Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

1 426,5 1 mån (%) 34,6

Nettoskuld (MSEK) -153,1 3 mån (%) 23,2

Enterprise Value (MSEK) 1 273,5 12 mån (%) 37,9

Soliditet (%) 84,0 YTD (%) 10,6

Antal aktier f. utsp. (m) 9,1 52-V Högst 178,0

Antal aktier e. utsp. (m) 9,1 52-V Lägst 103,5

Free Float (%) 32,6 Kortnamn PROB

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 135,2 215,7 259,4 298,3

EBITDA (MSEK) 36,2 69,2 85,8 96,1

EBIT (MSEK) 27,0 63,1 79,4 88,6

EBT (MSEK) 28,1 63,1 79,2 89,5

EPS (just. SEK) 2,39 5,38 6,75 7,61

DPS (SEK) 0,85 1,00 1,15 1,30

Omsättningstillväxt (%) 32,3 59,5 20,2 15,0

EPS tillväxt (%) 69,5 92,7 25,2 12,8

EBIT-marginal (%) 20,0 29,2 30,6 29,7

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 22,0 26,2 23,2 20,6

P/BV (x) 3,8 6,9 6,0 4,8

EV/Omsättning (x) 3,3 5,3 4,9 4,3

EV/EBITDA (x) 11,3 16,5 14,8 13,3

EV/EBIT (x) 14,7 18,2 16,0 14,4

Direktavkastning (%) 1,4 0,7 0,7 0,8

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Symrise AG 50,0% 0,5003 50,0%

Swedbank Robur 7,7% 0 7,7%

Fjärde AP-fonden 5,8% 5,8%

Handelsbanken fonder 3,8% 0 3,8%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Per Lundin 2Q-rapport

VD Peter Nählstedt 3Q-rapport

CFO Niklas Brandt 4Q-rapport

Analytiker: Christian Lee

• Överraskande stark Q1

• Ipsen-avtalet har stor potential

• Prognoshöjning - igen

2017-01-24

NASDAQ OMX Small Cap Hälsovård

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Remium Nordic, Bolagsrapporter, Holdings

RÖSTER

2016-07-15 2016-10-25

BOLAGSBESKRIVNING

Probi är en aktör inom probiotisk forskning. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. Probis kunder är ledande företag inom affärsområdena functional food och kosttillskott.

Överraskande stark Q1. I samband med bokslutskommunikén 2015 uppgav Probi att bolagets befintliga orderstock indikerade en nettoomsättning i Q1 2016 väl i linje med Q1 2015. Utfallet om 87 MSEK (68,9) var dock väsentligt bättre än väntat och motsvarade en ökning om 26% Y/Y, vilket imponerade med tanke på att Q1 ifjol var mycket starkt. Intäktsökningen var främst driven av Consumer Healthcare (CHC) som ökade med 35% Y/Y, tack vare stora volymer till amerikanska NBTY som en följd av framgångsrik lansering av Probiotic 10. Även försäljningen till Övriga världen visade bra tillväxt med större leveranser till Sanofi och Dongkook i Sydkorea. EBIT om 35,3 MSEK (27,3) överträffade vår prognos med 52%, trots att Probi ökat sin kostnadsmassa under kvartalet. Bruttomarginalen förbättrades till 72% (68) och bidrog till resultatökningen om 29% Y/Y.

Ipsen-avtalet har stor potential. Den mest spännande nyheten publicerades dock efter periodens slut. Probi har tecknat ett nytt avtal med Ipsen Pharma som på några års sikt har potentialen att bli bolagets mest omfattande distributionsavtal hittills. Det indikerar att det finns en årlig intäktspotential på över 100 MSEK. Avtalet gäller Probis magkapsel LP299V® som kommer levereras i bulk och Ipsen ansvarar därefter för packning, marknadsföring och försäljning. Avtalet är dessutom strategiskt viktig då Probi genom samarbetet får åtkomst till stora marknader som Ryssland och Kina, men troligtvis ligger det några år fram i tiden och beror på när godkännande från de lokala regulatoriska myndigheterna erhålls. Lanseringen är planerad till första halvåret 2017 på några europeiska marknader och vi bedömer att det finns en rimlig chans att Probi får en första order mot slutet av innevarande år.

Prognoshöjning - igen. Vi har justerat upp våra vinstprognoser för 2016 och 2017 med dryga 20% för respektive år. För 2017 och 2018 har vi höjt våra omsättningsprognoser 40 MSEK och 60 MSEK till följd av Ipsen-avtalet.

60 80 100 120 140 160 180 200

2015-04-27 2015-07-23 2015-10-15 2016-01-14 2016-04-11

PROB OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16E 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 68,9 59,0 51,9 35,9 87,0 56,0 57,0 59,3 102,2 135,2 215,7 259,4 298,3 328,1

Övriga intäkter 2,8 0,8 0,8 0,6 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 2,5 5,0 1,3 0,0 0,0

Rörelsekostnader -43,0 -42,5 -34,6 -31,3 -51,3 -40,1 -40,5 -43,0 -80,5 -101,5 -151,4 -174,9 -202,2 -222,1

EBITDA 28,7 17,2 18,0 5,3 36,9 16,0 16,5 16,3 23,1 36,2 69,2 85,8 96,1 106,0

Avskrivningar -1,4 -1,5 -1,5 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -4,9 -5,4 -6,1 -6,4 -7,4 -7,7

EBIT 27,3 15,7 16,5 3,7 35,3 14,4 14,9 14,7 18,1 27,0 63,1 79,4 88,6 98,3

Finansnetto 1,4 -1,8 0,5 -0,1 -0,8 0,2 0,2 0,2 1,3 1,0 0,0 -0,2 0,9 1,1

EBT 28,7 13,9 17,0 3,6 34,6 14,6 15,1 14,9 19,5 28,1 63,1 79,2 89,5 99,4

Skatt -6,4 -3,1 -3,7 -0,9 -7,6 -3,3 -3,4 -3,4 -4,4 -6,3 -14,1 -17,7 -20,1 -22,4

Nettoresultat 22,4 10,8 13,2 2,7 26,9 11,3 11,7 11,6 15,0 21,8 49,0 61,5 69,4 77,0

EPS f. utsp. (SEK) 2,45 1,19 1,46 0,30 2,95 1,24 1,29 1,27 1,65 2,80 5,39 6,75 7,61 8,45

EPS e. utsp. (SEK) 2,45 1,19 1,46 0,30 2,95 1,24 1,29 1,27 1,65 2,80 5,39 6,75 7,61 8,45

Omsättningstillväxt Q/Q 73% -14% -12% -31% 142% -36% 2% 4% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 161% 85% 40% -10% 26% -5% 10% 65% 3% 32% 60% 20% 15% 10%

EBITDA tillväxt Y/Y 287% 156% 73% -55% 29% -7% -8% 208% -2% 57% 91% 24% 12% 10%

EBITDA marginal 41,7% 29,2% 34,9% 14,7% 42,5% 28,5% 29,0% 27,5% 22,6% 29,5% 32,1% 33,1% 32,2% 32,3%

EBIT marginal 39,7% 26,6% 31,9% 10,2% 40,6% 25,6% 26,2% 24,8% 17,7% 22,8% 29,3% 30,6% 29,7% 30,0%

EBT marginal 41,7% 23,6% 32,9% 10,0% 39,7% 26,0% 26,5% 25,2% 19,1% 23,5% 29,3% 30,5% 30,0% 30,3%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 20 32 53 74 77 85 EPS 1,65 2,39 5,38 6,75 7,61 8,45

Förändring rörelsekapital 4 5 9 -3 4 4 Just. EPS 1,65 2,80 5,39 6,75 7,61 8,45

Kassaflöde löpande verksamheten 25 37 62 71 81 89 BVPS 14,37 16,01 20,54 26,29 32,60 39,65

Kassaflöde investeringar -14 -14 -19 -23 -27 -30 CEPS 2,71 4,08 6,81 7,78 8,89 9,74

Fritt kassaflöde 11 24 43 48 54 59 DPS 0,75 0,85 1,00 1,15 1,30 1,40

Kassaflöde fin. verksamheten -7 -7 -8 -9 -12 -13 ROE 11% 15% 26% 26% 23% 21%

Nettokassaflöde 4 17 35 39 42 47 Just. ROE 11% 17% 26% 26% 23% 21%

Soliditet 88% 83% 82% 81% 81% 82%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

28 30 44 60 77 97 Antal A-aktier (m) -

91 108 143 182 224 270 Antal B-aktier (m) 9,1

150 176 228 296 366 440 Totalt antal aktier (m) 9,1 +46(0)46 286 89 20

131 146 187 240 297 361 www.probi.se

-91 -108 -143 -182 -224 -270

9 3 -4 -7 -11 -15 Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

69 87 232 259 255 298

EBIT 23,2 35,3 64,7 79,4 72,5 88,6

1,99 2,95 5,56 6,75 6,23 7,61

MSEK

Immateriella tillgångar Sölvegatan 41

223 70 Lund Likvida medel

Totala tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Estimat

22%

22%

1Q 2016A 2016E 2017E

52%

49%

23%

21%

Förändring Förändring

Skillnad

17%

26% 12%

Just. EPS (SEK) Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Omsättning

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

0 50 100 150 200 250 300 350

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2EQ3EQ4E

2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-4,5X -4,0X -3,5X -3,0X -2,5X -2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X

-300 -250 -200 -150 -100 -50 0

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per Bokslutskommuniké 2015

BOLAGSBESKRIVNING

Probi är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Probiotika är levande mikroorganismer som har en gynnsam effekt på hälsan när de intas i tillräcklig mängd. Probis forskning och produktutveckling är primärt inriktad mot maghälsa och immunförsvar. Den globala marknaden för probiotika/probiotisk livsmedel uppgick 2012 till 172 miljarder SEK och förväntas öka till 228 miljarder SEK 2017.Probi arbetar inom två affärsområden - Functional Food och Consumer Healthcare.

18%

82%

Functional Food

Consumer Healthcare

23%

8%

60%

9%

Sverige

Övriga Europa

Nordamerika

Övriga världen

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Christian Lee, analytiker, Remium DISCLAIMER

Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Denna typ av review uppdateras normalt varje kvartal. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i detta dokument baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i materialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i detta dokument före publicering.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Värderingsmetoder

Åsikter, rekommendation och riktkurs i denna analys är baserad på en eller flera värderingsmetoder. En vanligt förekommande värderingsmetod är kassaflödesanalys där framtida kassaflöde är diskonterat till nuvärde. Remiums analytiker kan också använda sig av olika typer av värderingsmultiplar såsom P/E-tal och/eller EV/EBIT ofta relaterade till jämförbara aktier. I vissa fall kan även en jämförelse göras mellan substansvärdet och bolagets marknadsvärde. Remium anger en riktkurs på huvuddelen av analyserade bolag. Denna bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad idag.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Probi, Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har inte under de senaste 12 månaderna utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Probi. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat detta dokument, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller ingen ersättning som är knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag.

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :