DISA-processen (Diagnos i Samarbete)

16  Download (0)

Full text

(1)

DISA-processen

(Diagnos i Samarbete)

140513

Hanna Ekman

Kontaktsjuksköterska/Rehabiliteringskoordinator Rut Flensmarck

Kurator

Enheten för Cancerrehabilitering och Psykosocialt stöd, Skånevård Kryh

Postadress: Centralsjukhuset, 291 85 Kristianstad Mailadress:hanna.h.ekman@skane.se

rut.flensmarck@skane.se Telefon: 044 – 309 16 32, 044- 309 27 57

(2)

Bakgrund

•  Metodutvecklingsprocess mellan LFC Kristianstad och Centralsjukhuset i Kristianstad

•  Finansierad maj 2012 – april 2014 av Samordningsförbundet Skåne Nordost

•  Sjukskrivna patienter med cancerdiagnos och/

eller konsekvenser av sjukdomen och/eller behandlingen

•  Syftat till att ge bästa möjliga stöd i samband med sjukskrivning för att återfå en fungerande vardag och återfå arbetsförmåga

(3)

Skapandet av en arbetsmodell

•  Kompetensökning personliga handläggare genom grundläggande utbildning cancersjukdomar/

behandling/konsekvenser

•  Kompetensökning till sjukvården om Försäkringskassans regelverk

•  Respektive organisations resurser/kompetens skulle användas utifrån patientens individuella behov

•  Intervjuer av patienter med tidigare sjukskrivning i samband med cancerdiagnos bidrog med sina erfarenheter

(4)

Sagan om Disa

•  Mådde som sämst i samband med diagnosbesked och tiden efter

avslutad behandling

•  Oro inför kontakten med Försäkringskassan

•  Påverkad av den negativa bilden av

Försäkringskassan som utmålades via

media

(5)

Sagan om Disa

•  Inställningen till Försäkringskassan förändrades efter kontakt

•  Viktigt att ha en god personlig

kontakt med sin handläggare med fokus på det som låg närmast

framför i tiden

•  Kände sig ”lämnad” av sjukvården

efter avslutad behandling

(6)

Sagan om DISA

•  Egna förväntningar samt från omgivningen på att allt snabbt skulle ”vara som vanligt” efter

avslutad behandling

•  Kontakten med arbetsgivare kunde ibland vara komplicerad

•  Viktigt med god planering inför återgång i arbete

•  Inga förväntningar på möjligheterna till rehabilitering

•  Fick information om rehabilitering slumpartat

(7)

Arbetsmodell

•  Telefonkontakt: Personlig handläggare på Försäkringskassan och den försäkrade.

•  Telefonkontakt med arbetsgivare: Personlig handläggare på Försäkringskassan och den

försäkrades arbetsgivare.

•  Bedömningssamtal via telefon: Sjuksköterska och patienten.

•  Rehabiliteringssamtal: Sjuksköterska, patienten och närstående.

(8)

Arbetsmodell

•  Hänvisning av patient till Fenix: bedömning av sjuksköterska efter rehabiliteringssamtal efter överenskommelse med patienten.

•  Gemensam planering för att återfå

arbetsförmågan: Personlig handläggare på Försäkringskassan, den försäkrade/patienten, arbetsgivare och sjuksköterska/personal från Fenix.

•  Samverkansmöte: Personliga handläggare på Försäkringskassan, sjuksköterska, kurator Fenix, sjukgymnast Fenix och sjuksköterska Fenix.

(9)

Siffor

Diagnos   Totalt     Rehabsamtal   Tackat  nej   Eget  ansvar   Till  Fenix   Ps.rehabbehov   Fys.rehabbehov   Psy/Fys.rehabbehov   Närstående  All  Fenix   PalliaAv   KuraAv   Avliden   Kvinna   Man  

Bröstcancer   46   28   4   19   13   4   2   7   2   10   36   0   46   0  

Gyncancer   12   8   4   8   4   2   1   1   0   7   5   2   12   0  

Kolorektalcancer   19   6   3   6   3   0   1   2   2   3   16   1   9   10  

Prostatacancer  +  annat   15   4   5   7   2   1   1   0   0   6   9   0   0   15  

Huvudhalscancer   10   2   8   9   1   0   0   1   0   0   10   0   5   5  

Godartade  tumörer   6   2   4   4   0   0   0   0   0   0   6   0   5   1  

Lungcancer   7   0   1   1   0   0   0   0   0   7   0   1   2   5  

Hematologisk  cancer   14   4   3   5   2   0   1   1   0   9   5   0   6   8  

Hjärntumör   6   5   0   1   4   4   0   0   4   6   0   0   2   4  

Malignt  melanom   4   1   3   4   0   0   0   0   0   2   2   0   3   1  

Övre  gastro   5   2   2   3   1   1   0   0   0   4   1   1   4   1  

Okänd  primärtumör   3   0   2   2   0   0   0   0   0   3   0   2   0   3  

Njurcancer   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0  

Summa   148   62   39   69   30   12   6   12   8   57   91   7   95   53  

(10)

Arbetsmodell

(11)

Hur blev det?

•  Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering – effektmål genom dess implementering

•  Alla patienter får information om förväntade konsekvenser t ex fatigue samt betydelsen av fysisk aktivitet

•  Alla patienter erbjuds rehabiliteringssamtal – bedömning av rehabiliteringsbehov, skickas vid behov vidare till specialiserad cancerrehabilitering

(12)

Hur blev det?

•  Närståendes behov uppmärksammas

•  Förbättrad kontakt mellan den som är sjukskriven och Försäkringskassan

•  Återgången i arbete gynnas genom bättre tillvaratagen arbetsförmåga

(13)

Tankar om framtiden

•  Arbetsmodellen är en integrerad del i respektive organisations arbete och dialogen hålls levande genom samarbetsavtal

•  Jämlik cancerrehabilitering även för dem som inte är i arbetsför ålder från 2015

•  Genom att sprida budskapet få hela sjukvårdsteamet att tidigt tänka cancerrehabilitering

•  Öka kunskaperna om de konsekvenser som kan hänga samman med cancerbehandling t ex

arbetsgivare

(14)

Slutligen…

•  Med strukturerad samverkan kan vi göra skillnad för många patienter!

(15)

Reflektion

•  Processansökan var övergripande vilket har fördelar och nackdelar

•  Mycket viktigt med möjlighet till mötestid och levande dialog – arbetsgruppen

•  Många pusselbitar som är lika och gör det komplicerat att få slutprodukten helt perfekt

•  Processarbete mellan olika organisationer roligt och inspirerande

(16)

Att fundera på….

•  Hur samarbetar ni runt sjuskrivna patienter med cancersjukdom? Sjukvård, Försäkringskassan samt andra aktörer.

•  Är det viktigt att ha ett samarbete?

•  Blir det någon skillnad för patienten?

•  Har respektive organisation något att vinna på ett samarbete för egen del?

Figure

Updating...

References

Related subjects :