Energideklaration. Fastighetsbeteckning. Hasselfors 4:54. gfedcb

Full text

(1)

Byggnaden - Identifikation

Byggnaden - Egenskaper

Energideklaration

Version: 1.4 Dekl.id: 159639

Län

Örebro

Kommun

Laxå

Fastighetsbeteckning

Hasselfors 4:54

Egen beteckning Egna hem

g f e d c b

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Byggnadsid finns ej (experten har kontrollerat)

g f e d c

Adress Postnummer Postort Huvudadress

Porlavägen 3 695 60 Hasselfors n m l k j i

Typkod

220 - Småhusenhet, helårsbostad för en/två familjer

Byggnadskategori

En- och tvåbostadshus

Byggnadens komplexitet Enkel Komplex

n m l k j

i n m l k j

Byggnadstyp

Friliggande

Nybyggnadsår

1976

Atemp (exkl. Avarmgarage) Verksamhet

Fördela enligt nedan:

Procent av Atemp (exkl.

Avarmgarage) Mätt värde

n m l k j

i 146

m2

Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)

100

Övrig verksamhet - ange vad

Summa

100

(2)

Energianvändning

1 Energi för uppvärmning och varmvatten

2 El totalt

3 Värme, kyla och fastighetsel

4 El exklusive hushållsel och verksamhetsel

5 Underlag för energiprestanda

Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)

0803

----

0902

Hur mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange mätt värde om möjligt)?

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m3

Mätt

värde

Fördelat

värde Naturgas 11 000 kWh/1 000 m3 (effektivt värmevärde) Stadsgas 4 600 kWh/1 000 m3

Fjärrvärme (1) kWh

n m l k j n m l k j

Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och fukthalt

Eldningsolja (2) kWh

n m l k j n m l k j

Naturgas, stadsgas (3) kWh

n m l k j n m l k j

Källa: Energimyndigheten

För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av

sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

Ved (4)

16 500

kWh

n m l k j i n m l k j

Flis/pellets/briketter (5) kWh

n m l k j n m l k j

Övrigt biobränsle (6) kWh

n m l k j n m l k j

El (vattenburen) (7) kWh

n m l k j n m l k j

El (direktverkande) (8)

1 000

kWh

n m l k j n m l k j i

Övrig el (ange mätt värde om möjligt)

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

El (luftburen) (9) kWh

n m l k j n m l k j

Mätt

värde

Fördelat värde

Markvärmepump (el) (10) kWh

n m l k j n m l k j

Fastighetsel (15) kWh

n m l k j n m l k j

Värmepump-frånluft (el)

(11) kWh

n m l k j n m l k j

Hushållsel (16)

4 291

kWh

n m l k j n m l k j i

Värmepump-luft/luft (el)

(12) kWh

n m l k j n m l k j

Verksamhetsel (17) kWh

n m l k j n m l k j

Värmepump-luft/

vatten (el) (13) kWh

n m l k j n m l k j

Komfortkyla (18) kWh

n m l k j n m l k j

Summa 1-13 1 (Σ1)

17 500

kWh

Summa 7-13,15-18 2 (Σ2)

5 291

kWh Varav energi till

varmvattenberedning

2 237

kWh

n m l k j n m l k j i

Summa 1-15,18 3 (Σ3)

17 500

kWh

Fjärrkyla (14) kWh

n m l k j n m l k j

Summa 7-13,15,18 4 (Σ4)

1 000

kWh

Finns solvärme? Ja Nej

Om ja, ange total solfångararea m2

n m l k

j n m l k j i

Ort (graddagar) Normalårskorrigerat värde (graddagar)

Ort (Energi-Index) Normalårskorrigerat värde (Energi-Index) 5

Laxå 18 602

kWh

Laxå 18 230

kWh

Energiprestanda …varav el Referensvärde 1

(enligt nybyggnadskrav)

Referensvärde 2 (statistiskt intervall)

kWh/m2,år

125 7

kWh/m2,år

110

kWh/m2,år

139

-

169

kWh/m2,år

(3)

Uppgifter om ventilationskontroll

6 Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Uppgifter om radon

Utförda energieffektiviseringsåtgärder

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Finns det krav på ventilationskontroll i byggnaden?

n m l k j

Ja

n m l k j i

Nej Typ av ventilationssystem

g

FTX

f e d

c g f e d c

FT

g f e d c

F med återvinning

g f e d c

F

g f e d c b

Självdrag

Är ventilationskontrollen godkänd?

n m l k j i

Ja

n m l k j

Nej

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW?

n m l k j

Ja

n m l k j i

Nej Nominell kyleffekt enligt standard

SS-EN 14 511-2:2007

Byggnadens nuvarande kyleffektbehov Area som är luftkonditionerad

kW kW m2

Är radonhalten mätt?

n m l k j

Ja

n m l k j i

Nej

Radonhalt Typ av mätning Datum för radonmätning

Bq/m3

(4)

Övrigt

Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Expert

Har byggnaden deklarerats tidigare?

Har experten besiktigat byggnaden?

Detaljinformation går att finna hos

Ja Nej

n m l k

j n m l k j i n m l k j i

Ja

n m l k j

Nej

Byggnadsägare

Ackrediterat företag

Projektengagemang Energi & Klimatanalys i Stockholm ...

Organisationsnummer

556716-4602

Ackrediteringsnummer

7214:01

Förnamn

Per

Efternamn

Levin

E-postadress

per.levin@projektengagemang.se

Förnamn

Robert

Efternamn

Astrologo

Datum för godkännande

2009-05-14

E-postadress

robert.astrologo@projektengagemang.se

(5)

Saker att tänka på …

att informera köpare om energideklarationen

När du som villaägare har gjort din energideklaration ska du kunna visa den för intresserade köpare vid försäljningstillfället.

Köparen kan då få ta del av de eventuella åtgärdsförslag som presenterats. Det är frivilligt att utföra åtgärderna, men genom att göra det kan man förbättra husets driftekonomi, kanske få en bättre inomhusmiljö samtidigt som byggnadens miljöbelastning minskar.

att åtgärderna utförs på lämpligt sätt

Ju fler åtgärder som görs, desto bättre kan husets energiprestanda bli. Men, det är viktigt att tänka på att åtgärderna man gör för att minska energianvändningen inte försämrar inomhusmiljön eller påverkar andra viktiga egenskaper i huset.

att deklarera så ofta du vill

Energideklarationen gäller i 10 år. Det går bra att göra energideklaration oftare, till exempel

då man utfört åtgärder som minskar byggnadens energianvändning.

(6)

Dekl.id:159639

Husets energianvändning

Energideklaration för Porlavägen 3 , Hasselfors.

Detta hus använder 125 kWh/m² och år, varav el 7 kWh/m².

Liknande hus 139–169 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontroll behövs ej.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration Energideklaration utförd 2009-05-14 av:

Robert Astrologo, Projektengagemang Energi & Klimatanalys i Stockholm AB

Liten

Stor

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :