Kv 2 Kv 2 jan-jun jan-jun MSEK Förändring Förändring

Full text

(1)

Kv 2

Januari–juni 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2017

Kvartalsdata

 Nettoomsättningen ökade med 3 % jämfört med samma period föregående år till följd av lokala prisökningar och

valutakursförändringar.

 EBITDA var i nivå med motsvarande period föregående år.

EBITDA belastades med MSEK 55 till följd av engångskostnader för massabrukshaveri i Gruvön och extrakostnader relaterade till Rockhammar.

 EBITDA påverkades av kostnader om MSEK 230 för

underhållsstopp vilket är MSEK 155 mer än i föregående kvartal och MSEK 25 mer än estimerat.

 Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 1,72 (1,93).

Utsikter

 Efterfrågan och orderingång förväntas vara stark under det tredje kvartalet med normala säsongsvariationer för samtliga

affärsområden.

 Affärsområdena Packaging Paper och Corrugated Solutions ser möjligheter till lokala prisökningar under det kommande kvartalet.

 De längre transporterna av ved förväntas påverka vedkostnaderna i Q3 negativt med 3 % jämfört med Q2.

 Utvecklingen i Göteborgs hamn kan komma påverka koncernens leveransförmåga och kostnader under Q3.

 Kostnaderna för planerade underhållsstopp under det tredje kvartalet beräknas uppgå till MSEK 215.

NYCKELTAL

För nyckeltal och avstämning av alternativa nyckeltal, se sidorna 19-20.

För ytterligare information, kontakta gärna Per Lindberg, VD, eller Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2017 kl. 07.00.

Kv 2 Kv 2 jan-jun jan-jun

MSEK 2017 2016 Förändring 2017 2016 Förändring

Nettoomsättning 5 600 5 439 3% 11 236 10 796 4%

EBITDA 863 859 0% 1 786 1 876 -5%

EBITDA, % 15% 16% 16% 17%

Rörelseresultat 489 499 -2% 1 039 1 157 -10%

Rörelseresultat, % 9% 9% 9% 11%

Periodens resultat 356 400 -11% 757 881 -14%

Resultat per aktie, SEK 1,72 1,93 -11% 3,65 4,26 -14%

Operativt kassaflöde 314 631 -50% 20 786 -97%

Avkastning på sysselsatt kapital, % N/A N/A 11% 14%

Just avkastn på sysselsatt kapital, % N/A N/A 13% 13%

Rörelsekapital, % av nettoomsättning 10% 11% 10% 11%

Räntebärande nettoskuld / EBITDA, ggr 1,35 1,32 1,35 1,32

(2)

2 DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUARI–JUNI 2017 VD HAR ORDET

Goda utsikter

”Marknaden för hållbara förpackningsmaterial och -lösningar ser fortsatt mycket ljus ut. För det gångna kvartalet levererar vi ett stabilt resultat, trots belastning av kostnader för externa faktorer och den större störningen i Gruvön som

kommunicerades i maj.

Blickar vi framåt ser vi att vår inslagna väg är den rätta. Marknaderna utvecklas starkt på kort sikt, och på lång sikt talar trenden för företag där höga ambitioner inte minst på hållbarhetsområdet syns såväl i verksamheten som i produkterna.

Utsikterna för tillväxt är goda.”

Resultatet

Vi levererar ett solitt rörelseresultat på MSEK 489. Produktionen har varit relativt stabil och vi har haft planerade underhållsstopp i tre av våra produktionsenheter under kvartalet vilka kostade MSEK 25 mer än vad vi estimerat. Därutöver har vi haft MSEK 25 i kostnader för stoppet av massalinjen till Flutingmaskinen i Gruvön, som vi kommunicerat separat, samt extrakostnader relaterat till Rockhammar om cirka MSEK 30. Vårt resultat har också påverkats negativt av ökade kostnader för leveranser på grund av strejken i Göteborgs hamn.

Affärsområdenas prestationer i kvartalet är stabila på en stark marknad och vi ser en viss positiv utveckling av lokala priser. Consumer Board visar en volymtillväxt på cirka 6% jämfört med första halvåret förra året.

Marknadsutsikter

Den starka utvecklingen i marknaden för samtliga affärsområden väntas fortsätta även under nästa kvartal. Utsikterna är goda och det finns möjligheter till ytterligare prishöjningar inom framför allt affärsområdena Packaging Paper och Corrugated solutions.

Nyfiberbaserade material med höga hållbarhetsprestanda är vår kärnaffär, men bredvid detta växer våra lösningsbaserade erbjudanden i snabb takt. Det drivs fram såväl av en efterfrågan på ett komplett erbjudande där materialet är en central del som andra typer av lösningar och förpackningstjänster. Vi ser en trend där förpackningen får en allt viktigare roll i många varumärkesägares strävan att stärka konkurrenskraften hos sina produkter. Inte minst förpackningens hållbarhetsprestanda är viktig. Detta fortsätter att ge oss stark tilltro till våra produkter och vår utveckling.

Strategi

Vi ser kontinuerligt över och uppdaterar vår tillväxtstrategi men inslagen väg ligger fast, och vi är stärkta i tron på vårt tydliga fokus på effektivitet och hållbarhet samt innovation av såväl nya material som nya lösningar och erbjudanden. För att åstadkomma långsiktig tillväxt krävs resurser och investeringar samt balans mellan stark initiativkraft och fokus på rätt initiativ.

Förpackningar skapar ett stort värde i princip i alla produktvärdekedjor, och BillerudKorsnäs strävar därför efter att positionera sig framåt i dessa kedjor. Detta arbete har öppnat upp för att skapa nya helhetslösningar tillsammans med andra aktörer som till exempel samarbetet med Bosch kring Axello Zap. Denna endast ett år gamla lösning är ett exempel där vi ser ett ökande intresse för helhetslösningar med potential att ersätta konventionella förpackningar med mer hållbara alternativ. Dessutom vann den nyligen pris i Packaging Europes Sustainability Awards i kategorin Bio-based packaging.

Per Lindberg, VD och koncernchef

MSEK 5 600

Nettoomsättning

MSEK 863

EBITDA

15 %

EBITDA-MARGINAL

(3)

DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUARI–JUNI 2017 3

Försäljning och resultat

Kvartal 2 2017 jämfört med kvartal 1 2017

Nettoomsättningen för andra kvartalet var 1 % lägre än föregående kvartal vilket var ett resultat av att försäljningsvolymerna minskade med 5 %. Detta motverkades dock något av en fördelaktig valutakursutveckling.

Minskningen av försäljningsvolymer var dels en effekt av underhållsstoppen i Skärblacka och Jakobstad under andra kvartalet men också en konsekvens av haveriet på massalinjen i Gruvön, vilket påverkat produktionen av fluting negativt. Även den begränsade fraktkapaciteten genom Göteborgs hamn påverkade försäljningsvolymen negativt.

EBITDA minskade med 7 %, MSEK 60, jämfört med första kvartalet. Den negativa utvecklingen var till största delen en följd av försäljningsutvecklingen samt ökade fasta kostnader i och med underhållsstoppen i Skärblacka och Jakobstad. Totala kostnaden för planerade underhållsstopp under andra kvartalet uppgick till cirka MSEK 230 jämfört med MSEK 75 under det första kvartalet.

Kvartal 2 2017 jämfört med kvartal 2 2016

Nettoomsättningen ökade 3 % jämfört med motsvarande period föregående år och den underliggande organiska försäljningstillväxten uppgick till 3 %. Förbättrade valutakurser i kombination med bättre marknadspriser på bland annat Liner och Säckpapper förklarar merparten av den positiva utvecklingen.

Försäljningsvolymen var i nivå med motsvarande kvartal föregående år, dock med en ökning inom Consumer Board på 4 % drivet av tillväxt i Europa och Kina. Volymerna för affärsområdet Packaging Paper minskade med 2 % till följd av nedläggningen av Tervasaari.

Corrugated Solutions volymer minskade med 6 % på grund av haveri på massalinjen i Gruvön.

Extra kostnader på grund av den begränsade fraktkapaciteten genom Göteborgs hamn påverkade samtliga affärsområden negativt.

EBITDA var i nivå med motsvarande period föregående år. Ökade kostnader för inköp av extern massa till Frövi, med anledning av ombyggnaden av Rockhammar, samt ökade kostnader för energi och kemikalier kompenserades av fördelaktig valutakursutveckling och lägre kostnader för underhållsstopp. Kostnaderna för planerade underhållsstopp uppgick till cirka MSEK 230 jämfört med cirka MSEK 245 motsvarande period föregående år.

Förändring i EBITDA kv 2 2017 jämfört med kv 2 2016, MSEK

* Valutakursförändringseffekten på totalt MSEK 43 består av följande komponenter: förändring avistakurser MSEK 146, valutasäkring MSEK -21 och valutaeffekter vid omvärdering av kundfordringar samt kundinbetalningar på MSEK -82.

Ovan tabell visar resultatet för jämförbara enheter under de olika perioderna.

859 863

Kv 2 2017 Kv 2 2016

18 -13 -76

32 43 Försäljnings- och produktionsvolymer inkl. produktmix

Försäljningspriser (i respektive försäljningsvaluta) Förändring rörliga kostnader Förändring fasta kostnader Valutakursförändringseff ekt inkl. hedging*

MSEK Kv 2 -17 Kv 2 -16 2017 2016

Nettoomsättning 5 600 5 439 11 236 10 796

ScandFibre Logistics AB -88 -62 -184 -62

SIA Freja - -2 -1 -5

Nettoomsättning jämförbara enheter 5 512 5 375 11 051 10 729

EBITDA 863 859 1 786 1 876

ScandFibre Logistics AB - - - -

SIA Freja - -1 - -1

EBITDA jämförbara enheter 863 858 1 786 1 875

Kvartal jan-jun

EBITDA har minskat med 7 % jämfört med första kvartalet till följd av minskade försäljningsvolymer och högre kostnader för

underhållsstopp.

EBITDA var i nivå med

motsvarande period föregående år.

Justerad EBITDA-marginal

Målnivå >17 %

17 18

16 15

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2015 2016 Kv1 2017

Kv 2 2017

(4)

4 DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUARI–JUNI 2017

EBITDA har minskat med 5 % jämfört med första halvåret föregående år till följd av inköp av extern massa till Frövi samt högre rörliga kostnader.

Jan-jun 2017 jämfört med jan-jun 2016

Nettoomsättningen för första halvåret 2017 var 4 % högre än för motsvarande period föregående år. Försäljningsvolymerna har ökat med 1 %. Consumer Board bidrog med en ökad försäljningsvolym om 6 %, medan Corrugated Solutions och Packaging Paper minskade något. För Packaging Paper kompenserades den negativa effekten från stängningen av Tervasaari av en fortsatt stark situation i Europa för vitt säckpapper och kraftpapper, samtidigt som efterfrågan från Kina och övriga Asien fortsätter vara stark. Även fördelaktiga

valutakurser och bättre marknadspriser har påverkat nettoomsättningen positivt.

EBITDA har minskat med 5 %, MSEK 90, främst till följd av ökade kostnader för inköp av extern massa till Frövi med anledning av ombyggnad av Rockhammar och kvalitetsproblem under Q1. Dessutom har kostnader ökat för energi samt kemikalier. Effekten har dock delvis kompenserats av en fördelaktig valutakursutveckling.

Förändring i EBITDA Jan-Jun 2017 jämfört med Jan-Jun 2016, MSEK

** Valutakursförändringseffekten på totalt MSEK 90 består av följande komponenter: förändring avistakurser MSEK 227, valutasäkring MSEK -63 och valutaeffekter vid omvärdering av kundfordringar samt

kundinbetalningar på MSEK -74.

1 786 1 876

jan-jun 2017 jan-jun

2016

-31 -25 -100

-24 90 Försäljnings- och produktionsvolymer inkl. produktmix

Försäljningspriser (i respektive försäljningsvaluta) Förändring rörliga kostnader Förändring fasta kostnader Valutakursförändringseff ekt inkl. hedging* *

(5)

DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUARI–JUNI 2017 5

Affärsområde Packaging Paper

KRAFT- OCH SÄCKPAPPER FÖR KUNDER MED TUFFA KRAV

Packaging Paper erbjuder kraft- och säckpapper av premiumkvalitet samt smarta lösningar för kunder inom industri, medicinsk utrustning och konsumentsektorn. Affärsområdet säljer även det överskott av pappersmassa som BillerudKorsnäs inte använder i sin egen produktion. Koncernens nettoexponering för avsalumassa bedöms i snitt uppgå till cirka 210 kton 2017, 80 kton 2018 och 0 kton 2021.

Nyckeltal

Kvartal 2 2017 jämfört med kvartal 2 2016

Nettoomsättningen ökade med 3 % jämfört med andra kvartalet 2016 som ett resultat av förbättrade valutakurser och högre lokala priser trots att försäljningsvolymen var 2 % lägre till följd av nedläggningen av produktionsanläggningen Tervasaari i september 2016.

EBITDA ökade med 17 % jämfört med samma period föregående år som ett resultat av en bättre försäljningsmix och högre priser samt fördelaktiga valutakurser. Högre massakostnader i icke-integrerade anläggningar till följd av ofördelaktiga massapriser hade en negativ påverkan på EBITDA i andra kvartalet 2017 jämfört med andra kvartalet 2016.

Jan-jun 2017 jämfört med jan-jun 2016

Nettoomsättningen ökade med 3 % jämfört med första halvåret 2016 till följd av en gynnsam försäljningsmix och något högre lokala priser.

EBITDA ökade med 13 % jämfört med samma period föregående år som ett resultat av en bättre försäljningsmix och högre priser samt fördelaktiga valutakurser. Höga massakostnader i icke-integrerade anläggningar hade en negativ påverkan på EBITDA under första halvåret 2017 jämfört med första halvåret 2016.

Marknadsutveckling

Marknadsläget var stabilt och gynnsamt under kvartalet. Jämfört med tidigare kvartal förbättrades marknaden för alla typer av säck- och kraftpapper. Priserna i lokal valuta ökade något för säckpapper och var oförändrade för kraftpapper jämfört med föregående kvartal.

Marknaden för NBSK-massa var stabil och bra under kvartalet jämfört med föregående kvartal. Priserna låg på cirka USD 890 per ton i slutet av kvartalet, jämfört med USD 820 i slutet av föregående kvartal. Priset på massa vid utgången av andra kvartalet 2016 låg på USD 810 per ton.

Utsikter

Under det kommande kvartalet väntas den totala försäljningen inom Packaging Paper ligga på samma nivå som under det andra kvartalet. Marknaden för kraft- och säckpapper är fortsatt stabil med potential att öka priserna i lokal valuta.

Helår

MSEK Kv 2 -17 Kv 2 -16 2017 2016 2016

Nettoomsättning 2 151 2 085 4 292 4 172 8 339

Rörelsens kostnader, netto -1 839 -1 819 -3 588 -3 548 -6 853

EBITDA 312 266 704 624 1 486

EBITDA, % 15% 13% 16% 15% 18%

Rörelseresultat 196 143 472 376 990

Rörelsemarginal, % 9% 7% 11% 9% 12%

Försäljningsvolymer, kton 288 295 581 590 1 167

varav förpackningspapper 183 190 374 376 746

Kvartal jan-jun

Andel av koncernens nettoomsättning kvartal 2 2017

1EBITDA 38%

266

441 421 392

312

13

21 20 18

15

0 5 10 15 20 25 30

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Kv 2 -16 Kv 3 -16 Kv 4 -16 Kv 1 -17 Kv 2 -17

(6)

6 DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUARI–JUNI 2017

Affärsområde Consumer Board

VÄTSKE- OCH FÖRPACKNINGSKARTONG MED UNIKA EGENSKAPER

Consumer Board levererar förpackningsmaterial av nyfiberbaserad högkvalitativ kartong för drycker och livsmedel samt konsumentvaror av olika slag. Smarta lösningar för funktion, design och materialval skapar mervärde för kunderna.

Nyckeltal

Kvartal 2 2017 jämfört med kvartal 2 2016

Jämfört med andra kvartalet 2016 ökade omsättningen och försäljningsvolymerna med 4 %.

EBITDA ökade med 4 % jämfört med andra kvartalet 2016. Resultatökningen beror främst på den ökade försäljningsvolymen.

Jan-jun 2017 jämfört med jan-jun 2016

Jämfört med första halvåret 2016 ökade försäljningsvolymerna med 6 % och nettoomsättningen med 4 %.

EBITDA minskade med 3 % jämfört med första halvåret 2016. Minskningen skedde i första kvartalet 2017 och berodde främst på kvalitetskostnader som kunde hänföras till produktionen under andra halvåret 2016 och uppstartskostnader i samband med ombyggnaden i

Rockhammar i slutet av 2016. Totalt uppgick påverkan från dessa två poster till MSEK 80 för affärsområdet. Andra kvartalet belastades av extrakostnader relaterade till Rockhammar om ca MSEK 30 och består främst av kostnader för inköpt massa till Frövi.

Marknadsutveckling

Vi ser en fortsatt tillväxt inom alla delar av affärsområde Consumer Board. Ökningen är i linje med koncernens tillväxtstrategi. Priserna i lokal valuta var oförändrade jämfört med

föregående kvartal.

Utsikter

Orderläget för vätskekartong väntas vara fortsatt stabilt och tillfredsställande med normala säsongsvariationer. Orderläget för förpackningskartong väntas bli ytterligare förbättrat.

Helår

MSEK Kv 2 -17 Kv 2 -16 2017 2016 2016

Nettoomsättning 2 099 2 028 4 227 4 052 8 015

Rörelsens kostnader, netto -1 601 -1 549 -3 289 -3 089 -6 292

EBITDA 498 479 938 963 1 723

EBITDA, % 24% 24% 22% 24% 21%

Rörelseresultat 299 287 545 582 964

Rörelsemarginal, % 14% 14% 13% 14% 12%

Försäljningsvolymer, kton 279 268 564 533 1 051

Kvartal jan-jun

Andel av koncernens nettoomsättning Kv 2 2017

EBITDA 37%

479 424

336 440

498

24 21 17

21 24

0 5 10 15 20 25 30 35

0 100 200 300 400 500 600

Kv 2 -16 Kv 3 -16 Kv 4 -16 Kv 1 -17 Kv 2 -17

(7)

DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUARI–JUNI 2017 7

Affärsområde Corrugated Solutions

FLUTING OCH LINER SKAPAR MERVÄRDE

Corrugated Solutions levererar material till wellpapptillverkare och förpackningslösningar till varumärkesägare.

Starka och lätta material, fluting och liner, används i wellådor för känsliga varor och krävande transporter. Smarta förpackningar tillhandahålls via konceptet Managed Packaging, det vill säga supply chain-lösningar och

förpackningsoptimering till varumärkesägare i syfte att utmana konventionella lösningar.

NYCKELTAL

Kvartal 2 2017 jämfört med kvartal 2 2016

Nettoomsättningen ökade med 8 % jämfört med motsvarande kvartal 2016 tack vare förbättrade lokala priser och valutakurser. Managed Packaging uppvisade fortsatt gynnsam försäljningstillväxt jämfört föregående år.

EBITDA ökade med 25 % jämfört andra kvartalet 2016 framförallt tack vare lägre kostnader för underhållsstopp, då andra kvartalet föregående år belastades med ett helt stopp i Gruvön medan årets underhållsstopp var uppdelat på både första och andra kvartalet. Affärsområdet belastas till fullo av kostnaderna för haveriet i massalinjen i Gruvön om MSEK 25.

Jan-jun 2017 jämfört med jan-jun 2016

Nettoomsättningen var 7 % högre än i motsvarande period 2016 som ett resultat av förbättrade lokala priser och valutakurser samt försäljningstillväxt för Managed Packaging.

EBITDA ökade med 2 % jämfört motsvarande period 2016 tack vare positiv valutaeffekt, vilken kompenserade för kostnader relaterade till haveriet på massalinjen i Gruvön samt högre papperspriser för Managed Packaging i Asien.

Marknadsutveckling

Orderböckerna för liner och fluting var fortsatt starka med förbättrade prisnivåer i Europa.

Managed Packaging levererade ytterligare försäljningstillväxt och slog rekord i månatliga försäljningsvolymer i maj och juni.

Utsikter

Efterfrågan på fluting och liner väntas förbli stark på alla marknader och det finns god potential för fortsatt internationell expansion och lokala prisökningar. Managed Packaging förväntas fortsätta leverera försäljningstillväxt genom såväl nya kunder som ökade volymer från befintliga kunder.

Helår

MSEK Kv 2 -17 Kv 2 -16 2017 2016 2016

Nettoomsättning 902 839 1 833 1 718 3 620

Rörelsens kostnader, netto -739 -709 -1 480 -1 371 -2 791

EBITDA 163 130 353 347 829

EBITDA, % 18% 15% 19% 20% 23%

Rörelseresultat 117 84 262 256 647

Rörelsemarginal, % 13% 10% 14% 15% 18%

Försäljningsvolymer, kton 121 129 265 267 554

Kvartal jan-jun

Andel av koncernens nettoomsättning Kv 2 2017

EBITDA 16%

130

241 241 190

163

15

26 24

20 18

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

0 50 100 150 200 250 300

Kv 2 -16 Kv 3 -16 Kv 4 -16 Kv 1 -17 Kv 2 -17

(8)

8 DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUARI–JUNI 2017

Valutasäkring

Valutasäkringen gav en sammanlagd nettoomsättningseffekt på MSEK -12 (9) för andra kvartalet och MSEK -23 (40) för första halvåret 2017 (jämfört med ingen valutasäkring).

Marknadsvärdet på det utestående terminsvalutakontraktet uppgick den 30 juni 2017 till MSEK 23, varav MSEK -3 är den del av de kontrakt som motsvaras av kundfordringar som har påverkat resultatet för det andra kvartalet. Övriga kontrakt hade därmed ett

marknadsvärde på MSEK 26.

Säkrad andel av prognostiserade valutaflöden** för EUR, USD och GBP samt valutakurser mot SEK (30 juni 2017)

* Den 30 juni 2017

** Exklusive valutaflöden från investeringar i en ny kartongmaskin i Gruvön

Valutasäkringspolicyn är att valutasäkra 0–80 % av nettoflödena under kommande 15 månader. Eventuella avvikelser från policyn måste godkännas av styrelsen.

Investeringar och sysselsatt kapital

Bruttoinvesteringarna uppgick till MSEK 904 (323) för det andra kvartalet och MSEK 1 459 (577) för första halvåret 2017.

Sysselsatt kapital uppgick den 30 juni 2017 till MSEK 17 688 (17 435). Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), beräknat på den senaste 12-månadersperioden, uppgick till 11 % (14 %). Den senaste 12-månadersperioden påverkades av omstruktureringskostnaderna i Gruvön. 12-månaderssiffran för juni 2016 påverkades av realisationsvinsten från avyttringen av Latgran. ROCE beräknat med justerat rörelseresultat uppgick till 13 % (13 %).

Avkastningen på eget kapital var 11 % (15 %).

Valuta Kv 3 -17 Kv 4 -17 Kv 1 -18 Kv 2 -18 Kv 3 -18

Totalt 15 mån

EUR Andel av nettoflödet 87% 80% 79% 76% 71% 79%

Kurs 9,54 9,55 9,63 9,61 9,72 9,61

USD Andel av nettoflödet 79% 72% 58% - - 42%

Kurs 8,66 8,89 9,05 - - 8,85

GBP Andel av nettoflödet 15% - - - - 3%

Kurs 11,15 - - - - 11,15

-3 9 17 -4 4 23

Valutakontraktens marknadsvärde*

MSEK -12 i effekt på

nettoomsättningen för kvartalet.

Justerad avkastning på sysselsatt kapital

Målnivå > 13%

13

14 13 13

6 14

2015 2016 Kv1 2017

Kv 2 2017

(9)

DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUARI–JUNI 2017 9

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödesanalys i sammandrag

Det operativa kassaflödet uppgick under första halvåret 2017 till MSEK 20 (786).

Minskningen berodde främst på att investeringsnivån ökade på grund av investeringar i Gruvön och Skärblacka. Rörelsekapital i förhållande till försäljning var 10 % för kvartalet, vilket är en förbättring jämfört med första kvartalet 2017 då det uppgick till 11 %.

Räntebärande nettoskuld uppgick den 30 juni 2017 till MSEK 4 734 (5 204). Koncernens räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA var vid periodens utgång 1,35 gånger (1,32). Målet är att ha en relation på mindre än 2,5 gånger.

Finansiering

Den räntebärande skulden uppgick till MSEK 4 710, en minskning med MSEK 310 sedan föregående kvartal. Förändringen berodde främst på att företagscertifikat uppgående till MSEK 300 återbetalades under kvartalet. Jämfört med motsvarande period föregående år har den räntebärande skulden minskat med MSEK 288. Jämfört med motsvarande period föregående år ökade obligationslån med MSEK 1 300. Företagscertifikat och bilaterala lån minskade med MSEK 750 respektive MSEK 800.

Under kvartalet tecknades en ny syndikerat kreditfacilitet på MSEK 5 500 som förfaller år 2022. Kreditfaciliteten ersätter tidigare facilitet på MSEK 5 500 som skulle förfalla år 2019.

MSEK Kv 2 -17 Kv 2 -16 2017 2016

Rörelseöverskott m.m. 837 840 1 732 1 836

Rörelsekapitalförändring m.m. 458 168 -27 -236

Finansnetto, skatter m.m. -78 -54 -227 -237

Kassaflöde från löpande verksamhet 1 217 954 1 478 1 363

Löpande nettoinvesteringar -903 -323 -1 458 -577

Operativt kassaflöde 314 631 20 786

jan-jun Kvartal

Totalt

Lån Limit, MSEK 0-1 1-2 2- utnyttjat

Syndikerade kreditfaciliteter 5 500 -

Term loans (eng) 200 500 700

Obligationslån inom MTN-program 5 000 1 800 1 700 3 500

Företagscertifikat 3 000 -

Term loan (eng), Bomhus Energi AB 43 44 423 510

Koncernen totalt 1 843 244 2 623 4 710

Förfallotidpunkt, år

Nettoskuld/EBITDA målnivå <2,5

Utdelningspolicy

Målnivå 50 % 1,24 1,08 1,19 1,35

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

2015 2016 Kv1 2017

Kv 2 2017

2,00 2,25 3,15

4,25 4,30 61

69

51 49 59

0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800

0 1 2 3 4 5 6 7

2012 2013 2014 2015 2016 Utdelningsandel av nettov insten, %

(10)

10 DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUARI–JUNI 2017

Skatter

För det andra kvartalet 2017 uppgick skattekostnaden till MSEK 199 (240), vilket ungefär motsvarar 21 % (21 %) av resultatet före skatt.

Moderbolaget

I moderbolaget BillerudKorsnäs AB ingår försäljningsorganisationen för den nordiska marknaden och marknader utanför Europa samt huvudkontorsfunktionerna.

Rörelseresultatet för det första halvåret 2017 uppgick till MSEK -99 jämfört med MSEK 48 för det första halvåret 2016. Minskningen beror främst på negativa effekter av

säkringskontrakt och omvärderingar av kundfordringar.

Moderbolaget kurssäkrar såväl moderbolagets som koncernens nettoflöden av valutor. I moderbolagets resultat ingår resultatet av dessa säkringsåtgärder. Detta resultat uppgick till MSEK -12 (9) för det andra kvartalet.

Medelantalet anställda var 107 (103). Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till MSEK 534 (351).

(11)

DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUARI–JUNI 2017 11

Säsongseffekter

BillerudKorsnäs verksamhet uppvisar relativt begränsade säsongssvängningar. Störst påverkan har de periodiska underhållsstoppen, då respektive enhet står stilla under cirka en vecka. Den uteblivna produktionen medför något lägre leveranser under en längre tid både före, under och efter stoppet. Det bör också noteras att koncernen brukar ha en något högre kostnadsnivå i fjärde kvartalet än i tidigare kvartal.

Planerade underhållsstopp

Förutom löpande underhåll under pågående drift kan BillerudKorsnäs produktionsenheter normalt också behöva mer omfattande underhåll vid något tillfälle under året. För

att utföra underhållet stoppas produktionen av massa, papper och kartong. Kostnaden för ett underhållsstopp består huvudsakligen av volymbortfall relaterat till stoppet och fasta kostnader, främst i form av kostnader för underhåll och övertidsarbete, samt till viss del av rörliga kostnader såsom högre förbrukning av el och ved vid återstarten av produktionen.

Stoppens påverkan på resultatet varierar med omfattningen av de åtgärder som görs i samband med stoppen, karaktären av dessa åtgärder samt den faktiska längden på stoppet. Uppskattad stoppkostnad är en bedömning av ett normalstopps påverkan på resultatet i förhållande till ett kvartal utan periodiskt underhållsstopp.

Uppskattad kostnad för underhållsstopp

1 Underhållsstopp i Beetham har en obetydlig effekt på BillerudKorsnäs totala resultat.

*Gruvön hade ett underhållsstopp i slutet av mars 2017, vilket påverkar både första och andra kvartalets rapporter.

Första kvartalet uppgår kostnaden till MSEK 75 och andra kvartalet till MSEK 70.

**Skärblacka kommer att ha ytterligare ett underhållsstopp på PM7 i slutet av september och detta påverkar rapporterna för både tredje och fjärde kvartalet. Under tredje kvartalet uppgår den beräknade kostnaden till MSEK 5 och fjärde kvartalet till MSEK 15, vilket påverkar affärsområdet Packaging Paper.

Kostnaderna för planerade underhållsstopp avspeglar den beräknade kostnadseffekten för 2017. Under andra kvartalet genomfördes planerade underhållsstopp i Gruvön, Skärblacka och Jakobstad. Totalkostnaden för underhållstoppen uppgick till cirka MSEK 230 vilket var MSEK 25 mer än estimerat.

Produktions- enheter

Uppskattad stoppkostnad ¹

MSEK Packaging Consumer Corrugated 2017 | 2016 | 2015

Paper Board Solutions

Gävle ~ 140 ~ 5% ~ 80% ~ 15% Kv 3 | Kv 3 | Kv 3

Gruvön* ~ 140 ~ 40% ~ 10% ~ 50% Kv 2 | Kv 2 | Kv 2

Frövi ~ 90 0% 100% 0% Kv 4 | Kv 4 | Kv 4

Skärblacka ~ 120 ~ 85% 0% ~ 15% Kv 2 | Kv 2 | Kv 4

Skärblacka** ~ 20 100% 0% 0% Kv 3 | - | -

Karlsborg ~ 55 100% 0% 0% Kv 3 | Kv 3 | Kv 3

Jakobstad ~ 15 100% 0% 0% Kv 2 | - | Kv 4

Rockhammar ~ 15 0% 100% 0% Kv 3 | Kv 4 | -

Uppskattad fördelning av stoppkostnad per affärsområde

Planerade tidpunkter för underhållsstopp

(12)

12 DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUARI–JUNI 2017

Största aktieägarna

BillerudKorsnäs tio största ägare (30 juni 2017)

Aktiefördelning

Aktiefördelning (30 juni 2017)

Långsiktigt incitamentsprogram 2017

Vid årsstämman 2017 beslutades att BillerudKorsnäs skulle införa ett långsiktigt

incitamentsprogram (”LTIP 2017”) kombinerat med en överföring av enskilda innehav av egna aktier. BillerudKorsnäs har redan två befintliga långsiktiga incitamentsprogram (LTIP 2015 och LTIP 2016).

Syftet med LTIP 2017 är att stärka BillerudKorsnäs förmåga att attrahera, motivera och behålla de bästa personerna för centrala ledarskapspositioner. Målet är vidare att ledande befattningshavare, andra nyckelpersoner och talanger inom BillerudKorsnäskoncernen ska stimuleras till ökade insatser genom att sammanlänka deras intressen och perspektiv med aktieägarnas. Programmet omfattar högst 100 ledande befattningshavare, andra nyckelpersoner och talanger i BillerudKorsnäskoncernen. LTIP 2017 löper under tre år med början 2017.

LTIP 2017 har liknande utformning som de tidigare långsiktiga incitamentsprogrammen (2010–2016). Resultatet beror på i vilken grad olika finansiella resultatkrav uppfylls. Det högsta antal BillerudKorsnäsaktier som omfattas av LTIP 2017 är 314 690, vilket motsvarar ungefär 0,15% av det totala antalet utestående BillerudKorsnäsaktier och antalet röster. De högsta beräknade kostnaderna för LTIP 2017 beräknas till ungefär MSEK 82,1, varav sociala avgifter på MSEK 51,9.

Antal Andel av

Aktieägare aktier röster, %

FRAPAG Beteiligungsholding AG 31 300 000 15,1

AMF Försäkring och Fonder 20 372 421 9,8

Swedbank Robur fonder 9 273 858 4,5

Fjärde AP Fonden 7 264 082 3,5

Alecta 6 948 000 3,4

Handelsbanken fonder 4 910 285 2,4

Norges Bank Investment Management 3 541 190 1,7

DFA fonder (USA) 3 311 170 1,6

Vanguard 3 277 494 1,6

Folksam 2 353 200 1,1

Totalt de 10 största aktieägarna 92 551 700 44,7

Totalt antal aktier på marknaden 207 271 358 100,0

Registrerat antal aktier 208 219 834

Återköpta aktier i eget förvar -948 476

Totalt antal aktier på marknaden 207 271 358

(13)

DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUARI–JUNI 2017 13 Mer information om LTIP 2017 finns i handlingarna till årsstämman 2017, som finns

tillgängliga på BillerudKorsnäs webbplats.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

BillerudKorsnäs produkter är generellt konjunkturberoende, avseende både prisutveckling och möjliga försäljningsvolymer. Koncernen är exponerad för valutaförändringar genom att huvuddelen av intäkterna faktureras i utländsk valuta, medan en stor del av rörelsekostnaderna är i svenska kronor. För närmare beskrivning av risker och känslighetsanalys hänvisas till sidorna 84-91 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2016.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner har ägt rum mellan BillerudKorsnäs och närstående som väsentligen påverkat bolagets ställning och resultat.

Händelser efter kvartalets utgång

Den 18 juli meddelade BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg bolagets styrelse att han har beslutat att lämna bolaget. Han kommer att kvarstå i sin nuvarande roll under sin uppsägningstid fram till början av 2018. För mer information se separat pressmeddelande.

Finansiell kalender

Kv 3 2017 – 17 oktober 2017

Kapitalmarknadsdagar (Stockholm och London) – 15-16 november 2017 Bokslutskommuniké 2017 – 29 januari 2018

Kv 1 2018 – 20 april 2018 Årsstämma 2018 – 15 maj 2018 Kv 2 2018 – 18 juli 2018 Kv 3 2018 – 16 oktober 2018

(14)

14 DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUARI–JUNI 2017

Undertecknade försäkrar härmed att denna delårsrapport ger en sann och rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Solna, 18 juli 2017 BillerudKorsnäs AB (publ)

Lennart Holm Michael M.F. Kaufmann

Ordförande Ledamot

Andrea Gisle Joosen Bengt Hammar

Ledamot Ledamot

Mikael Hellberg Kristina Schauman

Ledamot Ledamot

Victoria Van Camp Ledamot

Nicklas Johansson Gunnevi Lehtinen Johansson

Ledamot Ledamot

Per Lindberg VD och koncernchef

Denna information är sådan information som BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om

värdepappersmarknaden. Denna information har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

(15)

DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUAR I–JUNI 2017 15

BillerudKorsnäs-koncernen

Resultaträkning i sammandrag

Rapport över totalresultat i sammandrag

Helår

MSEK Kv 2 -17 Kv 1 -17 Kv 2 -16 2017 2016 2016

Nettoomsättning 5 600 5 636 5 439 11 236 10 796 21 657

Övriga intäkter 48 59 46 107 76 155

Rörelsens intäkter 5 648 5 695 5 485 11 343 10 872 21 812

Förändring av varulager -82 -160 6 -242 107 300

Råvaror och förnödenheter -2 646 -2 606 -2 555 -5 252 -5 179 -10 457

Övriga externa kostnader -1 141 -1 154 -1 211 -2 295 -2 219 -4 574

Personalkostnader -914 -851 -866 -1 765 -1 705 -3 474

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar -374 -373 -360 -747 -719 -1 561

Resultatandel i intressebolag -2 -1 - -3 - -1

Rörelsens kostnader -5 159 -5 145 -4 986 -10 304 -9 715 -19 767

Rörelseresultat 489 550 499 1 039 1 157 2 045

Finansiella poster -45 -38 2 -83 -36 -108

Resultat före skatt 444 512 501 956 1 121 1 937

Skatt -88 -111 -101 -199 -240 -419

Periodens resultat 356 401 400 757 881 1 518

Resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 356 401 400 757 881 1 518

Innehav utan bestämmande inflytande - - - -

Periodens resultat 356 401 400 757 881 1 518

Resultat per aktie, SEK 1,72 1,94 1,93 3,65 4,26 7,33

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,72 1,93 1,93 3,65 4,25 7,31

Kvartal jan-jun

Helår

MSEK Kv 2 -17 Kv 1 -17 Kv 2 -16 2017 2016 2016

Periodens resultat 356 401 400 757 881 1 518

Övrigt totalresultat

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

Omvärdering av förmånsbestämda pensioner - - - -12

Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till periodens resultat - - - 3

Summa poster som inte kan omföras till periodens resultat - - - - - -9

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska

verksamheter 12 -7 25 5 29 53

Periodens förändring i verkligt värde avseende aktieinnehavet i

Bergvik Skog 1 9 -39 10 -38 16

Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar 66 -11 -37 55 -23 76

Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till

periodens resultat -14 2 8 -12 5 -17

Summa poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

65 -7 -43 58 -27 128

Periodens totalresultat 421 394 357 815 854 1 637

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 421 394 357 815 854 1 637

Innehav utan bestämmande inflytande - - - -

Periodens totalresultat 421 394 357 815 854 1 637

Kvartal jan-jun

(16)

16 DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUARI–JUNI 2017

Balansräkning i sammandrag

Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

30 jun 30 jun 31 dec

MSEK 2017 2016 2016

Immateriella anläggningstillgångar 2 291 2 340 2 335

Materiella anläggningstillgångar 15 648 14 732 14 937

Övriga anläggningstillgångar 1 497 1 300 1 439

Summa anläggningstillgångar 19 436 18 372 18 711

Varulager 2 907 2 950 3 142

Kundfordringar 2 636 2 625 2 612

Övriga omsättningstillgångar 780 789 681

Likvida medel 732 551 708

Summa omsättningstillgångar 7 055 6 915 7 143

Summa tillgångar 26 491 25 287 25 854

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 12 952 12 232 13 021

Innehav utan bestämmande inflytande 1 - 1

Eget kapital 12 953 12 232 13 022

Räntebärande skulder 2 867 3 009 2 687

Avsättningar för pensioner 772 768 778

Övriga avsättningar 250 45 252

Uppskjutna skatteskulder 3 406 3 174 3 410

Summa långfristiga skulder 7 295 6 996 7 127

Räntebärande skulder 1 843 1 988 1 142

Leverantörsskulder 2 765 2 556 3 049

Övriga skulder och avsättningar 1 635 1 515 1 514

Summa kortfristiga skulder 6 243 6 059 5 705

Summa eget kapital och skulder 26 491 25 287 25 854

Helår

MSEK 2017 2016 2016

Ingående eget kapital 13 022 12 418 12 418

Periodens totalresultat 815 854 1 637

Aktierelaterade ersättningar 7 4 11

Utdelning till moderbolagets aktieägare -891 -880 -880

Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande - -164 -164

Utgående eget kapital 12 953 12 232 13 022

Eget kapital hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 12 952 12 232 13 021

Innehav utan bestämmande inflytande 1 - 1

Utgående eget kapital 12 953 12 232 13 022

jan-jun

(17)

DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUAR I–JUNI 2017 17

Kassaflödesanalys i sammandrag

*I beloppet ingår för perioden januari–juni 2017 rörelseresultat MSEK 1 039, återlagda avskrivningar MSEK 747, resultat från försäljning av verksamhet MSEK -5, resultat från intressebolag MSEK 3, minskning av pensionsskulden MSEK -16, övriga avsättningar MSEK -25, nettot av producerade och försålda elcertifikat samt försålda utsläppsrätter MSEK -18 samt

incitamentsprogram MSEK 7. I beloppet ingår för perioden januari-juni 2016 rörelseresultat MSEK 1 157, återlagda avskrivningar MSEK 719, minskning av pensionsskulden MSEK -25, övriga avsättningar MSEK -16, nettot av producerade och försålda elcertifikat samt försålda utsläppsrätter MSEK -3 samt incitamentsprogram MSEK 4.

Helår

MSEK Kv 2 -17 Kv 1 -17 Kv 2 -16 2017 2016 2016

Rörelseöverskott m m* 837 895 840 1 732 1 836 3 781

Rörelsekapitalförändring m m 458 -485 168 -27 -236 332

Finansnetto, skatter m m -78 -149 -54 -227 -237 -371

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 217 261 954 1 478 1 363 3 742

Investering i anläggningstillgångar -892 -533 -323 -1 425 -577 -1 607

Förvärv av finansiella tillgångar -12 -22 - -34 - -38

Försäljning av dotterbolag - 15 - 15 - -

Företagsförvärv - - -6 - -6 -6

Försäljning av anläggningstillgångar 1 - - 1 - 4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -903 -540 -329 -1 443 -583 -1 647

Förändring av räntebärande fordringar - - 5 - 5 2

Förändring av räntebärande skulder -310 1 191 594 881 606 -564

Utdelning till moderbolagets aktieägare -891 - -880 -891 -880 -880

Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande - - -62 - -165 -165

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 201 1 191 -343 -10 -434 -1 607

Kassaflöde totalt (= förändring i likvida medel) -887 912 282 25 346 488

Likvida medel vid periodens början 1 617 708 257 708 188 188

Omräkningsdifferens i likvida medel 2 -3 12 -1 17 32

Likvida medel vid periodens slut 732 1 617 551 732 551 708

Kvartal jan-jun

(18)

18 DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUARI–JUNI 2017

Not 1 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna i denna delårsrapport är samma som tillämpades i den senaste årsredovisningen för 2016, se sidorna 101–107 samt sidan 134 för nyckeltalsdefinitioner.

Moderbolagets delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Nyckeltalsdefinitioner finns på sidan 21 i denna rapport.

Utöver finansiell data som definieras i IFRS, presenteras specifika nyckeltal, s.k. alternativa nyckeltal för att återspegla resultatet i den underliggande verksamheten och öka jämförbarheten mellan olika perioder. Dessa alternativa nyckeltal ersätter inte finansiell data som definieras i IFRS.

Not 2 Finansiella tillgångar och skulder

1 Kortfristiga placeringar klassificeras som ”Likvida medel” när löptiden från anskaffningstidpunkten är kortare än tre månader och är utsatt för endast obetydlig risk för värdefluktuationer.

Not 3 Övriga upplysningar

Övriga upplysningar i enlighet med IAS 34.16A återfinns på sidorna före resultaträkningen och rapport över totalresultatet. Information om

affärsområde/segment finns på sidorna 5–7, information om finansiering på sidan 9, säsongseffekter på sidan 11 och händelser efter kvartalets utgång på sidan 13.

Derivat i säkrings- redovisning

Kund- och låne- fordringar

Finansiella tillgångar som kan säljas

Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde

Summa redovisat värde

Verkligt värde

Värderingsklassificering Nivå 2 Nivå 3

Koncernen 30 juni 2017

Övriga aktier och andelar - - 1 377 - 1 377 1 377

Långfristiga fordringar - 21 - - 21 21

Kundfordringar - 2 636 - - 2 636 2 636

Övriga fordringar 109 412 - - 521 521

Likvida medel¹ - 732 - - 732 732

Summa 109 3 801 1 377 - 5 287 5 287

Långfristiga räntebärande skulder - - - 2 867 2 867 2 871

Kortfristiga räntebärande skulder - - - 1 843 1 843 1 865

Leverantörsskulder - - - 2 765 2 765 2 765

Övriga skulder 55 - - 237 292 292

Summa 55 - - 7 712 7 767 7 793

Derivat i säkrings- redovisning

Kund- och låne- fordringar

Finansiella tillgångar som kan säljas

Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde

Summa redovisat värde

Verkligt värde

Värderingsklassificering Nivå 2 Nivå 3

Koncernen 31 december 2016

Övriga aktier och andelar - - 1 343 - 1 343 1 343

Långfristiga fordringar - 21 - - 21 21

Kundfordringar - 2 612 - - 2 612 2 612

Övriga fordringar 107 378 - - 485 485

Likvida medel¹ - 708 - - 708 708

Summa 107 3 719 1 343 - 5 169 5 169

Långfristiga räntebärande skulder - - - 2 687 2 687 2 731

Kortfristiga räntebärande skulder - - - 1 142 1 142 1 142

Leverantörsskulder - - - 3 049 3 049 3 049

Övriga skulder 129 - - 193 322 322

Summa 129 - - 7 071 7 200 7 244

(19)

DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUAR I–JUNI 2017 19

Nyckeltal

Helår

2017 2016 2016

Marginaler

EBITDA, % 16 17 17

Rörelsemarginal, % 9 11 9

Avkastningsmått (rullande 12 månader)

Avkastning på sysselsatt kapital, % 11 14 12

Avkastning på eget kapital, % 11 15 12

Kapitalstruktur vid periodens utgång

Sysselsatt kapital, MSEK 17 688 17 435 16 906

Rörelsekapital, MSEK 2 077 2 468 1 957

Eget kapital, MSEK 12 953 12 232 13 022

Räntebärande nettoskuld, MSEK 4 734 5 204 3 884

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,37 0,43 0,30

Räntebärande nettoskuld / EBITDA, ggr 1,35 1,32 1,08

Nyckeltal per aktie

Resultat per aktie, SEK 3,65 4,26 7,33

Utdelning (för verksamhetsåret) per aktie, SEK - - 4,30

Övriga nyckeltal

Rörelsekapital som procent av nettoomsättningen, % 10 11 11

Bruttoinvesteringar, MSEK 1 459 577 1 645

Medelantal anställda 4 356 4 235 4 274

jan-jun

(20)

20 DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUARI–JUNI 2017

Avstämning av alternativa nyckeltal

Full year

Justerat EBITDA, MSEK Kv 2 - 17 Kv 1 - 17 Kv 2 - 16 2017 2016 2016

Rörelseresultat 489 550 499 1 039 1 157 2 045

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar 374 373 360 747 719 1 561

EBITDA 863 923 859 1 786 1 876 3 606

Jämförelsestörande poster - - 25 - 25 230

Justerat EBITDA 863 923 884 1 786 1 901 3 836

Justerat rörelseresultat, MSEK

Rörelseresultat 489 550 499 1 039 1 157 2 045

Jämförelsestörande poster - - 25 - 25 350

Justerat rörelseresultat 489 550 524 1 039 1 182 2 395

Justerat resultat per aktie, SEK

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, MSEK 356 401 400 757 881 1 518

Jämförelsestörande poster, hänförligt till moderbolagets aktieägare, MSEK - - 25 - 25 273

Justerat resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, MSEK 356 401 425 757 906 1 791 Vägt antal utestående stamaktier, tusental 207 186 207 095 207 018 207 141 206 985 207 037

Justerat resultat per aktie 1,72 1,94 2,05 3,65 4,38 8,65

Justerad avkastning på sysselsatt kapital, MSEK

Justerat rörelseresultat, 12 månader * 2 252 2 287 2 186 2 252 2 186 2 395

Genomsnittligt sysselsatt kapital, 12 månader 17 380 17 388 17 484 17 380 17 484 17 350

Justerad avkastning på sysselsatt kapital 13% 13% 13% 13% 13% 14%

Jämförelsestörande poster, MSEK

Bedrägeri (Rörelsens kostnader) 25 25 25

Ny kartongmaskin, KM7 - omstrukturering (Rörelsens kostnader) 205

Ny kartongmaskin, KM7 - nedskrivning (Nedskrivning av anläggningstillgångar) 120

Jämförelsestörande poster - - 25 - 25 350

* 12 månader är summan av ackumulerade belopp för innevarande år plus föregående helår, minus ackumulerade belopp för föregående år för perioder som ligger längre tillbaka i tiden än 12 månader från balansdagen.

30 Jun 30 Jun 31 Dec

Sysselsatt kapital, MSEK 2017 2016 2016

Balansomslutning 26 491 25 287 25 854

Leverantörsskulder -2 765 -2 556 -3 049

Övriga skulder och avsättningar -1 634 -1 515 -1 514

Övriga avsättningar -250 -45 -252

Uppskjutna skatteskulder -3 406 -3 174 -3 410

Långfristiga räntebärande tillgångar -16 -11 -15

Likvida medel -732 -551 -708

Sysselsatt kapital 17 688 17 435 16 906

30 Jun 30 Jun 31 Dec

Rörelsekapital, MSEK 2017 2016 2016

Varulager 2 907 2 950 3 142

Kundfordringar 2 636 2 625 2 612

Övriga omsättningstillgångar 780 789 681

Leverantörsskulder -2 765 -2 556 -3 049

Övriga rörelseskulder (exkl avsättningar) -1 571 -1 415 -1 428

Skatteskulder 90 75 -1

Rörelsekapital 2 077 2 468 1 957

30 Jun 30 Jun 31 Dec

Räntebärande nettoskuld, MSEK 2017 2016 2016

Räntebärande avsättningar 772 768 778

Långfristiga räntebärande skulder 2 867 3 009 2 687

Kortfristiga räntebärande skulder 1 843 1 988 1 142

Långfristiga räntebärande tillgångar -16 -10 -15

Likvida medel -732 -551 -708

Räntebärande nettoskuld 4 734 5 204 3 884

Kvartal jan-jun

(21)

DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUAR I–JUNI 2017 21

Definitioner

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Periodens resultat beräknat på 12 månader, hänförligt till moderbolagets aktieägare, i procent av genomsnittligt eget kapital beräknat per kvartal, hänförligt till moderbolagets aktieägare. Måttet representerar total lönsamhet jämfört med eget kapital investerat av moderbolagets aktieägare.

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL

Rörelseresultat beräknat på 12 månader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital beräknat per kvartal. Avkastning på sysselsatt kapital är ett mått som anger hur effektivt de totala nettorörelsetillgångarna används för att generera avkastning i rörelsen. Nyckeltalet beaktar investerat kapital i verksamheten och används vid resultatuppföljning och vid jämförelse med jämförbara bolag.

EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and

Amortisation). EBITDA är ett rörelseresultatmått, som ligger nära det operativa kassaflödet.

EBITDA, %

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and

Amortisation) i procent av nettoomsättning.

Nyckeltalet används såväl vid

resultatuppföljning som vid jämförelse med jämförbara bolag.

EGET KAPITAL

Eget kapital vid periodens slut.

JUSTERADE NYCKELTAL Justerade nyckeltal såsom EBITDA, rörelseresultat, avkastning på sysselsatt kapital och resultat per aktie ger en bättre förståelse för den underliggande verksamheten och ökar jämförbarheten mellan olika perioder, när effekten justeras för jämförelsestörande poster.

JUSTERAT EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar justerat för jämförelsestörande poster.

JUSTERAT RESULTAT PER AKTIE Resultat per aktie justerat med jämförelsestörande poster efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare.

JUSTERAT RÖRELSERESULTAT Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster.

MF KRAFT PAPER Machine Finished kraft paper.

MG KRAFT PAPER Machine Glazed kraft paper.

NBSK

Northern Bleached Softwood Kraft.

NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD, GGR Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital. Relationen visar mixen mellan den räntebärande nettoskulden och finansieringen via eget kapital. Ett högre tal innebär högre finansiell hävstång och kan ha positiv effekt på avkastningen på eget kapital, men innebär samtidigt en högre finansiell risk.

OPERATIVT KASSAFLÖDE

Kassaflöde från löpande verksamhet inklusive nettoinvesteringar i materiella

anläggningstillgångar och förvärv av

finansiella tillgångar. Det operativa kassaflödet kvantifierar kassaflödet genererat från den operativa verksamheten, som bl.a. kan användas till att betala tillbaka skulder och betala utdelningar till aktieägarna.

RESULTAT PER AKTIE Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med genomsnittligt antal aktier på marknaden.

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD Räntebärande avsättningar och skulder minus räntebärande tillgångar. Nyckeltalet definierar finansieringen via finansiella skulder med hänsyn tagen till finansiella tillgångar, och används som en komponent vid bedömning av finansiell risk.

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD/EBITDA

Räntebärande nettoskuld vid periodens utgång dividerat med rörelseresultat före

avskrivningar de senaste tolv månaderna.

Nyckeltalet visar relationen mellan den räntebärande nettoskulden och

återbetalningsförmågan. Ett högre (lägre) tal indikerar en högre (lägre) risk.

RÖRELSEKAPITAL

Varulager, kundfordringar och övriga operativa tillgångar minskade med leverantörsskulder och övriga operativa skulder. Beloppet visar nettot av

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder som används i verksamheten. Tillsammans med anläggningstillgångarna utgör rörelsekapitalet det kapital som operativt sysselsätts för att generera avkastning.

RÖRELSEKAPITAL SOM PROCENT AV NETTOOMSÄTTNINGEN

Genomsnittligt rörelsekapital för de senaste tre månaderna dividerat med nettoomsättning för helåret eller vid delår, nettoomsättning på årsbasis (kvartalets nettoomsättning multiplicerat med fyra). Nyckeltalet visar hur effektivt rörelsekapitalet används. En lägre procentsats innebär att mindre kapital har bundits upp för att generera en viss intäkt, och en högre förmåga att internt finansiera tillväxt och avkastning till aktieägarna.

RÖRELSEMARGINAL

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Rörelsemarginalen visar den procentuella delen av intäkterna som återstår efter beaktade rörelsekostnader. Nyckeltalet används såväl vid resultatuppföljning som vid jämförelse med jämförbara bolag.

SYSSELSATT KAPITAL Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder, icke räntebärande avsättningar och räntebärande tillgångar.

Sysselsatt kapital används till att kvantifiera totala nettotillgångar som används i den operativa verksamheten, vilket rörelseresultatet kan relateras till.

(22)

22 DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUARI–JUNI 2017

Moderbolaget

Resultaträkning i sammandrag

Balansräkning i sammandrag

Helår

MSEK Kv 2 -17 Kv 2 -16 2017 2016 2016

Rörelsens intäkter 77 184 167 310 482

Rörelsens kostnader -134 -143 -266 -262 -509

Rörelseresultat -57 41 -99 48 -27

Finansiella poster -57 -32 -89 -69 -121

Resultat efter finansiella poster -114 9 -188 -21 -148

Bokslutsdispositioner - - - - 1 291

Resultat före skatt -114 9 -188 -21 1 143

Skatt 24 -1 43 6 -245

Periodens resultat -90 8 -145 -15 898

Kvartal jan-jun

30 jun 30 jun 31 dec

MSEK 2017 2016 2016

Anläggningstillgångar 10 760 10 748 10 754

Omsättningstillgångar 5 981 4 429 5 747

Summa tillgångar 16 741 15 177 16 501

Eget kapital 6 264 6 372 7 292

Obeskattade reserver 1 031 660 1 031

Avsättningar 201 200 204

Räntebärande skulder 8 764 7 675 7 081

Övriga skulder 481 270 893

Summa eget kapital och skulder 16 741 15 177 16 501

(23)

DELÅRSRAPPORT BILLERUDKORSNÄS AKT IEBOLAG (PUBL) JANUARI–JUNI 2017 23

Kvartalsdata

BillerudKorsnäskoncernens verksamhet styrs och rapporteras i tre affärsområden. Från och med första kvartalet 2017 inkluderar Övrigt de före detta Övriga enheter samt Koncernstab och elimineringar. Övriga enheter omfattade virkesförsörjning, Nine AB, Scandfibre Logistics AB,

uthyrningsverksamhet, vilande bolag, jämförelsestörande poster samt kostnader på grund av större investeringar i produktionsstrukturen. Koncernstab och elimineringar omfattade Koncerngemensamma funktioner, Koncernelimineringar samt Resultatandelar i intressebolag. Jämförelseperioder har justerats. Valutasäkring m.m. omfattar resultat av valutasäkring av koncernens nettoflöden av valutor samt omvärdering av kundfordringar och kundinbetalningar. Den del av valutaexponeringen som avser förändringar i faktureringskurser ingår i affärsområdesresultaten.

Nettoomsättning kvartalsvis per affärsområde och för koncernen

EBITDA kvartalsvis per affärsområde och för koncernen

EBITDA

1

kvartalsvis per affärsområde och för koncernen

EBITDA-marginal

1

kvartalsvis per affärsområde och för koncernen

Försäljningsvolymer kvartalsvis per affärsområde och för koncernen

1 EBITDA och marginal är justerade för effekter av periodiska underhållsstopp och jämförelsestörande poster.

MSEK Kv 2 -17 Kv 1 -17 Kv 4 -16 Kv 3 -16 Kv 2 -16 Kv 1 -16 Kv 4 -15 Kv 3 -15 jan-jun 2017 jan-jun 2016

Packaging Paper 2 151 2 141 2 067 2 100 2 085 2 087 2 020 2 174 4 292 4 172

Consumer Board 2 099 2 128 1 988 1 975 2 028 2 024 1 933 2 006 4 227 4 052

Corrugated Solutions 902 931 989 913 839 879 880 926 1 833 1 718

Övrigt 483 465 463 400 421 363 387 368 948 784

Valutasäkring m.m. -35 -29 -39 5 66 4 -7 4 -64 70

Summa koncernen 5 600 5 636 5 468 5 393 5 439 5 357 5 213 5 478 11 236 10 796

MSEK Kv 2 -17 Kv 1 -17 Kv 4 -16 Kv 3 -16 Kv 2 -16 Kv 1 -16 Kv 4 -15 Kv 3 -15 jan-jun 2017 jan-jun 2016

Packaging Paper 312 392 421 441 266 358 252 406 704 624

Consumer Board 498 440 336 424 479 484 295 410 938 963

Corrugated Solutions 163 190 241 241 130 217 204 249 353 347

Övrigt -75 -70 -267 -74 -82 -46 -73 315 -145 -128

Valutasäkring m.m. -35 -29 -38 5 66 4 -7 4 -64 70

Summa koncernen 863 923 693 1 037 859 1 017 671 1 384 1 786 1 876

MSEK Kv 2 -17 Kv 1 -17 Kv 4 -16 Kv 3 -16 Kv 2 -16 Kv 1 -16 Kv 4 -15 Kv 3 -15 jan-jun 2017 jan-jun 2016

Packaging Paper 482 420 421 502 415 358 370 458 902 773

Consumer Board 506 446 471 544 495 484 472 526 952 979

Corrugated Solutions 212 231 241 254 209 217 219 260 443 426

Övrigt -75 -70 -62 -74 -57 -46 -72 -28 -145 -103

Valutasäkring m.m. -35 -29 -38 5 66 4 -7 4 -64 70

Summa koncernen 1 090 998 1 033 1 231 1 128 1 017 982 1 220 2 088 2 145

Kostnader för underhållsstopp -227 -75 -135 -194 -244 - -310 -179 -302 -244

Jämförelsestörande poster - - -205 - -25 - -1 343 - -25

EBITDA 863 923 693 1 037 859 1 017 671 1 384 1 786 1 876

% Kv 2 -17 Kv 1 -17 Kv 4 -16 Kv 3 -16 Kv 2 -16 Kv 1 -16 Kv 4 -15 Kv 3 -15 jan-jun 2017 jan-jun 2016

Packaging Paper 22 20 20 24 20 17 18 21 21 19

Consumer Board 24 21 24 28 24 24 24 26 23 24

Corrugated Solutions 24 25 24 28 25 25 25 28 24 25

Koncernen 19 18 19 23 21 19 19 22 19 20

kton Kv 2 -17 Kv 1 -17 Kv 4 -16 Kv 3 -16 Kv 2 -16 Kv 1 -16 Kv 4 -15 Kv 3 -15 jan-jun 2017 jan-jun 2016

Packaging Paper 288 293 285 292 295 295 281 294 581 590

Consumer Board 279 285 257 261 268 265 257 262 564 533

Corrugated Solutions 121 144 147 140 129 138 132 139 265 267

Summa koncernen 688 722 689 693 692 698 670 695 1 410 1 390

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :