• No results found

09.0 Protokollsutdrag valberedningen , 2018-12-12, § 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "09.0 Protokollsutdrag valberedningen , 2018-12-12, § 5"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Valberedningen

Sammanträdesdatum 2018-12-12

Sidan 1 av 1

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 5/2018 Dnr 2018/0617 KS-1

Diariekod: 024

Val av revisorer samt ordförande i kommunrevisionen för granskning av verksamheten för mandatperioden 2019-2022

Sammanfattning

Av 12 kap. 5 § kommunallagen framgår att vid en samlad revision av hela verksamheten ska minst fem revisorer väljas.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

Kommunfullmäktige utser följande personer till revisorer samt ordförande i kommunrevisionen för granskning av verksamheten mandatperioden 2019- 2022:

Ulf Zettervall (M) Jan-Erik Nyberg (L) Nils-Åke Borgström (KD) Ulf Brangenfelt (C)

Marija Nicolic Babic (S), Ordförande Stina Bergman Ericsson (S)

Beslutsexpediering:

Akt

References

Related documents

Till ordförande i Sollentunafastigheter 1, 2 och AB från ordinarie bolagsstämma 2019 intill ordinarie bolagsstämma som hålls ett år senare väljs Maria Stockhaus (M) till

Till ordförande i AB SOLOM från ordinarie bolagsstämma 2019 intill ordinarie bolagsstämma som hålls ett år senare väljs Torbjörn Rosdahl (M) till ordförande, till 1:e

2019-01- 01 intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls 2019 väljs Towe Ireblad (KD) till ordförande, till 1:e vice ordförande väljs Björn Edström (C) och till 2:e

Till ordförande i Sollentuna Kommunfastigheter AB från ordinarie bolagsstämma 2019 intill ordinarie bolagsstämma som hålls ett år senare väljs Thomas Ardenfors (M) till

 Till ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Sollentuna- Upplands Väsby-Sigtuna (Finsam) för mandatperioden 2019-2022 väljs Henrik Thureson (L) och till ersättare

 Till ledamöter till Mälardalsrådet rådsmöte för perioden 2019-2022 väljs Bernt Josephson (C) och Joakim Jonsson (S) och till ersättare väljs Magnus Ramstrand (KD) och

[r]

[r]