• No results found

Q Delårsrapport januari - mars Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Q Delårsrapport januari - mars Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)"

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Med drygt 163 000 aktiva användarlicenser är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. Våra kunder kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten

Det nya året har börjat med en rivstart. Försäljningen ökade under kvar- talet med närmare 25 procent till 27,7 Mkr samtidigt som orderingången var bättre än väntat. För första gången i Fortnox historia översteg order- stocken 100 Mkr. Viktiga strategiska investeringar har dock, som väntat, kortsiktigt belastat rörelseresultatet.

Den ökade försäljningen beror dels på att allt fler kunder väljer att köpa flera tjänster från oss, dels på ett fortsatt stort inflöde av nya kunder.

Den 31 mars uppgick antalet kunder till 97 600 och under april kommer vi kunna räkna in vår 100 000:e kund.

Med 100 Mkr i orderstocken och 100 000 kunder har vi passerat två viktiga milstolpar. Fortnox befäster därmed sin ställning som Sveriges ledande leverantör av affärssystem för mindre företag, organisationer och redovisningsbyråer.

Detta är givetvis en viktig sporre för oss alla som arbetar på Fortnox och jag vill passa på att tacka våra kunder för det förtroende de visar oss.

I februari lanserade vi även vår nya tjänst för faktura- och reskontraser- vice, som är utvecklad av vårt dotterbolag, Nox Finans. Efter pilottester med ett urval kunder är den nu tillgänglig för alla kunder som använder Fortnox fakturerings- och bokföringsprogram.

Fortnox reskontraservice erbjuder en helintegrerad lösning som förenk- lar och automatiserar hanteringen av fakturor, påminnelser, inkasso och bokföring. Det är en unik lösning, inget annat affärssystem på markna- den kan erbjuda något liknande. Och betalningsmodellen är densamma som för Fortnox plustjänster - användaren betalar bara ett mindre belopp per transaktion. Tjänsten sparar både tid och pengar åt företagen och gensvaret från marknaden har varit mycket positiv. Vi befinner oss fortfarande i introduktionsstadiet, men jag bedömer att det finns en stor potential för denna nya tjänst.

Under april lanserades ytterligare en ny tjänst, Fortnox Attest, som erbjuder ett säkert och effektivt attestflöde och är lika enkel att sätta upp som den är att använda - i datorn, surfplattan eller mobilen. För att skapa enklare hantering och rätt värden har vi byggt modulen direkt integrerad i redovisningen på ett helt nytt sätt.

Samtidigt fortsätter arbetet med att flytta över våra kunder till vår nya tekniska plattform F3. Vid periodens slut hade 86 procent av kunderna konverterats till den nya plattformen och vi räknar med att huvudparten av kunderna kommer att ha flyttats över till sommaren. Förutom att Fortnox kunder får tillgång den absolut senaste tekniken, kan vi frigöra interna resurser då vi inte längre behöver upprätthålla support på två plattformar.

Fortnox har ambitionen att vara småföretagens bästa vän genom att tillhandahålla tjänster som förenklar och effektiviserar tillvaron för de mindre företagen. Det är också skälet till varför vi under våren samarbe- tar med mobiloperatören Telenor i deras kampanj för att jobba smartare.

Kampanjen innebär att Fortnox varumärke och produkter exponeras dels i 70 Telenorbutiker, dels hos 200 Telenoråterförsäljare samt på Telenors kampanjwebb.

Sammantaget uppgick koncernens rörelseresultat till 2,7 Mkr, vilket är bättre än förväntat. Rörelsemarginalen var 9,6 procent. Både resulta- tet och marginalen är lägre jämfört med samma period förra året. Det beror att på vi under hösten rekryterade ett flertal nya medarbetare till vår supportorganisation och utvecklingsavdelning. Investeringarna i ny personal är viktiga för att vi ska kunna hantera de ökade volymerna och infria våra långsiktiga mål om tillväxt och lönsamhet. Kortsiktigt påverkar de ökade personalkostnaderna vår marginal, men nu är orga- nisationen på plats och vi räknar med ett begränsat rekryteringsbehov under resten av året.

Resultatet har även belastats av investeringarna i vårt dotterbolag Nox Finans. Även fortsättningsvis kommer vi i att investera i produktut- veckling och marknadsföring i vårt dotterbolag. Exklusive Nox Finans uppgick rörelsemarginalen till 13,8 procent, jämfört med 16,7 procent samma period föregående år. Återigen handlar det om strategiska inves- teringar som vi är övertygade om kommer att komma aktieägarna till del i form av ökad lönsamhet och aktieägarvärde.

Sara Arildsson, Verkställande direktör

Stark försäljningstillväxt och strategiska investeringar för ökad lönsamhet

VD-kommentar

Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015

» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till 27,7 Mkr (22,2) » Rörelseresultatet uppgick till 2,7 Mkr (3,5) och rörelsemarginalen till 9,6 procent (15,7) » Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 Mkr (2,7)

» Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (0,05 kr)

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015

(jämfört med första kvartalet 2014)

(2)

Fortnox AB | Delårsrapport januari - mars 2015 2

Verksamheten under perioden januari - mars

Försäljningen och orderingången utvecklades positivt. Den 31 mars hade Fortnox 163 000 aktiva användare fördelat på 97 600 kunder. Orderstocken uppgick till 101 Mkr jämfört med 80,7 Mkr samma tid föregående år. Överflyttningen till Fortnox 3 fortsatte och vid periodens slut hade 86 procent av kunderna flyttat över.

Efter att i december 2014 genomfört pilottester med ett urval kunder, lanserades under perioden vår nya tjänst för faktura- och reskontraservice. Tjänsten är helt integrerad i Fortnox och är tillgänglig för alla kunder som använder Fortnox faktureringsprogram. Reskontraservice täcker hela processen från faktura, påminnelse, inkassokrav till betalningsföreläggande och långtidsbe- vakning. Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Nox Finans, som också har svarat för utveck- lingen av tjänsten.

Fortnox AB har sedan 2010 ett licensavtal med FINT AB som ger FINT rätt att på royaltyba- sis anpassa och marknadsföra Fortnox produkter i fyra länder; Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien. FINT har, enligt tidigare överenskommelse, börjat betala royaltyersättning till Fortnox under kvartalet.

Vid Fortnox årsstämma i Växjö den 11 mars omvaldes Erik Fjellborg, Olof Hallrup, Leif Jo- hansson, Arne Karlsson, Christer Nilsson och Donald Sällqvist till styrelseledamöter intill nästa årsstämma. Leif Johansson omvaldes till styrelseordförande.

Intäkter och resultat

Januari - mars 2015

Koncernen

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 27,7 Mkr (22,2), vilket motsvarar en ökning med 24,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 2,7 Mkr (3,5) och rörelsemarginalen till 9,6 procent (15,7). Resultatet före skatt blev 2,7 Mkr (3,5) och efter skatt till 2,1 Mkr (2,7). Resultatet per aktie uppgick till 0,04 kr (0,05). Resultatet och marginalen påverkades av igångkörningskost- nader i dotterbolaget Nox Finans för utveckling och marknadsföring av den nya tjänsten för reskontraservice.

Moderbolaget

Nettoomsättningen ökade med 24,4 procent till 27,6 Mkr (22,2). Rörelseresultatet uppgick till 3,8 Mkr (3,7) och rörelsemarginalen till 13,8 procent (16,7). Resultatet före skatt blev 3,8 Mkr (3,8) och efter skatt till 3,0 Mkr (2,9). Resultatet per aktie uppgick till 0,05 kr (0,5).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till 12,8 Mkr (11,7). I mars utbetalades aktieutdelning om 7,6 Mkr, eller 0,13 kr per aktie, vilket påver- kade kassaflödet.

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 25,8 Mkr (31,7). De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 53,6 Mkr (43,8). Koncernen har inga långfristiga skul- der. Soliditeten uppgick till 28 procent (26).

Investeringar och avskrivningar

Koncernens investeringar för kvartalet uppgick till 7,5 Mkr (1,1), varav aktiverade utvecklings- kostnader om 7,4 Mkr (1,1). I de aktiverade utvecklingskostnaderna ingår internt upparbetade kostnader för utvecklingsarbeten för koncernen med 3,8 Mkr (0,7). Avskrivningarna uppgick under perioden till 0,7 Mkr (0,4).

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 tkr

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Resultat efter finansnetto

Personalkostnader

Övriga externa kostnader

Köpta tjänster

Rull. 12 mån apr 12- mar 13 Utfall 2012

Utfall 2011 Utfall 2010

Utfall 2009

Resultat efter finansnetto Personalkostnader Övriga externa kostnader Köpta tjänster

Resultat efter finansnetto Personalkostnader Övriga externa kostnader Köpta tjänster

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2013-03-31* 2012-12-31

2011-12-31 2010-12-31

2009-12-31 2008-12-31

2007-12-31 2006-12-31

-20 000 -10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

0 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

2013-03-31 2012-12-31

2011-12-31 2010-12-31

2009-12-31 2008-12-31

2007-12-31

Mkr Aktiekurs i kronor

Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Aktiekurs

Försäljning, tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Aktiekurs

Tusental

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2013 2012

2011 2010

2009 2008

2007

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

2011

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Försäljning

Tkr

0 20 40 60 80 100 120

2011

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Antal anställda

Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500

2011

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2

Q1 0

5 10 15 20 25 30

2011 Rörelseresultat

Tkr %

94 108

124

68 77

84 85 88

2014

8 9 10 11 12 13 14 15

2011

Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

Antal anställda

2013 2014 2015 2013 2014

2013 2014 2015

Kr

Omsättningsutveckling per kvartal Omsättning koncernen

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 tkr

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Resultat efter finansnetto

Personalkostnader

Övriga externa kostnader

Köpta tjänster

Rull. 12 mån apr 12- mar 13 Utfall 2012

Utfall 2011 Utfall 2010

Utfall 2009

Resultat efter finansnetto Personalkostnader Övriga externa kostnader Köpta tjänster

Resultat efter finansnetto Personalkostnader Övriga externa kostnader Köpta tjänster

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2013-03-31*

2012-12-31 2011-12-31

2010-12-31 2009-12-31

2008-12-31 2007-12-31

2006-12-31 -20 000

-10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

0 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

2013-03-31 2012-12-31

2011-12-31 2010-12-31

2009-12-31 2008-12-31

2007-12-31

Mkr Aktiekurs i kronor

Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Aktiekurs

Försäljning, tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Aktiekurs

Tusental

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2013 2012

2011 2010

2009 2008

2007

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

2011

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Försäljning

Tkr

0 20 40 60 80 100 120

2011

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Antal anställda

Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500

2011

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2

Q1 0

5 10 15 20 25 30

2011 Rörelseresultat

Tkr %

94 108

124

68 77

84 85 88

2014

8 9 10 11 12 13 14 15

2011

Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

Antal anställda

2013 2014 2015 2013 2014

2013 2014 2015

Kr

Rörelseresultat koncernen

(3)

Eget kapital

Vid utgången av kvartalet uppgick koncernens eget kapital till 21,0 Mkr (15,2). Aktiekapitalet var 1 168 345 kr (1 168 345 kr), fördelat på 58 417 259 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kr.

Medarbetare

Antal anställda i koncernen var den 31 mars 132 personer, jämfört med 88 personer samma tid föregående år. Bolaget anlitar därutöver konsulter för enskilda projekt.

Fortnox aktie

Fortnox AB handlas på NGM Nordic MTF. Den 31 mars noterades Fortnox aktie till 11,80 kr. Det motsvarade ett marknadsvärde på 689 Mkr. Under 2015 har aktien noterats som högst till 12,30 den 20 mars och som lägst till 10,60 kr den 27 januari och den 12 mars.

De tio största aktieägarna per 2015-03-31

Aktieägare Antal %

First Kraft AB 11 846 776 20,28%

Donald Sällqvist 2 489 000 4,26%

Peder Klas-Åke Bengtsson 1 821 650 3,12%

Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 776 401 3,04%

Banque Öhman S.A., Luxembourg 1 620 000 2,77%

Affärsutveckling Christer Nilsson AB, Växjö 1 585 308 2,71%

Birger Bergström 1 507 006 2,58%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 253 628 2,15%

Netfonds ASA, NQI 1 165 497 2,00%

STJ Holding AB 1 090 909 1,87%

Övriga aktieägare (2 070 stycken) 32 261 084 55,23%

Totalt 58 417 259 100,00%

Utsikter

Det finns en fortsatt stor tillväxtpotential bland såväl befintliga som potentiella kunder. Utveck- lingen påskyndas av Fortnox byråpartners, som genom olika initiativ uppmuntrar sina kunder att flytta sin administration till molnet. På sikt bedöms marknaden för webbaserade affärssystem vara större än traditionella, lokalt installerade system. Säsongsmässigt är orderingången högst under årets första och fjärde kvartal då många företag väljer att byta leverantör i samband med ett nytt verksamhetsår.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för perioden april-juni 19 augusti 2015 Delårsrapport för perioden juli -september 21 oktober 2015

Notera

Informationen är sådan som Fortnox ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggö- rande kl 08:00 den 24 april 2015.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Växjö den 24 april 2015 Fortnox AB (publ)

Sara Arildsson, Verkställande direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sara Arildsson, VD Fortnox AB Te: 070-863 30 39

sara.arildsson@fortnox.se

(4)

Koncernens resultaträkning i sammandrag Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen.

belopp i kronor 1501-1503 1401-1403 1401-1412

Nettoomsättning 27 723 825 22 204 043 94 997 301

Aktiverat arbete för egen räkning 3 800 888 720 174 9 910 697

Övriga rörelseintäkter 0 0 23 763

31 524 713 22 924 217 104 931 761

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -2 672 743 -2 889 004 -10 665 135

Övriga externa kostnader -6 791 563 -4 721 135 -22 724 309

Personalkostnader -18 698 307 -11 379 591 -54 034 141

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -702 997 -446 546 -1 865 872 -28 865 610 -19 436 276 -89 289 457

Rörelseresultat 2 659 103 3 487 941 15 642 304

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 776 58 629 192 761

Räntekostnader och liknande resultatposter -341 -1 115 -7 887

9 435 57 514 184 874

Resultat efter finansiella poster 2 668 538 3 545 455 15 827 178

Skatt -574 856 -841 508 -3 557 484

PERIODENS RESULTAT 2 093 682 2 703 947 12 269 694

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 2 202 443 2 731 863 12 488 741

Minoritetsintresse -108 761 -27 916 -219 047

(5)

Koncernens balansräkning i sammandrag

belopp i kronor 15-03-31 14-03-31 14-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 28 557 998 6 519 356 21 622 843

Goodwill 850 000 1 450 000 1 000 000

29 407 998 7 969 356 22 622 843

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 1 417 180 701 345 1 403 829

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 5 247 859 8 551 796 4 994 312

Summa anläggningstillgångar 36 073 037 17 222 497 29 020 984

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 863 528 8 235 918 12 940 977

Övriga fordringar 851 885 148 850 1 649 957

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 340 479 1 873 802 902 321

13 055 892 10 258 570 15 493 255

Kassa och bank 25 843 545 31 729 404 28 032 059

Summa omsättningstillgångar 38 899 437 41 987 974 43 525 314

SUMMA TILLGÅNGAR 74 972 474 59 210 471 72 546 298

(6)

belopp i kronor 15-03-31 14-03-31 14-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 168 345 1 168 345 1 168 345

1 168 345 1 168 345 1 168 345

Fritt eget kapital

Överkursfond 48 382 310 47 019 310 48 237 310

Balanserad vinst eller förlust -30 794 363 -35 688 859 -35 688 859

Periodens resultat 2 202 443 2 731 863 12 488 741

19 790 390 14 062 314 25 037 192 Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 20 958 735 15 230 659 26 205 537

Minoritetsintresse 398 192 214 084 506 953

Summa eget kapital 21 356 927 15 444 743 26 712 490

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 1 379 545 978 027 1 324 623

Leverantörsskulder 2 406 338 1 240 911 3 395 619

Aktuella skatteskulder 828 403 841 508 0

Övriga skulder 5 319 631 9 543 433 4 900 034

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43 681 630 31 161 849 36 213 532

Summa kortfristiga skulder 53 615 547 43 765 728 45 833 808

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 74 972 474 59 210 471 72 546 298

Förändring i eget kapital hänförligt till moderföretag

Ingående eget kapital 26 205 537 19 508 867 19 508 867

Utdelning -7 594 245 -7 010 071 -7 010 071

Nyemission 145 000 0 1 218 000

Periodens resultat 2 093 682 2 703 947 12 269 694

Minoritet 108 761 27 916 219 047

Utgående eget kapital 20 958 735 15 230 659 26 205 537

Koncernens balansräkning i sammandrag

Det under Nyemission redovisade beloppet avser nettot av i emissionen influtna medel per rapportdagen med avdrag för emissionskostnader med hänsyn tagen till skatteeffekten.

(7)

Koncernens kassaflödesanalys

belopp i kronor 1401-1403 1401-1403 1401-1412

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 2 668 539 3 545 455 15 827 178

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 702 997 446 546 1 865 872

Förändring uppskjuten skattefordran -253 547 0 0

Betald skatt -574 856 -841 508 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelse-

kapital 2 543 133 3 150 493 17 693 050

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar 2 437 363 -1 299 675 -6 669 560

Förändring av kortfristiga skulder 7 781 737 9 823 111 12 026 391

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 762 233 11 673 929 23 049 881

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -7 388 675 -1 130 746 -16 968 479

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -112 828 -10 250 -947 814

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 501 503 -1 140 996 -17 916 293

Finansieringsverksamheten

Nyemission 145 000 229 900 1 931 900

Utdelning -7 594 244 -7 010 071 -7 010 071

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 449 244 -6 780 171 -5 078 171

PERIODENS KASSAFLÖDE -2 188 514 3 752 762 55 417

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens början 28 032 059 27 976 642 27 976 642

Likvida medel vid periodens slut 25 843 545 31 729 404 28 032 059

(8)

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

belopp i kronor 1501-1503 1401-1403 1401-1412

Nettoomsättning 27 632 474 22 204 043 95 209 012

Aktiverat arbete för egen räkning 3 646 818 720 174 9 770 887

Övriga rörelseintäkter 0 0 24 049

31 279 292 22 924 217 105 003 948

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -2 528 736 -2 889 004 -10 613 904

Övriga externa kostnader -6 263 454 -4 490 423 -21 281 815

Personalkostnader -17 972 545 -11 379 591 -53 274 396

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -702 997 -446 546 -1 865 872 -27 467 732 -19 205 564 -87 035 987

Rörelseresultat 3 811 560 3 718 653 17 967 961

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 683 58 629 187 293

Räntekostnader och liknande resultatposter -307 -1 115 -7 887

9 376 57 514 179 406

Resultat efter finansiella poster 3 820 936 3 776 167 18 147 367

Skatt -828 403 -841 508 -4 067 365

PERIODENS RESULTAT 2 992 533 2 934 659 14 080 002

(9)

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

belopp i kronor 15-03-31 14-03-31 14-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 24 307 883 6 519 356 18 329 183

Goodwill 850 000 1 450 000 1 000 000

25 157 883 7 969 356 19 329 183

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 1 379 380 701 345 1 366 029

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 5 324 000 1 758 000 5 324 000

Uppskjuten skattefordran 4 484 432 8 551 796 4 484 431

9 808 432 10 309 796 9 808 431

Summa anläggningstillgångar 36 345 695 18 980 497 30 503 643

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 9 843 561 8 235 918 12 940 977

Fordringar hos koncernföretag 3 095 475 77 990 172 103

Övriga fordringar 732 956 99 127 1 445 346

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 214 356 1 873 802 849 838

15 886 348 10 286 837 15 408 264

Kassa och bank 22 470 371 29 762 968 25 793 468

Summa omsättningstillgångar 38 356 719 40 049 805 41 201 732

SUMMA TILLGÅNGAR 74 702 414 59 030 302 71 705 375

(10)

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

belopp i kronor 15-03-31 14-03-31 14-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 168 345 1 168 345 1 168 345

1 168 345 1 168 345 1 168 345

Fritt eget kapital

Överkursfond 48 382 310 47 019 310 48 237 310

Balanserad vinst eller förlust -29 203 102 -35 688 859 -35 688 859

Periodens resultat 2 992 533 2 934 659 14 080 002

22 171 741 14 265 110 26 628 453

Summa eget kapital 23 340 086 15 433 455 27 796 798

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 1 379 545 978 027 1 324 623

Leverantörsskulder 2 160 134 1 072 030 2 786 562

Aktuella skatteskulder 828 403 841 508 0

Övriga skulder 4 305 550 9 543 433 4 558 513

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 42 688 696 31 161 849 35 238 879

Summa kortfristiga skulder 51 362 328 43 596 847 43 908 577

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 74 702 414 59 030 302 71 705 375

Förändring i eget kapital

Ingående eget kapital 27 796 798 19 508 867 19 508 867

Utdelning -7 594 245 -7 010 071 -7 010 071

Nyemission 145 000 0 1 218 000

Periodens resultat 2 992 533 2 934 659 14 080 002

Utgående eget kapital 23 340 086 15 433 455 27 796 798

Det under Nyemission redovisade beloppet avser nettot av i emissionen influtna medel per rapportdagen med avdrag för emissionskostnader med hänsyn tagen till skatteeffekten.

(11)

Moderbolagets kassaflödesanalys

belopp i kronor 1501-1503 1401-1403 1401-1412

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 3 820 936 3 776 167 18 147 367

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 702 997 446 546 1 865 872

Förändring uppskjuten skattefordran

Betald skatt -828 403 -841 508 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelse-

kapital 3 695 530 3 381 205 20 013 239

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar -478 086 -1 327 942 -6 449 369

Förändring av kortfristiga skulder 7 453 751 9 654 230 9 965 960

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 671 195 11 707 493 23 529 830

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -6 432 220 -1 130 746 -13 674 819

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -112 828 -10 250 -910 014

Förvärv av aktier i dotterbolag 0 -1 670 100 -5 236 100

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 545 048 -2 811 096 -19 820 933

Finansieringsverksamheten

Nyemission 145 000 0 1 218 000

Utdelning -7 594 244 -7 010 071 -7 010 071

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 449 244 -7 010 071 -5 792 071

PERIODENS KASSAFLÖDE -3 323 097 1 886 326 -2 083 174

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens början 25 793 468 27 876 642 27 876 642

Likvida medel vid periodens slut 22 470 371 29 762 968 25 793 468

(12)
(13)
(14)

Fortnox AB

(publ)

References

Related documents

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, nedskrivning av goodwill samt uppskjuten skatteskuld överstigande 5 procent av skill- naden mellan skattemässigt värde

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier i förhållande till antalet utestående stamaktier.

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, goodwill, återköpta aktier (baserat på aktiekursen vid respektive tidsperiods slut) samt uppskjuten skatteskuld överstigande

Vid periodens slut uppgick den justerade soliditeten till 37,8 procent (36,7), till viss del negativt påverkad av att kommande utdelning på stam­ och preferensaktier skuldförs

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier i förhållande till antalet utestående stamaktier.

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, goodwill samt uppskjuten skatteskuld överstigande 5 procent av skillnaden mellan skattemässigt värde och verkligt värde

Investeringar för butiker som konverterats till konceptet Byggmax 2.0 uppgick till 18,0 Mkr för första kvartalet.. Koncernen har förändrat bedömd nyttjandeperiod för

Detta förklaras främst av kostnader om 12,1 Mkr för nya butiker öppnade efter det tredje kvartalet 2011 och att marknadsföringskostnaderna är 14,3 Mkr lägre jämfört mot