• No results found

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Datum Diarienr

2011-04-07 1334-2010

Barn- och ungdomsnämnden Norrköpings kommun 601 81 NORRKÖPING

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) – Kameraövervakning inomhus i skola

Datainspektionens beslut

Datainspektionen förelägger Barn- och ungdomsnämnden i Norrköpings kommun (nämnden) att upphöra med kameraövervakningen inomhus i Ektorpskolan under ordinarie skoltid.

Ärendet avslutas, men kan komma att följas upp.

Redogörelse för tillsynsärendet

Den 23 september 2010 inspekterade Datainspektionen nämndens personuppgiftsbehandling genom kameraövervakning inomhus i Ektorpskolan. Skolan är en 7-9 skola med omkring 400 elever och 80 personal. Under inspektionen och i samband med efterföljande kompletteringar har bl.a. följande framkommit.

Övervakningskameror m.m.

I skolan finns 12 övervakningskameror som installerades i februari 2006 efter att skolan renoverades. Kamerorna övervakar korridorer, vissa elevskåp, en datasal, ett trapphus, en uppehållsyta samt en entresol som används för elevers eget skolarbete och ibland under lektionstid. Datasalen får endast användas under lärarledda lektioner.

Övervakningskamerorna är påslagna dygnet runt och har rörelsestyrd

inspelning. Inspelat material lagras i 3 dagar. Åtkomst till inspelat material får endast ske enligt skolans skriftliga riktlinjer.

(2)

Information om kameraövervakningen ges genom skyltning. Vidare ges muntlig information till elever, föräldrar och personal. På skolans webbplats informeras även om kameraövervakningen.

Ändamål

Nämnden uppger att syftet med övervakningskamerorna är att minska skadegörelsen på skolan egendom samt att kunna utreda händelser som uppstår, t.ex. bråk mellan elever.

Behov av kameraövervakning

Under hösten 2005 inträffade enligt nämnden en omfattande skadegörelse på den då nyrenoverade skolan. Det var skadegörelse på allt från datorer till nedmontering av lister. Den 28 oktober 2005 gjordes en polisanmälan angående skadegörelse. I början av vårterminen 2006 var det mycket oroligt på skolan och vid flera tillfällen avfyrades smällare utanför skolan. Vid ett tillfälle avfyrades en smällare i skolan. Ungdomar drog även igång

brandlarmet vid ett tillfälle. I maj 2006 blev ett par nycklar stulna på skolan.

Nämnden har i ärendet bifogat en lista på incidenter som inträffat från och med läsåret 2007. Listan återfinns i bilaga 1 till detta beslut.

Övriga åtgärder

Nämnden uppger att installationen av övervakningskameror var en del av ett arbete med att skapa en trygg och säker skola. Mycket arbete lades även ner på att tillsammans med föräldrarna arbeta med elevernas attityder och

inställning till skolan och varandra.

Närmare information om vad som framkommit i ärendet och legat till grund för Datainspektionens bedömning framgår av skälen för beslutet.

Tillämpliga rättsregler m.m.

I lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning finns bestämmelser om användning av övervakningsutrustning – allmän kameraövervakning. De flesta av bestämmelserna i den lagen gäller dock inte övervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde. När det rör sig om övervakning av en sådan plats genom automatiserad behandling av personuppgifter är däremot personuppgiftslagens regler tillämpliga. Exempel på platser dit allmänheten inte har tillträde är bl.a. inomhus i skolor, i personalutrymmen på

arbetsplatser och i flerfamiljshus.

De övervakningskameror som omfattas av detta tillsynsärende är riktade mot platser dit allmänheten inte har tillträde. Vid bildupptagningen används digital teknik som medger att enskilda personer kan identifieras. Nämndens

(3)

övervakning utgör således sådan automatiserad behandling av personuppgifter som faller under personuppgiftslagen.

Samtidigt ska uppmärksammas att vissa grundläggande bestämmelser i lagen om allmän kameraövervakning även gäller vid sådan övervakning som

omfattas av personuppgiftslagen. Det är bl.a. bestämmelserna om att allmän kameraövervakning ska ske med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet samt att upplysning om allmän kameraövervakning ska ske genom tydlig skyltning eller på annat verksamt sätt.

När är kameraövervakning tillåten enligt personuppgiftslagen?

De i ärendet behandlade personuppgifterna har inte bearbetats eller strukturerats på ett sätt som påtagligt underlättar sökningar efter eller

sammanställningar av personuppgifter. Datainspektionen bedömer därför att personuppgiftsbehandlingen som sker genom kameraövervakningen är att betrakta som ostrukturerad i den mening som avses i 5 a § 1 st.

personuppgiftslagen. Av 5 a § 2 st. följer att kameraövervakningen inte får utföras om den innebär en kränkning av de övervakades personliga integritet.

Enligt förarbetena ligger det i sakens natur att tillämpningen av

bestämmelsen i 5 a § får bygga på en intresseavvägning där den övervakades intresse av en fredad, privat sfär vägs mot andra motstående intressen i det enskilda fallet (prop. 2005/06:173 s. 26 f.). Som regeringen också framhåller är det i slutändan en fråga för rättstillämpningen att i varje enskilt fall, med beaktande av samtliga omständigheter, väga det intrång som kan ha skett i den personliga integriteten. Bedömningen ska göras på ett sätt som inte kommer i strid bl.a. med varje människas rätt till respekt för sitt privatliv i enlighet med artikel 8 i Europakonventionen. Artikel 8 stadgar att rätten till respekt för privatliv inte får inskränkas annat än om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till vissa angivna motstående intressen.

Inskränkningar i integritetsskyddet får göras endast om det motstående intresse som ska tillgodoses är så starkt och integritetsskyddsintresset så förhållandevis svagt att inskränkningen framstår som proportionerlig. Detta innebär att det krävs starka skäl för att en kameraövervakning ska vara motiverad och förenlig med personuppgiftslagen.

Ovanstående medför att bedömningen av om kameraövervakning i det enskilda fallet är kränkande enligt 5 a § 2 st. personuppgiftslagen, bl.a.

innefattar en proportionalitetsbedömning. Vid denna bedömning ska avgöras om kameraövervakningen och den till övervakningen kopplade

personuppgiftsbehandlingen är proportionerlig i förhållande till sitt ändamål (exempelvis att förhindra stöld) och till de övervakades intresse av en fredad och privat sfär och det intrång i denna sfär som övervakningen innebär.

(4)

Man ska således fråga sig om övervakningen verkligen är påkallad i

förhållande till de problem som man söker komma till rätta med och om den är rimlig med hänsyn till de konsekvenser den har för enskildas personliga integritet. Enkelt uttryckt kan man säga att om resultatet av den

bedömningen är att övervakningen inte är rimlig med hänsyn till

integritetsintrånget så är kameraövervakningen att betrakta som kränkande.

I proportionalitetsbedömningen bör bl.a. vägas in om ändamålen i stället kan uppnås med andra åtgärder som innebär ett mindre intrång i den personliga integriteten och dessa alternativa åtgärder inte skulle innebära orimligt höga kostnader i förhållande till ändamålen.

Sammanfattningsvis anser Datainspektionen att frågan om huruvida kameraövervakning i det enskilda fallet är kränkande enligt 5 a § 2 st.

personuppgiftslagen, måste avgöras genom en bedömning av bl.a. följande faktorer:

 Ändamålen med kameraövervakningen.

 Behovet av kameraövervakningen

 Vilka konkreta problem finns?

 Var och när uppstår dessa problem, samt

 i vilken omfattning uppstår respektive problem?

 Graden av integritetsintrång, vilken bl.a. avgörs av

 vem som övervakas

 vilken plats som övervakas samt

 när övervakningen sker.

 Om ändamålen i stället kan uppnås med andra åtgärder som innebär ett mindre integritetsintrång och dessa alternativa åtgärder inte skulle innebära orimligt höga kostnader i förhållande till ändamålen.

 Vilken information som ges till de registrerade om att platsen är kameraövervakad.

 Hur länge det inspelade materialet sparas.

 Vem eller vilka som har tillgång till det inspelade materialet.

 På vilka grunder man får ta del av bilder i realtid och inspelat material.

Även andra faktorer än ovan nämnda kan naturligtvis i det enskilda fallet visa sig vara av betydelse för bedömningen. Datainspektionen anser att ett

införande av kameraövervakning bör föregås av en analys i enlighet med ovanstående.

(5)

Kammarrätten om kameraövervakning inomhus i skolor

Kammarrätten i Stockholm meddelade i januari 2011 två domar rörande kameraövervakning inomhus i skolor (6808-09 och 6807-09). I domarna anför Kammarrätten att kameraövervakning av lektionssalar, korridorer, bibliotek, uppehållsrum och liknande i en skola generellt sett måste betraktas som ett intrång i de registrerades personliga integritet och bör därför i

möjligaste mån undvikas. För att kameraövervakning inte ska vara kränkande i personuppgiftslagens mening ska det stå klart att det finns ett påtagligt behov av en sådan övervakning där alternativa åtgärder och mindre

ingripande sådana har övervägts eller prövats men visat sig vara otillräckliga eller – exempelvis av ekonomiska skäl – orealistiska för att komma tillrätta med problemet ifråga. Vidare krävs det, vid en intresseavvägning, att behovet av övervakning väger tyngre än de enskildas intresse i det särskilda fallet.

Skäl för beslutet

I ärendet har Datainspektionen att bedöma om kameraövervakningen inomhus i Ektorpskolan är förenlig med bestämmelserna i

personuppgiftslagen.

I ärendet har framkommit att kameraövervakningen på skolan omfattar såväl utrymmen för skolarbete – datasal och entresol – som utrymmen där eleverna umgås under skoldagen – korridorer och uppehållsrum. Kameraövervakning av sådana utrymmen under ordinarie skoltid innebär generellt sett ett avsevärt intrång i elevernas personliga integritet. Nämnden har anfört problem med bl.a. misshandel, skadegörelse och olaga intrång, se bilaga 1. Nämnden har dock inte närmare beskrivit var händelserna inträffat eller mer preciserat vad som hänt.

Datainspektionen konstaterar att nämnden visat att det finns behov av att förhindra bl.a. misshandel. Samtidigt innebär den i ärendet nu aktuella övervakningen av utrymmen för skolarbete och umgänge ett avsevärt intrång i elevernas personliga integritet. Denna kameraövervakning är inte heller begränsad till vissa områden, som t.ex. elevskåp, utan är av mer omfattande karaktär. Nämnden har inte heller visat att några ändamålsenliga och rimliga alternativa åtgärder prövats och utvärderats.

Sammantaget finner Datainspektionen att nämndens behov av

kameraövervakning inte väger över elevernas intresse av skydd för den personliga integriteten. Kameraövervakningen är därmed kränkande i den mening som avses i 5 a § 2 st. personuppgiftslagen. Datainspektionen

förelägger därför nämnden att upphöra med kameraövervakningen inomhus i Ektorpskolan under ordinarie skoltid.

(6)

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Datainspektionen. Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och den ändring som ni begär.

Överklagandet ska ha kommit in till Datainspektionen senast tre veckor från den dag beslutet meddelades för att kunna prövas. Datainspektionen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning om inspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Detta beslut har fattats av generaldirektören Göran Gräslund i närvaro av chefsjuristen Hans-Olof Lindblom, teamledaren Erik Janzon och juristen Ulrika Harnesk, föredragande.

Göran Gräslund

Ulrika Harnesk

References

Related documents

Enligt 9 § punkt f) personuppgiftslagen får inte fler personuppgifter behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Sluss- ningen av samtal

Är det däremot fråga om behandling av personuppgifter i ostrukturerat material, till exempel uppgifter i löpande text eller uppgifter i ljud- eller bildupptagningar utan koppling

uttryckligen använt ordet direktåtkomst men det är svårt att förstå tillgången som dessa andra användare får till Kontot på annat sätt än att det är frågan om

Datainspektionen förelägger därför, med stöd av 45 § första stycket person- uppgiftslagen, Socialdemokraterna att antingen upphöra med att behandla uppgifter om tidigare

Datainspektionen konstaterar att Danske Bank A/S, Sverige Filial, inte lever upp till kraven på säkerhetsåtgärder enligt 31 § personuppgiftslagen genom att man via bankens

När uppgifter från kreditupplysningsregister inte längre är adekvata eller relevanta för kreditprövningen ska de gallras såvida det inte är nödvändigt att bevara dem för

se till att personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (c), att de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta

Datainspektionen konstaterar att kommunstyrelsens instruktioner till personuppgiftsbiträdet om ändamålen för behandling av personuppgifter är för vida och ger utrymme för