Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55.

Full text

(1)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-06-07

Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby.

Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55.

Beslutare Micael Glennfalk (m), ordförande

PerAke Svensson (c)

Ingela Nilsson N achtweij (c) Göran Gustafsson (kd) Lis-Astrid Andersson (s) Helen Nilsson (s)

Kjell Jonason (v) Magnus Gustafsson (m) Eva Berglund (s)

Börje Forss (fp)

§ 331 KL 11:00-12:10

§ 325-329, 331 KL 13:30-15:00 KL 11:00-12:10

Sidnr

1(1)

Närvarande, ej beslutande ersättare Börje Forss (fp)

Emma Thoren (mp) KL 11:00-12:10, 13:15-16:00

Övriga deltagare

Protokolljusterare

Justeringens plats tid

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

Ekonomichef Staffan Leijon

Budgetsekreterare Anne-Marie Gustafsson Kommunchef Carolina Leijonram

Kommunsekreterare Ewa Gunnarsson

Lis-Astrid Andersson

Vimmerby den 14 juni 2011

Lis-Astrid Andersson

ANSLAGSBEVIS

(justeringen hartillkämlagivits genom anslag) Organ

Sammanträdesdatulll

Datum för anslagsuppsättning

Protokollets förvaringsplats

Underskrift

Kommunstyrelsen 2011-06-07 2011-06-15 Kanslienheten

Datum för anslagsnedtagning

Paragrafer 325-331

2011-07-06

(2)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sall1ll1antr!\desdatull1

Kommunstyrelsen 2011-06-07

KS § 325

Val av protokolljusterare

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Lis-Astrid Andersson (s) att tillsammans med ord- förande Micael Glennfalk (m) justera dagens protokoll.

1(1)

(3)

-§"t~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-06-07

KS § 326

Dm 59/2010

Dm 14/2011 Kod 041

Medfinansiering av Projekt FAS (fokus på arbete och studier) åtgärder mot ungdomsarbetslöshet - begäran om tilläggsanslag 2011 och utökad budgetram 2012

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

1. barn- och utbildningsnämnden beviljas tilläggsanslag i budget 2011 med 850 000 kronor

2. finansiering av tilläggsanslag sker genom likvida medel eget kapital.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämndens begäran om utökad ram för budgetåret 2012 med 850 000 kronor hänskjuts till budget- beredningen 2011-06-13.

Sammanfattning

Inom Vägledningscentrum (Vimmerby lärcenter) bedrivs sedan 2010 ett EU- projekt, F AS, (fokus på arbete och studier) med fokus på åtgärder mot ung- domsarbetslöshet. Beslutet om den utvidgade verksamheten fattades vid kommunfullmäktige i december 2009 (KF § 12 Dm 392/2009). Ett anslag på 850 000 kronor beviljades för 2010, med direktiv om anställning av pro- jektledare och studie- och yrkesvägledare.

Under våren 2010 skrevs en ansökan till ESF. Medel beviljades och projekt- tiden omfattar perioden maj 2010 till och med oktober 2012. Summan av de beviljade medlen från ESF uppgår till 2,3 miljoner kronor med krav på med- finansiering från Vimmerby kommun med 3,5 miljoner. Inga politiska beslut finns kring projektets medfinansiering för åren 2011 och 2012.

Vimmerby Lärcenter överfördes 2011-01-01 från kommunstyrelsen till barn- och ungdomsnämnden, numera barn- och utbildningsnämnden. Inga budget- justeringar genomfördes i samband med överföringen och resultatöverfö- ringsfonden överfördes inte. Vid överförandet framgick det inte på något vis

1(2)

(4)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-06-07

att F AS- delen av Vimmerby Lärcenters verksamhet salmade en del av sin finansiering. Däremot var det klart och tydligt att det inte fördes med några extra medel för eventuellt anordnande av samhällsorientering och "starta eget"-kurser. Det har barn- och utbildningsnämnden varit fullt medveten om, och också beaktat i den ordinarie budgetprocessen inför budget 2012.

Inför tertialrapporten per 30 april 2011 upptäcks att finansieringen av det ti- digare (december 2009) beslutade uppdraget att utöka vägledningscentrums verksamhet till att även omfatta "åtgärder mot ungdomsarbetslöshet" inte finns med i budget för 2011. En del av kommunens medfinansiering,

850000 la för år 2011, finns inte budgeterat, trots skrivningen i ansökan till ESF. Det gäller även medfinansieringen för 2012.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde BUN § 79, 2011-05-25, att tillskriva kommunstyrelsen om önskat tilläggsanslag i bud- get 2011 med 850 000 kronor och utökad ram för budgetåret 2012 med 850000 kronor.

Vid dagens sammanträde föreligger barn- och utbildningsnämndens beslut.

Ekonomichef Staffan Leijon och budgetselaeterare Anne-Marie Gustafsson deltar.

Ärendet diskuteras.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens beslut BUN

§

79, 2011-05-25.

Kommunstyrelsens förslag expedieras till:

Kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen

2(2)

(5)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdåum

Kommunstyrelsen 2011-06-07

KS § 327 Dm 5912010 Kod 041

VTT -avtalet - begäran om tilläggsanslag 2011 och utökad budgetram 2012

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

1. teknik- och servicenämnden beviljas tilläggsanslag med 500 000 kronor för ål' 2011

2.

finansiering sker genom likvida medel, eget kapital

3. teknik- och servicenämnden får för år 2012 avsätta begärd summa inom egen budgetram.

Sammanfattning

Fastighetsavdelningen har från och med 2011-05-01 tagit över förvaltningen av VTT-avtalet från Vimmerby Industrifastigheter AB. Vimmerby kommun hyr samtliga industrilokaler, ca 8 500 kvm, på fastigheten Typografen 1 och 2 av Vimmerby Tidning. Vimmerby kommun hyr i sin tur ut till Vimmerby Tidning och tre andra företag. Av de cirka 8 500 kvm är 1 565 kvm outhyr- da, vilket medför ett underskott på hyresintäkterna.

För att kunna hyra ut de tomma lokalerna krävs en avgränsning mot övriga hyresgäster. Avgränsningen böl' genomföras snarast.

Teknik- och servicenämnden beslutade att hos kommunstyrelsen begära till- skottsmedel för 2011 med 500 tkr samt en ramökning föl' 2012 på 600 tkr för att klara underskott och kända anpassningskostnader för fastigheten Ty- pografen 1 och 2.

Vid dagens sammanträde föreligger teknik- och servicenämndens begäran.

Ekonomichef Staffan Leijon och budgetsekreterare Anne-Marie Gustafsson deltar.

Ärendet diskuteras.

1(2)

(6)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammantrlldesdaum

Kommunstyrelsen 2011-06-07

Kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktige ska bevilja teknik- och ser- vicenämnden tilläggsanslag med 500 000 honor för år 2011. För år 2012 anser kommunstyrelsen att teknik- och servicenämnden får avsätta begärd summa inom egen budgetram.

Beslutsunderlag

Teknik- och servicenämndens beslut TSN § 97,2011-05-19.

Kommunstyrelsens förslag expedieras till:

Kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen

2(2)

(7)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-06-07

KS § 328 Dm 1412011 Kod 041 Begäran om rivning av fastigheten Netzholm

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rivningen av fastigheten Netzholm och överlämnar ärendet till teknik- och servicenämnden för fortsatt hanter- mg.

Sammanfattning

Vid teknik- och servicenämndens sammanträde TSN § 95,2011-05-19, dis- kuterades förvaltningens investeringsprojekt. I samband med detta togs frå- gan om rivning av fastigheten Netzholm upp. Nämnden beslutade att hos kommunstyrelsen framställa om att få riva fastigheten Netzholm i enlighet med förslag i budget 2012.

Enligt fastighets chef Bo Lennstam finns flera skäl till rivning av Netzholm.

Fastighetsavdelningens mål är att fastigheter som inte nyttjas av kommunen ska säljas eller rivas för att undvika onödiga driftskostnader. När det gäller Netzholm skulle kommunen behöva göra en omfattande och därmed kost- sam renovering för att fastigheten ska kunna nyttj as eller hyras ut. Det finns i dagsläget heller inget behov av att nyttja fastigheten för kommunal verk- samhet. Försäljning av fastigheten är inte möjlig på grund av att kommunen har ett utjämningsmagasin för dagvatten som ligger i anslutning till fastighe- ten.

Vid dagens sammanträde föreligger nämndens beslut.

Kommunstyrelsen har inget att invända mot rivningen av Netzholm och överlämnar ärendet till teknik- och servicenämnden för fortsatt hantering.

Beslutsunderlag

Teknik- och servicenämndens beslut TSN § 95,2011-05-19.

Skrivelse av fastighetschef Bo Lennstam (ID 2011.1902).

1(2)

(8)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sal11l11anträdesdatul11 2(2)

Kommunstyrelsen 2011-06-07

Kommunstyrelsens beslut expedieras till:

Teknik- och servicenämnden Fastighetschef Bo Lennstam

(9)

_;F;~c VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammantrildesdatum

2011-06-07

KS

§

329 Dm 23/2011 Kod 841

Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde KF

§

108,2010-06-21, att ge Vimmerby Turism och Näringsliv AB i uppdrag att påbörja ett desti- nationsutvecklingsprojekt.

Destinationsutveckling är en utvecklingsprocess för att stärka Vimmerby s (kommunens, företagens och besöksnäringens) attraktions- och konkurrens- kraft. För att detta skall lyckas laävs en laaftsamling mot en gemensam målbild, det vill säga en gemensam bild av vart vi vill och hur vi tar oss dit.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet KS § 65,2011-01-25, att ge VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turism- strategi i destinationsarbetet.

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 for Vimmerby kommun.

Strategin har tagits fram genom ett samarbete mellan styrgrupp, strategi- grupp och olika referensgrupper. Processledare i arbetet har varit konsult Johan Graffman, Graffman AB.

Ärendet diskuteras.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till den föreliggande turismstrategin.

1(2)

(10)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-06-07

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut KF

§

108,2010-06-21.

Kommunstyrelsens beslut KS

§

65,2011-01-25.

F örs lag till Turismstrategi 2011 (ID 2011.1816).

Bakgrund till Turismstrategi 2011 (ID 2011.1817).

Kommunstyrelsens förslag expedieras till:

Kommunfullmäktige

2(2)

(11)

· .. ~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-06-07

KS § 330 Dm 87/2011 Kod 840

Turismverksamhet år 2012 och framåt - förslag till organisation

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet leder inte till något beslut vid detta sammanträde.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde KF § 37,2011-02-28, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur turismverksamheten ska utövas i Vimmerby kommun från ål' 2012 och framåt.

Under 2011 är Vimmerby Turism och Näringsliv AB (VTN) ansvarig för turismverksamheten i kommunen. Avtalet mellan Vimmerby kommun och VTN upphör att gälla 2011-12-31.

Vid kommunstyrelsens sammanträde KS § 206,2011-04-05, beslutades att remittera frågan om turismverksamheten till partigrupperna och att ärendet därefter skulle tas upp vid budgetberedningen.

Vid dagens sammanträde föreligger dels en skiss över en tänkbar turism!

destinationsorganisation, dels en skiss över en tänkbar utformning av områ- det på och kring Näs. Båda förslagen kommer från moderaterna. Micael Glennfalk (m) redogör föl' skisserna.

En ide som finns är att en framtida turismorganisation kan drivas i form av en ekonomisk förening där fokus läggs på samverkan mellan olika delar i organisationen. Placeringen av turistbyrån, som i dag ligger i Rådhuset vid torget, föreslås flyttas till Näs. Det föreslås att man kan ta ut en entreavgift för Astrid Lindgrens Trädgård vid Näs.

Ärendet diskuteras.

Ledamöterna ställer sig positiva till förslaget till organisation men är mer tveksamma till en flytt av turistbyrån i nuläget. Inget beslut fattas vid dagens sammanträde; ärendet tas upp vid kommande kommunstyrelsesammanträde.

1(2)

(12)

"'-~~~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantradesdatum

Kommunstyrelsen 2011-06-07

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut KS

§

206, 2011-04-05.

Remissvar från Kristdemokraterna (ID 2011.1632).

Skiss/utkast över organisationsförslag (ID 2011.1838).

Skiss/utkast över Kulturkvmieret Astrid Lindgrens Näs (ID 2011.1839).

2(2)

(13)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-06-07

KS § 331 Dm 14/2011 Kod 041

Budget 2012 för Vimmerby kommun - budgetberedning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återuppta diskussionerna om budget 2012 för Vimmerby kommun vid sammanträde 2011-06-13.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde diskuterar kommunstyrelsen, i egenskap av bud- getberedning, budget 2012 för Vimmerby kommun.

Ekonomichef Staffan Leijon och budgetsekreterare Anne-Marie Gustafsson deltar.

Diskussionerna kommer att återupptas vid sammanträde 2011-06-13.

1(1)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :