Rörelseresultatet under det tredje kvartalet ökade till 13 MSEK (4). Resultatet efter skatt för perioden april

Full text

(1)

Delårsrapport 1 april – 31 december 2005 (9 mån)

Lagercrantz Group

• Nettoomsättningen för perioden april – 3 december 2005 (9 mån) ökade till

 77 MSEK ( 57). Under det tredje kvartalet, oktober – 3 december 2005, ökade omsättningen till 405 MSEK (387).

• Rörelseresultatet under niomåna- dersperioden ökade till 42 MSEK (4).

Rörelseresultatet under det tredje kvartalet ökade till 3 MSEK (4).

• Resultatet efter skatt för perioden april – december ökade till 29 MSEK (-), varav under det tredje kvartalet 0 MSEK (3).

• Resultatet per aktie under april – decem- ber ökade till ,2 SEK (-0,04).

• Avkastningen på eget kapital uppgick till 9,4 % (,3 %) och solidite-

ten till 48 % (5 %).

• Under november återköptes 400 000 aktier av serie B.

• Jörgen Wigh ny koncernchef

sedan den februari 2006.

(2)

Aktuell rapportperiod

 april–3

december 2005

NettoomsättNiNG och resuLtat

Lagercrantzkoncernens nettoomsättning för de första nio månaderna 2005/06 (1 april – 31 december 2005) ökade till 1 177 MSEK (1 157).

Under tredje kvartalet, 1 oktober – 31 december 2005, uppgick nettoomsättningen till 405 MSEK (387).

Rörelseresultatet under april - december 2005/06 ökade till 42 MSEK (4), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 3,6 % (0,3).

Under det tredje kvartalet ökade rörelseresultatet till 13 MSEK (4).

En resultatförbättring sågs fortsatt i division Electronics jämfört med föregående år tack vare genomförda förbättringar avseende produkt- mix och kostnadsneddragningar samt effektivisering av verksamhe- terna. Bolagen inom divisionen fortsätter arbetet med att bygga upp ledande positioner inom ett antal nischer för att höja lönsamheten, bland annat genom ytterligare förbättringar av sortimentssamman- sättning. Rörelseresultat för division Production Services minskade till följd av lägre omsättning. Affärsområdena inom koncernen ökade samtliga sin omsättning och sina rörelseresultat.

De under kvartal fyra föregående år genomförda kostnads- reduktionerna bedöms sänka koncernens kostnadsnivå med mer än 10 MSEK årligen. Effekten av kostnadsreduktionerna uppgick till knappt 10 MSEK under niomånadersperioden till och med decem- ber, varav 3 MSEK under tredje kvartalet.

Resultatet efter finansnetto för perioden uppgick till 41 MSEK (-1). Förändrade valutakurser påverkade koncernens resultat med cirka 1 MSEK.

Beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier under perio- den april – december ökade resultatet per aktie till 1,21 SEK (-0,04).

Orderingången för koncernen ökade för niomånadersperioden jäm-

fört med motsvarande period föregående år. Under det tredje kvarta- let var orderingången klart högre än för motsvarande period föregå- ende år.

LöNsamhet, FiNaNsieLL stäLLNiNG & iNvesteriNGar Avkastningen på sysselsatt kapital för den senaste 12-månadersperio- den var 10,0 % att jämföra med 1,3 % för räkenskapsåret 2004/05.

Motsvarande siffror för avkastning på eget kapital var 9,4 % respek- tive 1,3%.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 62 MSEK för niomånadersperioden 2005/06 jämfört med 13 MSEK för jäm- förelseperioden. Förbättringen förklaras av det förbättrade resultatet och det minskade rörelsekapitalet. Investeringar i anläggningstill- gångar under perioden uppgick till 13 MSEK (5). Investeringar i dotterbolag uppgick till 28 MSEK (15). Under november återköp- tes 400 000 aktier av serie B vilket påverkade kassaflödet med cirka 10 MSEK. Lagercrantz Groups innehav av egna aktier uppgår efter dessa förvärv till 736 423 aktier av serie B. Totalt antal aktier uppgår till 24 414 232.

Koncernen uppvisade en finansiell nettoskuld vid periodens slut om 9 MSEK, att jämföra med en nettofordran om 5 MSEK vid räkenskapsårets ingång.

Eget kapital per aktie uppgick till 16,30 SEK, att jämföra med 15,50 SEK vid räkenskapsårets ingång. Soliditeten uppgick vid perio- dens slut till 48 % jämfört med 51% vid räkenskapsårets ingång.

Omsättning per produktkategori 2005/06, 9 mån

1. Specialprodukter och system, 67%

2. Standardkomponenter, 13%

3. Egen produktion, 18%

4. Service och consulting, 2%

2. 1.

3.

4. Omsättning per land

2005/06, 9 mån 1. Sverige, 35%

2. Danmark, 31%

3. Norge, 13%

4. Finland, 10%

5. Tyskland, 5%

6. Övriga, 6%

1.

2.

3.

4.

5.

För niomånadersperioden uppvisade divisionen en minskad omsättning jämfört med föregående år. Detta beror på den föränd- ring av produktmix som pågår inom divisionen där fokus fortsatt ligger på produkter och nischer där bolagen inom divisionen kan inta en marknadsledande ställning. Samtidigt sker en utfasning av produkter med sämre marginaler, framför allt inom kategorin stan-

9 mån 9 mån 2 mån

MSEK 2005/06 2004/05 2004/05

Nettoomsättning 628 658 853

Rörelseresultat 4 - -36

Rörelsemarginal 2,2 % neg neg

Divisioner/

Affärsområden

Omsättning per division/affärs- område 2005/06, 9 mån 1. Electronics, 54 % 2. Production Services, 14 % 3. Digital Bildöverföring, 7 % 4. HeathComm, 6 % 5. Communication, 4 % 6. Programvara, 15 % 1.

2.

3.

4.

5.

6.

eLectroNics

6.

Nettoomsättningen för perioden 1 april – 31 december 2005 upp- gick till 628 MSEK (658), varav under det tredje kvartalet 214

Rörelseresultat per division/

affärsområde 2005/06, 9 mån 1. Electronics, 32 % 2. Production Services, 25 % 3. Digital Bildöverföring, 14 % 4. HeathComm, 2 % 5. Communication, 2 % 6. Programvara, 25 % 1.

2.

3.

5.4.

6.

(3)

Resultatet i divisionen är väsentligen bättre än föregående år. Detta har åstadkommits tack vare kostnadsneddragningarna under föregående år samt genom den pågående effektiviseringen av verksamheten och för- ändringen av produktmix med högre marginaler som följd.

Arbetet inom divisionen är inriktat på att skapa lönsamhet och för- utsättningar för långsiktig tillväxt. Detta skall åstadkommas genom en hög grad av decentralisering där bolagen i divisionen ges ett stort ansvar att bygga en lönsam och marknadsledande position på sin lokala mark- nad. Arbetet med att se över produktmixen, med bland annat en högre andel sammansatta produkter och en högre grad av lösningsförsäljning intensifieras nu med den tydliga ambitionen att förbättra marginalerna i kombination med ökad omsättning.

Den positiva trenden i orderingång fortsatte under perioden. Under tredje kvartalet ökade orderingången jämfört med föregående år och även i jämförelse med tidigare kvartal under innevarande räkenskapsår. Fram- för allt ses en positiv utveckling i Norden, Polen och UK inom områdena trådlös industriell kommunikation och inbyggda system.

ProDuctioN services

9 mån 9 mån 2 mån

MSEK 2005/06 2004/05 2004/05

Nettoomsättning 69 54 205

Rörelseresultat  5

Rörelsemarginal 6,5 % 7, % 7,3 %

Nettoomsättningen för perioden april – december 2005 ökade till 169 MSEK (154). Rörelseresultatet uppgick till 11 MSEK (11) och rörelsemar- ginalen minskade något till 6,5 %. För det tredje kvartalet minskade net- toomsättningen till 51 MSEK (58) och rörelseresultatet till 2 MSEK (5).

Orderingången för perioden april – december 2005 var i nivå med föregående år. För resterande del av året förväntas en omsättning i nivå med det senaste kvartalet och en fortsatt god lönsamhet.

aFFärsområDe DiGitaL BiLDöverFöriNG

9 mån 9 mån 2 mån

MSEK 2005/06 2004/05 2004/05

Nettoomsättning 85 65 95

Rörelseresultat 6 2

Rörelsemarginal 7, % ,5 % 2, %

Nettoomsättningen för niomånadersperioden till och med december 2005 ökade till 85 MSEK (65). Under kvartal tre uppgick omsättningen till 31 MSEK (28). Rörelseresultatet uppgick till 6 MSEK (1), motsvaran- de en rörelsemarginal om 7,1 % (1,5 %). Rörelseresultat under det tredje kvartalet ökade till 2 MSEK (0).

Affärsområdets båda verksamheter inom videokonferens och kame- rabaserade övervakningssystem ökade i omsättning och resultat jämfört med jämförelseperioden. Inom videokonferens noterades en ökad för- säljning inom system- och tjänsteområdet. Inom övervakningssystem togs en genombrottsaffär inom området kameror för hamnkranar under andra kvartalet vilket har påverkat resultatet positivt för hela niomåna- dersperioden. Området förväntas även för resterande del av året uppvisa en god tillväxt och lönsamhet.

aFFärsområDe heathcomm

9 mån 9 mån 2 mån

MSEK 2005/06 2004/05 2004/05

Nettoomsättning 75 60 74

Rörelseresultat -2 -4

Rörelsemarginal ,3 % neg neg

Nettoomsättningen för perioden april – december 2005 ökade till 75 MSEK (60). Under det tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 28 MSEK (25). Rörelseresultatet uppgick till 1 MSEK (-2), varav under kvartal tre till 1 MSEK (-1).

Nya produkter inom säkerhetsområdet lanserades under perioden vilka stärkte områdets lönsamhet. Fortsatt låga marginaler på några av de större agenturerna innebär dock att resultatet var på en låg nivå. Området kommunikation för fartyg har skördat framgångar under perioden med ett antal lyckade installationer och inom detta område ses även framgent omsättnings- och resultatförbättringar.

aFFärsområDe commuNicatioN

Nettoomsättningen för niomånadersperioden till och med december 2005 ökade till 48 MSEK (44), varav under det tredje kvartalet 17 MSEK (13). Rörelseresultatet uppgick till 1 MSEK (0), motsvarande en rörelse- marginal om 2,1 % (0,0 %). Under kvartal tre uppgick rörelseresultatet till 0 MSEK (-1).

Försäljningen jämfört med föregående år ökade. Framför allt sågs en klar förbättring under det tredje kvartalet. Försäljningsframgångar sågs främst inom bredbandsområdet men även inom IP-telefoniområdet har ett antal förstudier genomförts med lyckat resultat.

För resterande del av året spås en fortsatt omsättnings- och resultat- förbättring jämfört med föregående år.

aFFärsområDe ProGramvara

Nettoomsättningen för perioden april – december 2005 uppgick till 172 MSEK (119) och rörelseresultatet till 11 MSEK (8), motsvarande en rörelsemarginal om 6,4 % (6,7 %). För det tredje kvartalet var omsätt- ningen 64 MSEK (44) och rörelseresultatet 5 MSEK (3).

Försäljningen av CAD-programvara fortsatte att utvecklas positivt under perioden. Ökningen sågs i såväl Danmark som Norge. De investe- ringar i verksamheten som genomfördes under början av året har bidragit till en växande försäljning och högre lönsamhet under det senaste kvarta- let. För resterande del av året ses en fortsatt omsättningsökning.

I jämförelsetalen för föregående år ingår inte de under det året avyttrade bolagen Delphi och Uniweb.

9 mån 9 mån 2 mån

MSEK 2005/06 2004/05 2004/05

Nettoomsättning 48 44 60

Rörelseresultat 0 -5

Rörelsemarginal 2, % 0,0 % neg

9 mån 9mån 2 mån

MSEK 2005/06 2004/05 2004/05

Nettoomsättning 72 9 74

Rörelseresultat 8 4

Rörelsemarginal 6,4 % 6,7 % 8,0 %

(4)

Finansiell utveckling i sammandrag

reDovisNiNGsPriNciPer och kommeNtarer Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapporte- ring, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrå- dets rekommendation RR31 Delårsrapportering för koncerner. De redovisningsprinciper som tillämpas är de som beskrivits i doku- mentet ”Effekter vid övergång till IFRS”. Där framgår bland annat att IFRS tillämpas från och med räkenskapsåret som börjar den 1 april 2005 och att jämförelseuppgifter avseende 2004/05 omräknas med undantag för de principer som gäller för finansiella instrument (IAS 39 Redovisning och värdering av finansiella instrument).

Tidigare år än 2004/05 är inte omräknade i enlighet med IFRS.

Tabellerna nedan är baserade på de IFRS som förväntas gälla den 31 mars 2006.

För information om effekterna av övergången till IFRS på Lager- crantz Groups finansiella rapporter för 2004/05, inklusive öpp- ningsbalansen per 1 april 2004 hänvisas till dokumentet ”Effekter vid övergång till IFRS” som finns på www.lagercrantz.com. Effek- terna av omräkning av resultatet för perioden till och med decem- ber 2004/05 och eget kapital per 31 december 2004 framgår av denna delårsrapport.

I enlighet med reglerna för övergång till IFRS tillämpas IAS 39 Redovisning och värdering av finansiella instrument enbart i de delar av redovisningen som avser 2005/06. Införandet av IAS 39 har inte haft någon påverkan på koncernens resultat eller eget kapi- tal under niomånadersperioden 2005/06.

NettoomsättNiNG

– kvartalsuppgifter 2005/06 2004/05

MSEK Kv 3 Kv 2 Kv Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 

Electronics 24 200 24 95 98 227 233

Production Services 5 59 59 5 58 49 47

AO Digital Bildöverföring 3 27 27 30 28 8 9

AO HeathComm 28 25 22 4 25 5 20

AO Communication 7 5 6 6 3 6 5

AO Programvara 64 59 49 55 44 4 34

Avyttrade enheter* - - - - 2 7 9

Total enl tid div. Communication 40 26 4 5 3 07 07

Moderbolaget/koncernposter - - - - - - -

koNcerNeN totaLt 405 385 387 361 387 383 387

röreLseresuLtat

– kvartalsuppgifter 2005/06 2004/05

MSEK Kv 3 Kv 2 Kv Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 

Electronics 3 3 8 -25 - -8 -2

Production Services 2 4 5 4 5 3 3

AO Digital Bildöverföring 2 3  0 2 -

AO HeathComm 0 0 -2 - - 0

AO Communication 0 0 -5 - 0

AO Programvara 5 4 2 6 3 3 2

Avyttrade enheter* - - - - 0 - 0

Total enl tid div. Communication 8 8 3 0 4 

Moderbolaget/koncernposter 0 - - -8 - 0 -

koNcerNeN totaLt 13 14 15 -29 4 -1 1

(5)

Finansiell utveckling i sammandrag

koNcerNeNs resuLtaträkNiNG

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån Rullande 2 mån Räkenskapsår

MSEK okt-dec 2005/06 okt-dec 2004/05 apr–dec 2005/06 apr–dec 2004/05 jan–dec 2005/06 apr–mar

2004/05

Nettoomsättning 405 387 77 57 538 58

Kostnad för sålda varor -39 -299 -92 -896 - 226 - 20

Bruttoresultat 86 88 256 261 312 317

Försäljningskostnader -48 -59 -4 -79 -92 -230

Administrationskostnader -29 -26 -83 -83 -20 -20

Övriga rörelseintäkter 4 2 6 4 9

Övriga rörelsekostnader 0 - - - - -

röreLseresuLtat 13 4 42 4 13 -25

(varav avskrivningar) (-4) (-3) (-) (-0) (-8) (-9)

Försäljning av dotterföretag 29 29

Finansiella intäkter och liknade resultatposter 0 3 4 2

Finansiella kostnader och liknade resultatposter - -2 -4 -6 -5 -7

resuLtat eFter FiNaNsieLLa Poster 13 2 41 -1 41 -1

Skatter -3 -2 0 -6 6

PerioDeNs resuLtat 10 3 29 -1 35 5

Resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 0 3 29 - 35 5

Minoritetsintresse 0 0 0 0 0 0

Periodens resultat 0 3 29 - 35 5

Resultat per aktie, SEK 0,42 0,2 ,2 -0,04 ,46 0,2

Vägt antal aktier efter återköp (’000) 23 854 24 078 24 003 24 078 24 022 24 078

Antal aktier efter periodens återköp (’000) 23 678 24 078 23 678 24 078 23 678 24 078

koNcerNeNs BaLaNsräkNiNG

MSEK 2005 2 3 2004 2 3 2005 03 3

tiLLGåNGar

Goodwill 38 36 3

Övriga immateriella anläggningstillgångar 24 7 7

Materiella anläggningstillgångar 97 93 92

Finansiella anläggningstillgångar 44 46 42

Varulager 20 206 88

Kortfristiga fordringar 30 329 29

Kassa och bank 76 32 78

summa tiLLGåNGar 799 849 729

eGet kaPitaL och skuLDer

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 385 363 374

Eget kapital hänförligt till minoriteten 0 0 0

Summa eget kapital 385 363 374

Långfristiga skulder 72 76 7

Kortfristiga skulder 342 40 284

summa eGet kaPitaL och skuLDer 799 849 729

Räntebärande tillgångar 76 32 78

Räntebärande skulder 85 67 73

(6)

Finansiell utveckling i sammandrag

koNcerNeNs kassaFLöDesaNaLYs

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån Räkenskapsår

MSEK okt–dec 2005/06 okt–dec 2004/05 apr–dec 2005/06 apr–dec 2004/05 apr–mar 2004/05

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 3 2 4 - -

Justeringar för betald skatt, poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 9 28 8

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

14 21 42 27 7

kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -9 23 -8 20 38

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 25 -0 -8 -34 -9

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 29 6 36 0 0

kassaFLöDe FråN DeN LöPaNDe verksamheteN 59 50 62 13 36

investeringsverksamheten

Investeringar i dotterföretag och andra affärsenheter -2 -0 -28 -5 -5

Avyttringar av dotterföretag och andra affärsenheter - - - - 6

Investeringar i övriga anläggningstillgångar netto -4 -3 -3 -5 -7

kassaFLöDe FråN iNvesteriNGsverksamheteN -6 -13 -41 -20 -6

Finansieringsverksamheten

Utdelning & återköp av egna aktier -0 - -28 -22 -22

Finansieringsverksamheten -29 -2 4 25 -67

kassaFLöDe FråN FiNaNsieriNGsverksamheteN -39 -12 -24 3 -89

PerioDeNs kassaFLöDe 14 25 -3 -4 -59

Likvida medel vid periodens början 6 07 78 38 38

Kursdifferens i likvida medel 0 -2 -

Likvida medel vid periodens slut 76 32 76 32 78

FöräNDriNG av eGet kaPitaL

MSEK apr–dec 2005/06 apr–dec 2004/05

Belopp vid periodens ingång 374 393

Återköp av egna aktier -0 -

Utdelning -8 -22

Periodens omräkningsdifferens 0 -7

Periodens resultat 29 -

Belopp vid periodens utgång 385 363

NYckeLtaL

9 mån 9 mån Räkenskapsår

apr–dec 2005/06 apr–dec 2004/05 2004/05 2003/04 2002/03 200/02

Omsättningsförändring % ,7 -0,3 -3,2 7,2 -26,2 -24,

Rörelsemarginal % 3,6 0,3 -,6 ,7 ,8 4,

Vinstmarginal % 3,5 -0, -0, ,5 , 4,0

Soliditet % 48,2 42,8 5,3 47,3 56,4 53,2

Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 -0,

Räntetäckningsgrad, ggr 6  4 2 5

Netto räntebärande skulder (+) / fordran (-), MSEK 9 35 -5 2 -9 -44

Antal anställda periodens slut 542 569 52 585 573 652

Omsättning utanför Sverige, MSEK 758 720 94 07 936 302

Data per aktie

Antal aktier vid periodens slut efter återköp (‘000) 23 678 24 078 24 078 24 078 25 078 26 94

Vägt antal antal aktier efter återköp (‘000) 24 003 24 078 24 078 24 696 26 56 27 609

Rörelseresultat per aktie, SEK ,75 0,7 -,04 ,09 ,02 2,93

Resultat per aktie, SEK ,2 -0,04 0,2 0,57 0,34 ,96

Kassaflöde per aktie, SEK -0,2 -0,7 -2,45 ,2 -2,03 -0,87

Eget kapital per aktie, SEK 6,30 5,0 5,50 6,70 7,60 8,00

(7)

Övrig information

moDerBoLaGet

Moderbolagets interna nettoomsättning uppgick till 15 MSEK (20) och resultatet efter finansnetto till 3 MSEK (55). I resultatet ingår kursjusteringar på koncernintern utlåning om 0 MSEK (-2). Utdel- ning från dotterföretag uppgick till netto 9 MSEK (60).

Moderbolaget har en beviljad checkkredit om 250 MSEK.

Av denna har 33 MSEK utnyttjats mot 35 MSEK vid ingången av räkenskapsåret. I övrigt finns likvida medel om 0 MSEK mot 0 MSEK vid ingången av räkenskapsåret.

meDarBetare

Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare inom koncernen till 542, vilket kan jämföras med 512 vid periodens ingång. Ökning- en förklaras av förvärvad verksamhet.

aktieFörDeLNiNG och återköP

Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 48,8 MSEK efter genomförande av den på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 beslutade indragningen av 1 500 000 aktier av serie B som Lagercrantz Group tidigare hade återköpt. Fördelningen på aktieslag är följande:

I november 2005 återköptes 400 000 aktier av serie B. Lagercrantz äger efter detta 736 423 aktier av serie B, vilket motsvarar 3,0 pro- cent av antalet aktier och 2,1 procent av röstetalet i Lagercrantz. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 23,12 SEK per aktie.

häNDeLser eFter BaLaNsDaGeN DeN 31 Dec 2005 Jörgen Wigh tillträdde som ny koncernchef i Lagercrantz Group-

koncernen från och med den 1 februari 2006. Han efterträder Per Ikov som kommer att kvarstå i koncernens ledning som vice verkstäl- lande direktör. Mattias Sonnenfeld, vice verkställande direktör och medlem i koncernledningen, lämnar under våren 2006 koncernen.

I samband med styrelsemötet den 9 februari 2006 lämnade Per Ikov styrelsen.

vaLBereDNiNG För stYreLsevaL

Vid bolagsstämman den 24 augusti 2005 beslöts att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktie- ägarna och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordfö- rande utgöra valberedning. I enlighet härmed har följande perso- ner utsetts till ledamöter till valberedningen inför bolagsstämman 2006: Anders Börjesson (styrelsens ordförande), Tom Hedelius, Jan Andersson (representant för Robur fonder), Henrik Söderberg (representant för Skandia Liv) samt Pär Stenberg. Förslag till val- beredningen från aktieägare kan tillställas bolaget för vidare befor- dran.

årsstämma 2006

Årsstämma 2006 avseende räkenskapsåret 2005/06 kommer att hållas den 23 augusti 2006, klockan 16.00 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Information kring stämman kom- mer fortlöpande att tillsändas aktieägare samt hållas tillgänglig på bolagets hemsida.

Stockholm den 9 februari 2006

Jörgen Wigh VD och koncernchef

Föreliggande delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

eFFekter På JämFöreLsetaLeN För 2004/05 av överGåNGeN tiLL iFrs

Eget kapital Periodens resultat

MSEK 2004 2 3 apr–dec 2004/05

Enligt tidigare redovisningsprinciper 369 -

Effekter av IFRS 6:

Omvärdering av fastigheter* - 0

Effekter av IFRS 3:

Immateriella tillgångar* 5 -6

Goodwill* -9 4

Skatteeffekter* - 2

-6 0

Enligt nuvarande redovisningsprinciper (IFRS) 363 -

Aktieslag Utestående aktier

A-aktier 097 342

B-aktier 23 36 890

Återköpta B-aktier -736 423

totaLt 23 677 809

* Fastighet avser ändrade avskrivningsprinciper, immateriella tillgångar avser avskrivngar, goodwill avser återläggning av avskrivningar samt skatteeffekter på ovanstående justeringar.

(8)

Lagercrantz Group i korthet

LaGercraNtZ GrouP i korthet

Lagercrantz är en teknikhandelskoncern inom elektronik och kommunikation. Koncernen är verksam i väl definierade nischer och marknadsför bland annat specialkomponenter och moduler, har egen produktion av kablage samt tillhandahåller lösningar inom säkerhet och kommunikation.

Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är en ledande aktör på den nordiska markna- den. Förutom i Danmark, Finland, Norge och Sverige har bolaget även verksamhet i Polen, Schweiz, Stor- britannien, Tyskland samt Hongkong.

Koncernen består av moderbolaget Lagercrantz Group AB med dotterbolag som är organiserade i de två divisionerna Electronics och Production Services samt de fyra affärsområdena Digital Bildöverföring, Heath- Comm, Communication och Programvara.

kaLeNDarium

• Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2005 – 31 mars 2006 9 maj 2006

• Årsredovisning 2005/06 Mitten juli 2006

• Delårsrapport för perioden 1 april– 30 juni 2006 14 augusti 2006

• Årsstämma 2006 23 augusti 2006

• Delårsrapport för perioden 1 april– 30 september 2006 7 november 2006

För YtterLiGare iNFormatioN, koNtakta

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (8) 700 66 70

LaGercraNtZ GrouP aB (PuBL)

Box 3508 · Torsgatan 2, 103 69 STOCKHOLM Telefon +46 (8) 700 66 70 · Fax +46 (8) 28 18 05 info@lagercrantz.com · www.lagercrantz.com Org nr 556282–4556

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :