Val av lärarledamöter som skall ingå i universitetets hörande-församling inför utseende av rektor och prorektor

Full text

(1)

Postadress Box 117 Besöksadress Sölvegatan 19, Lund Telefon dir 046-222 72 15 växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 40 E-post Mattias.Brattström@med.lu.se Internet http://www.medfak.lu.se

M e d i c i n s k a f a k u l t e t e n s k a n s l i

Val av lärarledamöter som skall ingå i universitetets hörande- församling inför utseende av rektor och prorektor

Valet sker genom poströstning mellan den 3 mars och 17 mars 2008.

Offentlig rösträkning äger rum onsdagen den 19 mars, kl 16.00-1800 i samman- trädesrummet, BMC, F 12, Sölvegatan 19 i Lund.

Härmed översänds valsedlar och valkuvert samt föreskrifter för valet.

Föreskrifter, valsedel och valkuvert bifogas.

Valberedningen har lämnat följande förslag:

Sölve Elmståhl Eva Ageberg Heiko Herwald Agneta Öjehagen

Gunilla Nordin-Fredriksson Frida Eek

Christer Larsson

Anna Hultgårdh-Nilsson Per Hellstrand

Den som vill rösta på annan ledamot än den som angetts kan göra detta genom att stryka namnet som skall utgå och skriva till annat namn på samma linje. Var vänlig texta tydligt och skriv ut hela namnet.

OBS!En valsedel är ogiltig om

- föreslagen kandidat inte kan identifieras - den innehåller fler förslag än det finns uppdrag

- föreslagen kandidat inte är valbar (ej finns upptagen på röstlängden)

- valförsändelsen är utan avsändare på ytterkuvertet eller om avsändaren inte är identifierbar

- valförsändelsen inkommit för sent.

Valsedeln läggs i det vita innerkuvertet. På detta kuvert får inga anteckningar göras.

Innerkuvertet läggs i det större bruna kuvertet (ytterkuvertet) med påskriften VALFÖRSÄNDELSE. Både inner- och ytterkuvert skall klistras igen.

OBS! Kom ihåg att skriva avsändare på ytterkuvertet!

Valförsändelsen kan avsändas med universitetets internpost eller läggas i någon av uni- versitetsbrevlådorna. Om valförsändelsen skickas med externpost skall avsändaren fran- kera brevet. Om valförsändelsen på grund av bristande porto blir belagd med lösen kommer försändelsen inte att lösas ut.

2008-02-29

1 (2) INFORMATION

(2)

2 Valförsändelsen sänds till medicinska fakultetens kansli, hämtställe 66 BMC F 13.

Valförsändelsen skall vara inkommen senast måndagen den 17 mars kl 16.00.

Röstlängd samt mer information om valet finns på fakultetens hemsida http://www.med.lu.se/medarbetare_och_kolleger/val_2008.

I tjänsten

Mattias Brattström

Bilagor:

Regler för utseende av hörandeförsamling Processen för utseende av rektor och prorektor Valsedel

Inner- och ytterkuvert

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :