• No results found

Du ska även kunna förklara och själv använda följande begrepp: dialekt, skorrande, mål, påverkat, påminner, betona, centrum, obegriplig

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Du ska även kunna förklara och själv använda följande begrepp: dialekt, skorrande, mål, påverkat, påminner, betona, centrum, obegriplig"

Copied!
7
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Du e la go, keeeka rekor och tösera på brua.

Lär dig mer om svenska dialekter!

När vi arbetat klart med området ska du känna till:

 Varför dialekter finns.

 Några varianter av regionala skillnader i talad svenska.

 Var i Sverige olika dialekter talas.

Du ska även kunna förklara och själv använda följande begrepp:

dialekt, skorrande, mål, påverkat, påminner, betona, centrum, obegriplig

Vi tränar på:

 Att delta i, bredda och fördjupa diskussioner.

 Att plocka ut relevant fakta ur en text för att sedan, med egna ord, skriva en faktatext om språkbruk och dialekter i Sverige.

Vi utvecklar:

 Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Projektet pågår mellan 20141126 och 20141209. Skulle du inte hinna klart under

någon lektion, eller bli sjuk, tar du hem och arbetar alternativt stannar kvar efter

lektionstid i skolan.

(2)

2

Arbetsgång

Onsdag, 26/11

1. Klistra in alla papper i din gula skrivbok, se till att du får sidorna i rätt ordning.

2. Sätt in begrepp i lucktexten, sidorna 3 och 4.

3. Genomgång om varför dialekter finns samt av begreppen och vad de betyder. Skriv av från tavlan i din gula skrivbok.

4. Fyll i VÖL-tabellens två första kolumner, sidan 5. Vad vet du om dialekter och språkbruk i Sverige? Vad vill du veta?

Tisdag, 2/12, 8:00-9:30

5. Vi läser tillsammans lucktexten, sidorna 3 och 4, och lyssnar på några olika dialekter.Du antecknar viktiga ord i din gula skrivbok.

Onsdag, 3/12, 12:15-13:00

6. Genomgång av matrisen för samtal, sidan 6.

7. Diskutera era ord två och två, sätt ihop meningar och sedan texter. Ta hjälp av samtalsmatrisen så ni vet vad ni ska tänka på.

8. Värdera själv din insats i diskussionen genom att markera i matrisen, sidan 6, på vilken nivå du tycker att du låg.

Torsdag, 4/12, 11:20-11:45

9. Genomgång av matrisen för textskrivande, sidan 7.

10. Jämför era texter i grupper om fyra, bearbeta, förbättra och lämna din text till Madelene.

Måndag 8/12, 8:00-8:40

11. Skriv rent din text så fint du kan, på ett randigt papper, hålen ska vara på vänster sida. OBS! Nu ska du inte skriva i din skrivbok eftersom texten ska klistras in i din Sverigebok.

Glöm inte att ange källan: http://kpwebben.se/Lasa/Fakta/Svenska- dialekter

Ta hjälp av matrisen för textskrivande, sidan.

Tisdag 9/12, 8:00-9:30

12. Läs noga igenom din text, gör eventuella förändringar och lämna sedan in den.

13. Fyll i den tredje kolumnen i VÖL-tabellen, sidan 5, vad har du lärt dig?

(3)

3

Lucktext

Använd orden i rutan och fyll i luckorna i texten!

mål, betona, skorrande, påverkats, obegripliga, påminner, centrum, dialekt

Du e la go, keeeka rekor och tösera på brua. Lär dig mer om svenska ____________!

Det finns massvis med olika sätt att prata på i Sverige. Vissa pratar med

__________ r, vissa byter ut ä mot e och vissa säger bara halva ordet. De svenska dialekterna delas in i fyra olika grupper: sydsvenska _______, götamål, sveamål och norrländska mål.

Sydsvenska mål

Sydsvenska mål pratas i Skåne, Småland, Blekinge och södra Halland. Eftersom Skåne var danskt ända till 1658 har dialekten ______________ av danskan, en del ord ______________ inte om svenskan alls. Potatis kan till exempel kallas pantofflor eller päror. Det som är mest känt för sydsvenska mål är deras skorrade r. Men på 1800-talet var det fortfarande väldigt ovanligt att prata så. I vissa delar har man aldrig pratat och pratar fortfarande inte med skorrande r, faktiskt.

Götamål

Du e la goo är ett känt Göteborgsuttryck. Göteborg och Västergötland är centrum för götamålet! Där är det vanligt att byta ut i mot e, så det blir fesk i stället för fisk, till exempel.

Det är också vanligt i andra götamåls-dialketer byts o ut till u. I stället för ko så säger man ku. När det pratas om en specifik sak så läggs det ofta till ett a på slutet, så kossan blir kua och bron blir brua. När det pratas om flera av någonting så läggs det till ett -era eller -ara på slutet. Så precis som kossan blir kua så blir hästarna ofta hästara och töserna blir tösera. Töserna på bron hämtar kossorna blir alltså tösera på brua hämtar kossera!Det är vanligt att verkligen ____________ bokstaven r.

(4)

4 Sveamål

____________ för sveamålet är Uppland och därför kallas sveamål ibland för uppsvenska. I det här området skiljer sig dialekterna väldigt mycket åt men det de har gemensamt är att ä brukar uttalas med e, så det blir lepp (läpp) och kepp (käpp). I Stockholm pratar de som har riktigt tydlig dialekt med långa e. En sådan person säger till exempel keeeka reeekor (käka räkor)! Ord med –or i slutet byts även ut mot –er, så det blir fluger i stället för flugor. Eller eta myrer i stället för äta myror.

Norrländska målDe norrlänska målen ligger ovanför mittersta Hälsingland. Det mest typiska för dessa dialekter är försvinnandet av –er i slutet på ord. Till exempel jag sitt i stället för jag sitter. Dialekterna i norra Sverige är väldigt olika andra dialekter.

Överkalixmål räknas som en av Sveriges mest ___________dialekter! Förstår du vad de säger?

(5)

5

VÖL-tabell

Vet Önskar veta Lärt mig

(6)

6

Matris för samtal

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4

Samtala

Jag kan med stöd av en vuxen samtala om ett bekant ämne, genom att lyssna, ställa frågor och turas om.

Jag kan ofta samtala om ett bekant ämne, genom att lyssna, ställa frågor och turas om.

Jag kan samtala om bekanta

ämnen, genom att lyssna, ställa frågor och turas om.

Jag kan samtala om bekanta

ämnen, genom att intensivt lyssna, ställa passande frågor och i samtalet bidra till en turtagning där samtalet flyter .

Jag kan med stöd av en vuxen föra samtalet framåt.

Jag kan ofta föra samtalet framåt.

Jag kan föra samtalet framåt genom att fördjupa och bredda det.

Jag kan föra samtalet framåt.

Jag kan föra samtalet framåt genom att fördjupa och bredda det.

Hålla dig till ämnet

Jag kan med stöd av en vuxen hålla mig till ämnet.

Jag kan ibland hålla mig till ämnet.

Jag kan oftast hålla mig till ämnet.

Jag kan hålla mig till ämnet.

(7)

7

Matris för textskrivande

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Skriva

Jag kan skriva faktatexter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

Jag kan skriva faktatexter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.

Jag kan skriva faktatexter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.

Sammanställningar

Mina

sammanställningar innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ord som hör till ämnet.

Mina

sammanställningar innehåller

utvecklade

beskrivningar, egna formuleringar och relativt god

användning av ord som hör till ämnet.

Mina

sammanställningar innehåller

välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ord som hör till ämnet.

Stavning

I min text använder jag grundläggande regler för stavning med viss säkerhet.

I min text använder jag grundläggande regler för stavning med relativt god säkerhet.

I min text använder jag grundläggande regler för stavning med god säkerhet.

Skiljetecken (till exempel . , ! ?)

I min text använder jag grundläggande regler för

skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

I min text använder jag grundläggande regler för

skiljetecken och språkriktighet med relativt god

säkerhet.

I min text använder jag grundläggande regler för

skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

References

Related documents

three Working Group contributions to the Fifth Assessment Report (AR5) of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the most comprehensive assessment of climate

flerspråkiga pedagoger jobbar för att främja barnens språkutveckling vilka relationer uppstår som oftast när det finns bland annat personal som känner sig inte trygga med att

Tjugotvå procent svarade att de gjorde det och 17% att deras partner var den som tagit initiativet att samtala om den sexuella delen av relationen: ”min partner tog upp frågan men

I självbiografierna beskriver tjejerna ofta att de vill ha en, för omgivningen, synlig och förståelig sjukdom de upplever att omgivningen inte förstår att de är sjuka om det inte

Föreställ- ningen om att det poetiska uttrycket kan vara en motkraft till detta språk hänförs till modernismen, och det är, skriver Franzén, Frostensons försök att

Our aim is to analyze how foreign investors approach entering markets in transition and whether this process reflects in known international theories.. MAIN PROBLEM Do

Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka hur sexåringar uttrycker tankar och föreställningar om skolstart och skola samt var de säger att de har lärt sig detta. Min

Denna rapport redovisar erfarenheter och lärdomar som alla berörda aktörer – kommuner, myndigheter och departement – kan ta fasta på i det fortsatta arbetet för att stärka

Målet för kommunen i framtiden bör därför vara att barn och unga ska få möjlighet att vara delaktiga och komma till tals i ett tidigt skede och att deras behov och åsikter

Förutom dessa krav finns det många andra skäl för att barn och unga ska vara delaktiga och att deras möjligheter till inflytande ökar2. Boverkets rapport Unga är

Vi ordnade även en liten utställning i skolans bibliotek för de andra barnen på skolan som inte varit med i projektet så att de också skulle få en chans att tycka till

Sverige skall sträva efter att som första nation bli ett informationssamhälle för alla (prop. Medborgare och företag ställer allt högre krav på den statliga

Även om många mer eller mindre har det naturligt när de sjunger tror jag det är viktigt att uppmärksamma och träna detta med körsångarna, inte minst med de manliga sångarna

[r]

Grunden för denna frågeställning är de olika aspekter av innehåll i texter, som granskats i de två första frågeställningarna, med andra ord innehållslig gestaltning i makro-

Det kan även handla om att bedöma en inlämnad uppgift eller kunskaper om ett ämne (Knauf, 2016, s. Återkopplingen ska bidra till att den lärande når mål som personen kanske

Precis som i tidigare forskning (Antonovsky, 1987/2005; Hagberg, 2002; Wilhelmsson et al., 2005) menar intervjupersonerna att möjligheten att uträtta något, att behålla sin

“Att arbeta med digitala läromedel och verktyg kräver att jag som lärare behöver ha tänkt till hur jag vill att eleverna ska hantera materialet, de digitala läromedlen, och hur

Efter en inledning där Svenja Liesau och Jerry Hoffmann presenterar sig för publiken som Iggy Lond Malmborg och Johannes Maria Schmit, följer en föreställning bestående

Bestämmelserna delas in efter vilket område de syftar till att styra och hur (till exempel allmän platsmark eller kvartersmark), såsom bostäder, handel, park eller industri

Det fanns också många exempel på behov som inte hade tillgodosetts, och det kunde gälla olika områden i livet som barnomsorg (stödperson och/ eller resursdagis) bostad,

Läroplan GY2011 med kursplaner för bildämnet på gymnasiet och Lgr 11 med kursplaner för bild och form på högstadiet, visar tydliga riktlinjer för innehåll och bedömning som

– Att det blir så likt tror jag beror dels på att for- maten är lika, men också att vi på något sätt är sko- lade i samma skola allihop, säger Margaretha Er- iksson som är