Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

906,7 1 mån (%) 1,9

Nettoskuld (MSEK) -153,0 3 mån (%) 2,5

Enterprise Value (MSEK) 753,7 12 mån (%) 0,6

Soliditet (%) 81,0 YTD (%) -13,2

Antal aktier f. utsp. (m) 109,9 52-V Högst 9,9

Antal aktier e. utsp. (m) 110,1 52-V Lägst 7,3

Free Float (%) 89,9 Kortnamn PRIC B

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 583,0 870,6 795,9 923,2

EBITDA (MSEK) -38,3 63,0 70,1 113,9

EBIT (MSEK) -53,1 47,8 57,3 97,9

EBT (MSEK) -53,2 49,2 60,3 97,9

EPS (just. SEK) 1,76 0,34 0,46 0,65

DPS (SEK) 0,00 0,25 0,50 0,60

Omsättningstillväxt (%) 11,1 49,3 -8,6 16,0

EPS tillväxt (%) nmf -81,0 36,1 42,0

EBIT-marginal (%) -9,1 5,5 7,2 10,6

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 3,6 28,3 18,0 12,7

P/BV (x) 1,0 1,5 1,3 1,2

EV/Omsättning (x) 1,1 1,0 0,9 0,8

EV/EBITDA (x) 20,7 14,4 9,8 6,6

EV/EBIT (x) 39,7 19,0 13,1 7,7

Direktavkastning (%) 0,0 2,6 6,1 7,3

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Göran Sundholm 10,1% 0,101 10,1%

Avanza Pension 5,4% 0 5,4%

Fjärde AP-fonden 3,7% 0 3,7%

Nordnet Pension 3,6% 0 3,6%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Bo Kastensson 3Q-rapport

VD (tf) Charles Jackson 4Q-rapport

CFO Helena Holmgren

Analytiker: Claes Vikbladh

claes.vikbladh@remium.com, 08 454 32 94

• Svag omsättning men bra marginaler

• Stort antal offertförfrågningar

• Olycklig tidpunkt för VD-byte

NASDAQ OMX Small Cap Informationsteknik

Marknadsvärde (MSEK)

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

2016-10-28

Pricer erbjuder en plattform för elektroniska displayer och

hyllkantsetiketter en lösning för effektiv kommunikation, prisoptimering och produktinformation i butik. Pricers överlägset största marknad är Frankrike.

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

2017-02-10

Svag omsättning men bra marginaler. Omsättningen minskade betydligt mer än vi beräknat (-14% valutarensat) och uppgick enbart till 204,2 MSEK (239,4). Avsaknaden av enskilda större projekt verkar ha slagit hårdare på försäljningen än vad företagsledningen prognostiserat.

Glädjande är däremot dock att bruttomarginalen förbättrades avsevärt och uppgick till 27,6% (18,6). Förbättringen berodde dels på en fördelaktig produktmix men också av en markant bättre kostnadsstruktur med sänkta produkt- och logistikkostnader. Till skillnad från förra året hade bolaget inte heller någon valutamotvind till följd av en i stort sett oförändrad dollarkurs. I det redovisade rörelseresultatet om

14,6 MSEK (7,0) ingår 6,5 MSEK i

omstruktureringskostnader (till stor del kostnader för avveckling av tidigare VD). Om man bortser från dessa kostnader var rörelseresultatet nästan i nivå med vår prognos.

Stort antal offertförfrågningar. Trots det gångna kvartalets svaga försäljning och en orderingång som i det närmaste halverades under perioden hävdar ledningen att man inte ska dra några större slutsatser av detta. Enskilda kunders investeringshorisont kombinerat med senarelagda avrop från tidigare rapporterade ramavtal ska till stor del förklara årets hittillsvarande utveckling. Antalet nya pilotinstallationer och offertförfrågningar fortsätter också att öka, vilket på sikt borde bidra till en fortsatt bra försäljningsutveckling.

Olycklig tidpunkt för VD-byte. Pricer genomgår för närvarande en stor omställning när företaget utökar erbjudandet med digitala tjänster för att förbättra kundupplevelsen och öka butikens försäljning. I och med att tidigare VD avgick i mitten av maj och för närvarande har styrts av en tillförordnad VD riskerar värdefull tid gå till spillo. Vi sänker våra prognoser för både resten av året och 2017. Skulle bolaget erhålla någon större order är verksamheten mycket skalbar och kan leda till upprevideringar.

7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5

2015-07-13 2015-10-05 2015-12-30 2016-03-30 2016-06-27

PRIC B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 148 237 308 179 156 205 231 205 525 583 871 797 923 1 035

Kostnad sålda varor -112,2 -193,2 -240,1 -134,5 -116,0 -147,8 -175,6 -149,9 -406,7 -480,7 -680,0 -589,2 -673,9 -744,5

Bruttoresultat 35,3 43,4 67,9 44,0 39,5 57,1 55,4 55,4 117,9 102,3 190,6 207,5 249,3 290,5

Fsg.- & admin.kostnader -30,1 -30,2 -31,0 -31,6 -32,5 -36,3 -32,3 -30,8 -94,9 -118,7 -122,9 -131,9 -133,9 -134,4

FoU-kostnader -4,3 -4,9 -5,7 -5,0 -4,8 -4,5 -4,6 -3,5 -15,2 -36,7 -19,9 -17,4 -17,5 -18,6

EBITDA 4,7 12,1 38,4 10,7 4,4 19,1 22,0 24,6 21,3 -38,3 63,0 70,1 113,9 153,5

Avskrivningar (ingår i rörkostn) -3,8 -3,8 -7,2 -3,3 -2,3 -3,5 -3,5 -3,5 -13,5 -14,8 -15,2 -12,8 -16,0 -16,0

EBIT 0,9 8,3 31,2 7,4 2,1 15,6 18,5 21,1 7,8 -53,1 47,8 57,3 97,9 137,5

(varav EO-poster) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 0,0 0,0 0,0 -69,2 0,0 -6,5 0,0 0,0

Finansnetto 2,1 0,1 -1,7 0,9 -0,7 3,7 0,0 0,0 -0,1 -0,1 1,4 3,0 0,0 0,0

EBT 3,0 8,4 29,5 8,3 1,4 19,3 18,5 21,1 7,7 -53,2 49,2 60,3 97,9 137,5

Skatt -1,7 -1,3 -8,8 -0,4 -0,4 -5,4 -5,0 -5,7 -3,5 -2,3 -12,2 -16,5 -26,4 -37,1

Nettoresultat 1,3 7,1 20,7 7,9 1,0 13,9 13,5 15,4 4,2 124,5 37,0 43,8 71,4 100,4

Just. EPS f. utsp. (SEK) 0,01 0,06 0,19 0,07 0,01 0,19 0,12 0,14 0,04 1,76 0,34 0,46 0,65 0,91

Just. EPS e. utsp. (SEK) 0,01 0,06 0,19 0,07 0,01 0,19 0,12 0,14 0,04 1,76 0,34 0,46 0,65 0,91

Omsättningstillväxt Q/Q -15% 60% 30% -42% -13% 31% 13% -11% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 42% 60% 95% 3% 5% -14% -25% 15% -4% 11% 49% -9% 16% 12%

Bruttomarginal 23,9% 18,3% 22,0% 24,6% 25,4% 27,6% 24,0% 27,0% 22,5% 17,5% 21,9% 26,0% 27,0% 28,0%

Just. EBIT marginal 0,6% 3,5% 10,1% 4,1% 1,4% 10,8% 8,0% 10,3% 1,5% 2,8% 5,5% 7,2% 10,6% 13,3%

Just. EBT marginal 2,0% 3,6% 9,6% 4,6% 0,9% 12,6% 8,0% 10,3% 1,5% 2,7% 5,7% 8,4% 10,6% 13,3%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 21 -2 57 56 87 116 EPS 0,04 1,13 0,34 0,40 0,65 0,91

Förändring rörelsekapital 35 16 45 53 -16 -20 Just. EPS 0,04 1,76 0,34 0,46 0,65 0,91

Kassaflöde löpande verksamheten 57 14 101 109 71 97 BVPS 6,30 6,00 6,21 6,46 6,61 6,92

Kassaflöde investeringar -26 -12 -16 -16 -17 -19 CEPS 0,51 0,12 0,92 0,99 0,65 0,88

Fritt kassaflöde 30 2 86 93 55 78 DPS 0,00 0,00 0,25 0,50 0,60 0,70

Kassaflöde fin. verksamheten -28 0 0 -28 -55 -66 ROE 1% 19% 5% 6% 10% 13%

Nettokassaflöde 3 2 86 65 0 12 Just. ROE 1% 29% 5% 7% 10% 13%

Soliditet 86% 81% 85% 83% 82% 81%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

269 263 251 261 261 264 Antal A-aktier (m) 0,2

49 53 136 204 204 216 Antal B-aktier (m) 109,8

801 815 804 855 885 938 Totalt antal aktier (m) 110,0 +46(0)8 505 585 00

692 660 685 711 728 762 www.pricer.com

-49 -53 -136 -204 -204 -216

266 234 195 147 163 183

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

232 205 898 797 1 023 923

EBIT 23 16 77 57 121 98

0,16 0,19 0,55 0,46 0,88 0,65

Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Omsättning

Förändring Förändring

-19%

-26%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-33%

nm

-11%

2017E

-12%

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Just. EPS (SEK) MSEK

Immateriella tillgångar Box 215

101 24 Stockholm Likvida medel

Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld

-10%

-26%

-17%

Skillnad

2Q 2016A 2016E

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

-100 -50 0 50 100 150

0 200 400 600 800 1000 1200

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2EQ3EQ4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bruttomarginal

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

12%11%13%13%13%15%14%13%10%7% 5% 1% 0%-10%-9%-9%-6% 2% 4% 5% 6% 7% 6% 7%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2EQ3EQ4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

EBIT-marginal

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0 50 100 150 200 250 300 350

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2Q3EQ4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-3,5X -3,0X -2,5X -2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X

-250 -200 -150 -100 -50 0

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2Q3EQ4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* 2015

BOLAGSBESKRIVNING

Pricer är verksamt inom området elektroniska hyllkantsetiketter, ESL (Electronic Shelf Label). Bolagets verksamhet går ut på att leverera system för att optimera och förenkla processerna kring prismärkning och informationsspridning via elektroniska hyllkantsetiketter i detaljhandeln. Detta har traditionellt sett gjorts med hjälp av vanliga tryckta papperslappar men fördelarna med att göra detta elektroniskt är många. Pricer utvecklar produkter, väljer leverantörer och sköter inköp. Tillverkning sker externt, främst i Asien, vilket skapar en flexibel och skalbar modell.

EMEA Amerika Asien &

Stillahavsområdet

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Claes Vikbladh, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”, ”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd.

Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Pricer: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 79%

Behåll: 16%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 12%

Behåll: 7%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 81%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan.

Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :