tilastotiedotus statistisk rapport

Full text

(1)

tilastotiedotus

statistisk rapport

Tilastokeskus Statistikcentralen

Central Statistical Office of Finland

Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum

Maija-Leena Karjalainen 3.12.1982

(90) 580 0209

Tilastoarkisto Stathtikar'ávet

ISSN 0355-2284

1982

Sarja ja nro - Serie och nr LI 1982:33

LIIK E N N E SA M FÄ R D SE L

MAJOITUSLIIKKEIDEN K APASITEETIN K Ä Y T T Ö 1982, syyskuu

H Ä R B Ä R G E R IN G SST Ä LLE N A S B E L Ä G G N IN G 1982, September

UTILIZA T IO N O F A C C O M M O D A T IO N C A P A C IT Y 1982, September

Julkaistaessa tässä tie d o ttee s s a a n n e ttu ja tie to ja py y de tä än lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus.

JAKAJA: V altio n painatuskeskus, PL 5 1 6 0 0 1 0 1 Helsinki 10 Puhelin 9 0 - 5 3 9 0 1 1 /tila u k s e t K äteism yyn ti, Annankatu 44.

Var god ange S ta tis tik c e n tra le n som källa vid äterg iv an d e av up p g ifte r ur denna rapport.

DISTRIBUTOR: S taten s try c k e ric e n tra l, PB 5 1 6 0 0 1 0 1 Helsingfors 10 Telefon 9 0 - 5 3 9 0 1 1 /b e s tä lln in g a r K ontantförsäljning, A nnegatan 4 4 .

W h en quotin g d a ta from th is re p o rt th e C en tral S ta tis tic a l O ffice o f Finland shou ld be given as source.

D ISTR IB U TIO N: G o ve rn m e n t Printing C entre, P.O.B. 5 1 6 , S F -0 0 1 0 0 HELSINKI 10, Finland Phone 9 0 -1 7 341

Cash sale: A n nankatu 4 4.

128203056 E—12/7356/ads

provided by National Library of Finland DSpace Services

(2)

Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttö syyskuussa 1982

Majoitustilasto käsittää hotellit, motellit, matkustaja- kodit ja moottorimajat. Tilastosta puuttuvat mm.

useimmat lomakylät, retkeilymajat ja leirintäalueet.

Tammikuun tietojen yhteydessä on selostettu tarkem­

min majoitustilastoa ja sen laskentaperusteita (L I 1982:9).

Kun verrataan taulukon 1 lukuja lääneittäin ja kuu­

kausittain, on otettava huomioon peittävyysprosenttien vaihtelut.

Majoitusliikkeissä syyskuussa 1982 tapahtuneista yöpymisistä oli ulkomaalaisten yöpymisiä 25 % (v. 1981 27 %). Yöpymisten kokonaismäärästä oli hotellien ja motellien osuus 88 % (v. 1981 89 %), kun taas ulko­

maalaisten yöpymisistä tuli hotellien ja motellien osalle 94 % (v. 1981 95 %).

Majoitusliikkeissä tapahtuneiden yöpymisten koko­

naismäärä oli syyskuussa 1982 saman suuruinen kuin syyskuussa 1981 vastaavan ulkomaalaisten yöpymis­

ten määrän ollessa 9 % pienempi kuin syyskuussa 1981.

Kapasiteetin käyttöaste oli koko maan osalta 62 % (v. 1981 66).

Härbärgeringsställenas beläggning i September 1982

Härbärgeringsstatistiken omfattar hoteil, motell, re- sandehem och motorhyddor. I Statistiken in gir inte bl.a.

de flesta semesterbyar, vandrarhem och campingom- räden. I anslutning tili uppgifterna för januari har närmare redogjorts för härbärgeringsstatistiken och dess beräkningsgrunder (L I 1982:9).

Vid en jämförelse av talen i tabell 1 länsvis och mänadsvis bör variationerna i täckningsprocenten beaktas.

härbärgeringsställena svarade utlänningar i September

1982

för

25 % (27 %

är

1981)

av över- nattningarna. Av det totala antalet övernattningar skedde omkring

88% (89 %

är

1981)

pä hotell och motell, medan utlänningars övernattningar tili

94 %

skedde pä hotell och motell

(95 %

är

1981).

Det totala antalet övernattningar pä härbärgerings­

ställena var i September

1982

lika stört som September

1981,

medan motsvarande andel av utlänningars över­

nattningar var

9%

mindre än September

1981.

Belägg- ningsgraden var i heia landet

62 % (66

är

1981).

Utilization o f accommodation capacity in September 1982

T h e a c c o m m o d a tio n statistics c o v e r all typ e s o f ac­

c o m m o d a tio n w hich requ ire a trade licen ce as p r e ­ scribed in the A c t o f the h o te l and catering trade (5 0 2 /6 9 ). These in clud e hotels, m otels, boa rd in g h ou s­

es and m o to r inns. The statistics e x c lu d e f o r instance m o st holiday villages, y o u t h d oss-h ou ses and cam pin g sites. I n c o n n e c tio n with the data f o r January a m o re detailed a ccou n t is g iven o f the a c c o m m o d a tio n statistics and the principles o f calculation ( L I 1 9 8 2 :9 ).

When com pa rin g the figures in table 1 b y p ro vin c e and m o n th , the variations in the percen tages o f coverage shou ld b e taken into account.

T h e p r o p o r tio n o f nights sp e n t in a c c o m m o d a tio n b y foreig n ers was 25 % in S e p te m b e r 1982 (2 7 % in 1 9 8 1 ).

The share o f nights sp en t at h otels and m o te ls was 8 8 % (8 9 % in 1 9 8 1 ), w hereas the share o f nights sp en t b y fo reig n e rs at h otels an d m o te ls was 94 % (9 5 % in 1 9 8 1 ).

T h e tota l n u m b e r o f nights sp e n t in a c c o m m o d a tio n was nearly the sam e in S e p te m b e r 19 82 as in S e p te m b e r 1981, whereas th e c orresp on d in g p r o p o r tio n o f nights sp en t b y foreign ers in a c c o m m o d a tio n was 9 % sm aller than in S e p te m b e r 1981. T h e rate o f utilization was 62 % f o r the w h o le c o u n try (6 6 in 1 9 8 1 ).

(3)

Peittävyysprosentit ja majoituskapasiteetti syyskuussa 1982 Täckningsprocenterna och härbärgeringskapaciteten i September 1982

The percentages o f coverage and the accommodation capacity in September 1982

Lääni Län Province

Peittävyysprosentit Täckningsprocenterna The percentages o f coverage

Majoituskapasi­

teetti 2 Härbärgerings- kapacitet 2.

A ccommodation capacity 2 Hotellit

Hotell Hotels

Motellit Motell Motels

Matkustajakodit ja moottorimajat

Resandehem och motorhyddor Boarding housesl and motor inns

Yhteensä Summa Total

Luku­

määrä Antal Number

Huone- kapasi­

teetti Rumska- pacitet Roomcapacity

Luku­

määrä Antal Number

Huone- kapasi­

teetti Rumska- pacitet Roomcapacity

Luku­

määrä Antal Number

Huone- kapasi­

teetti Rumska- pacitet Roomcapacity

Luku­

määrä Antal Number

Huone- kapasi­

teetti Rumska- pacitet Room capacity

Majoitus­

liikkeitä Antal här­

bärgerings­

ställen Number o f units

Huo­

neita Antal rum Num­ber o f rooms

Uudenmaan - N y la n d s ... 96 99 78 84 96 95 94 99 89 5 626

Helsinki — Helsingfors... 100 100 100 100 92 93 97 100 39 3 589

Turun ja Porin — Äbo och Bjömeborgs 93 99 75 78 96 93 92 97 74 3 014

Ahvenanmaa — A la n d ... IS 85 100 100 100 100 80 87 15 551

Hämeen - Tavastehus... 93 93 100 100 83 87 92 92 59 2 636

Kymen — K ym m ene... 94 98 100 100 82 80 91 96 AI 1 280

Mikkelin — S :t Michels... 100 100 75 81 84 89 91 96 ' 45 1 229

Pohjois-Karjalan — Norra Karelens . . . 95 97 100 100 94 98 95 97 39 810

Kuopion - K u op io... 92 93 100 100 93 96 93 94 43 1 634

Keski-Suomen — Mellersta Finlands . . 100 100 100 100 100 100 100 100 44 1 307

Vaasan — V a s a ... 91 99 50 78 95 91 88 97 60 1 679

Oulun - Uleäborgs... 100 100 80 90 85 87 91 97 79 1 973

Lapin — Lapplands... 100 100 100 100 92 89 95 97 108 2 840

Koko maa — Hela riket — Whole

country ... 95 98 86 92 91 91 93 96 702 24 579

1 Lower class hotels.

2 Luvuista on vähennetty suljettuina olleet majoitusliikkeet ja huoneet.

2 Antal minus de härbärgeringsställen och rum som värit stängda.

2 The accommodation establishments and rooms closed have been deducted from the figure.

(4)

Taulukko 1. Yöpymisien lukumäärät majoitusliikkeissä syyskuussa 1982 Tabell 1. Antal övernattningar pä härbärgeringsställena i September 1982 Table 1. Number of nights of the accommodation establishments in September 1982

'«> R

G jj

t i p

3 .

5, C Ǥ

» e s

ç A, m ù û 1®

<9 «e 5

3 o « e öo

s i s O P £

l aW rt

> >

_ w tfl , gjS’g sS2-S.S

.2.2 c

’o.'a o o s s

rt rt O rt

SmS

e e c äd« s

S > m S,M 3 I H J5 i , e 5 S g -

< c e°<

r - oo i i n in ^ co i n o \ i n 9 i O r - e s co v o en r -

oo ' t o ov

CO T t 1-H in

CO

VO*-H Ti-

VO tS

T}- »O

r - Ti*

T t

i- i o e s Ti- e s e s i-H Ov H OO T f <o e s T t es

i—i VO

vo Ov H VO O lO

ov C^ T t 00

av o e s T f

T f »n e s CO

vo

vo vo r - VO O Ov

vo VO -h av

00 vo r -

o T f

CO e s co T f c - vo

VO a v vo es 00

00 00 co ,-H CO

av »o es oo

es

Tl- co »O VO es vo VO r - e - Tj- Ov

VO vO

es

O O N O vO O rtC O O t'-H 'sO ^'trt^

es ov oo i—iin H r ^ o r ^ ^ o M o o t^ io r-roovooOio^-HOinrsi-Hvoeoes

C O ^ “ 0 0 ( S H N H f O *"H

H O 'H (N r - r t o o c \ fS ’-ic o r'rfO \

O V C S O O v O T t c O C - i —i C- CN 00 Ov in O O io e S O v r S V O C S C O v O C S i —IV O C O C S

inTtOlCS^HeSi-HCO

n i o r t 'O ^ O 'O 't 'n r t j [ es | Ttroi—ir-Ttvor-es <

T f H H H <S

O V T t C O i n O O O v O O e S r S f ^ t o t ^ H i n H M i o e s

O- 1-H i-H

I av co |

HOvCOinVOTtOvvoeSTtrSCO

■i (o o es in h m i-h

r t t n o x O N i n r t o o ^ ^ H H H

r t i o in ^ h ^ r - es

r t H H i - t

co av o e - o T t VO r - vn » o O CO o VO VO v o o e - CO OV r t e » r - T t T t oo

» o « o v o T t VO co co v o a v v o oo » o r s av v o O 1—1 i- i es e s e s oo 00 r -

i—i »—I 00 T t oo

T t

es oo av es Ov 1—• Tt 00 av r - «H VO o

o r - r - r - OO 00 co VO oo T t VO VO r - VO T t r-~ VO VO CO Tt VO av r~~ h- CO Ov

