• No results found

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÅRBY NORRA DETALJPLAN, GEOTEKNIK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÅRBY NORRA DETALJPLAN, GEOTEKNIK"

Copied!
80
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK

ÅRBY NORRA DETALJPLAN, GEOTEKNIK

2018-11-01

(2)

Tyréns AB Mäster Ahls gata 8 2018-11-01

UPPDRAG 288200, Årby Norra Detaljplan, Geoteknik

Titel på rapport: MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT) /GEOTEKNIK Status:

Datum: 2018-11-01

MEDVERKANDE

Beställare: Eskilstuna Kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Kontaktperson: Sara Duvelid

Konsult: Tyréns AB

Uppdragsansvarig: John Byers, Tyréns Handläggare: John Byers, Tyréns Kvalitetsgranskare: Elin Thorssell, Tyréns

Uppdragsansvarig: John Byers

Datum: 2018-11-01

Handlingen granskad av: Elin Thorssell

Datum: 2018-11-01

(3)

Uppdrag: 288200, Årby Norra 2018-11-01

Beställare: Eskilstuna kommun Koncept

INNEHÅLLSFÖRTECKNING1

OBJEKT ... 5

2 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN ... 5

3 STYRANDE DOKUMENT ... 6

4 GEOTEKNISK KATEGORI ... 6

5 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN ... 7

5.1 TOPOGRAFI ...7

5.2 YTBESKAFFENHET ...7

5.3 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER ...7

6 POSITIONERING ... 7

7 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR... 7

7.1 UTFÖRDA SONDERINGAR ...7

7.2 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR ...7

7.3 UNDERSÖKNINGSPERIOD...7

7.4 FÄLTINGENJÖRER ...7

7.5 KALIBRERING OCH CERTIFIERING...7

7.6 PROVHANTERING ...8

8 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR ... 8

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR ...8

8.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD...8

8.3 LABORATORIEINGENJÖRER ...8

8.4 PROVFÖRVARING ...8

9 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR ... 8

9.1 UNDERSÖKNINGSPERIOD...9

9.2 FÄLTINGENJÖRER ...9

10 JORDARTER ... 9

11 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING ... 9

11.1 GENERELLT ...9

12 ÖVRIGT ... 9

(4)

Uppdrag: 288200, Årby Norra 2018-11-01

Bilagor

Beteckning Datum

Jordprovsanalys (5 A4), Regnr. 33254 2018-10-09/11

CRS-försök, 36 A4, Regnr. 33254 2018-10-01

Utvärdering CPT (28 A4) 2018-10-01

Ritningar

Beteckning Typ, skala Datum

G11 01 01 Plan, 1:1000 2018-11-01

G11 03 01 Sektion A-B, H 1:100 L 1:800/1000 2018-11-01

(5)

Uppdrag: 288200, Årby Norra 2018-11-01

1 OBJEKT

Tyréns AB har på uppdrag av Eskilstuna Kommun utfört geotekniska undersökningar inför uppförande av detaljplan för Årby Norra i Eskilstuna, se figur 1.1 nedan. Syftet med den geotekniska undersökningen är att utreda möjligheten till ny bebyggelse i form av flerbostadshus, radhus, äldreboende, förskola, centrumfunktioner samt parkering.

Undersökningen avser ge svar på:

Övergripande utreda markens lämplighet för planerad byggnation

Jordlager och mäktigheter

Bergfritt djup

Jordens sättningsegenskaper

Grundvattnets trycknivå

Föreliggande rapport redovisar otolkade fält- och laboratorieundersökningar inom området.

Figur 1: Flygfoto över planområdet med plangräns i röda linjen.

2 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

PM geoteknik, Bedömning av erforderliga geotekniska undersökningar för exploatering Årby Norra, Golder Associates 2018-04-10_Rev 18-05-04.

PM geoteknik, Årby Norra, Eskilstuna, Sweco Civil AB, 2016-11-03.

Uppdragsnummer: 2175606.

Jordartskartan www.sgu.se

(6)

Uppdrag: 288200, Årby Norra 2018-11-01

3 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna nedan redovisas styrande dokument för undersökningen.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN 1997-2:2007

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF kompletterat beteckningsblad, 2013-04-24.

Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument CPT, CPTU/

Spetstrycksondering SS-EN ISO 22476-1:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

DPSH-A/ HFA/ SS-EN ISO 22476-2:2005/A:2011

WST / VIM SIS-CEN ISO/TS 22476–10:2005/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Provtagningar

Skruvprovtagning (Skr) Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN ISO 22475-1:2006

Kolvprovtagning (Kv) SGF Rapport 1:2009 och SS-EN ISO 22475-1

Tabell 3. Laboratorieundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument Klassificering SS-EN ISO 14688-1

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014 Skrymdensitet SS-EN ISO 17892-2:2014

Ödometer ISO/TS 17892-5:2004

Fallkon SIS-CEN ISO/TS 17892-6:2007

Atterbergs gränser SIS-CEN ISO/TS 17892-12:2007

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2006

4 GEOTEKNISK KATEGORI

Geoteknisk kategori bestäms i detaljprojekteringsskede.

(7)

Uppdrag: 288200, Årby Norra 2018-11-01

5 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

5.1 TOPOGRAFI

Aktuellt område utgörs av relativt plan och horisontell mark där uppmätta nivåer på borrhål varierar mellan ca +9,2 väst till +10,3 i öst (RH 2000).

5.2 YTBESKAFFENHET

Undersökningsområdet utgörs huvudsakligen av asfalterade parkeringsytor.

5.3 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Inom områdena finns ledningar för vatten-, spillvatten, dagvatten och fjärrvärme. Kablar finns för el, tele, stadsnät och gatubelysning.

6 POSITIONERING

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av John Byers, Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30 Höjdsystem: RH 2000

7 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

7.1 UTFÖRDA SONDERINGAR Aktuella sonderingar omfattar:

CPT-sondering (CPT) i 7 st punkter

Hejarsondering (HfA) i 5 st punkter

Viktsondering (Vim) i 7 st punkter

7.2 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR Aktuella provtagningar omfattar:

Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 4 st punkter

Ostörd provtagning med kolvprovtagare (Kv) i 3 st punkter på totalt 9 nivåer.

7.3 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna har utförts under vecka 38, 2019.

7.4 FÄLTINGENJÖRER

Fältarbete har utförts av Ted Sandberg och Peder Hagman, fältingenjörer Tyréns AB.

7.5 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Undersökningarna har utförts med geoteknisk borrbandvagn typ GM 75.

Tabell 5. Utrustning och kalibrering

Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av

Borrbandvagn 12087 2018-03-02 Environmental Mechanics AB

(8)

Uppdrag: 288200, Årby Norra 2018-11-01

CPT nr 51613 2018-03-01 Environmental Mechanics AB

7.6 PROVHANTERING

Provhantering och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok.

Ostörda prover har förvarats i glasfiberhylsor med tättslutande gummilock i avsedda lådor som tillhandahållits av laboratoriet. Proverna har transporterats på ett sådant sätt att de inte utsatts för temperaturer under fryspunkten eller skadliga vibrationer och stötar.

Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast.

8 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:

Rutinundersökning störda prover (okulär jordartsbenämning, vattenkvot, flytgräns) av 3 st prover

Rutinundersökning ostörda prover (okulär jordartsbenämning, konflytgräns, vattenkvot, skrymdensitet, odränerad skjuvhållfasthet, sensitivitet) av 9 st prover

Jordartbenämning av 9 st prover

CRS-försök av 9 st prover 8.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Laboratorieundersökningar har utförts under oktober 2018 8.3 LABORATORIEINGENJÖRER

Laboratorieundersökningar har utförts av Joakim Båke, laboratorieingenjör Sweco Geolab.

8.4 PROVFÖRVARING

Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas därefter i sex månader efter utförd rutinundersökning.

9 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Fyra grundvattenobservationsrör installerades i friktionsjord i samband med de geotekniska fältarbetena. Vid utredningar som utfördes 1987 installerades två grundvattenrör inom detaljplanområdet, dessa rör är benämnd 8709 och 8710. Rör 8709 är väldigt böjt och är oanvändbart. Rör 8710 finns kvar och har funktionstestats i samband med nu utförd undersökningen. Röret bedöms ha god funktion. Korttidsobservationer av grundvattnets trycknivå har utförts i rören nedan.

Tabell 6: Avläsning av grundvattnets trycknivå.

Grundvattenrör

benämning Datum avläsning Djup under mark till

grundvattennivå Höjd

grundvattennivå (RH 2000)

18T01GW 2018-09-18 2,0 m +7,20

18T02GW 2018-09-18 2,1 m +7,69

18T04GW 2018-09-17 1,8 m +8,03

18T05GW 2018-09-17 1,9 m +8,00

8710 2018-09-17 2,3 m +7,93

(9)

Uppdrag: 288200, Årby Norra 2018-11-01

9.1 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Hydrogeologiska undersökningar har utförts under perioden vecka 38, 2018.

9.2 FÄLTINGENJÖRER

Fältarbete har utförts av Ted Sandberg och Peder Hagman, fältingenjörer Tyréns AB.

10 JORDARTER

Enligt jordartskartan består jorden inom aktuellt område av postglacial lera.

Figur 2. Jordartskarta, Källa: SGU

11 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

11.1 GENERELLT

Provet från 3 m djup i punkt 18T01 är förmodligen stört då resultaten från CRS-försöket från denna nivå visa väldigt lågt förkonsolideringstryck. Värden bedöms som orimliga för befintliga förhållanden och redovisas därför inte i diagram i MUR och PM.

12 ÖVRIGT

Undersökningsresultaten redovisas i bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de geotekniska beteckningarna hänvisas till SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida:

www.sgf.net.

(10)

Jordprovsanalys

Gransk./Tabell

P:\2172\Uppdrag 2018\33254\[Skr 181011.xlsx]

Grå sulfidhaltig LERA med enstaka sand- och gruskorn (osäker benämning pga liten provmängd), suCl

72 4B/3

Gråbrun rostfläckig något siltig TORRSKORPELERA med enstaka tunna humusskikt, (si)Cldc(hu)

4B/3

4B/3 4B/3 4B/3

4B/3 4B/3

4B/3 4B/3 Mtrl typ/

tjälf.

klass1)

5A/4 4B/3 4B/3 60

55 Kon-

flyt- gräns wL [%]

38

61 Vatten

kvot w [%]

Brungrå något sulfidhaltig varvig LERA med enstaka sandkorn, (su)vCl

Grå sulfidhaltig LERA, suCl

Gråbrun rostfläckig varvig LERA, vCl

Grå sulfidhaltig varvig LERA med sand- och gruskorn, suvCl Gråbrun rostfläckig finsandig TORRSKORPELERA, fsaCldc Grå något rostfläckig sulfidhaltig LERA, suCl

Gråbrun något finsandig siltig TORRSKORPELERA, (fsa)siCldc Brungrå rostfläckig LERA med enstaka tunna siltskikt, Cl (si) Grå sulfidhaltig LERA, suCl

Grå rostfläckig sulfidhaltig TORRSKORPELERA, suCldc

3.7-4.6 0.2-1.4 1.9-2.5 0.2-1.3 1.7-2.6 3.6-5.0 0.2-1.0 1.4-1.8 2.5-3.6 1.1-1.8 2.7-3.2 4.0-5.0

18T07 18T05 18T04 18T02

[m]

Borrhål/

Sektion

Djup

2018-10-11 2018-09-28 -

Skr Undersökningsdatum

-

Benämning/

(okulär jordartsklassning SS-EN ISO 14688-1+2) Jordartsförkortning

(enl. IEG 2011-05-08) 2018-09-17

Norra Årby Eskilstuna

Löp-nr

2018-10-11 Datum/Sign

Provtagningsdatum Projekt

Tyréns AB, Västerås

Provtagningsredskap / Analysmetod

33254 Uppdragsgivare

Uppdragsnummer 288200

2018-09-18

1) Klassning enl. AMA Anläggning 17

(11)

Rutinundersökning ostört prov

Granskad

Datum

Tjalfarlighet_ama_17 AMA Anläggning 17

2) Klassificering enl. AMA Anläggning 17 P:\2172\Uppdrag 2018\33254\[Kv 181010.xlsx]

18T01

Grå LERA, Cl

16 3.0 Gröngrå något gyttjig LERA, (gy)Cl

1) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse från SS027125: Om konintrycket är mindre än 7,0 mm med 100g konen, används 400g konen, enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté.

59

83 66

1.54

93 1.48

hållf.h.

Kon- flyt- gräns wL [%]

kvot

tfu

2018-10-10 2018-10-09 -

Vatten Sensi- Skjuv- 2018-09-19

288200

Benämning /

Kv St II ø 50mm Analys utförd av

2018-10-10 Norra Årby Eskilstuna

Löp-nr Provtagningsdatum

Uppdragsnummer

33254 Projekt

Tyréns AB, Västerås Uppdragsgivare

Provtagningsredskap / Analysmetod

Sektion

Djup (okulär jordartskl. SS-EN ISO 14688-1+2)

(enl. Beteckningsblad IEG 2011-05-08)

Den- sitet Borrhål/

Jordartsförkortning [m]

[t/m3] wn [%]

tivitet

20 18 r

[kPa]1)

98 4B/3

St

10.5 Grå sulfidfläckig varvig LERA med 1.69

62

8.0 Grå varvig LERA, vCl 1.55

37 15

6.0

78 tunna siltskikt samt enstaka sand- och

gruskorn varven lutar ca 40°, suvCl (si)

18T03 3.0 Grå något sulfidbandad LERA, (su)Cl 1.45 107 94 26 19

7.0 Grå LERA, Cl 1.53 84 63 75 15

10.0 Grå något sulfidfläckig varvig LERA 1.61 66 52 76 19 med enstaka tunna finsandsskikt,

(su)vCl (fsa)

18T06 3.0 Grå varvig LERA med enstaka tunna 1.56 80 68 38 20 siltskikt, vCl (si)

5.0 Grå något sulfidbandad varvig LERA med 1.72 56 48 39 20 enstaka tunna silt- och finsandskikt,

(su)vCl(si fsa)

4B/3 4B/3

58 46 48 19

4B/3

4B/3 4B/3 4B/3

4B/3 4B/3

Anm

klass2) Mtrl.

typ/

tjälf.

(12)

Granskad

Djup Okulär jordartsklassificering 1)

[m] [mm/g] wL [%]

1) Okulär jordartsklassificering enl. SS-EN ISO 1488 1+2

P:\2172\Uppdrag 2018\33254\[Kon 18T01 181009.xlsx]

2) Densiteten beräknad på medelvärde av fylld över-, mellan- och underhylsa

wn [%]

Foto

(enl. SGF/BGS Beteck- ningssystem 2001:1) Jordartsförkortning Vatten

kvot nr gräns w-torr

Löp-nr 33254

tivitet Kon-

flyt- Provtagningsredskap

Kv St II ø 50mm

Skjuvhållfasthet Sensi-

Datum för analys

Utskriftsdatum 2018-10-09

2018-10-09

Uppdragsgivare Provtagningsdatum

2018-09-19

Sektion Skrymdensitet

Dia- meter Projekt Norra Årby Eskilstuna

Uppdragsnummer

288200 Tyréns AB, Västerås

[cm]

Vikt/

r2) Längd [g/cm]

Referensnivå

[t/m3] Borrhål

18T01 Omrört

[kPa]

Ostört

[g]

Ostört Omrört

Medel [mm/g]

[mm]

w-våt

66 70.438.5 83 136 Vattennivå / Datum /

St tfu

[kPa]3) Konprov

59 70.1

39.4 78 138

69.0

42.3 137

58 140

62.0

39.5 139

78.5

53.1 141

5,00 515.0 /

17.0 1.54 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

0.26 62 37

1.1 18 93 74.937.8 98 135 (gy)Cl

7.2 7.0 7.0 7.2 7.0 7.0

7.1 / 100

11.6 /

60 20

8.0 / 100

46 82.052.0

0.40 48 16

19.0 /

60 15 0.41

3.0 Gröngrå något gyttjig LERA 5,00 493.0 / 17.0 1.48

6.0 Grå LERA Cl

9.0 / 60

8.0 Grå varvig LERA 5,00 519.0 /

17.0 1.55 7.8 7.8 7.8 7.9 7.8 7.9

7.8 / 100

9.8 / 10

19

vCl 9.0 /

60 10.5 Grå sulfidfläckig varvig LERA med

tunna siltskikt samt enstaka sand- och gruskorn varven lutar ca 40°

5,00 563.0 /

17.0 1.69 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1

7.2 / 100

19.2 /

60 suvCl (si)

11.0 / 60

3) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse från SS027125: Om konintrycket är mindre än 7,0 mm med 100g konen, används 400g konen, enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté.

(13)

Granskad

Djup Okulär jordartsklassificering 1)

[m] [mm/g] wL [%]

1) Okulär jordartsklassificering enl. SS-EN ISO 1488 1+2

P:\2172\Uppdrag 2018\33254\[Kon 18T03 181010.xlsx]

2) Densiteten beräknad på medelvärde av fylld över-, mellan- och underhylsa

wn [%]

Foto

(enl. SGF/BGS Beteck- ningssystem 2001:1) Jordartsförkortning Vatten

kvot nr gräns w-torr

Löp-nr 33254

tivitet Kon-

flyt- Provtagningsredskap

Kv St II ø 50mm

Skjuvhållfasthet Sensi-

Datum för analys

Utskriftsdatum 2018-10-10

2018-10-10

Uppdragsgivare Provtagningsdatum

2018-09-19

Sektion Skrymdensitet

Dia- meter Projekt Norra Årby Eskilstuna

Uppdragsnummer

288200 Tyréns AB, Västerås

[cm]

Vikt/

r2) Längd [g/cm]

Referensnivå

[t/m3] Borrhål

18T03 Omrört

[kPa]

Ostört

[g]

Ostört Omrört

Medel [mm/g]

[mm]

w-våt

63 64.935.2 84 143 Vattennivå / Datum /

St tfu

[kPa]3) Konprov

52 77.9

46.9 66 145

59.1

36.8 144

70.4

46.8 146

5,00 510.0 /

17.0 1.53 8.2 8.2 8.1 8.2 8.2 8.3

0.25 76 75

0.73 26 94 75.836.6 107 142 (su)Cl

7.2 7.0 7.1 7.1 7.1 7.2

7.1 / 100

14.2 /

60 19

8.2 / 100

19

11.0 /

10 15 0.20

3.0 Grå något sulfidbandad LERA 5,00 484.0 / 17.0 1.45

7.0 Grå LERA Cl

9.0 / 60 10.0 Grå något sulfidfläckig varvig LERA

med enstaka tunna finsandsskikt 5,00 537.0 /

17.0 1.61 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2

7.2 / 100

10.0 /

10 (su)vCl (fsa)

9.0 / 60

3) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse från SS027125: Om konintrycket är mindre än 7,0 mm med 100g konen, används 400g konen, enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté.

(14)

Granskad

Djup Okulär jordartsklassificering 1)

[m] [mm/g] wL [%]

1) Okulär jordartsklassificering enl. SS-EN ISO 1488 1+2

P:\2172\Uppdrag 2018\33254\[Kon 18T06 181009.xlsx]

2) Densiteten beräknad på medelvärde av fylld över-, mellan- och underhylsa

wn [%]

Foto

(enl. SGF/BGS Beteck- ningssystem 2001:1) Jordartsförkortning Vatten

kvot nr gräns w-torr

Löp-nr 33254

tivitet Kon-

flyt- Provtagningsredskap

Kv St II ø 50mm

Skjuvhållfasthet Sensi-

Datum för analys

Utskriftsdatum 2018-10-09

2018-10-09

Uppdragsgivare Provtagningsdatum

2018-09-19

Sektion Skrymdensitet

Dia- meter Projekt Norra Årby Eskilstuna

Uppdragsnummer

288200 Tyréns AB, Västerås

[cm]

Vikt/

r2) Längd [g/cm]

Referensnivå

[t/m3] Borrhål

18T06 Omrört

[kPa]

Ostört

[g]

Ostört Omrört

Medel [mm/g]

[mm]

w-våt

60.1

36.2 132

Vattennivå / Datum /

St tfu

[kPa]3) Konprov

71.8

49.9 134

0.51 39 48 81.6

52.2 56 133

0.52 38 68 80.144.6 80 131 vCl (si)

7.1 7.0 7.1 7.1 7.0 7.0

7.0 / 100

16.9 /

60 20

20

9.3 / 60 3.0 Grå varvig LERA med enstaka tunna

siltskikt 5,00 522.0 /

17.0 1.56

5.0 Grå något sulfidbandad varvig LERA med enstaka tunna silt- och

finsandskikt

5,00 573.0 /

17.0 1.72 7.0 7.1 7.1 7.0 7.1 7.1

7.1 / 100

17.0 /

60 (su)vCl(si fsa)

7.7 / 60

3) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse från SS027125: Om konintrycket är mindre än 7,0 mm med 100g konen, används 400g konen, enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté.

(15)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T01 Djup: 3,0 m Ödometer nr: 4

Densitet: 1,48 t/m3 Vattenkvot: 98 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: Något gyttjig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

e [%] c

v [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts

så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck,s'v, [kPa]

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s bk

22 415 47 10,0 8,1E-9 6,4E-10 3,6

0

0

200

200

400

400

600

600 0

20

40

60 1,0E- 6

1,0E- 7 1,0E- 8 1,0E- 9 1,0E- 10 1,0E- 11

s'v cv

(16)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T01 Djup: 3,0 m Ödometer nr: 4

Densitet: 1,48 t/m3 Vattenkvot: 98 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: Något gyttjig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u

b [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck,s'v, [kPa]

0

0

200

200

400

400

600

600

6 60

4 40

2 20

0 0

M ub

M'

10,0 47

s'L, kPa

(17)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T01 Djup: 3,0 m Ödometer nr: 4

Densitet: 1,48 t/m3 Vattenkvot: 98 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: Något gyttjig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

Utvärdering av permeabilitet

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ki , m/s bk

6,4E-10 3,6

(18)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T01 Djup: 3,0 m Ödometer nr: 4

Densitet: 1,48 t/m3 Vattenkvot: 98 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: Något gyttjig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck,s'v, [kPa]

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa

22 415 47

0

0

20

20 40

40 60

60 80

80

100

100 120

120 140

140 160

160 180

180 200

200 220

220 240

240 260

260 280

280 300

300 0

10

20

30

(19)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T01 Djup: 6,0 m Ödometer nr: 5

Densitet: 1,54 t/m3 Vattenkvot: 83 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

e [%] c

v [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts

så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck,s'v, [kPa]

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s bk

53 418 94 12,8 9,0E-9 6,5E-10 3,0

0

0

200

200

400

400

600

600 0

20

40

60 1,0E- 6

1,0E- 7 1,0E- 8 1,0E- 9 1,0E- 10 1,0E- 11

s'v

cv

(20)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T01 Djup: 6,0 m Ödometer nr: 5

Densitet: 1,54 t/m3 Vattenkvot: 83 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u

b [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck,s'v, [kPa]

0

0

200

200

400

400

600

600

6 60

4 40

2 20

0 0

M

ub

M'

12,8 94

s'L, kPa

(21)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T01 Djup: 6,0 m Ödometer nr: 5

Densitet: 1,54 t/m3 Vattenkvot: 83 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

Utvärdering av permeabilitet

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ki , m/s bk

6,5E-10 3,0

(22)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T01 Djup: 6,0 m Ödometer nr: 5

Densitet: 1,54 t/m3 Vattenkvot: 83 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm.

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck,s'v, [kPa]

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa

53 418 94

0

0

20

20 40

40 60

60 80

80

100

100 120

120 140

140 160

160 180

180 200

200 220

220 240

240 260

260 280

280 300

300 0

10

20

30

(23)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T01 Djup: 8,0 m Ödometer nr: 6

Densitet: 1,55 t/m3 Vattenkvot: 78 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: Varvig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,76 %/h

Anm.

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

e [%] c

v [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts

så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck,s'v, [kPa]

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s bk

74 334 96 12,7 2,2E-9 1,4E-10 1,8

0

0

200

200

400

400

600

600 0

20

40

60 1,0E- 6

1,0E- 7 1,0E- 8 1,0E- 9 1,0E- 10 1,0E- 11

s'v cv

(24)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T01 Djup: 8,0 m Ödometer nr: 6

Densitet: 1,55 t/m3 Vattenkvot: 78 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: Varvig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,76 %/h

Anm.

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u

b [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck,s'v, [kPa]

0

0

200

200

400

400

600

600

15 60

14 56

13 52

12 48

11 44

10 40

9 36

8 32

7 28

6 24

5 20

4 16

3 12

2 8

1 4

0 0

M ub

M'

12,7 96

s'L, kPa

(25)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T01 Djup: 8,0 m Ödometer nr: 6

Densitet: 1,55 t/m3 Vattenkvot: 78 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: Varvig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,76 %/h

Anm.

Utvärdering av permeabilitet

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ki , m/s bk

1,4E-10 1,8

(26)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T01 Djup: 8,0 m Ödometer nr: 6

Densitet: 1,55 t/m3 Vattenkvot: 78 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: Varvig LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,76 %/h

Anm.

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck,s'v, [kPa]

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa

74 334 96

0

0

20

20 40

40 60

60 80

80

100

100 120

120 140

140 160

160 180

180 200

200 220

220 240

240 260

260 280

280 300

300 0

10

20

30

(27)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T01 Djup: 10,5 m Ödometer nr: 2

Densitet: 1,69 t/m3 Vattenkvot: 58 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm Benämning: Sulfidfläckig varvig LERA m tunna siltskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

e [%] c

v [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts

så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck,s'v, [kPa]

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s bk

84 561 119 14,4 5,0E-9 2,3E-10 3,8

0

0

200

200

400

400

600

600 0

20

40

60 1,0E- 6

1,0E- 7 1,0E- 8 1,0E- 9 1,0E- 10 1,0E- 11

s'v

cv

(28)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T01 Djup: 10,5 m Ödometer nr: 2

Densitet: 1,69 t/m3 Vattenkvot: 58 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm Benämning: Sulfidfläckig varvig LERA m tunna siltskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u

b [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck,s'v, [kPa]

0

0

200

200

400

400

600

600

15 120

14 112

13 104

12 96

11 88

10 80

9 72

8 64

7 56

6 48

5 40

4 32

3 24

2 16

1 8

0 0

M ub

M'

14,4 119

s'L, kPa

(29)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T01 Djup: 10,5 m Ödometer nr: 2

Densitet: 1,69 t/m3 Vattenkvot: 58 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm Benämning: Sulfidfläckig varvig LERA m tunna siltskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

Utvärdering av permeabilitet

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ki , m/s bk

2,3E-10 3,8

(30)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T01 Djup: 10,5 m Ödometer nr: 2

Densitet: 1,69 t/m3 Vattenkvot: 58 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm Benämning: Sulfidfläckig varvig LERA m tunna siltskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck,s'v, [kPa]

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa

84 561 119

0

0

20

20 40

40 60

60 80

80

100

100 120

120 140

140 160

160 180

180 200

200 220

220 240

240 260

260 280

280 300

300 0

10

20

30

(31)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T03 Djup: 3,0 m Ödometer nr: 3

Densitet: 1,45 t/m3 Vattenkvot: 107 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: Något sulfidbandad LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

e [%] c

v [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts

så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck,s'v, [kPa]

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s bk

48 338 76 10,4 2,1E-8 3,3E-9 4,4

0

0

200

200

400

400

600

600 0

20

40

60 1,0E- 6

1,0E- 7 1,0E- 8 1,0E- 9 1,0E- 10 1,0E- 11

s'v

cv

(32)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T03 Djup: 3,0 m Ödometer nr: 3

Densitet: 1,45 t/m3 Vattenkvot: 107 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: Något sulfidbandad LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u

b [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck,s'v, [kPa]

0

0

200

200

400

400

600

600

3 60

2 40

1 20

0 0

M

ub

M'

10,4 76

s'L, kPa

(33)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T03 Djup: 3,0 m Ödometer nr: 3

Densitet: 1,45 t/m3 Vattenkvot: 107 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: Något sulfidbandad LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

Utvärdering av permeabilitet

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ki , m/s bk

3,3E-9 4,4

(34)

Projekt: Norra Årby Eskilstuna Uppdragsnummer:

288200

Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Västerås

Datum/Sign: 2018-10-01 Löp-nr/Gransk.: 33254

Sektion/borrhål: 18T03 Djup: 3,0 m Ödometer nr: 3

Densitet: 1,45 t/m3 Vattenkvot: 107 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter: 50 mm

Benämning: Något sulfidbandad LERA Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm.

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

e [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck,s'v, [kPa]

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa

48 338 76

0

0

20

20 40

40 60

60 80

80

100

100 120

120 140

140 160

160 180

180 200

200 220

220 240

240 260

260 280

280 300

300 0

10

20

30

References

Outline

Related documents

På uppdrag av AQ Arkitekter i Eskilstuna AB har WSP Samhällsbyggnad utfört geoteknisk över- siktlig undersökning för nybyggnad av 12 bostadshus inom fastighet Torshälla –

AR-003v47.. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska

På uppdrag av Hemsö Development AB, har WSP Sverige AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för östra kanalstaden i Österåker, se figur 1.. Figur 1: Aktuellt område

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

Grå gyttjig LERA gräs- o skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig siltig LERA

Kolvprov för CRS-försök vid nivå 2,0 m är troligen stört. Då första försöket visade på detta utfördes ytterligare ett försök. Endast data gällande permeabilitet har

Sweco AB har på uppdrag av Motala kommun utfört komplettering av geotekniska undersökningar för att bedöma jordlagerföljden, bergfritt djup och grundvattennivån i norra delen

Undersökningen syftar till att klarlägga de geotekniska förhållandena så att ett underlag kan erhållas för att redovisa släntstabiliteten samt att översiktligt bedöma lämplig

Berg i dagen finns på flera platser inom det undersökta området och även avsprängt berg finns. I den norra delen vid slänten ner mot Karlsvägen utgörs marken av ett

Uppdrag: 307467, Geoteknisk undersökning Detaljplan Katterjåkk 2020-11-06 Beställare: Kiruna kommun6. O:\LUL\307467\G\_Text\MUR\Korrigerat enligt

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Magnus Wiklander och Kenneth Andersson, Tyréns AB, samt Mehdi Shafiei, Metria AB, i mätklass B enligt SGF Rapport

Geotekniska och miljötekniska undersökningar har även utförts av WSP år 2006 precis väster om området benämnt Lager E, vilket ligger precis väster om lager A..

Allmänt Undersökningsområdet är beläget i centrala Landskrona. Fastigheten är till ytan ca 65 ×120 m och begränsas av Regeringsgatan i öster, Österleden i

Geoteknik Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av hävdvunna

Tyréns har på uppdrag av Trafikverket (som underkonsult till Structor Mark Malmö AB) utfört en geoteknisk undersökning, ytkartering och sticksondering, i samband

Anmärkningar (Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.).

De geotekniska undersökningar som utförts inom uppdraget syftar till att utgöra geotekniskt underlag till förfrågningsunderlag för totalentreprenad.. Tidigare utförda

WSP Sverige AB har på uppdrag av Nybro kommun utfört en geoteknisk undersök- ning för att klargöra grundläggningsförutsättningarna för ut- och tillbyggnaden av förskolan sant

X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\18134 Tjörn Myggenäs tennistomten\Projektdokument\Dokument\MUR\MUR Geoteknik Bergteknik

Tyréns AB har på uppdrag av Helsingborgs Stad utfört geotekniska undersökningar som underlag för planerad projektering av nya byggnader i anslutning till befintlig

Markytan utgörs till stor del av sly, träd och berg i dagen, i placeringen för planerad byggnad.. 3 Blivande

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Magnus Wiklander, Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013. 7.4

Utförda undersökningar redovisas tillsammans med styrande dokument i Tabell 5 nedan. Antal