SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller 1907/2006/EC Upprättat:

Download (0)

Full text

(1)

I. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

PRODUKTNAMN : WonderGlo Low Maintenance Produktnummer: 127MPE AVSEDD ANVÄNDNING : Golvpolish

TILLVERKARE : Amano Pioneer Eclipse Corp.

P.O. BOX : 909

ADRESS : 1 Eclipse Road, Sparta, North Carolina, 28675, USA

TEL : +1 336 372 8080

2. FARLIGA EGENSKAPER

Fysikaliska/kemiska risker: Inga fysikaliska/kemiska risker har rapporterats eller är kända.

Hälsorisker: Produkten är ofarlig enligt EU:s lagstiftning (67/548/EEC-1999/45/EC).

Miljörisker: Med utgångspunkt i vad som är känt om produkten/beredningen, förväntas den inte orsaka någon allvarlig miljöpåverkan vid avsedd användning.

3. SAMMANSÄTTNING, INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Ämne/beredning: Beredning

INFORMATION OM FARLIGA INGÅENDE ÄMNEN

Kemiskt namn Einecs-nr Vikt-% CAS-nr Farosymbol R-fraser*

Dietylglykolmonoetyleter 203-919-7 4-7 111-90-0 Xi

(irriterande)

R36

Propenglykolphenyleter 212-222-7 0.5-1 770-35-4 Xi

(irriterande)

R36

*se punkt 16 för fullständig beskrivning av relevanta R-fraser

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN PÅVERKAN OCH SYMTOM

Inandning: Inga kända

Förtäring: Inga kända

Hudkontakt: Kan orsaka lätt irritation Ögonkontakt: Kan orsaka lätt irritation ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Inga särskilda åtgärder krävs Förtäring: Inga särskilda åtgärder krävs

Hudkontakt: Skölj genast huden med rikligt med vatten. Om irritation uppstår, sök omedelbart läkarhjälp.

Ögonkontakt: Skölj genast ögat/ögonen med rikligt med vatten. Om irritation uppstår, sök läkarhjälp.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel: Pulver, spridd vattenstråle, skum, koldioxid Farliga förbränningsprodukter: Inga

Ovanliga brand- och explosionsrisker: Risk för stänk vid temperaturer över 100 °C/212 °F.

Särskilda brandbekämpningsmetoder: Ej tillämpligt 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

(2)

Mindre spill: Torka upp spill med inert, absorberande material (t.ex. sand eller jord) och hantera avfallet enligt gällande lagstiftning.

Stora spill: Håll åskådare på avstånd. Gå försiktigt – det kan vara halt på golvet. Valla in och samla upp det med inert material (t.ex. sand eller jord). För över vätska till kärl för vidare återvinning eller avfallshantering, och placera fast invallningsmaterial i separata behållare för avfallshantering.

Spill och tvättvätska får inte rinna ut i avlopp eller vattendrag.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik kontakt med huden och ögonen.

Förvaring: Lagringstemperatur: max 60 °C/140 °F, min 1 °C/34 °F. Produkten kan stelna vid låg temperatur. Undvik frost.Tillslut behållaren då den inte används

.

Förvara utom räckhåll för barn.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD Gränsvärden för exponering: Ej fastställt.

Begränsning av exponering: Inga särskilda ventilationskrav. Säkerställ god allmän ventilation.

BEGRÄNSNING AV YRKESMÄSSIG EXPONERING

Andningsskydd: Inget särskilt personligt skydd krävs.

Handskydd: Gummihandskar bör användas Ögonskydd: Säkerhetsglasögon bör användas

Skydd för huden: Om risk för större spill föreligger bör lämplig skyddsutrustning, som gummistövlar och förkläde, bäras.

Miljöskyddsåtgärder: Inga särskilda miljöskyddsåtgärder krävs.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER ALLMÄN INFORMATION

Utseende: Tunn, mjölkvit, opak vätska Lukt: Svag ammoniaklukt

VIKTIG HÄLSO- SÄKERHETS- OCH MILJÖRELATERAD INFORMATION

pH-värde: 8,2 till 9,2 Kokpunkt/kokpunktsintervall: 100°C

Flampunkt: Ej tillämpligt Explosiva egenskaper: Ej tillämpligt Oxiderande egenskaper: Ej oxiderande Ångtryck: Lägre än för vatten Relativ densitet: 1,03 kg/L vid 20°C Viskositet: < 25 centipoise vid 20°C Löslighet: 100 % lösligt (dispergerbart) i vatten Ångdensitet: Högre än för luft

Delningskoefficient (n-oktanol/vatten): Ej fastställd Avdunstningshastighet: Lägre än för vatten

Annan information: Då produkten torkar bildar den en klar film 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Förhållanden som bör undvikas: Ej påvisat Material som bör undvikas: Ej påvisat Farliga nedbrytningsprodukter: Ej påvisat 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

BESTÅNDSDELAR, SAMMANFATTNING

(3)

Dietylglykoletyleter LD50: oralt, råtta 5,5 g/kg LD50: hud, kanin: 9,0 g/kg Potentiella hälsoeffekter

Ögon: Kan orsaka ögonirritation. Möjliga symtom är sveda, rinnande, röda och svullna ögon.

Hud: Kan orsaka lätt hudirritation. Kan ge rodnad och frätskador på huden.

Förtäring: Förtäring av små mängder ger troligen inga skador. Större mängder kan ge liknande skador som vid inandning. Se även under akuta hälsoeffekter nedan.

Inandning: Inandning av små mängder är inte skadligt, medan större mängder kan vara skadligt. Kan orsaka yrsel eller dåsighet, depression, illamående, CNS-depression, illamående, huvudvärk, förvirring eller medvetslöshet.

Kronisk skadlighet: Kan orsaka lever- eller njurskador.

AKUT ORAL GIFTIGHET:

I toxicitetsdata från råtta (5,0 g/kg/dag) har påvisats oxalatkristaller i urinen, lever- och njurkanalsdegeneration samt övergående hudirritation.

Toxicitet vid upprepad dos:

I en tvåårig studie på råttor och möss observerades inga biverkningar vid 1 % respektive 5 % halt i dricksvatten.

CANCER: Cancerrisk förväntas ej föreligga.

Propenglykol Phenyl Eter LD50: oralt, råtta 2,8 g/kg Potentiella hälsoeffekter

Ögon: Kan orsaka ögonirritation och ignorerar corneal skada.

Hud: Kan orsaka lätt hudirritation.

Förtäring: Små kvantiteter inte troligt att orsaka skada. Större kvantiteter kanske orsakar skada.

Inandning: Kan irritera till andningsområde.

Kronisk skadlighet: Inga kända

CANCER: Cancerrisk förväntas ej föreligga.

BEREDNING, SAMMANFATTNING

Akut toxicitet: LD50 uppskattat till > 2 000 mg/kg LOKALA EFFEKTER

Hudkontakt: Irriterar huden vid upprepad eller långvarig kontakt.

Ögonkontakt: Svagt irriterande Sensibilisering: Ej påvisat

Kroniska effekter: Ej påvisat SPECIFIKA EFFEKTER

Cancer: Ej påvisat

Effekter på fortplantning: Ej påvisat Missbildningar: Ej påvisat Genetiska effekter: Ej påvisat 12. EKOLOGISK INFORMATION

BESTÅNDSDELAR, SAMMANFATTNING Propenglykol Phenyl Eter

(4)

Dietylglykolmonoetyleter

Pimephales promelas, LC 50 (96 h) > 10 000 mg/l Beredning, sammanfattning

Ekotoxicitet: Produkten är lättlöslig i vatten. Avgränsade toxicitetstester och -modeller indikerar att produkten bör uppvisa låg toxicitet för vattenlevande organismer.

Biologisk nedbrytbarhet: Produkten bryts ned relativt snabbt i såväl jord som vatten, och ansamlas därför ej i miljön. Lämpliga åtgärder ska vidtas så att oavsiktliga utsläpp i miljön undviks.

Bioackumulation: Tack vare produktens höga löslighet och biologiska nedbrytbarhet sker troligtvis ingen bioackumulation vare sig i vatten eller jord. På grundval av modeller uppskattas det att produkten fördelas till vatten snarare än till luft eller jord. Med utgångspunkt i vad som är känt om produkten/beredningen, förväntas den inte orsaka någon allvarlig miljöpåverkan vid avsedd användning.

13. BORTSKAFFANDE

Bortskaffande av produkt ska ske enligt gällande lagstiftning.

14. TRANSPORTINFORMATION

INTERNATIONELLA TRANSPORTFÖRESKRIFTER:

Produkten är ej klassificerad för transport enligt ADR/IMDG-överenskommelsen.

UN-nr: ej tillämpbart Förpackningsgrupp: ej tillämpbart VÄG-/JÄRNVÄGSTRANSPORT

Benämning: ej tillämpbart ADR/RID-klass: ej tillämpbart ADR/RID-artikelnr: ej tillämpbart SJÖTRANSPORT

Benämning: ej tillämpbart IMDG-klass: ej tillämpbart LUFTTRANSPORT

Benämning: ej tillämpbart ICAO-klass: ej tillämpbart MFAG: ej tillämpbart EmS: ej tillämpbart Marint förorenande: ej tillämpligt 15. INFORMATION OM REGLER

NATIONELL LAGSTIFTNING: Leverantören saknar kännedom om ytterligare nationella bestämmelser.

EU-lagstiftning

EU-klassificering: Klassificerat som ofarligt enligt aktuell lagstiftning (67/548/EEC, 1999/45/EC).

EINECS-status: Alla ingredienser är upptagna i EINECS-förteckningen.

CPR-status för Kanada: Produkten är klassificerad enligt riskbedömningen i

Controlled Products Regulations och säkerhetsdatabladet innehåller all

(5)

information som krävs enligt Controlled Products Regulations.

16. ANNAN INFORMATION

Relevanta R-fraser R36: Irriterar ögonen Upprättat av:

Jamie Moxley, laboratorietekniker Revisionsinformation:

2010-01-11, revideringar i enlighet med 1907/2006/EC

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :