• No results found

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, BEGÄRAN OM BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SAMRÅDSREDOGÖRELSE, BEGÄRAN OM BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN"

Copied!
5
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000 Fax: +46 10 7228793 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se C:\Users\seme15645\Desktop\Vinterviken\Samd\Samdsredogörelse_Vinterviken_lever ans.docx Mall: Memo.dot ver 1.0

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, BEGÄRAN OM BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enl.

11 kap. miljöbalken och miljöfarlig verksamhet enl. 9 kap.

miljöbalken för sanering av sediment och massor i Vinterviken

Stockholms stad, Stockholms län.

(2)

C:\Users\seme15645\Desktop\Vinterviken\Samd\Samdsredogörelse_Vinterviken_lever ans.docx Mall: Memo.dot ver 1.0

Ärendet

Exploateringskontoret, Stockholms stad (nedan Staden), avser att söka tillstånd för vat- tenverksamhet och miljöfarlig verksamhet i Vinterviken vid Mälaren i Stockholms kom- mun, Stockholms län. Staden planerar för sanering av förorenade massor, som fram- förallt utgörs av bly, arsenik, koppar, zink och PAH 16. Syftet med saneringen är att eliminera föroreningar som kan utgöra hälsorisker för människor.

Saneringen kommer delvis att ske i vattenområde och under grundvattenytan, vilket utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. De förorenade massorna kommer eventuellt att mellanlagras inom området i väntan på att transporteras bort för omhän- dertagande, vilket utgör miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Eventuellt kommer massorna även att transporteras bort med båt. Därav följer att tillstånd för vat- tenverksamhet och för miljöfarlig verksamhet måste sökas inför saneringsåtgärderna.

Fastigheter som berörs av vattenverksamheten är Aspudden 1:1, Vinterviken 1, Vinter- viken 3, Vinterviken 4. Övriga fastigheter inom verksamhetsområdet är Svavelsyran 1, Svavelsyran 3, Svavelsyran 2, Svavelsyran 4, Portvaktstugan 1, Portvaktstugan 2 och Skogsduvan 1. Fastigheterna ägs av Stockholms stad.

Det finns idag finns ett gällande tillstånd inom området. Tillståndet gäller för Stock- holms kommun att inom mark- och vattenområde till Aspudden 1:1 i Stockholms kom- mun uppföra en brygga i Vinterviken, Mälaren.

Syfte

Samrådsredogörelsen syftar till att beskriva samrådets genomförande och att samman- fatta de inkomna synpunkterna.

I samband med detta vill även Staden att Länsstyrelsen tar beslut om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej.

Genomförda samråd

Samrådsmöte har hållits med länsstyrelsen den 29/1 2016. Deltog gjorde även miljö- förvaltningen. Inför samrådet skickade Stockholms stad den 21 december 2015 ett samrådsunderlag (bilaga 1) till länsstyrelsen.

Stockholms stad har genomfört skriftligt samråd med övriga berörda genom utskickat samrådsunderlag (bilaga 3) till boende i området, skolor och dagis i närmaste omgiv- ningen samt till övriga berörda myndigheter. Information om samråd och den planerade verksamheten har också meddelats genom kungörelse i lokaltidningen Mitt i Söderort (bilaga 4) och genom affischering på sex olika anslagstavlor och vid befintlig skyltning som finns utspridda inom och i anslutning till aktuellt område (bilaga 5). Informationen har även funnits tillgänglig på Stockholms stads hemsida. Samrådet pågick till 4 mars 2016. Trafikverket fick på begäran förlängd svarstid till 12 mars 2016.

Inkomna synpunkter

Inkomna skriftliga yttranden och synpunkter redovisas i sin helhet i bilagorna 6A och 6B. I bilaga 6A redovisas yttranden från myndigheter, i 6B yttranden från fastighetsä- gare i närområdet, närboende, organisationer, allmänhet samt övriga intressenter.

(3)

C:\Users\seme15645\Desktop\Vinterviken\Samd\Samdsredogörelse_Vinterviken_lever ans.docx Mall: Memo.dot ver 1.0

Samrådsmöte

Länsstyrelsen i Stockholms län och Miljöförvaltningen, Stockholms stad Huvudsakliga synpunkter

Frågor diskuterades angående kulturmiljön, framförallt om risk för påverkan av de kul- turmärkta byggnaderna föreligger. Även återställningen av området diskuterades i samband med kulturmiljöfrågan.

Ett flertal diskussioner rörde hur man kan undvika spridning av föroreningar, både un- der arbetet med saneringen i vattenområdet men även under tiden för eventuell mellan- lagring. Olika tekniker som finns att tillgå för att hindra påverkan av byggnader i sam- band med schakten resonerades kring.

Vidare diskuterades att behovet av mellanlagring i området är beroende av val av muddringsmetod och vilka transportmöjligheter som vid arbetsskedet kommer att finnas tillgängliga.

Hur tillgängligheten inom området kommer att påverkas och hur framkomlighet kommer att möjliggöras under arbetsskedet diskuterades.

På mötet enades om att genomföra ett skriftligt samråd till närboende, skolverksamhet, organisationer och myndigheter (se ”Genomförda samråd” ovan).

Samrådsprotokollet bifogas i bilaga 2.

Yttranden utan erinran

Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Riksantikvarieämbetet avstår från att lämna synpunkter i ärendet. Hänvisar till läns- styrelsen som företrädare för de statliga kulturmiljöintressena och poängterar att det finns en registrerad fornlämning i området bestående av äldre provsprängningsgropar som vid ingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Trafikverket meddelar att de inte har några intressen som påverkas av de planerade åtgärderna.

För uppgift om till vilka övriga som samrådsunderlaget översänts, men som avstått att lämna yttranden, se bilaga 7, sändlista.

Yttranden från myndigheter och kommun

SGU har i nuläget inga kommentarer på samrådsunderlaget men vill gärna få möjlighet att yttra sig på ansökan.

Stockholms stads kommentar:

Synpunkterna om Vinterviken är registrerade i aktuell tillståndsansökan och kommer att bifogas ansökan till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen kommer att remittera ansökan.

Skanova har inget att erinra men informerar om att Skanova har markförlagda telean- läggningar inom området enligt karta, som bifogas. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge, vilket skall noteras i plan- handlingarna. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra sanering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

(4)

C:\Users\seme15645\Desktop\Vinterviken\Samd\Samdsredogörelse_Vinterviken_lever ans.docx Mall: Memo.dot ver 1.0

Stockholms stads kommentar:

I de fall ledningar behöver flyttas kommer Stockholm stad att bekosta detta.

Yttranden från övriga

Jan G, Örnsberg, kräver att projektet omgående ska stoppas och menar att det är onö- digt och troligen har en negativ samhällsnytta. Han anser att kostnaderna inte är över- blickbara och att barn inte bör få jord i munnen någonstans i centrala Stockholm, då inlagrade partiklar här finns i alla ytskikt.

Stockholms stads kommentar:

Synpunkterna om Vinterviken är registrerade i aktuell tillståndsansökan och kommer att bifogas ansökan till Mark- och miljödomstolen. Nyttan av saneringen har beskrivits i den ansökan som skett till Naturvårdsverket. Genomförandet av saneringen är bara aktuell om Naturvårdsverket bedömer att saneringen är nödvändig och anslår medel till den. Samrådsredogörelse och ytterligare information kommer att publiceras på

www.stockholm.se/vinterviken.

Tommy Ranhem föreslår att finansieringen av projektet bör ske via Nitro Nobel alter- nativt Nobelstiftelsen istället för via anslag från Naturvårdsverket (skattepengar).

Stockholms stads kommentar:

Synpunkterna om Vinterviken är registrerade i aktuell tillståndsansökan och kommer att bifogas ansökan till Mark- och miljödomstolen. Föreslagen finansiering är inte aktuell eftersom den i det ena fallet inte har stöd i de regler om efterbehandlingsansvar som infördes i samband med Miljöbalken, och i andra fallet inte är förenlig med stadgarna för användande av stiftelsens pengar. Samrådsredogörelse och ytterligare information kommer att publiceras på www.stockholm.se/vinterviken.

Söderkajak undrar när saneringen ska utföras och vad det innebär för kajakklubben.

Stockholms stads kommentar:

Planen är att sätta igång hösten 2017, men då det i dagsläget är oklart när pengar kommer att finnas till handa för projektet är startdatumet ännu inte bestämt.

Det kommer att bli svårt att ta sig fram på området under saneringsskedet. Möjliga lös- ningar diskuteras, varav en är att anlägga en temporär flytbrygga i den södra delen av viken, samt att se till att det för kajakklubbens medlemmar blir möjligt att ta sig dit.

Anders Annikas ber att få underlaget hemskickat.

Anonym närboende anser att den inre viken borde stängslas in pga. de ytliga förore- ningarna. Hon tycker också att lagret med grus måste bättras på och det kanske be- hövs inför sommaren, samt att skyltningen borde bli bättre. Hon anser också att områ- det vid stranden som man inte bör vara på borde markeras tydligare dels med större yta som grusas, dels med tydlig skiss på skylten.

Stockholms stads kommentar:

Efter att saneringen är avslutad kommer stranden att återställas med lämpligt material, förmodligen både grus och sand. Skyltningen kommer att anpassas i samband med att startdatum för saneringen är fastställt.

(5)

C:\Users\seme15645\Desktop\Vinterviken\Samd\Samdsredogörelse_Vinterviken_lever ans.docx Mall: Memo.dot ver 1.0

Moa Diseborn ser positivt på att Stockholms stad ansöker om att sanera i Vinterviken.

Hon menar att området är ett mycket populärt promenad- och löpstråk som även an- vänds för picknick och lek under de varma månaderna och att barnfamiljer och hundar kan vara mer utsatta för möjligt intag av kemikalier.

Stockholms stads kommentar:

Synpunkterna om Vinterviken är registrerade i aktuell tillståndsansökan och kommer att bifogas ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Bilagor

Bilaga 1 Samrådsunderlag, länsstyrelse och kommun Bilaga 2 Mötesanteckningar, länsstyrelse och kommun Bilaga 3 Samrådsunderlag övriga berörda

Bilaga 4 Kungörelse Bilaga 5 Affisch

Bilaga 6A Yttranden myndigheter Bilaga 6B Yttranden övriga berörda Bilaga 7 Sändlista

Övrigt

Eventuella frågor kan ställas till Maria Enskog på WSP Environmental som handlägger ärendet för Exploateringskontoret/Stockholms stads räkning. Maria nås på telefon- nummer 010-722 88 07, 070-184 45 77 eller e-post maria.enskog@wspgroup.se.

Stockholm 2016-04-05

WSP Sverige AB

Maria Enskog

References

Related documents

Risk för explosion finns inom ett område på 400 meter från fastighetsgränsen.. Särskilda planbestämmelser läggs inom

Vid planering och till- ståndsgivning för bebyggelse och vägar inom instängda områden ska staden även ta hänsyn till risken för översvämningar till följd av nederbörd.. I

En trafikutredning har gjorts till detaljplanen för att utreda hur trafiksäkerheten kan förbättras för bilister på Södra Kungsvägen samt oskyddade trafikanter på gång-

Planens syfte är att skydda och bevara värdefull kulturmiljö och möjliggöra en hållbar utveckling av området. Ställningstagande Betydande

Planens syfte är även att säkerställa att ingen skada uppkommer på landskapsbilden och riksintresset för kulturmiljövården.. Strandskyddet kommer att återinträda inom delar

Fastigheten Tidskrivaren 12 har redan tagits i anspråk för bebyggelse och planändringen påverkar inte platsen i någon nämnvärd utsträckning. Planförslaget förväntas inte medföra

x Det aktuella området ingår i riksintresse för kulturmiljövård, Riksintresseområdet Karlshamn [K 6], och får inte skadas eller förändras påtagligt?. Område av

x Upphävningen av stadsplanen kommer medföra att tomterna inte är reglerade av någon detaljplan utan att de istället ingår i sammanhållen bebyggelse enligt 1

vägdragningar vilket gör att delar av markområdet förändras samt att myren kan komma att läggas igen. En upprustning av befintlig traktorväg samt anläggande av ledningar för

miljöbalken till ett ökat inläckage (grundvattenbortledning) och utökad infiltration inom projekt E4 Förbifart Stockholm i Stockholms kommun. Det motsvarar området från

I samband med framtagande av arbetsplan för Förbifart Stockholm och tillståndsansökan till miljödomstolen inbjuder Vägverket till samråd. Största delen av vägen, drygt 17 av 21

Med hänsyn till den pågående och planerade förtätningen med bostäder, handel och andra verksamheter längs älvstranden och Backaplan är det angeläget att successivt

De skillnader som den nya detaljplanen innebär i förhållande till den gällande detaljplanen (golfbana) när det gäller markanvändning är i och för sig relativt stor, bland annat

vid normal drift kommer pumpstationerna och VA-ledningarna inte att medföra något utsläpp av avloppsvatten till Lygnern.. Vid extrema

Beskrivning av nuvarande miljöbelastning på platsen (Betydande störningar på platsen, utsläpp till luft och vatten, vibrationer, buller, ris- ker, värdefull biotop, hotade

Befintlig bebyggelse i närområdet finns i både lägre och högre höjd än vad som regleras för ny tillkommande be- byggelse inom detaljplanen, vilket delvis för- ändrar

De landskapsekologiska sambanden behöver studeras både gällande hasselsnoken och för övriga höga naturvärden inom det föreslagna planområdet för att påtaglig skada skall

I översiktsplanen tas fasta på järnvägen som en av de viktigaste förutsättningarna för kommunens långsiktiga utveckling. Den täta stationsorten är förebild. Det ska

Detaljplan för del av Höllviken 23:7, grund- och förskola norr om Henriks hage Sida 4 (12) Exempel på hur skoltomterna skulle kunna disponeras med förskola på den norra

Detaljplan för del av Höllviken 23:7 med flera, grund- och förskola norr om Henriks hage Sida 4 (15) Exempel på hur skoltomterna skulle kunna disponeras med förskola på den

Området bedöms rymma upp till sju vindkraftverk, utan att rekommenderade begränsningsvärden för ljud och skuggor vid bebyggelse överskrids.. Ett av- stånd på minst 1000

Om planen anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som nämns i tredje avdelningen Miljöbalken (eller bilaga 3 till förordningen om

dagvattenutredning föreslå åtgärder och placering inom planområdet för att säkerhetsställa att Natura 2000-området inte påverkas av den kommande exploatering, både