Oes vo o

i—i i- i es es es co

av VO

»O O CO VO

es av oo e s o e s T t O Tt v o es 00 CO CO OO OV es e s co o es 1—l CO T t T t

CO e s CO 1-H lO av av

CO vO

e -

o o T t CO av e s e - co t'­ co rs •H r -

*H CO

T t t'­ av i-H -h es e s T-H T t ro

00 ro

VO r s

00T t COT t

i-i e s es Tt r - T t av O VO c o rs 00

00 i—H VO

i“H es e s ro

rs VO

av r - T t a » CO

e- co es o uo i-H OV CO1 av vo rs VO Tt 00av oo es Tt i-H Tt O CO

rs Oo CO

vO Oco

o O co Ov Tt o CO VO i-i es O

VO es CO

VOCO

v t M n ^ e s O H f S r t h | | m r ' ^ o o o e s ^ û H H C w t

CO i-H

Tt VO 1-H 1 'rt- es Tt «o es 00 00 Ov co es

es es i-H [—

VO r-o> oVO r-eo

VO O VO I-H o

H00H o

t-vo es CO

r t n o CMN H fN

es tj- es o vo c- v> e- V ) Tt i-H OO Tt Tt VO O o rs

Ov vo co r- r- av

r- o r—

«H t—

00

VO

coa\

or»

Ti­es o- vo

i-H o CO VO o e s T t T t av r- Tte s co co co 1 *rt- | t 1 i-< «o coVO es av T t e s av o vO r-

e s e s e s e s a v esVO O T t es »OVO CO e s t~~- e s es av 0 0 v O

co CO es i-H e s av CO O

esr-

vo r- av 1 es e s»-n av av VO VO T t | 4 3 1-H 0 0 oo esi-H T t O e s esCO vO 0 0 r- in Tt co i^ CO VO 0 0 COi-H0 0es co vo o o e s 0 0 T t CO VO T t T t T t 0 0 ••t

CO 1-H »o VO o e s i-H 0 0 CO es

,_H rs CO i-H

CO

e - i- i o o oo i-Hvo r~- av esVO00 VO O vt)O CO i-H 0 0 O co VT)av co VO »-H t - i-H r - co i-H T t m> C-~ T t Ov i/i es ov ov 00VO00 avOV i-H i-HVO e s T t T t av es es i-H vo av vo av i-H »-n r » VO

O O T t v o »o i-H T t es 1—t i-H i—H i-H r - es T t i“H i-H i-H »o TH r s

ro --H * t 1-H T t i-H o vo r s

1“H »“H VO

i-H oo e- Tt O VO VO VO Tt »-H Tt 1 ^ 1 | i-H 00 | i 2 co o t'­ 1 T 1 es es -h -H VO

oo 00 00 vO t— H CO i-H es es CO av

00 O rs rs r^-

r- 00 00 co

VJ

•Ss

I

I :rtC -1

^ bC ^ .S .s ..R

V t/5 5 ï k £S!

av i-H r - 00 00 T t

CO av 00 00 CO O

00 av Ov VO r -

CO VO 00

VO

T t o r s oo CO CO

^H 00 00 00 vO

»n T t 1-H CO ^H

r - »n T t es r s

i-H r s

:rt3 :«-)

I d

V3 vn vn T t i-H iH «H

•o O o av es co

3 »n o av i-H es ro

rt av 00 T t CO vO

>tV 00 es

inrtoOHinfSooHesoooooOHes O in a vH o o a vo o in rt^ * ■rt" »n av rs vo Tf es Tt

O I— C S C - C - C S O —HkOv£)CSOOCOv

T fin r tr t v fO O O o o ^ -v tr tO O N

^ ■ ^ ( S - ^ i n i n v o r - r s - H e s av 'O N in H i-H i-H

TfovOOr-ooTj-Tj-coTfo-Ti-r-oo c o in in o o in r ^ t^ h -fS in in -t-tO rfin O irtv o t^ r'O O rtH in n h 00 CO VT) s—I rHI i-HI 1—1

vn es T t o o o VO e » m oo r s -H

es On 00 OO 00 CO ^H av »n oo CO T t 00

c - T t vn 1-H 1-H 00 «n co

Tt o Tt

»H r s 00

o t'­ CO r - VO CO Ht ,-H co »-n r s vn av

»n e s i-H CO CO Tt Tt t^- e - co av o CO »n 00 O 1-H o e - r - VO 00 00 Ov vn

vO es 00 <-H i-H i-H i-H i- i r - Ov r - T t vO *“H

VO i-H C'­ e s vo o av o O Ov r o T t av av av en 00 T t av vo av OO 1-H Ov rs rs CO i-H i-H vo es O Ov av c - r s Ov CO 00 co 00 1-H i-H 1-H i-H e s in rs ^H in 00 r -

5o 'O

« O 1

«8*0 -x g e O

2 rt v ,

•S e R

3 E 3

«fl 0) o

< X O

.Sfu I eo CO3

K • SV3

^ -v R

■ti l i ? . to I 1 ^ a '

& 1 1.

'g m » o ;

i z i

.-H I C8 , J2 rt ^

o ‘tr c 3 O f3 , otf 2 H .

£E CO3 I 73 S:ss s o

« «

? Ä Oilu

•»I>1

H

. 73 È -SC R

? -R Ö g

I I fi «o

•a e

s

a ' ¡a

| « J2

« k, -a O - rt -ti S ^ a ^ ,

S 1 s fe J*

H, o %

„ T3

£ 3

‘C -rt . O »H

»i a

O TJ

-*-» (U

CO 2

•aR

■s CO

I • 4) ^ I

“ s a o i *- £ e i a

c c O Cflc ä

» -SO

» s , I

S3 73 5 R

■5 «S

TJG

rt

2

H

! TJ

1 3 ei

t§I 3 '

*8 .g co ¿3 I I

„ 3K

! k ,

O

i â â l

< o) cd :etf : m a s

S § SP I ' 3 — 1 rt *2 rt M £ br — ^ fc 3 S S Ä 5

'Ü> X ti p. In

*h 3 o 8* 3 ' ÎB3 J On ÎJj H I

oj • 3 g JS I g q * P S ¿ 5

2 g 1

^ R O E O 3. a> Ti -S I 2

. sn

O > 3 Cl,

£3 E*J

o-O o I

•§V3 r§ 'O

"m c O §

* §. 1ö g o s rt o

^ £VU c

S iO t»

IH :rtI I

w OJ en Ö T ) C

> 3 41

■t,:« Ü

^ - £

><

I ^I Rl

■s < s 3 T

!§* 3

< J,

I rt

1ci

rt g

M C

11

< S

eS e2

! I

^ 'I rt > K î g ô -

c3 rt

£ £

£ £

CO3 3CO

I I :S :S3 30> » 4) 4)

-W 4->

Æ>- >*

+ + +

(5)

Taulukko 2.

Tabeli 2.

Table 2.

Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttöastel lääneittäin syyskuussa 1982 Härbärgeringsställenas beläggningl länsvisi September 1982

Utilization1 o f capacity at the accommodation establishments b y province in September 1982

Lääni ProvinceLän

Uudenmaan — N y la n d s ...

kaupungit — städer - urban communes . . . Helsinki - Helsingfors...

Espoo — Esbo...

Turun ja Porin - Äbo och B jöm eborgs...

kaupungit — städer - urban communes . . . Turku - Ä b o ...

Pori — B jörn eborg...

Ahvenanmaa - Ä la n d ...

Maarianhamina - Mariehamn...

Hämeen - Tavastehus...

kaupungit - städer — urban communes . . . Hämeenlinna - Tavastehus...

Lahti - L a h t is ...

Tampere — Tammerfors...

Kymen — K ym m ene...

kaupungit - städer - urban communes . . . K o t k a ...

Lappeenranta — Villmanstrand...

K o u v o la ...

Mikkelin — Sd Michels...

kaupungit - städer - urban communes . . . Mikkeli - S:t M ich el...

Savonlinna - N y s l o t t ...

Pohjois-Kaijalan - Norra Karelens...

kaupungit - städer — urban communes . . . Joensuu...

L ie k s a ...

Kuopion - K u opio... ...

kaupungit - städer — urban communes . . . Kuopio ...

Keski-Suomen - Mellersta Finlands...

kaupungit - städer - urban communes . . . Jyväskylä...

Käyttö % — Beläggning % — Utilization % Yhteensä

Summa Total

Hotellit ja motellit Hotell och motell Hotels and motels

Matkustajakodit ja moottorimajat Resandehem och motorhyddor Boarding houses2 and m otor inns

75 75 71

76 77 73

80 80 85

68 68 '*

66 68 48

69 69 62

75 n e 63

75 75 77

66 67 -

67 67 -

62 62 56

65 65 69

65 66 63

66 66 72

67 e n 79

61 61 57

64 65 61

68 68 53

69 68 70

65 65 -

52 56 37

61 62 61

53 53

69 70 59

51 57 33

60 62 45

70 70 74

30 35 -

55 57 40

62 63 48

66 e n 57

53 54 41

69 70 49

72 72 75

(6)

Taulukko 2.

Tabell 2.

Table 2.

Jatkuu Fortsättning Continued

Lääni Län Province

Käyttö % — Beläggning % — Utilization % Yhteensä

Summa Total

Hotellit ja motellit Hotell och motell Hotels and motels

Matkustajakodit ja moottorimajat Resandehem och motorhyddor Boarding houses2 and motor inns

Vaasan - V a s a ... 58 60 44

kaupungit - städer - urban communes . . . 64 64 57

Vaasa - V a sa ... 73 75 56

S ein ä jo k i... 68 69 56

Kokkola - Karleby ... 50 51 40

Oulun - Uleäborgs... 53 55 44

kaupungit — städer - urban communes . . . 58 58 54

Oulu - Uleäborg... 58 58 71

Kajaani - Kajana... 67 66

Lapin — Lapplands... 54 59 41

kaupungit - städer - urban communes . . . 64 64 68

Rovaniemi... 63 62 70

Koko maa - Hela landet - Whole country . . . 62 64 47

kaupungit - städer - urban communes . . ■ 68 68 64

1 Käytössä olleet huoneet prosentteina kaikista huoneista — Belagda rum i procent av alla rum — Percentage o f utilized rooms.

2 Lower class hotels.

(7)

Taulukko 2.

Tabell 2.

Table 2.

Jatkuu Fortsättning Continued

Lääni ProvinceLän

Käyttö % - Beläggning % - Utilization % Yhteensä

Summa Total

Hotellit ja motellit Hotell och motell Hotels and motels

Matkustajakodit ja moottorimajat Resandehem och motorhyddor Boarding houses2 and m otor inns

Vaasan - V a s a ... 58 60 44

kaupungit - städer - urban communes . . . 64 64 57

Vaasa — V a s a ... 73 75 56

Seinäjoki ... 68 69 56

Kokkola - Kaxleby ... 50 51 40

Oulun — Uleäborgs... 53 55 44

kaupungit - städer - urban communes . . . 58 58 54

Oulu - U leäborg... 58 58 71

Kajaani - Kajana... 67 66

Lapin - Lapplands... 54 59 41

kaupungit - städer r- urban communes . . . 64 64 68

Rovaniemi... 63 62 70

Koko maa — Hela landet - Whole country . . . 62 64 47

kaupungit - städer - urban communes . . . 68 68 64

1 Käytössä olleet huoneet prosentteina kaikista huoneista — Belagda rum i procent av alla rum — Percentage o f utilized rooms.

2 Lower class hotels.

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :