ZUTEC. Försäljning översteg bolagsprognos Breddad försäljningsstrategi Fokus på tillväxt REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

123 1 mån (%) -7,4

Nettoskuld (MSEK) -51,6 3 mån (%) N/A

Enterprise Value (MSEK) 72 12 mån (%) N/A

Soliditet (%) 91,1 YTD (%) N/A

Antal aktier f. utsp. (m) 7,1 52-V Högst 24,0

Antal aktier e. utsp. (m) 7,1 52-V Lägst 17,5

Free Float (%) 50,5 Kortnamn ZUTEC

FY: (juli - juni) 07/18E 07/19E

Omsättning (MSEK) 35,8 47,9

EBITDA (MSEK) -4,6 -5,9

EBIT (MSEK)* -4,9 -7,1

EBT (MSEK) -4,2 -7,1

EPS (just.SEK) 0,88 -1,00

DPS (SEK) 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) N/A 33,8

EPS tillväxt (%) N/A 66

Just. EBIT-marginal (%) 15,6 -14,8

*Bolaget har valt att ej inkludera avskrivningar i kvartalsrapporten

07/18E 07/19E

Just. P/E (x) 19,8 neg.

P/BV (x) 0,7 0,8

EV/S (x) 1,96 1,63

Just. EV/EBITDA (x) 11,9 neg.

Just. EV/EBIT (x) 12,5 neg.

Direktavkastning (%) 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Brian McGuire 34,0% 34,0%

Thomas Boland 8,8% 8,8%

BOLAGSBESKRIVNING Humle Fonder 6,8% 6,8%

Michael White 6,8% 6,8%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Brian McGuire 4Q-rapport

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

RÖSTER

Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserad mjukvarutjänster ("SaaS") med ett primärt fokus mot bolag inom bygg- och fastighetssektorn.

Bolaget bl.a. erbjuder lösningar inom projektledning, data- och dokumenthantering, 3D-modellering, defenkthantering samt drift och underhåll av byggnader.

Försäljning översteg bolagsprognos. Omsättningen under Zutecs tredje kvartal (17/18) uppgick till 10,2 MSEK, motsvarande en uppskattad sekventiell tillväxt om ca 37% Y/Y.

Detta var Zutecs första kvartal som noterat bolag, varpå omsättningen kom in ca 20% högre än bolagets egna prognos om 8,2 MSEK. Bolaget härleder den starka utvecklingen till att flertalet nya avtal har tecknats. Bland annat har det tillkommit kunder i Irland, UK och i synnerhet Australien. Till följd av detta beskrivs det som alltjämt goda utsikter att nå målet om en försäljningsökning uppgående till 42% gentemot föregående räkenskapsår. Därtill har bolaget kontrakterade intäkter om 35,6 MSEK för innevarande räkenskapsår, vilket talar för att försäljningen minst uppgår till 10,7 MSEK i nästkommande kvartal. Justerad EBITDA (före noteringskostnader) blev 1,8 MSEK, vilket motsvarar en marginal om 17,7%.

Breddad försäljningsstrategi. Tidigare verksamhetfokus har varit mot större projekt och kunder. Detta har resulterat i stora kontrakt med stora volymer, men emellertid få sådana. Bolaget har nu bestämt sig för att bredda sin strategi till att fokusera mot mindre kunder, för att på så vis nå ut till allt fler användare.

Avsikten är att få större spridning genom inriktning mot ett större antal olika aktörer inom större projekt, utöver de projektledande.

Detta väntas samtidigt medföra högre intäkter per projekt. Vi ser förändringen som ett positivt tillvägagångssätt då det öppnar upp för de olika mindre bolagen att i sin tur ta med sig Zutecs system till andra efterföljande projekt. I annat fall riskerar avtalen förklingas vid respektive projekt. Vidare har bolaget flaggat för att fortsätta sin tillväxtsatsning. Bland annat har flera säljare anställts. Därtill avser bolaget implementera HubSpot, en marknadsföringsplattform för inbound marketing.

Fokus på tillväxt. Bolaget har en stark finansiell ställning med ca 51 MSEK i kassan. Framgent estimerar vi att bolaget kommer att nyttja dessa resurser för fortsätta driva tillväxten. Samtidigt väntas detta få en negativ inverkan på resultatet, vilket avviker från bolagets historik om tillväxt med bibehållen lönsamhet. Vi ser emellertid detta som en naturlig följd av de ökade satsningarna samt rimligt med bakgrund mot kapitalinjektionen i samband med noteringen.

• Försäljning översteg bolagsprognos

• Breddad försäljningsstrategi

• Fokus på tillväxt

Marknadsvärde (MSEK)

2018-09-21

First North Informationsteknik

17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0

2018-03-19 2018-04-04 2018-04-18 2018-05-03 2018-05-18

ZUTEC OMXSPI (ombaserad)

(2)

3Q18A 4Q18E 1Q19E 2Q19E 3Q19E 4Q19E 17/18E 18/19E 19/20E

Omsättning 10,2 10,8 11,0 11,5 12,4 13,0 36 48 61

Övriga intäkter 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,6 1,2 1,2

Rörelsekostnader -8,7 -10,1 -11,2 -13,2 -14,6 -15,9 -32 -55 -63

EO-poster -9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,5 0,0 0,0

EBITDA -7,4 1,0 0,2 -1,4 -1,9 -2,7 -4,6 -5,9 -1,2

Avskrivningar - -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -1,2 -1,3

EBIT -7,4 0,7 -0,2 -1,7 -2,2 -3,0 -4,9 -7,1 -2,5

Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0

EBT -7,3 0,7 -0,2 -1,7 -2,2 -3,0 -4,2 -7,1 -2,5

Skatt 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -7,2 0,6 -0,2 -1,7 -2,2 -3,0 -4,3 -7,1 -2,5

Just. EPS f. utsp. (SEK) 0,27 0,09 -0,02 -0,24 -0,31 -0,42 0,88 -1,00 -0,36

Just. EPS e. utsp. (SEK) 0,27 0,09 -0,02 -0,24 -0,31 -0,42 0,88 -1,00 -0,36

Omsättningstillväxt Q/Q 6,1% 1,9% 4,5% 8,0% 4,3% N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 22,0% 20,0% 33,8% 27,5%

Just. EBITDA marginal 17,7% 9,1% 1,4% -12,4% -15,5% -20,6% 16,4% -12,3% -2,0%

Just. EBIT marginal 17,7% 6,3% -1,4% -15,0% -17,9% -22,9% 15,6% -14,8% -4,1%

Just. EBT marginal 17,9% 6,3% -1,4% -15,0% -17,9% -22,9% 17,5% -14,8% -4,1%

MSEK 17/18E 18/19E 19/20E SEK 17/18E 18/19E 19/20E

Kassaflöde från rörelsen -2 -6 -1 EPS -0,60 -1,00 -0,36

Förändring rörelsekapital 0 -1 -1 Just. EPS 0,88 -1,00 -0,36

Kassaflöde löpande verksamheten -2 -7 -2 BVPS 23,34 22,34 21,98

Kassaflöde investeringar 0 1 -2 CEPS -0,27 -1,03 -0,30

Fritt kassaflöde -2 -6 -4 DPS 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten 50 0 0 ROE -3% -4% -2%

Nettokassaflöde 47 -6 -4 Just. ROE 4% -4% -2%

Soliditet 91% 88% 86%

AKTIESTRUKTUR 17/18E 18/19E 19/20E

110 110 113 Antal A-aktier (m) -

53 45 38 Antal B-aktier (m) 7,1

183 179 181 Totalt antal aktier (m) 7,1

165 158 156 www.zutec.com

-53 -45 -38

1 3 4

MSEK Förr Nu Förr Nu

216,0 35,8 256,0 47,9

EBIT 25,8 -4,9 38,3 -7,1

Just. EPS (SEK) 0,57 0,88 0,84 -1,00

Omsättning

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR MSEK

Immateriella tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING KASSAFLÖDE

Likvida medel Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

nmf -83%

nmf 54%

2017/18E 2018/19E

Zutec House 62-63 Mounttown Lower Dun Laoghaire, Dublin, Ireland

-81%

nmf BOLAGSKONTAKT DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

2018E Förändring Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

2019E Förändring

(3)

Source: Company reports, Remium Nordic

INTÄKTSMODELL

Mjukvara står för cirka 2/3 av försäljningen.

Zutecs mjukvara erbjuds som Software-as-a-Service (SaaS), vilket innebär att kunderna betalar en månads- eller kvartalsvis avgift för rätten att nyttja mjukvaran. I Zutecs fall erhålls en viss procentsats av byggprojektets totala värde jämnt fördelat över den förväntade nyttjandeperioden.

Skulle ett projekt bli försenat erhåller Zutec fortsatt intäkter, i samma storlek, till dess att bygget är klart.

Till skillnad från många andra SaaS-bolag har Zutec en naturlig churn som inträffar när byggprojekten slutförs. Lösningen för drift och underhåll motverkar dock effekten till viss del. I nuläget kommer merparten av intäkterna från avtal kopplade till enskilda projekt, vilket även historiskt utgjort bolagets primära fokus. Under den senaste tiden har Zutec emellertid flaggat för att de framgent avser bredda sitt erbjudande, genom att öka andelen av försäljningen direkt från de olika bolagen involverade i byggprojektet. Inte sällan finns det mellan 20 och 100 stycken

Erhåller en procentsats av projektets värde Zutecs intäktsgenerering kan delas in i konsultliknande implementations- och anpassningsintäkter

(kallade uppstartsavgifter i grafen nedan) samt mjukvarulicenser. I nuläget står den sistnämnda för cirka 2/3 av försäljningen och ambitionen är att andelen ska öka framgent. Att Zutec avser att öka mjukvaruförsäljningens andel är logiskt då den typen av intäkter kan antas ha klart högre bruttomarginaler.

Konsultintäkterna är som störst i början av ett projekt, vilket ter sig naturligt då bolagets mjukvarulösning behöver anpassas för det specifika bygget. I takt med att antalet projekt Zutecs mjukvara används inom ökar bör anpassningsbehoven bli allt mindre. Detta då bolaget successivt torde samla på sig erfarenhet av fler och fler typer av projekt och sedan anpassar sin lösning efter det. På så sätt kan bolaget även uppnå målsättningen om en högre andel mjukvaruintäkter.

Efter att bygget är färdigställt erbjuder Zutec en mjukvarulösning för drift och underhåll av fastigheten. Den intäkten är, för varje givet projekt, lägre relativt under byggtiden men består i gengäld endast av mjukvaruintäkter och kan antas löpa över många år. I nuläget tecknar sig cirka 95% av projektkunderna för Zutecs drift- och underhållslösning när byggnationen är färdigställd.

(4)

Source: McKinsey Global Institute

Digitaliseringsindex

MARKNAD

Genom bolagets erbjudande lyckas Zutec ta del av den globala digitaliseringstrenden. Samtidigt är diskrepansen mellan olika branschers utveckling stor, varpå vissa sektorer anses inneha högre digitaliseringsgrad än andra. Enligt McKinsey går det i toppen att finna sektorer som Media och Finans, medan Byggsektorn betraktas som tämligen underdigitaliserad.

Detta skapar en möjlighet som Zutec vill ta tillvara på. Konsultbolaget BGC bedömer att kommersiell byggnation kommer uppnå fullkomlig digitalisering inom de närmaste 10 åren. Totalt väntas det medföra kostnadsbesparingar om 700 - 1200 md USD i byggnationsfasen och 300 - 500 md USD i den efterföljande drift- och underhållsfasen. Sammantaget resulterar det i en marknad som bedöms präglas av tillväxt under de kommande åren.

Därutöver gynnas Zutec av de ökade investeringarna som sker i infrastruktur. Även detta är en global företeelse som både inträffar i tillväxtmarknader såväl som redan utvecklade marknader. Enligt PWC görs investeringar i nyckelområden som Utvinning, Samhällsservice, Förädling, Transport och Samhällstjänster. Inom dessa är Zutec primärt verksamma mot transport och samhällssektorerna. Däribland omfattas sjukhus, skolor, flygplatser, hamnar, arenor m.m.

Digitaliseringstrenden är noterbar bland många. Följaktligen är det flertalet aktörer som försöker skörda frukterna av denna marknad. Tidigare har det största substitutet utgjorts av papper och penna, men parallellt med den digitala utvecklingen har alltfler aktörer etablerats inom ECM-segmentet. En aktör är amerikanska SpringCM. Bolaget omsatte under helåret 2017 6,7 MUSD och tillhandahåller en molnplattform för avtalsdokumentation och försäljningskontrakt. Ett annat bolag är NYSE-noterade Box. Även denna aktör erbjuder en molnplattform vars primära fokus är mot datalagring och fildelning.

Andra konkurrenter utgörs av de amerikanska bolagen Bluebeam och Procore samt australienska Aconex. Dessa aktörer har ett större fokus mot projekt, men bistår likväl med mjukvaror inom dokumenthantering.

Samtidigt skiljer sig samtliga ovanstående aktörer sig från Zutec, då bolaget snarare erbjuder ett fokus på data än dokumenthantering. Därtill kan de skilja sig i inriktningar på projektstorlekar, varvid Zutec kan ta sig an större projekt till följd av bolagets möjlighet att erbjuda skräddarsydda lösningar.

Tidigare har det största substitutet utgjorts av papper och penna

(5)

Funktioner:

• System för samarbete kring hantering av projektdata och processer

• Skapa tabeller och formulär

• Övervakning av processer

• Kontrollera vilka användare som har tillgång till data

• Exportering till HTML, XML och PDF

• Händelselarm Onsite-app

Bolagets mobila applikation har full integration mot Zutecs plattform och information synkroniseras automatiskt. Applikationen kan även användas offline och har en öppen struktur som tillåter alla typer av data. Onsite-App används främst till insamling av olika typer av data från byggnationsplatsen, exempelvis för att observera projektets utveckling. Övrig funktionalitet inkluderar bland annat att bifoga bilder och kommentarer samt att redigera dessa.

BIM-lösningar

Zutecs 3D-modul ger användaren möjligheten att studera projekt och byggnader i såväl mobila enheter som datorer. Även denna applikation är sammankopplad med Zutecs plattform.

Modulen visualiserar projektutveckling genom att ge olika utvecklingsstadier olika färg. Vidare ger lösningen även tillgång till föremåls- och rumsdata i en 3D-miljö.

QR-scanner

QR-scannern gör det möjligt att snabb och enkelt ta del av information kopplat till ett objekt eller delprojekt. Scannern är integrerad med Zutecs plattform och det är därifrån data hämtas.

Elevation

Elevation är ett mobilt verktyg som möjliggör granskning, justering och delning av ritningar.

Lösningen säkerställer att samtliga parter använder samma version av ritningarna och är helt integrerad med Zutecs plattform. Ytterligare funktionalitet inkluderar spårning av ändringar samt kontroll av vilka användare som har tillgång till vad.

PRODUKTFLORA

Zutec Platform

Zutecs huvudsakliga produkt är Zutec Platform men därutöver finns även flertalet tilläggsmoduler – mer om dem nedan. Produkten är webbaserad och all data lagras i plattformen vilket möjliggör flexibel användning.

Användning:

• Gemensamt utrymme för projektdata

• Samarbetsverktyg för dokumenthantering

• Överlämning av byggnadsinformation och underhållsmanualer

• Underhållshantering

• Processhantering

(6)

Mjukvarutjänster inom bygg- och fastighetssektorn

Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster ("SaaS"), främst inriktat mot företag inom bygg- och fastighetssektorn. Bolagets produkter medverkar till att öka kunders produktivitet samt kostnadseffektivitet. Den primära produkten är bolagets plattform. Denna plattform kan beskrivas som en molnbaserad databas, till vilken bolaget kan koppla moduler för att utöka funktionaliteten efter kundens behov. I bolagets erbjudande hittas lösningar inom projektledning, samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade 3D-modeller, defekthantering, projektöverlämning samt drift och underhåll av byggnader.

Zutec är verksamt på marknaden för molnbaserade SaaS-tjänster. Bolagets verksamhet är primärt inriktad mot bygg- och fastighetssektorn. Zutec har observerat en kraftig trend inom SaaS-tjänster de senaste åren. Marknaden anammar snabbt nya lösningar för att bli mer produktiva och kostnadseffektiva. Bland de 65 kunderna Zutec har idag finns några av världens största byggbolag, bland annat i hamnar, flygplatser och sjukhus i länder som Irland, Storbritannien, Qatar, Förenade Arabemiraten, Australien och Italien.

Ett flertal olika metoder används för att hantera projekt inom byggnation beroende på var i fasen projektet befinner sig. Tidigare har papper och penna varit den vanligast förekommande metoden för att dokumentera bland annat processer och defekter. Idag hanteras sådan dokumentation ofta i digitala kalkylark.

Zutecs produkter kan användas genom hela livscykeln av en byggnad; från planeringsstadiet genom drifts- och underhållsstadiet ända fram till demolering. Zutec ämnar bana vägen för digitaliseringen av byggsektorn genom att tillhandahålla klassledande mjukvara, bred kunskap om sektorn och en konstant strävan efter utveckling. Zutecs kunder upplever påtagliga förbättringar så som ökad effektivitet, kontroll över projekt, färre fel, minskade kostnader, tillgång till och spridning av projektdata vid användning av Bolagets produkter. Zutec erbjuder attesteringsloggar, automatiska projektuppdateringar och enkel projektöverlämning över Internet. Kunder kan därutöver göra stora besparingar i termer av fysiskt lagringsutrymme, eftersom projektdata kan lagras och vara tillgängligt via Zutecs plattform.

Bland de 65 kunderna Zutec har idag finns några av världens största

byggbolag

Zutecs produkter kan användas genom hela

livscykeln

IT-koncern med innovationskraft

(7)

BOLAGSBESKRIVNING

Marknadstrender

Byggsektorn är en av de minst digitaliserade branscherna i världen och har länge legat efter ekonomin och andra industrier i produktivitetsutveckling. Bolaget anser att digitalisering har potential att driva byggsektorns produktivitetsåterhämtning. Sektorn har börjat uppmärksamma och anamma digitala verktyg.

The Boston Consulting Group publicerade under 2016 en rapport, Digital in Engineering and Construction – The Transformative Power of Building Information Modeling) om digitalisering och användning av byggnadsinformationsmodellering, som är knytandet av data till virtuella modeller av byggnader (”BIM”). I rapporten påpekas att framtidens byggsektor behöver prioritera digitala kompetenser när man bygger sin personalstyrka.

BCG uppskattar också att fullskalig digitalisering inom kommersiell byggnation inom en tio-årsperiod kan medföra besparingar mellan 700 – 1 200 miljarder USD i byggnationsfasen och mellan 300 – 500 miljarder USD i driften och underhållet av byggnader per år. Utifrån detta är det tydligt att aktörer måste förbättra sina ansträngningar inom digitalisering för att ta vara på den potential som fundamentalt kan förändra sektorn. De som väljer att avstå riskerar att hamna efter och utkonkurreras av övriga aktörer.

Intäktsmodell ger stabilitet

Bolagets intäktsmodell är baserad på licensavgifter för mjukvaran, vilken följer SaaS- modellen (Software as a Service). Detta genererar återkommande och förutsägbara intäkter under hela byggprojektets livstid. Generellt är prissättningen för planerings- och byggnadsfaserna baserat på ett procenttal av projektets totala budget. Faktureringen sker sedan månadsvis eller kvartalsvis i jämnstora belopp över hela projektets estimerade varaktighet. I händelse av ett försenat projekt fortsätter således bolaget att fakturera samma belopp som tidigare till dess att projektet är slutfört.

När projektet väl är slutfört kan kunden välja att fortsätta med lagring av data hos Zutec och därtill använda Zutecs moduler för förvaltning och underhåll av byggnader.

Prissättningen av dessa lösningarna är baserade på antalet och typen av användare som kunden behöver. Om projektet är stort görs ofta även anpassningar i mjukvaran för att uppfylla kundens specifika behov. I dessa fall faktuerar bolaget även en separat anpassningsavgift.

Detta genererar återkommande och förutsägbara intäkter

under hela byggprojektets livstid

Digitalisering har potential att driva byggsektorns produktivitetsåterhä

mtning

(8)

DISCLAIMER

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Fredrik Nilsson and Simon Granath, analysts, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication in the aforementioned countries.

This document must not be distributed, duplicated, quoted or referred to in such a manner that the content of the document is altered or distorted.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :