Entreprenadform : Kan vara en totalentreprenör eller olika entreprenörer för de olika delarna som finns i ett stambyte.

Download (0)

Full text

(1)

Checklista Stambyte

1-2 år innan ett stambyte påbörjas

:

Projektledare​:

Här måste det finnas en utvald person som är ansvarig för hela projektet Entreprenadform​:

Kan vara en totalentreprenör eller olika entreprenörer för de olika delarna som finns i ett stambyte.

Kompetensbehov​:

Ta reda på vilket behov det finns av kompetens för att arbetet ska kunna påbörjas, utföras och slutföras.

Meddela om kommande stambyte​:

Delge information till boende och andra berörda parter om att ett stambyte kommer att utföras i fastigheten och vad detta innebär för dem.

Boendefrågor​:

Lägenhetsinnehavare och hyresgäster kommer innan och under arbetets gång ha frågor rörande ett stambyte i fastigheten. Utarbeta en plan för hur dessa frågor ska hanteras och vilka olika svar som ska ges.

Tid och ekonomi​:

Skapa en tidsplan och en realistisk budget som kan hållas.

6 månader – 1 år innan stambyte påbörjas:

1. Arbeten i samband med stambyte:

I och med att ett stambyte i en hyresrätt eller bostadsrätt är ett så stort ingrepp, kan det många gånger utföras andra renoveringar på samma gång. Här är badrumsrenovering och byte av kök de vanligaste. Ta beslut om vad som ska utföras i kombination med stambytet.

2. Stambyte med kvarboende​:

Valet är mellan att utföra ett stambyte med kvarboende, eller att evakuera de boende under arbetets gång. Idag utförs de flesta stambyten med kvarboende.

3. Hantering av frågor​:

Lägenhetsinnehavare, hyresgäster och bostadsrättsföreningar har frågor inför ett stambyte i fastigheten. Besvara dessa och ge information gällande alla de planerade åtgärder och arbeten som ska utföras.

4. Tid och ekonomi​:

Återigen är det tidsplanen och ekonomin som blir det viktigaste inför ett stambyte. Gå därför över detta igen och se att den tidigare planeringen fortfarande håller.

5. Visningslägenhet​:

I detta skede är det dags att göra valet av en visningslägenhet.

(2)

6. Dokumentation av åtgärder​:

Upprätta tydlig information om vilka olika arbeten som ska och kan utföras, samt vilka av dessa som kan anses som en renovering som ger grund för en hyreshöjning.

7. Delge Hyresgästföreningen​:

Innan ett stambyte i hyresrätter kan utföras måste Hyresgästföreningen delges information och kunskap om detta. Om det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som verkar i ersättning av Hyresgästföreningen.

8. Delge Fastighetskontoret​:

Informera det kommunala fastighetskontoret om det planerade stambytet.

9. Informationsmöte​:

Oavsett om de boende är hyresgäster eller lägenhetsinnehavare, är det viktigt att delge information och ha en öppen dialog med dessa. Informera om hur planeringen inför det kommande stambytet i fastigheten fortskrider.

10. Samråd med berörda parter​:

I det här fallet handlar det om ägare och hyresgäster. Skapa ett åtgärdsförslag som godkänns av föreningen eller hyresgästerna. Ge tydlig information om vilka tillval som finns och vilka åtgärder som kan väljas bort. Ta reda på enskilda önskemål eller behov hos de boende.

11. Hyresgästernas godkännande​: Även om fastighetsägaren oftast får sin vilja fram rörande ett behov av stambyte, är det viktigt att få varje enskild hyresgästs godkännande innan

stambytet påbörjas.

12. Yrkan hos Hyresnämnden​:

Vid händelse av att en eller flera hyresgäster motsäger sig ett stambyte, och det resultat som detta medför, kan en yrkan om godkännande av stambyte i fastigheten göras till

Hyresnämnden.

13. Entreprenörer/Sakkunniga​:

Dags att se till totalentreprenör eller alla de olika mindre entreprenörer som måste stå redo när stambytet ska påbörjas. Det bästa och mest kostnadseffektiva valet blir oftast en totalentreprenör för ett stambyte.

3 -6 månader innan stambyte påbörjas:

1. Kvalitetsgaranti och kvalitetsplan​:

För att kunna utföra ett stambyte med kvalitetsgaranti, måste en kvalitetsplan som följer gällande regler och lagar upprättas.

2. Ansvarig för kontroller​:

Här handlar det om att PBL, Plan och Bygglagen, måste följas när kontrollansvarig utses.

3. Tidsplan och budget​:

Återigen handlar det om att kontrollera och justera den tidsplan och budget som tidigare upprättats.

4. Byggnadsnämnden/Bygglov​:

Vid ett rent stambyte behövs inget bygglov eller något godkännande från

(3)

Byggnadsnämnden. De gånger behovet av detta kan finnas är vid ombyggnad, utbyggnad eller vissa gånger fasadrenovering i samband med stambyte.

5. Byggnadsnämnden​:

Se till att göra ett besök samt boka ett arbetsplatsbesök med Byggnadsnämnden.

6. Miljöplan​:

Vid varje stambyte måste det finnas en tydlig miljöplan som följer regler och riktlinjer. Här ska det utses en BAS-P, Byggarbetsmiljösamordnare. Upprätta en miljöplan.

7. Hantering av frågor​:

Även i detta skede har lägenhetsinnehavare, hyresgäster och

bostadsrättsföreningar frågor om det kommande stambytet i fastigheten.

Besvara dessa och ge all den nya informationen som finns om arbetet.

Informera också brevledes eller via flygblad till varje enskild hyresgäst.

8. Skapa projektplan​:

I detta skede ska det skapas en detaljerad projektplan, där alla förekommande delar samt tillval och frånval finns upptagna.

9. Upphandlingsplanen​:

Nu ska offertförfrågan skickts till olika totalentreprenörer eller specifika delentreprenörer och en upphandlingsplan direkt skapas som ett underlag för hur processen ska gå till. Här gäller detta allt från ett klart och tydligt underlag med viktiga frågor, samt alla de administrativa föreskrifter som måste finnas.

0 -3 månader innan stambyte påbörjas:

1. Anbudskontroll​:

Sammanställa och kontrollera de olika offerterna som inkommit från tillfrågade entreprenörer.

2. Val av anbud​:

Jämföra och välja ut de bästa och mest kostnadseffektiva anbuden som kommit in.

3. Kontrakt​:

Dags att skapa bindande kontrakt med utvald/utvalda entreprenörer.

4. Revidering av tidsplan och budget​:

Kontroll av att den uppsatta tidsplanen och den ekonomiska budgeten löper som planerat.

5. Bank och försäkring​:

Precis som vid allt i livet måste ett stambyte försäkras och att det finns

försäkringar för alla inblandade parter. Även bankgarantier måste ställes så att alla parter vet att det finns en plan och en budget för projektet.

6. Information och frågor​:

Besvara de boendes och den eventuella föreningens/ägarens frågor samt

(4)

skapa lättåtkomlig information via en hemsida online rörande stamrenoveringen.

7. Från och tillval​:

Dags att planera in och färdigställa de enskilda behoven samt alla de olika lägenhetsinnehavarnas eller hyresgästernas från och tillval

Under pågående stambyte i fastigheten:

1. Arbetsledning och samordning​:

Under arbetets gång är det viktigt att regelbundet ha veckomöten eller dagliga morgonmöten för att veta att allt flyter på som det ska. För entreprenörer såväl som alla enskilda personer som ingår i projektet.

2. Ekonomisk kontroll​:

Hela projektet bygger på att den ekonomiska budgeten håller. Här är det viktigt att hela tiden hålla koll på denna så att ingen del i projektet riskerar att spräcka budgeten.

3. Fakturagranskning​:

Ytterligare en fas i stambytet som ser till att hålla koll på att budgeten följer uppsatta riktlinjer.

4. Kvalitets, Miljö och skyddskontroll​:

Säkerhet och skydd på arbetsplatsen är en viktig del, varav regelbundna skyddsronder ska utföras. Kontrollera att uppställda miljökrav och miljöregler följs under arbetet, samt att kraven på utförande följs och att kvaliteten på arbetet upprätthålls.

5. Ändringar och tillägg:

Under ett stort projekt som ett stambyte sker alltid tillägg och förändringar under arbetets gång, vilka måste hanteras på ett effektivt sätt när de uppstår.

6. Administration och frågor​:

Hantera och besvara olika frågor som inkommit från lägenhetsinnehavare eller hyresgäster rörande arbetet. Informera om allt rörande stambytet via

webbsida online samt flygblad via direktreklam.

Kontroll, planering och besiktning vid avslut av stambyte:

Besiktning​:

Olika besiktningar kommer att göras beroende på vad det är som ingått i det totala stambytet.

Samordning av besiktningar och besiktningsprotokoll.

Slutanmälningar​:

Vissa myndigheter som tidigare kontaktats, kräver anmälan om avslut av stambytet i fastigheten/fastigheterna

(5)

Garantibesiktning​:

Sker innan den uppsatta garantitid som avtalats i kontrakt mellan uppdragsgivaren och

entreprenören har gått ut. Detta för att påtala eventuella brister och fel samt att dessa ska åtgärdas då de har uppkommit och upptäckt innan arbetets garantitid har tagit slut.

Figure

Updating...

References

Related subjects :