Projektnamn. Projektägare. 1. Grundläggande information SLUTRAPPORT 1 (13) 1.1. Bakgrund. Best Agers. Avdelningen för regional utveckling

Full text

(1)

Projektnamn

Best Agers

Projektägare

Avdelningen för regional utveckling

1. Grundläggande information 1.1. Bakgrund

Ett av de framtida kännetecknen för en konkurrenskraftig region förespås bli tillgången till kompetent arbetskraft.

Den demografiska utvecklingen är en utmaning. Länet uppvisar sedan flera år tillbaka negativa befolkningssiffror trots att Norrbotten på senare tid har haft hög tillväxt. Förklaringen finns dels i att inflyttningen till länet inte är tillräcklig samtidigt som länet uppvisar ett födelseunderskott, där dessutom antal barn som föds per kvinna är lägre än i Sverige. I kombination med en allt äldre befolkning innebär detta att Norrbotten liksom många andra euro- peiska regioner står inför en stor utmaning med arbetskrafts- och kompe- tensbrist inom en snar framtid.

Fram till 2025 väntas arbetskraften enbart genom befolkningsminskningen att minska med 14,4 procent vilket är den största minskningen av alla Sveri- ges län. I Norrbotten väntas inte heller någon större tillströmning av utländsk arbetskraft, vilket är fallet i många av Sveriges andra län.

Den norrbottniska befolkningen är åldrande. Under året (2013) uppnår när- mare 1 500 personer inom offentlig verksamhet pensionsåldern. Till detta kommer lika många inom privat verksamhet.

Prognoser visar att inom en trettioårsperiod är var fjärde svensk pensionär.

Konkurrensen om arbetskraften kommer att öka. Inte minst inom offentlig sektor där hotet om en snar arbetskraftsbrist är avsevärt. Medelåldern hos offentliganställda är 53 år. Även det norrbottniska näringslivet med sin hög- teknologiska verksamhet befinner sig i en utsatt situation då flera av företa- gens nyckelkompetenser kommer att pensioneras inom en snar framtid.

Att säkerställa kompetens- och generationsväxling är en stor utmaning för Norrbotten. Statistik visar att Norrbotten tillhör de regioner som tidigt kom- mer att känna av arbetskrafts- och kompetensbrist. Detta ger Norrbotten en fördel.

Genom att utveckla generella metoder för kompetens- och generationsväx- ling, bl.a. för att tillvarata den äldre arbetskraftens potential, kan länet bli en

(2)

föregångare och bidra till det europeiska mervärdet. Landstingsstyrelsen be- slutade därför i april 2009 att medverka i Interreg-projektet Best Agers.

Interreg-projektet Best Agers är ett projekt inom Baltic Sea region Pro- gramme 2007-2014. Det är ett s.k. innovativt projekt som har som mål att skapa ett gränsöverskridande innovationsområde, för att ta tillvara existe- rande och testa nya metoder för att 55-plussares kunskap och kompetens till- varatas. 19 partners från åtta länder runt Östersjön har i ett konsortium tagit fram fakta om den demografiska utmaningen i regionen samt om ålder och arbets- och samhällsliv. Man har testat metoder för att involvera 55- plussarna i det ekonomiska samhällslivet.

Projektets förväntade resultat enl. landstingsstyrelsens beslut

 Kunskap om metoder och angreppssätt som annars hade varit svår- tillgängliga

 Lärande kring hur andra organisationer/regioner hanterar liknande problem

 Möjlighet att anpassa och testa metoder i det egna företaget

 Tillgång till extra resurser för att hantera problem som ändå måste hanteras

 Stärkt internationell position och image inom kompetens- och gene- rationsväxlingstemat

Projektet pågick 2010-2012. Den totala budgeten för NLL i Best Agers- projektet var 296 921 euro och landstingsstyrelsen anslog 74 230 euro som medfinansiering.

1.2. Projektorganisation – Organisationsplan

Best Agers-projektet leds av en styrgrupp, Project Steering Group, med en projektpartner från varje land. En Lead Partner, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein i Kiel, har det löpande huvudansvaret för projektet och för denna uppgift har man utsett konsultfirman REM Consult i Hanmburg.

Varje arbetsområde, s.k. Work Package, leds av och ansvaras för av en ut- sedd projektpartner. Olika projektpartners har ansvar för olika aktiviteter i projektet.

Best Agers-projektet i Norrbottens läns landsting har organisatoriskt varit ett delprojekt i projektet Regional kompetensförsörjning och generationsväxling i Landstingsdirektörens stab, avdelningen för regional utveckling.

1.3. Historik

2010

 Projektet startas i februari vid en kick-off i Riga, Lettland

(3)

 Q Camp i St. Petersburg, Ryssland – äldre experter coachade unga entreprenörer. En företagare från Norrbotten deltog som coach

2011

 Projektplanen ändrades så att det östersjönätverk för åldersmedve- tenhet som ska startas är mellan regioner (inte mellan arbetsgivare)

 Presentation av undersökningar och rapporter som tagits fram i pro- jektet i Norrbotten vid ett kunskapsseminarium i Luleå

 Presentation av pilotprojekt vid Mid Term Conference i St. Peters- burg, Ryssland

 Deltagande i mässan Livet leket för 55+ i Boden. Best Agers och Almi Nord/EntreprenörCentrum (EC) erbjöd besökare kontakt med Almi

 Mässan Best Agers Fair i Hamburg i. NLL medverkade i ett semi- narium om äldre och företagande

2012

 ”Vad ska du göra resten av ditt liv?” Inspirationsdag på Entrepre- nörCentrum -med föreläsningar om företagande och mentorskap.

Öppen inbjudan och det kom ett sextiotal deltagare

 Senior Enterprise i Irland besöker Luleå. Seminarium för rådgivare inom EntreprenörCentrum

 Svenskt demografiseminarium i Luleå. Medarrangör med Nordiska ministerrådet och Nordregio

 Bodil Jönsson föreläser om ”När horisonten flyttar sig – att bli gammal i en ny tid”. Två öppna och gratis föreläsningar som lock- ade totalt 500 personer. Samverkan med pensionärsorganisationer

 Norrbotten värd för ordinarie projektmöte, som förlades till Luleå

 Seminarium om projektresultat i Norrbotten och information om ak- tiviteter i länet som stödjer projektets syfte. Internationellt delta- gande

 Övertorneå kommun erbjuder anställda att delta i workshopserie i Övertorneå hos EC och Best Agers, för 50+ som är intresserade av entreprenörskap. Ett femtontal deltagare vid fyra tillfällen

(4)

 Start av Pan Baltic Regions Network for Innovative Age Manage- ment i samverkan med Baltic Sea States Subregional Committe (BSSSC). Ett internationellt seminarium anordnades av NLL i Lille- ström, Norge i samband med BSSSC:s årliga konferens. Tema: De- mography and Age Management—Generation shift on labour mar- kets. Ett 30-tal deltagare från hela östersjöområdet

 ”Age Management Strategies for SME”. Rapport och Round Table i Bryssel på temat. Deltagande från NLL

 ”Står du i startgroparna?” Workshopserie i Luleå på Entreprenör- Centrum. Vid fyra tillfällen deltog ca 15 personer i workshops om bl.a. företagande, sociala medier och pensioner

 Tema Interkulturell kompetens. Föreläsningsserie på Sunderby folk- högskola för 55-plussare som stödpersoner för utrikesfödda arbets- sökande kvinnor

 Information om Best Agers-projektet på ESF:s rikskonferens i Lu- leå. Därutöver har projektledningen informerat om Best Agers- projektet vid ett 80-tal tillfällen under projekttiden

 Världspremiär i november i Kiel på Best Agers dokumentärfilm. En av de medverkande i filmen är Kerstin Sofia Andersson, företagare i Sörbyn

 Best Agers Final Conference i Kiel. Landstinget, Almi Nord och Övertorneå kommun arrangerade ett öppet seminarium om 50+ ent- reprenörskap

 ”Vidga horisonen”, ett studieprogram för 50+ som vill välja väg i livet, startas på Sunderby folkhögskola med ett informationsmöte

 Slutsatser och rekommendationer från projektet i projektbroschyrer, bl.a. en broschyr på svenska om/till Sverige

 Reslutat från projektet arbetas in i landstingets grönbok Skarpt läge för nya lösningar, för allmänheten att ge synpunkter på

1.4. Processer och metoder

 Omvärldsbevakning genom många träffar med möjliga samverkans- partners

 Samverkan med alla intresserade parter

 Webbsidor på NLL:s web och projektets egen hemsida och informat- ion om projektet i många sammanhang

 Pilotprojekt tillsammans med externa parter i regionen

 Föreläsningar för kunskapsuppbyggnad

(5)

 Kunskapsseminarier för att sprida inhämtad kunskap

 Information till media

 Toolbox/verktygslåda togs fram betr. 50+ entreprenörskap

 Websida skapades hor organisationen BSSSC som nätverk i stället för ett nätverk där man träffas fysiskt

2. Projektresultat

2.1. Utfall resultat

Vid beskrivning av resultat av Best Agers-projektet sätts resultaten i förhål- lande till dels landstingsstyrelsens förväntade resultat och dels i relation till landstingsplanens mål och delmål under avsnittet Attraktiv region. I den se- nare delen presenteras relevant statistik om äldre, arbetsmarknaden och före- tagande i Sverige och i Norrbotten.

Landstingsstyrelsens förväntade resultat

Observera att den statistik som presenteras står för sig själv och kan inte sägas exklusivt bero på resultat i Best Agers-projektet.

 Kunskap om metoder och angreppssätt som annars hade varit svår- tillgängliga

Partnerskapet har med hjälp av forskare i projektet tagit fram och presenterat statistik och kunskaper om 55-plussare i östersjöområdet och i partnerregionerna. Det visar sig t.ex. att i hela östersjöregionen är det åldersgrupperna över 55 som ökar mest de närmaste 10-15 åren, också i Norrbotten. Det finns alltså en potential för att öka ar- betskraftsdeltagandet just i dessa grupper.

Partnerskapet har presenterat goda exempel och utarbetat rapporter om varför och hur man kan tillvarata 55-plussares kunskap och kompetens. En rapport resulterar i ett 17-punktsprogram för att be- hålla äldres anställningsbarhet. En annan rapport handlar om kostna- der och fördelar med äldres anställningar. Här sägs att länder som har många äldre anställda också har många yngre anställda på land- nivå. Det är alltså god politik att se till att äldre kan fortsätta arbeta.

Här sägs också att det är lönsamt på arbetsplatsnivå att implementera åldersmedvetenhet när det riktar sig till alla anställda på arbetsplat- sen.

(6)

Projektet har också genomfört, ibland gemensamma, pilotprojekt be- träffande t.ex. mentorskap och mentorutbildningar, företagande, ut- bildningar av arbetsgivare i ådersmedvetet ledarskap, certifikat för åldersmedvetna arbetsgivare, äldres företagsexperters stöd till yngre företagare, utvecklat en plattform på nätet, www.biiugi.eu för sam- verkan mellan yngre företagare och innovatörer och äldre mentorer och coacher.

Dessa resultat finns presenterade i projektrapporter och på projektets hemsida.

En rapport om kreativt åldersmedvetet ledarskap i små- och medel- stora företag har skrivits i projektet. Här är slutsatserna bl.a. att många aktörer måste samverka för att åldersmedvetenhet ska fun- gera i företag samt att det är avgörande att arbetsmiljö och arbets- villkor fungerar bra för alla och att olika pensionssystem måste ta med detta i beräkningen.

Genom forskning och rapporter har Best Agers-projektet erhållit en kunskapsgrund för att motverka åldersdiskriminering mot äldre i ar- bets- och samhällsliv.

Best Agers-projektet har i en slutrapport gett ett antal rekommendat- ioner till resp. land i projektet. Rekommendationerna för Sverige är 9 till antalet och sträcker sig över olika frågor; från att Sverige bör skapa processer för kompetensutveckling i arbetslivet, över att upp- märksamma de regionala skillnaderna betr. demografi till att Sverige bör skapa bättre möjligheter för äldre att vara entreprenörer. Dessa rekommendationer bör vara intressanta för alla beslutsfattare och ak- törer som tar sig an den demografiska frågan.

 Lärande kring hur andra organisationer/regioner hanterar liknande problem

Den norska seniorpolitiken nationellt och lokalt studerats. T.ex. har Sandnes kommunes s.k. seniorpolitikk presenterats för partnerskap- et. Denna har enligt kommunen lett till att fler äldre stannar i tjänst längre och att sjukfrånvaron minskat bland de äldre kommunalt an- ställda. Kommunens varumärke har också atärkts.

I Best Agers-projektet har ett antal seminarier och konferenser ge- nomförts om demografi och äldres potential i samhällsekonomin, för att sprida kunskap och skapa kontakt mellan organisationer och reg- ioner. Ett nätverk som en webbsida har också skapats i projektet, Pan Baltic Regions Network for Innovative Age Management, för att regioner ska kunna hålla kontakt med varandra och lära av varandra i frågorna. Här kan regioner bjuda in till seminarier och

(7)

hitta partners och meningen är att nätverket ska bestå efter projektti- dens slut.

Projektet har samarbetat med Nordiska ministerrådet och Nordregio, eftersom de har tagit fram en handbok med exempel på hur andra regioner i Norden tacklar för demografiska frågor.

Tillsammans med Almi Nord och Övertorneå kommun har i Norr- botten testats ett program för att nå äldre entreprenörer. Detta pro- gram har inspirerats av Senior Enterprise i Irland.

I samverkan med Luleå tekniska universitet, xxxx, har rapporter och undersökningar i projektet tagits fram

En aktivitet hos alla partners har varit att uppmuntra 55-plussare att bli aktiva som mentorer och frivilliga. Landstinget har genom pro- jektet medverkat i en pilotutbildning på Sunderby folkhögskola av äldre stödpersoner som stöttar arbetssökande invandrarkvinnor.

 Möjlighet att anpassa och testa metoder i det egna företaget Best Agers har anordnat föreläsningar om åldersmedvetenhet och om goda exempel i regionen, inom ramen för landstingets verksam- het. Vid Nolia ACT i Piteå t.ex. föreläste en svensk professor i ar- bets- och miljömedicin om äldre och arbetslivet.

Ett begränsat partnerskap, 12 partners i fem länder, gick vidare och ansökte om en förlängning av Best Agers-projektet. Detta beviljades och under 2013-2014 kommer projektet Best Agers Lighthouses och landstinget/Folktandvården i Norrbotten (som ett av 5-10 företag i partnerskapet) att bedriva ett pilotprojekt i åldersmedvetet ledarskap.

Projektet kommer att resultera i ett antal exempel på hur företag kan arbeta med åldersmedvetenhet och det kommer att följas av Över- torneå, Piteå och Luleå kommuner i Norrbotten, Tillväxtverket och Region Västerbotten, utöver landstinget självt.

 Tillgång till extra resurser för att hantera problem som ändå måste hanteras

Till Best Agers-projektet har landstinget erhållit ca 222 000 euro från Baltic Sea Region Programme 2007-2013.

För Best Agers Lighthouses erhåller landstinget för åren 2013-2014 108 613 euro från Baltic Sea Region Programme 2007-2013.

 Stärkt internationell position och image inom kompetens- och gene- rationsväxlingstemat

(8)

Genom Best Agers får beslutsfattare i Norrbotten fakta om 55- plussarnas kompetens och potential, så att de kan lyfta upp frågan på den samhälleliga dagordningen i Norrbotten, nationellt och internat- ionellt.

Norrbotten har genom Best Agers kommit i kontakt med och sam- verkat med regioner och aktörer i östersjöområdet som är intresse- rade av att driva demografifrågan. Best Agers har samverkat med t.ex. BSSSC (Baltic Sea States Subregions Commission) och CPMR samt inom AER. I Norge har samarbete skett med Senter för Senior- politikk, i Norden med Nordiska ministerrådet och Nordregio och i Irland med Senior Enterprise. Inom ramen för partnerskapet har också samverkan skett med partners i S:t Petersburg.

En dokumentärfilm för europeiskt bruk har producerats i projektet.

Här presenteras fyra äldre, aktiva personer och en dessa är Kerstin Andersson, företagare i Sörbyn.

Resultat i förhållande till landstingsplanens mål Attraktiv region

 Delmål Attraktiva livsmiljöer: Länets livsmiljöer berikas för alla om även den äldre delen av befolkningen kan och får bidra längre med sitt arbete, företagande och frivilligarbete i samhällsekonomin och samhällslivet. Många äldre kan tänka sig att gå in i ett nytt ar- bete eller starta företag de sista åren i yrkeslivet.

Best Agers har tillsammans med Almi Nord/ EntreprenörCentrum testat ett pilotprogram för 50+entreprenörer, vilket kan leda till att äldre startar företag och/eller blir mentorer för unga och äldre före- tagare.

Man kan säga att det är en trend att fler äldre startar företag. Statistik från Visma visar att under perioden 2000-2010 har pensionärernas andel av nyföretagandet fördubblats. Av andelen nya firmor ökade pensionärernas andel denna tidsperiod från 1,7 till 3,5%. Samtidigt har pensionärernas andel av befolkningen ökat med 0,6 %.

Almi Nords bedriver nyföretagsamhetsrådgivning inom Entrepre- nörCentrum som omfattar åtta av länets kommuner. Deras egna sta- tistik över antalet kundprojekt vid EntreprenörCentrum med indivi- duell rådgivning vid fler än ett tillfälle (omfattar inte enstaka delta- gande vid seminarier, informationsträffar, etc) visar följande: Mellan 2008 och mars 3013 ökade den relativa andelen aktiva kundprojekt med personer 50 år och äldre (jämfört med totala antalet kundpro- jekt) med en procent per år. I procent var dessa kundprojekt 18-20 % av totala antalet och absoluta tal var de 226 st.

(9)

Om man studerar kundprojekt med 60-plussare vid EntreprenörCent- rum, var dessa 2-5 % av totala antalet och de ökar också stadigt över de aktuella åren. I absoluta tal var de 49 st.

En utvärdering av aktiviteterna för 50+entreprenörer visar att delta- garna tycker att det är bra att särskild uppmärksamhet visas ålders- gruppen i detta sammanhang.

 Delmål Öppenhet, mångfald och nya perspektiv: Många äldre upplever sig åsidosatta i samhälls- och arbetsliv, trots att många le- ver längre, är friskare och mer välutbildade än tidigare. Best Agers- projektet i Norrbotten har tillsammans med övriga partners tagit fram kunskap och statistik för att belysa 55-plussare på arbetsmark- nad och i samhällsliv i Östersjöområdet.

Statistik visar att förvärvsfrekvensen år 2008 för kvinnor och män i Norrbotten var enligt följande:

- 55-59 år – 78 % kvinnor, 80 % män - 60-64 år – 59 % kvinnor, 60 % män - 65-69 år – 10% kvinnor, 15 % män

År 2011 var förvärvsfrekvensen enl. följande i Norrbotten (riket inom parentes):

- 55-64 år – 70, 3 (71,2) % kvinnor och 73 (75,1) % män - 65-74 år – 12,1 (13,8) % kvinnor och 24,3 (24,9)% män Färre norrbottningar än stockholmare förvärvsarbetar (mer än en timme/vecka) efter 65 års ålder. I Stockholm arbetar, enl. AMF, idag 20 % av 65-74-åringarna och i Norrbotten ca 10% i samma ålders- grupp. De som är överrepresenterade bland de som arbetar i ålders- gruppen är män, högutbildade och företagare.

Genomsnittsåldern, enl. Pensionsåldersutredningen, vid utträde från arbetslivet för personer i Sverige som vi 50 års ålder fanns med i ar- betskraften:

År 2000: ca 62 år för kvinnor och 63 år för män År 2010: ca 62,5 år för kvinnor och ca 63,7 år för män.

Många äldre kan tänka sig att arbeta längre, ofta på sina egna villkor och återinträda i arbetslivet efter pensionering. Äldre arbetslösa har dock svårare att återinträda. Arbetsgivare måste vara medvetna om äldres behov och villkor i arbetslivet.

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att antalet äldre arbetslösa, öppet och i arbetsmarknadsåtgärder i åldersgrupperna 50-59 resp.

60-64 år i Norrbotten har minskat åren 2012 och 2013. Se nedan.

(10)

P r P

Best Agers-projektet har stimulerat till nya initiativ. Sunderby folk- högskola genomför, bl.a. med stöd av landstinget och Nordiska mi- nisterrådet, under 2013 ett pilotprogram kallat Vidga horisonten.

Detta vänder sig till 50-plussare som vill reflektera över sin framtida väg i arbetslivet/samhällslivet så att deras kompetens används. Syftet är att nå personer som är anställda och vill byta bana, är arbetslösa och pensionärer som vill arbeta vidare på sina egna villkor.

Inom Norrbottens läns landsting visar framtagna siffror att medelål- dern på de anställda är 47 år för män och 48 år för kvinnor. Pens- ionsavgångarna de närmaste tio åren beräknas vara stora. Antalet an- ställda som arbetar efter 65 har ökat över åren; år 2005 arbetade 23 personer efter 65 och år 2012 var det 92 personer. Fördelningen på yrkeskategorier visar att läkarna är flest, följda av sjuksköterskor och undersköterskor. Totalt finns 21 yrkeskategorier med på listan över de som arbetar efter 65.

Landstinget ska tillvara att man har arbetstagare som vill arbeta efter både 65 och 67 års ålder, liksom man behöver de unga, enligt ett ut- talande från personaldirektören.

 Välmående och dynamiskt näringsliv: Om fler 55-plussare startar företag eller blir mentorer och resurspersoner åt andra 55-plussare och unga som startar företag, kan näringslivet i Norrbotten få till- gång till mer kunskaper och erfarenheter och stärkas. Detta är tanken bakom programmet för 50+entreprenörer och mento-

rer/resurspersoner i Best Agers-projektet.

Ett nytt initiativ har tagits av Sparbanken Nord, till en förstudie om en organisation för s.k. Kompetensänglar i Norrbotten. Här skulle äldre och erfarna norrbottningar, som vill verka för länets utveckl- ing, kunna stå till förfogande för företagare och organisationer som behöver experthjälp.

2.2. Utfall tidplan

Projektet pågick åren 2010-2012 och det följde tidplanen.

Första månaderna av projektet ägnades mycket tid åt att analysera projektet eftersom landstinget inte varit med och utarbetat projektplanen.

Åldersgrupp 2013 2012 diff. jmf. med föregående år

50-59 2 046 2 179 - 6,1 %

60-64 956 1 027 - 6,9 %

(11)

2.3. Utfall kostnader, inklusive resurser

Landstingets budget i projektet var väl avvägd både vad avser interna och externa kostnader. De budgeterade arbetstimmarna användes.

3. Överlämning/leverans av projekt

Best Agers-projektet slutrapporteras till Baltic Sea region Programme 2007-2013 våren 2013.

Projektet som helhet har formulerat slutsatser och rekommendationer samt redogjort för sina pilotprojekt i tre publikationer. Dessa finns att hämta på landstingets web och projektets hemsida.

Publikationer delas också ut i samband med redovisningar av projektet till beslutsfattare och andra berörda i Norrbotten, nationellt och i Europa. T.ex.

vid kommunfullmäktige i Övertorneå i december 2012 och landstingsfull- mäktiges utbildningsdag i februari 2013.

Resultat från projektet arbetas in i den Grönbok om demografi som f.n. utar- betas i landstinget och som kommer att diskuteras vid möten med samtliga kommuner i Norrbotten.

Projektdokumentationen är lagrad i landstingets arkiv. Enligt regler för pro- jekt inom Baltic Sea Programme 2007-2013, ska projektdokumentationen vara arkiverad och tillgänglig för revision t.o.m. 2025-12-31.

4. Erfarenheter och observationer

Best Agers-projektet är ett Interregprojekt inom ramen för Baltic Sea Pro- gramme 2007-2013. Detta medför specifika redovisnings- och rapporterings- rutiner.

Projektplanen fanns vid start färdig från projektet liksom styrgrupp, vilket innebar att vi inte skrev egen projektplan eller utsåg en egen styrgrupp i landstinget. Planen var istället att använda en styrgrupp i projektet Regional kompetensförsörjning och generationsväxling för strategidiskussioner i Norrbotten.

Rutinerna för information och rapportering har fungerat bra.

Erfarenheten är att det är bra med referensgrupper för olika aktiviteter i pro- jektet, vilka får arbeta tidsbegränsat till dess att delprojektet är avklarat.

Resurserna, både personellt och budget, har varit ändamålsenliga.

Samarbetet med externa aktörer, som kommuner, föreningar och andra be- rörda regionala intressenter, har fungerat bra och har varit helt avgörande för att projektets aktiviteter kunnat genomföras och fått spridning.

(12)

Det har varit mycket viktigt att ha en websida till projektets förfogande reg- ionalt, för att kunna sprida resultat från och information om projektet till allmänheten.

Allmänheten har varit intresserad av frågor som tagits upp i Best Agers.

5. Förslag till förbättringar

I ett internationellt projekt som Best Agers, med egna projektplaner och styrgrupp, är det viktigt att projektägaren i landstinget i ett projektdirektiv bryter ner projektplanen till egna regionala mål. Detta för att projektgruppen ska få helt klart för sig de förväntningar Norrbottens läns landsting regionalt har på projektet.

Projektmiljön i landstinget kan utvecklas betydligt, främst genom att projekt innan de startas, förankras så mycket som möjligt bland alla ev. berörda i landstinget. Det blir då lättare att driva projektet och att leverera projektre- sultat. Dessutom blir det lättare att kommunicera projektet med den intresse- rade allmänheten.

Landstingets redovisningssystem är inte direkt anpassade för att redovisning och rapportering ska kunna ske på ett smidigt sätt gentemot EUs olika pro- gram. Ett mer integrerat system skulle vara önskvärt där man kan ta ut an- passade rapporter direkt ur redovisningssystemet.

En tidredovisningsmodul som är integrerad med redovisningssystemet skulle också underlätta bokföringen av arbetad tid i alla typer av projekt samt den ekonomiska uppföljningen.

6. Kommentarer från projektet

Norrbottens läns landsting har varit tidigt ute med att lyfta den regionala ut- vecklingsfrågan om demografi, ålder och arbets- och samhällsliv, genom att delta i Best Agers-projektet. År 2013 lägger Pensionsålderutredningen sitt slutbetänkande och de frågor som avhandlas där är just de frågor som har varit aktuella i Best Agers-projektet.

Genom Best Agers-projektet har landstinget fått ta del av andra perspektiv än de inomorganisatoriska betr. kompetensförsörjningsfrågor, vilka ju är högaktuella för landstinget som arbetsgivare. Nationella och internationella perspektiv och lösningar har lyfts fram, liksom näringslivets syn på demo- grafi och kompetensförsörjning.

Övertorneå kommun har varit mycket aktiva i projektet, genom att delta i aktiviteter om äldre och entreprenörskap. Det är uppenbart att detta skapat intresse i kommunen, vilket bl.a. tagit sig uttryck i att projektledaren inbju- dits att informera kommunfullmäktige om projektresultat.

(13)

Almi Nords deltagare i Best Agers-projektet anser att samarbetet med Best Agers varit givande och gett nya infallsvinklar till EntreprenörCentrums ar- bete med nyföretagare.

7. Referenser

Slutrapporter

 The Labour Market and Demographic Change in the Baltic Sea Re- gion – Study Results and Recommendations of the Best Agers Pro- ject, 2012

 Arbetsmarknaden och den demografiska utvecklingen I Östersjöreg- ionen. Projektresultat och rekommendationer i ett svenskt perspektiv från projektet Best Agers 2012

 Uncovering the economic potentials of older people: Pilot activities of the Best Agers Project in the Baltic Sea Region

 DVD – Dokumentärfilmen Meeting Demographic Change. A Four- Part Documentary

 www.bsssc.com/agemanagement

 www.nll.se/bestagers

 www.best-agers-project.eu

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :