Kommunkontoret kl Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

20  Download (0)

Full text

(1)

Utdragsbestyrkande

Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Rolf Lundberg, kommundirektör

Christer Thomasson, teknisk chef (§ 444)

Utses att justera

Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer

444-462

Rolf Lundberg

Ordförande

Arnold Andréasson

Justerande

Lars Svensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2006-12-20

Datum för anslags uppsättande 2006-12-22 Datum för anslags nedtagande 2007-01-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift

Cecilia Håkansson

(2)

Utdragsbestyrkande

Byggnation på Norregårdsområdet Dnr 2006.424

Köparna av del av fastigheten Perstorp 22:24, benämnd lott B, har ansökt om bygglov i syfte att omgående påbörja gjutning av

bottenplatta före vintern.

Det har kommit till arbetsutskottets kännedom att stadsarkitekten meddelat att bygglov ej kan beviljas bl a på grund av att uppmätta höjder saknas.

Arbetsutskottet beslutade 2006-11-22 att uppmana plan- och miljökontoret att ofördröjligen tillse att denna brist undanröjs så att bygglov kan meddelas och byggnationen därmed inte fördröjs.

Plan- och miljökontoret beslutade 2006-12-12 att ärendet får vila i avvaktan på geologisk och hydrogeologisk

undersökning med grundläggningsrekommendation.

Arbetsutskottet beslutar,

att uppta ärendet till förnyad behandling vid ett kommande sammanträde.

(3)

Utdragsbestyrkande

Stadsarkitektrekryteringen Dnr 2006.210

Kommundirektören redovisar muntligen utgången av MBL- förhandlingen angående förslaget att anställa Lena Thore som stadsarkitekt.

Kommundirektören redovisar utgången av den genomförda MBL-förhandlingen genom att förete justerat protokoll med därtill fogat särskilt yttrande från de två fackliga

organisationerna.

Arbetsutskottet beslutar,

att förordna Lena Thore som stadsarkitekt fr. o. m.

2007-01-01.

(4)

Utdragsbestyrkande

Ev övertagande av tennishallen Dnr 2006.357

Tennisklubbens ordförande har inkommit med en skrivelse varav framgår att klubben är beredd att överlåta hallen till kommunen utan vederlag då klubben har allt svårare att klara av

energikostnaderna. Som motprestation önskar klubben i så fall att få disponera hallen ett antal timmar per vecka för ungdomsträning och för de medlemmar som har fasta tider i hallen varje vecka.

Arbetsutskottet beslutade 2006-10-16,

att uppdra till tekniska kontoret att undersöka vad som behöver göras med fastigheten och kostnaden för dessa åtgärder samt att redovisa de därav följande

driftskostnaderna.

Tekniska kontoret har nu gjort en besiktning av nuvarande status på byggnaden samt gjort en investerings- och driftkalkyl för ett övertagande. Om kommunen skall överta byggnaden och driva den på ett energieffektivt sätt krävs en investering på motsvarande ca 700 000:- exkl moms.

Driftskostnaden beräknas därefter till ca 255 000:-/år exkl moms, se bilaga.

Arbetsutskottet beslutar,

att behandla ärendet i samband med framtagandet av ramar för år 2008.

Delgivning Ekonomichef Teknisk chef

(5)

Utdragsbestyrkande

Köp av kommunal mark i Norregårdsområdet Dnr 2006.478

En spekulant har hört av sig och anmält intresse av att köpa två bitar mark, nr 1 och nr 3 på bifogad karta.

Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra till kommundirektören att tillse att det görs en värdering av aktuell mark genom opartisk värderingsman.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar,

att föreslå fullmäktige att sälja aktuell mark till den vid värderingen fastställda köpeskillingen.

(6)

Utdragsbestyrkande

Intresse av att förvärva byggrätter alt översiktplanerad mark Dnr 2006.468

Ett företag har hört av sig och är intresserade av att få veta vilka möjligheter som finns i Perstorps kommun att förvärva byggrätter alternativt översiktsplanerad mark för byggnation av särskilda boenden för äldre. Företaget bygger för egen förvaltning alternativt blockuthyrning till intressenter.

Arbetsutskottet beslutar,

att inbjuda företrädare för bolaget till en diskussion vid ett kommande sammanträde.

Delgivning Krebo AB

(7)

Utdragsbestyrkande

Tomtköp Ö Ängsvägen Dnr 2006.379

Ett av de byggföretag som tecknat köpekontrakt på tomter i området har anhållit om att få köpa ytterligare en tomt.

Arbetsutskottet beslutar,

att medge försäljning av ytterligare en tomt till den aktuella köparen.

Delgivning Åsbohus

(8)

Utdragsbestyrkande

Uppvaktning landshövding Dnr 2006.482

Landshövdingen fyller 60 år och inbjuder till uppvaktning den 25 januari. Uppvaktningen sker enligt önskemål bl.a. genom bidrag till Malmö stadsmission. Från Örkelljunga kommun har inkommit en förfrågan om samordning av storleken på bidrag.

Arbetsutskottet beslutar,

att inte genomföra någon uppvaktning.

(9)

Utdragsbestyrkande

Ansökan om tillstånd, Celanese Emulsions Norden AB Dnr 2006.303

Ovan nämnda företag har ansökt om att årligen tillverka 100 000 ton plastdispersioner vid bolagets anläggning i Perstorp.

Miljödomstolen avser att avgöra målet utan huvudförhandling och ger Perstorps kommun tillfälle att inkomma med slutliga

synpunkter på ansökan. Yttrandet ska vara inne senast 31 januari 2007.

Arbetsutskottet beslutar,

att hemställa att Plan- och miljönämnden yttrar sig för kommunens räkning.

Delgivning

Plan- och miljönämnden

(10)

Utdragsbestyrkande

Undersökning om trygghet och säkerhet i vardagsmiljön Dnr 2006.469

Räddningsverket kommer att skicka ut en enkät som nationellt omfattar 12 000 personer. Frågorna i enkäten handlar om hur människor ser på säkerhet och trygghet i sin vardagsmiljö. SCB har anlitats för det praktiska genomförandet av undersökningen som påbörjas i mitten av januari och pågår i ca två månader.

Räddningsverket erbjuder kommunerna att använda samma enkätformulär och delta i undersökningen med ett tilläggsurval för sin kommun. Kostnaden för ett tilläggsurval om 600 personer i en kommun är 22 000 kr exkl moms. Räddningsverket svarar för bearbetning av data och deltagande kommuner får tillgång till enkätsvaren i form av färdigberäknade tabeller.

Arbetsutskottet beslutar,

att inte delta i undersökningen.

(11)

Utdragsbestyrkande

Förslag till ny avfallsplan Dnr 2006.429

Förslag har inkommit från Nårab till ny avfallsplan, se bilaga.

Planen har reviderats i sådan omfattning att utställning är nödvändig.

Arbetsutskottet beslutar,

att låta genomföra en utställning av förslaget till ny plan.

(12)

Utdragsbestyrkande

Taxa för räddningstjänsten 2007 Dnr 2006.479

Skrivelse har inkommit från räddningschefen Anders Nählstedt enligt följande:

Kommunfullmäktige har tidigare antagit taxa för tillsyn

(grundbelopp) och taxa för onödigt utlöst automatiskt brandlarm.

Räddningsnämnden har medgivits rätt, att inom ramen för normala kostnadsökningar besluta om ändringar i taxan.

Räddningsnämnden föreslås besluta

att taxan för tillsyn (grundbelopp) skall vara 585 kr, samt

att taxan för onödigt automatiskt brandlarm ändras till 3 800 kr per tillfälle.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Räddningsnämnden beslutar,

att fastställa förslaget till höjning av taxan enligt ovan.

(13)

Utdragsbestyrkande

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Hasselfors Garden AB Dnr 2006.480

Ovan nämnda företag har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Länsstyrelsen anhåller nu om besked huruvida ansökningshandlingarna behöver kompletteras av sökanden.

Begäran om komplettering bör inges senast 2007-01-09.

Arbetsutskottet beslutar,

att hemställa att Plan- och miljönämnden avger yttrande för kommunens räkning.

Delgivning

Plan- och miljönämnden

(14)

Utdragsbestyrkande

Ev disponering av lokaler Dnr 2006.481

Kommunen har blivit erbjuden att disponera de f.d.

tandläkarlokalerna. Lokalerna kan övertas i befintligt skick mot en förlängning av hyresavtalet i tre år på oförändrade villkor.

Arbetsutskottet beslutar,

att överta lokalerna på de erbjudna villkoren.

Delgivning

Fastighetsingenjör

(15)

Utdragsbestyrkande

Förköpsanmälan Perstorp 21:7 Dnr 2006.477

Avtal har träffats om överlåtelse av aktierna i det bolag, Pauli Park i Perstorp AB, som äger rubricerade fastighet till köparbolaget Sixtus Holding AB.

Köpeskillingen uppgår till 22 495 600 varav 3 788 000 kontant och resterande i form av ”övertagande” av lån i bolaget.

En genomförd rättsutredning har visat att kommunen har goda möjligheter att gå in och förköpa bolaget.

Arbetsutskottet beslutade 2006-12-06,

att inhämta yttrande från Perstorps Bostäder AB rörande konsekvenserna av ett införlivande av hyresfastigheten Perstorp 21:7 i bolagets fastighetsbestånd.

Arbetsutskottet beslutar,

att kalla ordförande, vice ordförande och vd i Perstorps

Bostäder AB till diskussioner i ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2007-01-10, kl 13.00.

Delgivning

Perstorps Bostäder AB

(16)

Utdragsbestyrkande

Köp av fastighet, Karpen 1 Dnr 2006.483

Ägaren till rubricerade fastighet har erbjudit kommunen att köpa denna. Fastigheten är belägen i ett område där det planerats för ny bebyggelse.

Värdet av fastigheten har fastställts vid en värdering och uppgår till 485 000 kr.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar,

att föreslå fullmäktige besluta att förvärva fastigheten, samt att finansieringen skall ske via en minskning av det egna

kapitalet.

(17)

Utdragsbestyrkande

Finansiering av Ungdomsråd Dnr 2006.414

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med ett beslut i rubricerade ärende - se bilaga.

Arbetsutskottet beslutade 2006-11-22 att undersöka

penningbehovets storlek, samt att återuppta ärendet vid ett senare sammanträde.

Arbetsutskottet beslutar,

att arbetsutskottet inte har någon erinran mot att medel anslås för viktig verksamhet men att kostnaden skall bokföras där den naturligen hör hemma,

att föreslå Barn- och utbildningsnämnden att ianspråkta 5 000 kr ur egen budget för att täcka

kommunstyrelsens tänkta andel av finansieringen under år 2007, samt

att kostnaderna för kommande år skall tas in i Barn- och utbildningsnämndens budget för aktuellt år.

Delgivning Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

(18)

Utdragsbestyrkande

Delegationsbeslut

Förköp:

Söndrahult 3:6

Arbetsutskottet beslutar,

att notera förköpet och att lägga detta till handlingarna.

(19)

Utdragsbestyrkande

Inbjudningar:

1. Länsstyrelsen: Nätverkskonferens för aktörer inom krishanteringsområdet 2007-01-24

2. SKL: Inbjudan till nätverk för politiker för att utveckla medborgardialoger, första mötet 2007-03-01

Arbetsutskottet beslutar,

att behandla dessa vid nästa sammanträde.

(20)

Utdragsbestyrkande

Meddelanden:

1. Länsarbetsnämnden: Förordnande av ledamot till

Arbetsmarknadsnämnden i Klippan/Perstorp/Åstorps kommuner 2. Regionala utvecklingsnämnden: Protokoll 2006-10-19, 2006-11-

16

3. Glesbygdsverket: Sveriges gles- och landsbygder 2006 4. SKL: Rapport, vem planerar för regionen?

5. Regionfullmäktige: Protokoll 2006-11-01

6. Regionfullmäktige: Handlingar till regionfullmäktige 2006-12-11 - 2006-12-12

7. Länsstyrelsen: Rapport, vägval för miljön - hur styr vi rätt?

8. Helsingborgs stad: Idéstudie, järnvägstunnlar i Helsingborg jämte sammanhängande frågor

Arbetsutskottet beslutar,

att notera meddelandena och lägga dessa till handlingarna

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :