• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Ondřej Jágr Název bakalářské práce: Vstup firmy na zahraniční trh Cíl práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Ondřej Jágr Název bakalářské práce: Vstup firmy na zahraniční trh Cíl práce:"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Ondřej Jágr

Název bakalářské práce: Vstup firmy na zahraniční trh

Cíl práce: Cílem BP je posoudit na základě získaných informací, zda brazilský trh jeví dostatečný potenciál pro vstup Škody Auto, a.s.

Jméno vedoucího bakalářské práce: doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. V grafu č.1 na straně 42 porovnáváte prodej Škoda Auto,a.s. mezi lety 2018-19, Jaký byl prodej vozidel za rok 2020?

2. V teoretické části popisujete možné formy vstupu na zahraniční trh, o jaké formě vstupu by Škoda Auto uvažovala v případě brazilského trhu?

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: - dobře

Datum: 19. 1. 2021

………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Student se ve své BP zabývá možností působení Škoda Auto na brazilském trhu.

Teoretická část popisuje východiska pro praktickou část. Věnuje se významu mezinárodního obchodu, způsobům výzkumu zahraničního trhu a možnostem vstupu na zahraniční trh s riziky, která jsou se vstupem spojená. V této části ale např. chybí podrobněji rozepsané formy vstupu náročné na kapitálové investice.

V praktické části student popisuje potenciální nový trh Brazílie pro vstup Škoda Auto, a.s.. Tato kapitola působí poněkud chaoticky. Nejdříve je uvedena tabulka č.2 s PEST analýzou brazilského trhu. Další tabulka 3 ukazuje největší trhy automobilů značky Škoda Auto, a.s. a následně je porovnání prodejů vozidel Škoda Auto, a.s.

mezi lety 2018/19. Následují nesystematicky uspořádané podkapitoly s informacemi z PEST analýzy o Brazílii. Zároveň je diskutabilní zařazení jednotlivých faktorů do PEST analýzy.

Proč je distribuce v politických faktorech, automobilový průmysl v ekonomických, v politice Brazílie jsou informace o ekonomických ukazatelích?

Lze konstatovat, že student pro zpracování bakalářské práce dostatečně nevyužil české a zahraniční zdroje, nedržel se směrnice pro vypracování ZP (označení obrázků místo grafů, označení pod obrázkem, forma citování, apod.) Zároveň lze konstatovat, že student nevyužil plně svůj potenciál a spokojil se s pasivním, laxním přístupem ke zpracování BP.

References

Related documents

V rešeršní části práce autorka zmapovala teoretická východiska v oblasti řízení informačních toků, od definování základních pojmů, představení nástroje diagram

Zároveň je zarážející tvrzení na straně 43, kdy se v práci uvádí, že dvě vzdálené hodnoty nejsou odlehlé, ale přesto pak jsou z výpočtu koeficientu korelace

Datum: 7.. Praktická část je založena na několika analýzách vnějšího i vnitřního prostředí zkoumající zvolenou firmu, odvětví i zahraniční trh. Výjma toho, autor

Teoretická část popisuje možné formy vstupů na zahraniční trh, základní PEST analýzu prostředí a rizika podnikání v mezinárodním obchodě.. V praktické části je

Další část praktické práce se zabývá analýzou vhodného zahraničního trhu, na který by firma mohla vstoupit, poté jsou vyhodnoceny p ínosy a rizika vstupu na

Pro průzkum faktorů mezinárodního prostředí, které mohou společnost v průběhu vstupu ovlivnit, byla provedena PEST analýza ruského trhu, kde Magna již působí ale

Návrh působení firmy na novém trhu vychází z PEST analýzy vybraného trhu, cílů a cílových zákazníků a současného marketingového mixu firmy. Práce je

(Machková, 2015) 1.5 Formy vstupu na zahraniční trhy nenáročné na kapitálové investice Tyto formy vstupu na zahraniční trhy jsou výhodné pro podniky, které

V první části práce byla popsána teoretická východiska zahraničního obchodu, analýzy marketingového prostředí, rizika a jednotlivé formy vstupu na zahraniční

V teoretické části popisujete možné formy vstupu na zahraniční trh, o jaké formě vstupu by Škoda Auto uvažovala v případě brazilského trhu.. odpověděl

Nejznámější model v mezinárodní firemní strategii je Perlemutterův model EPRG (Perlmutter, 1969). Cílem tohoto modelu je identifikace orientace

Vývozní operace jsou často chápány jako nejjednodušší forma vstupu na zahraniční trhy, která nepotřebuje žádné investice, a proto tuto formu často volí

Podstatnou roli v marketingu hraje komunikace, a to především se zákazníky, dodavateli a veřejností. Účelem komunikace je zvýšení prodeje firmy a zároveň dosažení

Při vstupu na zahraniční trh může podnik také využít hodnocení konkurenceschopnosti na základě ekonomického vývoje, které v mezinárodním měřítku

Tématem bakalářské práce je konkurenceschopnost vybraného podniku při vstupu na zahraniční trh. Autorka si pro zpracování vybrala společnost Škoda Auto, a. s.,

Zjistit jejich silné a slabé stránky a na základě toho podniknout taková opatření, která povedou v posílení konkurenceschopnosti podniku na trhu (Machková,

Teoretická část popisuje základní pojmy teorie konkurenceschopnosti, konkurenčního prostředí a konkurenční výhody.. Druhou část práce tvoří situační analýza

Druhou část práce tvoří analýza konkrétního podniku a návrhy marketingové komunikace, kdy se studentka se snažila aplikovat teoretickou část BP pro konkrétní

Jsou zde vymezeny formy vstupu na zahraniční trhy, které slouží jako teoretický základ pro závěrečné rozhodnutí o charakteru expanze vybrané firmy.. Současným

V závěru bakalářské práce bude celkové zhodnocení podniku a švédského trhu, a doporučení, jestli je pro firmu švédský trh výhodný nebo se zaměřit na jiné trhy...

Využívá Škoda Auto nějaké prvky marketingové komunikace na indickém trhu.. Práci doporučuji - nedoporučuji*

Výběr konkrétní strategie ovlivňují zejména následující faktory: investiční náročnost; zdroje, které má podnik k dispozici; potenciál cílového trhu;

Teoretická část popisuje formy vstupu na zahraniční trh a možná rizika, související se vstupem na nový trh.. V praktické části je charakterizována