte – Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage

Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons – Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel – Teil 4: Zusatzmittel für Einpressmörtel für Spannglieder – Definitionen, Anforderungen,

Konformität, Kennzeichnung und Beschriftung

Denna standard är den officiella svenska versionen av EN 934-4:2001. För översättningen svarar SIS.

Denna europastandard antogs av CEN den 2 maj 2001.

CEN-medlemmarna är förpliktade att följa fordringarna i CEN/CENELECs interna bestämmelser som anger på vilka villkor denna europastandard i oförändrat skick skall ges status som nationell standard. Aktuella förteckningar och bibliografiska referenser rörande sådana nationella standarder kan på begäran erhållas från CEN/CMC eller från någon av CENs medlemmar.

Denna europastandard finns i tre officiella versioner (engelsk, fransk och tysk).

En version på något annat språk, översatt under ansvar av en CEN-medlem till sitt eget språk och anmäld till CENs centralsekretariat, har samma status som de officiella versionerna.

CENs medlemmar är de nationella standardiseringsorganen i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

(4)

Sida 2

EN 934-4:2001

Innehåll

Förord... 3

1 Omfattning ... 4

2 Normativa hänvisningar ... 4

3 Termer och definitioner... 5

4 Sammansättning och framställning av provblandning... 5

4.1 Ingående material ... 5

4.2 Vattencementtal ... 5

4.3 Flytförmåga ... 5

4.4 Blandning ... 5

5 Krav ... 6

5.1 Allmänt ... 6

5.2 Avgivande av farliga ämnen... 7

6 Provtagning ... 7

7 Kontroll av överensstämmelse... 8

8 Utvärdering av överensstämmelse ... 8

9 Märkning och etikettering ... 8

9.1 Allmänt ... 8

9.2 Beteckning av tillsatsmedel... 9

9.3 Ytterligare information... 9

Bilaga A (informativ) Avgivande av farliga ämnen ... 10

Bilaga ZA (informativ) Villkor för CE-märkning av tillsatsmedel för injekteringsbruk för spännkablar under EG:s byggproduktdirektiv... 11

ZA.1 Avsnitt i denna europastandard som avser bestämmelser i EGs byggprodukt-direktiv ... 11

ZA.2 Förfarande vid bestyrkande av överensstämmelse av tillsatsmedel för injekteringsbruk... 13

ZA.3 CE-märkning ... 14

Tabeller Tabell 1 — Allmänna krav ... 6

Tabell 2 — Krav på provblandningen ... 7

Tabell 3 — Minsta frekvens för provningar i produktionskontrollen av tillsatsmedel till injekteringsbruk till spännkabelrör ... 8

Tabell ZA.1 — Omfattning och tillämpliga avsnitt i denna standard ... 12

Tabell ZA.2 — System för bestyrkande av överensstämmelse ... 13

Tabell ZA.3 — Fördelning av uppgifter vid utvärdering av överensstämmelse ... 13

(5)

Sida 3 EN 934-4:2001

Förord

Denna europastandard har tagits fram av CEN/TC 104, Concrete. Sekretariatet hålls av DIN

Denna europastandard skall ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text eller genom ikraftsättning senast januari 2002, och motstridande nationella standarder skall upphävas senast april 2003.

Denna europastandard ersätter EN-934-4:2000.

Denna europastandard har tagits fram på mandat (uppdrag) som Europeiska Kommissionen och European Free Trade Association gett åt CEN och stöder de väsentliga kraven i EG-direktiv.

Samband med EG-direktiv framgår av bilaga ZA, som är en integrerad del av denna standard.

Denna standard ingår som en del i EN 934-serien "Admixtures for concrete, mortar and grout" som i övrigt består av följande delar

— Part 2 Concrete admixtures - Definitions, requirements , conformity, marking and labelling

— Part 3 Admixtures for masonry mortar - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

— Part 5 Admixtures for sprayed concrete - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

— Part 6 Sampling, conformity control and evaluation of conformity

Denna europastandard används tillsammans med standarderna i EN 480-serien som omfattar provnings- metoder för tillsatsmedel.

Bilagorna A och ZA är informativa.

Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser skall följande länder fastställa denna europastandard: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

(6)

Sida 4

EN 934-4:2001

1 Omfattning

Denna europastandard anger definitioner och krav på tillsatsmedel för användning i injekteringsbruk för spännkabelrör enligt EN 447. Standarden omfattar enbart tillsatsmedel för användning i platsblandat1 injekte- ringsbruk. Regler för användning av tillsatsmedel för injekteringsbruk ingår inte i denna standard utan be- handlas i EN 447.

2 Normativa hänvisningar

Denna europastandard inkorporerar genom daterade eller odaterade hänvisningar bestämmelser från andra nedan förtecknade publikationer. Dessa normativa hänvisningar anges på de platser i texten där bestäm- melserna skall tillämpas. För daterade hänvisningar gäller senare publicerade tillägg, ändringar eller revide- rade utgåvor vid användning av denna europastandard endast när de har inkorporerats i denna genom till- lägg, ändring eller reviderad utgåva. För odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan (inklusive rättelser).

EN 196-2 Methods of testing cement – Part 2: Chemical analysis of cement EN 196-6 Methods of testing cement – Part 6: Determination of fineness

EN 197-1 Cement – Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

EN 445 Grout for prestressing tendons – Test methods EN 446 Grout for prestressing tendons – Grouting procedures

EN 447 Grout for prestressing tendons – Specification for common grout

EN 480-6 Admixtures for concrete, mortar and grout – Test methods – Part 6: Infrared analysis EN 480-8 Admixtures for concrete, mortar and grout – Test methods – Part 8: Determination of

conventional dry material content

EN 480-10 Admixtures for concrete, mortar and grout – Test methods – Part 10: Determination of water soluble chloride content

EN 934-6:2001 Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 6: Sampling, conformity control and evaluation of conformity

prEN 1008:1996 2 Mixing water for concrete – Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including wash water from recycling installations, as mixing water for concrete

ISO 758 Liquid chemical products for industrial use – Determination of density at 20 °C ISO 1158 Plastics – Vinyl chloride homopolymers and copolymers – Determination of chlorine ISO 4316 Surface active agents – Determination of pH of aqueous solutions – Potentiometric

method

1 I denna standard avser platsblandat injekteringsbruk även injekteringsbruk blandat i fabrik för förtillverkade betongelement

2 Nationell fotnot: Årtalsangivelsen torde vara fel; antagligen skulle det ha stått 1997. Emellertid kan från saklig, teknisk synpunkt den färdiga EN 1008 användas så snart den är tillgänglig (hösten 2002).

(7)

Sida 5 EN 934-4:2001

3 Termer och definitioner

Följande definitioner tillämpas i denna standard 3.1

tillsatsmedel till injekteringsbruk

medel som förbättrar egenskaperna hos bruk som skall injekteras i foderrör för spännkablar genom att på- verka egenskaper som flytförmåga, expansion, volymförändring och vattenseparation, var och en för sig eller i kombination

3.2

dosering för överensstämmelse

dosering, angiven av tillverkaren och uttryckt i % av cementvikten, vilken uppfyller kraven i denna standard och som ligger inom det rekommenderade spannet för tillsatsmedlets dosering

3.3

rekommenderat spann för dosering

dosering mellan gränsvärden, uttryckta i % av cementvikten, som tillverkaren rekommenderar för produkten baserat på praktiska erfarenheter

ANM: Användning av rekommenderad dosering innebär inte att kraven i denna standard uppfylls i hela spannet.

Provblandningar bör utföras med de delmaterial som skall användas i produktionen för att finna den dosering som erfordras för att uppnå önskat resultat (se EN 446)

3.4

provblandning

blandning av cement, vatten och tillsatsmedel med föreskriven sammansättning

4 Sammansättning och framställning av provblandning

4.1 Ingående material

a) Cement av typ CEM I med hållfasthetsklass 42,5 enligt EN 197-1. Cementet skall dessutom ha en C3A-halt på mellan 7 och 11 viktsprocent, beräknad på värden från en kemisk analys utförd i enlighet med EN 196-2, och det skall ha en specifik yta på mellan 320 och 400 m2/kg bestämd enligt EN 196-6.

b) Vatten som uppfyller kraven i prEN 1008.

c) Det aktuella tillsatsmedlet för injekteringsbruk i sin dosering för överensstämmelse

4.2 Vattencementtal

Vattencementtalet skall inte överstiga 0,42 och anpassas så att flytförmåga enligt 4.3 uppnås.

4.3 Flytförmåga

Flytförmågan, bestämd enligt EN 445, vid (20 ± 2) °C, omedelbart efter blandning, skall vara enligt följande:

— neddoppningsmetoden (40 ± 10) s

— eller trattmetoden (15 ± 3) s

4.4 Blandning

Blandning skall ske mekaniskt med tvångsblandare så att ett homogent bruk erhålls. Eventuella rekommen- dationer från tillverkaren av tillsatsmedlet avseende blandningsfrekvensen skall följas.

(8)

Sida 6

EN 934-4:2001

5 Krav

5.1 Allmänt

Tillsatsmedel för injekteringsbruk skall uppfylla kraven i tabell 1 och tillämpliga krav i EN 934-6:2001 Provblandningarna skall uppfylla kraven i tabell 2.

Tabell 1 — Allmänna krav

Nr Egenskap Provningsmetod Krav

1 Homogenitet a Okulärt Homogen vid användning.

Segregationen skall inte överstiga den gräns som anges av tillverkaren a.

2 Färg a Okulärt Jämn och lika den färg som beskrivits av tillverkaren.

3 Verksam

beståndsdel a

EN 480-6 b IR-spektra skall inte uppvisa någon nämnvärd skillnad med avseende på den verksamma beståndsdelen jämfört med ett referensspektrum som tillhandhålls av tillverkaren.

4 Densitet a

(endast for vätskor)

ISO 758 D ± 0,03 om D > 1,10 D ± 0,02 om D ≤ 1,10

där D är det av tillverkaren uppgivna värdet 5 Torrsubstanshalt a EN 480-8 c 0,95 T ≤ X <1,05 T

för T ≥ 20%

0,90 T ≤ X < 1,10 T för T < 20 %

där T är av tillverkaren uppgivet värde i viktsprocent; X är provningsresultat i viktsprocent

6 pH-värdea

(endast förvätskor) ISO 4316 Av tillverkaren uppgivet värde ± 1 eller inom det intervall som tillverkaren anger

7 Total mängd klor a d ISO 1158 e Antingen ≤ 0,10 viktsprocent eller inte överstigande det av tillverkaren uppgivna värdet

8 Vattenlösliga klorider a

EN 480-10 Antingen ≤ 0,10 viktsprocent g eller inte överstigande det av tillverkaren uppgivna värdet

9 Korrosionspåverkan f Skall inte innehålla några ämnen, t.ex. tiocyanater och sulfider, i kvantiteter som kan påverka injekteringsbruket negativt eller orsaka korrosion hos spännkablar. f

a Av tillverkaren angivet värde skall skriftligen tillhandahållas användaren.

b Om metoden i EN 480-6 ej är lämplig skall tillverkaren rekommendera en annan provningsmetod.

c Om metoden i EN 480-8 ej är lämplig skall tillverkaren rekommendera en annan provningsmetod.

d Om det inte finns någon signifikant skillnad mellan total mängd klor och vattenlösliga klorider bör enbart vattenlösliga klorider bestämmas i efterföljande provningar på tillsatsmedlet i fråga.

e Förfarandet i ISO 1158 skall modifieras enligt följande:

– Öka provets storlek till 0,1 g torrt tillsatsmedel

– Använd silvernitrat och ammoniumtiocyanatlösningar 0,01 N.

f Intill dess att det finns en europastandard tillämpas de nationella regler som gäller där medlet används.

g Om kloridinnehållet är ≤ 0,10 viktsprocent kan tillsatsmedlet beskrivas som kloridfritt

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :