Vi sammanlägger två Sverigefonder den 14 april 2016

Download (0)

Full text

(1)

Swedbank Robur Fonder AB

105 34 Stockholm Tel 08 - 585 924 00

Org nr 556198-0128 Styrelsens säte Stockholm www.swedbankrobur.se

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Stockholm februari 2016 1(4)

Vi sammanlägger två Sverigefonder den 14 april 2016

I vårt fondsortiment har vi två fonder som är inriktade på placeringar i svenska företag,

Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj (Svensk Aktieportfölj) och Swedbank Robur Sverigefond (Sverigefond). Vi vill förenkla och renodla vårt fondutbud och har därför beslutat att

sammanlägga Svensk Aktieportfölj med Sverigefond den 14 april 2016.

Sverigefond

Sverigefond placerar i aktier huvudsakligen i stora och medelstora svenska företag i olika branscher. Riskklassen är 6 på en skala från 1 till 7. Den gällande förvaltningsavgiften är 1,25 procent.

I samband med sammanläggningen gör vi ett antal förändringar i fondens fondbestämmelser.

Bland annat ändrar vi fondens målsättning och inför vår policy för ansvarsfulla investeringar.

Konsekvenser för dig som sparar i Sverigefond

Sammanläggningen med Svensk Aktieportfölj påverkar varken gällande förvaltningsavgift eller riskklass. En närmare beskrivning av vilka förändringar som görs i fondens fondbestämmelser presenteras på sidan 3. Sammanläggningen leder inte till någon utspädningseffekt på resultatet i Sverigefond och någon väsentlig ändring av fondens sammansättning av tillgångar är inte avsedd att genomföras innan sammanläggningen.

Svensk Aktieportfölj

Svensk Aktieportfölj placerar i aktier i svenska stora och medelstora företag. Antalet innehav i fonden är färre än i en traditionell Sverigefond. Riskklassen är 6 och den gällande

förvaltningsavgiften är 1,25 procent.

Konsekvenser för dig som sparar i Svensk Aktieportfölj

Sverigefond och Svensk Aktieportfölj placerar båda i svenska företag. Svensk Aktieportfölj har dock en mer koncentrerad portfölj med cirka 30 innehav, i jämförelse mot Sverigefond som har cirka 60 innehav.

Efter sammanläggningen med Sverigefond kommer du att spara i en fond med en bredare placeringsinriktning. Dessutom kommer vi att införa vår policy för ansvarsfulla investeringar i Sverigefond, som beskrivs under rubriken ”Förändringar som sker i Sverigefonds

fondbestämmelser den 14 april 2016”. Som fondandelsägare har du också samma rättigheter efter sammanläggningen som före, som till exempel att få del av regelbunden rapportering, såsom hel- och halvårsbesked samt årsberättelse/halvårsredogörelsen Dina Fonder.

(2)

Detta händer vid sammanläggningen

Värdet på ditt fondsparande påverkas inte

Om du sparar i Svensk Aktieportfölj får du fondandelar i Sverigefond, som motsvarar det marknadsvärde du då har i Svensk Aktieportfölj. Detta innebär att värdet på dina nya

fondandelar kommer att vara oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav. Däremot kommer antalet fondandelar liksom kursen att vara annorlunda då andelskurserna för fonderna skiljer sig åt.

Sammanläggningen sker den 14 april 2016

Sammanläggningen medför inga kostnader för andelsägarna i fonderna.

 Du kan alltid kostnadsfritt köpa och sälja andelar i våra fonder. Önskar du köpa eller sälja fondandelar före sammanläggningen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonderna hos din återförsäljare till och med tisdagen den 12 april före klockan 16.00.

Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella

kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringssparkonto.

 Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter den 12 april klockan 16.00 behandlas inte förrän måndagen den 18 april och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.

 Den 18 april öppnas Sverigefond för handel som vanligt igen.

 Eventuella månadsöverföringar i Svensk Aktieportfölj ställs automatiskt om till Sverigefond.

Om du inte byter/säljer dina andelar Svensk Aktieportfölj före den 12 april kommer dina andelar i fonden att föras över till Sverigefond. Den 18 april när Sverigefond öppnas för handel kan du köpa/sälja fondandelar igen.

Vid sammanläggningen fastställs samtliga tillgångar och skulder från Svensk Aktieportfölj och överförs till Sverigefond. Eventuella ytterligare skulder eller tillgångar som uppkommer efter sammanläggningsdatumet kommer att tilldelas Sverigefond.

Sammanläggningen medför inga skattekonsekvenser för dig

Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige och naturligtvis medför den inte heller några kostnader. I fråga om juridiska personer och utländska fondandelsägare kan andra regler gälla. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser, bör söka hjälp hos en skatteexpert. Ytterligare skatteinformation finns också i fondernas informationsbroschyrer.

Har du begärt fondflytt i Svensk Aktieportfölj eller Sverigefond?

Om du ansökt om att flytta ditt fondinnehav till någon annan återförsäljare än Swedbank eller Sparbankerna och flytten ännu inte är genomförd kommer flytten inte att behandlas. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Vi beklagar att sammanläggningen kan medföra merarbete för dig i ovanstående ärende.

2(4)

(3)

Swedbank Robur Fonder AB

105 34 Stockholm Tel 08 - 585 924 00

Org nr 556198-0128 Styrelsens säte Stockholm www.swedbankrobur.se

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Förändringar som sker i Sverigefonds fondbestämmelser den 14 april 2016

Målsättning

Fondens målsättning har förtydligats till följande: ”Målsättningen är att fonden långsiktigt översträffar sitt jämförelseindex”.

Om du vill se vilket index fonden jämför sig mot framgår detta av faktabladet samt informationsbroschyren.

Placeringsinriktning

Fonden får idag placera sina tillgångar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och fondandelar. Nu ger vi också möjlighet för fonden att placera på konto hos kreditinstitut för att underlätta likvidhanteringen i fonden.

Hållbarhetspolicy

Vi inför också vår policy för ansvarsfulla investeringar som innebär att fonden inte kommer att placera i klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Fonden kommer heller inte att placera i bolag som gör sig skyldiga till allvarliga och systematiska hållbarhetskränkningar utan att visa förändringsvilja. Med hållbarhet avses miljö och klimat, mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och affärsetik. Graden av bolagens förändringsvilja bedöms enligt en skala där resultatet av påverkansarbetet med respektive bolag utvärderas. För närvarande har den ansvarsfulla policyn en begränsad inverkan på fondens placeringar.

Fondens placeringsinriktning är huvudsakligen mot den svenska aktiemarknaden och Bolaget har inte i dagsläget haft anledning att utesluta några svenska företag.

Mer information om vår policy för ansvarsfulla investeringar, kriterier, urvalsprocess och exkluderade bolag finns på vår hemsida swedbankrobur.se under rubriken Ansvarsfulla investeringar.

Utdelning

På grund av ändrad skattelagstiftning är fonderna inte längre skattesubjekt vilket innebär att fondbolaget inte behöver lämna utdelning från fonderna för att undvika beskattning av fonderna. En ny text om utdelning införs därför i fondbestämmelserna och att huvudregeln är att fonderna inte är utdelande. Vidare har grunderna för beräkningen av eventuell utdelning ändrats. Information om utdelning sker eller inte kommer att införas i informationsbroschyren.

3(4)

(4)

Pantsättning

Vi tydliggör också att det endast är andelsägaren själv som kan godkänna att hans/hennes fondandelar pantsätts.

Tekniker och instrument

Dessutom får fonden möjlighet att använda tekniker och instrument, till exempel återköpsavtal och avtal om värdepapperslån, för att skapa hävstång i fonden.

Kostnader

Vi förtydligar vilka kostnader som belastar fonden. I fortsättningen kommer ersättning till leverantörer av analystjänster och motsvarande tjänster att redovisas separat i fondens årsberättelse.

Tillåtna investerare

Vi inför en begränsning som innebär att fonden inte riktar sig till investerare vars teckning eller innehav av andelar innebär eller medför risk för att lag eller föreskrift överträds, att

fonden/fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd, eller att fonden drabbas av betydande kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse. Dessutom införs en specifik text att fonden inte riktar sig till ”US-persons” enligt amerikansk lagstiftning.

Övrigt

Utöver ovan ändringar införs redaktionella justeringar såsom att hänvisning sker till lag om värdepappersfonder LVF istället för till lag om investeringsfonder, LIF, samt textändringar för att harmonisera fondbestämmelserna till våra övriga fondbestämmelser. Ändringar som varken ändrar fondens karaktär eller placeringsinriktning.

Övrig information

Faktablad för Sverigefond bifogas och bör läsas. Fondens fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr kommer också att publiceras på swedbankrobur.se vid

sammanläggningsdatumet. Vår externa revisor Deloitte Audit har inför sammanläggningen granskat metoderna som används för att bland annat värdera tillgångar och skulder. Önskar du få en kopia av revisorsyttrandet vänligen ring 08-5859 7300.

Har du några frågor med anledning av sammanläggningen eller ditt fondsparande är du alltid välkommen att kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor. Har du köpt någon av fonderna via våra andra återförsäljare kan du även vända dig dit.

Besök gärna vår hemsida swedbankrobur.se där du kan ta del av hela vårt fondutbud.

Med vänlig hälsning

Swedbank Robur Fonder AB

Morgan Andersson, tf chef Affärs- och produktutveckling Bilaga Faktablad för Swedbank Robur Sverigefond

4(4)

(5)

1 (2)

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Mål och placeringsinriktning

Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex (se sida 2).

Fonden placerar i aktier huvudsakligen i stora och medelstora svenska företag i olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning.

Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval snarare än branschval. Vi väljer de bolag som vi anser vara attraktivt värderade i förhållande till vår syn på bolagets framtida intjäningspotential. Stockholmsbörsens koncentration mot stora och medelstora företag innebär en begränsning för fondens avvikelse mot jämförelseindex. Skillnaden i

avkastning mellan fonden och jämförelseindex kan dock från tid till annan vara betydande.

För ytterligare information om investeringsstrategin, se fondens informationsbroschyr.

Ytterligare information om fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar finns i fondens

informationsbroschyr.

Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk och avkastningsprofil

Lägre risk Högre risk

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också en högre risk, eftersom kurserna kan svänga kraftigt på aktiemarknaden. Riskindikatorn tar hänsyn till de viktigaste riskerna i fonden, men andra risker som inte alltid speglas i riskindikatorn kan också påverka avkastningen:

•Fondens placeringsinriktning mot den svenska

aktiemarknaden innebär en högre risk eftersom koncentration av aktier till en eller ett fåtal marknader ökar risken och kan innebära stora kurssvängningar.

Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning.

6

1 2 3 4 5 7

Sverigefond

Swedbank Robur Sverigefond, SEK

ISIN: SE0000996233

Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).

SVF_SEK_sv_02

(6)

2 (2)

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av

informationsbroschyren (tillgänglig på svenska och norska), fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska och norska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska).

Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, www.swedbankrobur.com/doc.

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens

auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om

ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens

informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 14 april 2016.

Avgifter

Tidigare resultat

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar

Teckningsavgift -

Inlösenavgift -

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift 1,28%

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift -

Praktisk information

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fond 36,8 29,0 -2,9 -40,8 55,1 25,9 -17,5 15,8 25,7 13,8

Index 36,7 28,7 -2,6 -39,1 53,3 26,9 -13,6 16,7 28,0 15,9

Fondens jämförelseindex är OMX Stockholm Benchmark Cap Gross Index (OMXSBCapGI).

Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1967.

-60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0

% 60,0

Det belopp för årlig avgift som anges är en skattning eftersom analysavgift har tillkommit under 2015. Fondens årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning.

Figure

Updating...

References

Related subjects :