• No results found

Marknadsplan Ditt företagsnamn Copyright Digital Couture

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Marknadsplan Ditt företagsnamn Copyright Digital Couture"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Marknadsplan 2021

Ditt företagsnamn

(2)

1. Syfte

Din marknadsplan är ditt vägledande dokument och ska göra det enklare för dig att dels analysera marknaden dels identifiera och skapa nya affärsmöjligheter.

Med en marknadsplan blir det enklare att differentiera och positionera sig i förhållande till konkurrenterna. Dessutom är det alltid enklare att nå uppsatta mål om man har en konkret plan för hur, vad och när du ska gå tillväga. En marknadsplan hjälper dig helt enkelt att nå dina mål.

Tänk på att din marknadsplan är ett levande dokument och det är viktigt att du reviderar och anpassar den om förutsättningarna eller behoven för ditt företag eller din målgrupp skulle ändras. Inkludera företagets samtliga avdelningar i marknadsplanen så att alla strävar mot samma mål.

1.1 Sammanfattning

Här kan du skriva en kort sammanfattning som innehåller en kort överblick av ditt företag, affärsidén, vision samt målet med marknadsföringen. Den kan även innehålla ditt framtida önskeläge.

1.2 Syfte, vision, mål och kärnvärden

För att ditt arbete med din marknadsplan ska bli enkelt är det bra en idé att sammanfatta företagets syfte, vision, mål och kärnvärden. På så sätt får både du och läsaren ett

helhetsperspektiv.

Syfte: Svarar på frågan: Vad säljer du, till vem och

varför.

Vision: En kort beskrivning av vart du vill att ditt

företag ska befinna sig i framtiden.

Mål: Kort beskriv av företagets kort- och

långsiktiga mål. Målen ska vara konkreta och mätbara.

Kärnvärden: Kort beskrivning av de värdeord du vill att

ditt företag ska associeras med..

2. Situationsanalys

I den här delen gör du en kartläggning av företagets nuvarande status - du ska bland annat analysera de faktorer som påverkar dina marknadsaktiviteter såsom dina

produkter/tjänster/service, konkurrenter och målgrupp. Med en situationsanalys blir det helt enkelt enklare att planera framtida marknadsaktiviteter och fastställa affärsmål (som ska vara mätbara). Så i den här delen ska du beskriva vad du ska fokusera på i din situationsanalys.

(3)

2.1 Tjänst och/eller produktanalys

I den här delen beskriver du verksamhetens produkter/tjänster och dess värde för kunder samt formella faktorer.

Beskrivning: En beskrivning av produkten/tjänsten.

Egenskaper: Vilka egenskaper din tjänst/produkt har.

USP (Unique Selling Point): Förklara vad som får din produkt/tjänst att sticka ut från mängden.

Fördelar för kunden: Beskriv hur din tjänst/produkt gynnar kunden, både funktions- och kostnadsmässigt.

Garantier: Finns det några garantier för din produkt/tjänst?

Patent: Har du patent på produkten?

Licenser: Kräver din verksamhet någon form av licens?

Lagar: Finns det några specifika lagar eller regler din verksamhet behöver förhålla sig till?

2.2 Marknadsanalys

I den här delen ska du definiera och beskriva din marknad och ibland kan det vara en bra idé att dela upp din marknad i flera olika delmarknader. Detta kallas även för segmentering.

Ett segment är en målgrupp som har samma reaktion på ett erbjudande men som kräver olika former av marknadsföringsstrategier. Segmentering hjälper dig också att nyttja dina resurser på ett mer effektivt sätt. För att du ska kunna paketera och formulera ditt budskap rätt kan det vara en bra idé att göra marknadsundersökning och exempel på dessa är enkäter, fokusgrupper eller intervjuer.

2.3 Målgruppsanalys

Målgruppsanalys innebär att analysera målgruppen och kategorisera denna efter liknande egenskaper och köpbeteenden.

Exempel på frågor att besvara är:

Antal kunder du har idag

Ålder och kön

Kundernas intressen och värderingar

Beskriv de olika stegen i kundernas köpprocessen

● Hur mycket och hur ofta de handlar

Kundernas

priskänslighet

(4)

● Vilka köpargument som är mest effektiva för respektive målgrupp

2.4 Omvärldsanalys

En del omvärldsfaktorer är positiva, en del negativa och dessa har påverkan på verksamheten.

Man kan dessvärre inte alltid påverka vissa omvärldsfaktorer men genom att göra en omvärldsanalys kan man vara förberedd och till och med förebygga negativa trender.

Frågor att besvara är

1. Beskriv några omvärldsfaktorer

2. Hur kan dem utgöra ett hot för din verksamhet?

3. Medför dem några möjligheter som du kan ha nytt av?

2.5 Slutsats av situationsanalys

I den här delen ska du summera det du har kommit fram till i din situationsanalys. Det går alldeles utmärkt att skriva i punktform.

3. Konkurrentanalys

Att analysera sina främsta konkurrenter ger bättre förståelse för hur dem arbetar. Du får även inblick i deras styrkor och svagheter och med informationen från konkurrentanalysen kan du ta fram strategier för att utveckla din verksamhet och stärka din marknadsposition.

3.1 SWOT-analys

En SWOT-analys är ett vanligt hjälpmedel för att beskriva verksamhetens främsta konkurrenter samt få en inblick i deras verksamhet och erbjudande.

SWOT står för:

Strenght Weakness Opportunities Threats

En bra utgångspunkt är att välja 2-3 konkurrenter och sedan analysera följande.

● Produkt/tjänst (egenskaper och utbud)

● Varumärkesstyrka

● Prissättning

● Kvalitet

● USP

● Säljargument

● Marknadsföringsstrategi

(5)

● Köpvillkor

● Garantier

● Kundtjänst

Gör sedan en SWOT-analys för respektive konkurrent.

Konkurrent 1

Interna faktorer Externa faktorer

Styrkor Svagheter Möjligheter Hot

Konkurrent 2

Interna faktorer Externa faktorer

Styrkor Svagheter Möjligheter Hot

Konkurrent 3

Interna faktorer Externa faktorer

Styrkor Svagheter Möjligheter Hot

(6)

Sista steget i SWOT-analysen är att sammanfatta så mycket som möjligt så att du får en helhetsbild av dina konkurrenter.

SWOT-analys av samtliga konkurrenter

Interna faktorer Externa faktorer

Styrkor Svagheter Möjligheter Hot

3.2 Strategisk analys

En strategisk analys innebär att ta reda på så mycket som möjligt om dina konkurrenters affärsidé, vision, framtidsplaner. Så här ska du göra en strategisk analys av dina tre främsta konkurrenter och sammanställa i en punktlista.

Konkurrent 1 Affärsidé:

Vision:

Framtidsplaner:

Konkurrent 2 Affärsidé:

Vision:

Framtidsplaner:

(7)

Konkurrent 3 Affärsidé:

Vision:

Framtidsplaner:

4. Marknadspositionering

Vart befinner sig mitt företag idag och vart vill jag vara? Med hjälp av informationen ovan ska du nu kartlägga företagets marknadspositionering. För att kunna göra en

marknadspositionering utgår du från mätbara värden och sedan placera in din egen verksamhet och dina konkurrenter i ett diagram. Genom att göra på detta visa kan du vart ditt företag befinner och fylla eventuella luckor.

Nedan har du två exempel på hur ett positioneringsdiagram kan se ut:

(8)

Tips! Jag har använt Canva.com för att göra ovan diagram, kika gärna in du också där och gör dina egna positioneringsdiagram.

4.1. Marknadsmål

Marknadsmålen beskriver vad du vill uppnå med ditt företag. Man kan ha flera olika mål, exempelvis så kan målen vara:

● Öka webbtrafiken

● Öka antal följare på Instagram

● Öka räckvidden för inläggen

● Öka antal nyhetsbrev prenumeranter

● Öka antal köp

● Öka genomsnittliga medelordervärdet

Målen kan alltså variera - det viktiga är att dem är mätbara och rimliga. Det kan vara en bra idé att dela upp långsiktiga målen i små, mindre mål. På så sätt kan man se tillbaka och säkerställa att företaget är på väg i rätt riktning.

(9)

Skriv in dina marknadsmål i tabellen nedan.

Marknadsmål Avser de mål som rör marknaden, till exempel att öka

marknadsandelarna.

Operativa mål Kortsiktiga, mätbara delmål

vars syfte är att flytta verksamheten närmare dess

slutliga mål.

Strategiska mål Långsiktiga mål som till skillnad från operativa sällan är

mätbara.

5. Handlingsplan

En handlingsplan ska svara på följande:

1. Hur ska vi genomföra planerade aktiviteter?

2. Start- och slutdatum?

3. Var ska aktiviteterna utföras?

4. Vad kostar dem?

5. Behöver aktiviteterna särskild kompetens?

6. Hur ska arbetet följas upp?

Svara på frågorna i tabellen nedan.

Hur ska vi genomföra planerade aktiviteter?

Start- och slutdatum

Var ska aktiviteterna utföras?

Vad kostar dem?

Behöver aktiviteterna särskild kompetens?

Hur ska arbetet följas upp?

(10)

6. Marknadsbudget

Om du vill ha bättre koll på dina utgifter så ska du göra en marknadsbudget. Gör helst en budget per aktivitet. Genom att göra en marknadsbudget får du en bättre överblick över kostnaderna samt hur dessa påverkar ditt kassaflöde.

Aktivitet Budget

7.Uppföljning och revidering

Sist men inte minst - uppföljning, utvärdering och analys är det viktigaste steget i din marknadsplan. Skapa gärna tydliga rutiner för hur du ska följa upp ditt arbete och fastställ gärna några centrala uppföljningsfaktorere såsom:

● Antal nya kunder

● Antal återkommande kunder

● Genomförda konverteringar

References

Related documents

Tyresö Komvux erbjuder studie- och yrkesvägledning, bedriver kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild undervisning för vuxna (särvux),

Probi har tecknat avtal om att sälja sin probiotika i form av kosttillskott direkt under varumärket Metagenics, som är USA:s ledande varumärke för kosttillskott inom

Förutom ordförande ska styrelsen även bestå av inkommande-ordförande, sekreterare och skattmästare vid bildandet av klubben.. Senare ska även

Jag har ett stort kontaktnät vilket har visat sig vara till stor nytta i de fall vi på ESPN har haft behov av en kompetens eller resurs inom ett visst område, detta är även något

Anmälan via Kalendariet på hushallningssallskapet.se/vastra eller direkt till Bengt Andréson, 070-829 09 31 eller bengt.andreson@hushallningssallskapet.se senast den 3 december....

Till skillnad från de andra företagen som ingår i undersökningen väljer Volvo att inte kompensera sina utsläpp då de på egen hand vill uppnå koldioxidneutralitet..

Normalt löser man upp kalciumhydroxid till en mättad lösning som sedan filtreras, vilket tar längre tid. Material Kalciumklorid, 1 mol/dm 3 Natriumhydroxid och eventuellt

Dessa är Företagets miljö vilket utgör bakgrunden till empirins struktur samt Marknadsplan vilket ligger till grund för analysen.. Avsnittet rörande reklam avhandlar teorier