TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

Full text

(1)

Plats och tid Äppelkriget, kommunhuset i Tomelilla, den 15 november 2017, kl. 13.00-15.35

Beslutande Se sidan två.

Övriga närvarande Tf. kommunchef Helena Berlin Kanslichef Johan Linander

Tf. utvecklingschef Eva Lundberg Kultur- och fritidschef Marina Hansson Plan- och exploateringschef Ulrika Ljung Miljöstrateg Ida Abrahamsson

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin

Organisations- och arvodesberedningens ordförande Bengt Högborg Utses att justera Torgny Larsson (S)

Justerade paragrafer §§ 190-221

Justeringens plats Kommunkansliet 24 november 2017 och tid

Underskrifter Sekreterare

Johan Linander

Ordförande

Leif Sandberg (C)

Justerare

Torgny Larsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 15 november 2017 Datum då anslaget sätts upp 24 november 2017

(2)

Leif Sandberg (C), ordförande

Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Maria Mickelåker (C)

Lotta Hedström (MP) Marianne Åkerblad (M) Gun Fisker (SPI)

Torgny Larsson (S), 2:e vice ordförande Sara Anheden (S)

Ida Bornlykke (S) Per Gustafsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Tina Bergström-Darrell (S), ersättare för Anders Throbäck (S) Anders Rosengren (SD), ersättare för Tommy Falk (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ewa Carnbrand (M) Charlotte Rosdala (C)

Susanne Balczar-Herou (KD) Inger Åbonde (S), §§ 212-221 Sejdi Karaliti (S)

(3)

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsen

§ 190 Ändringar i föredragningslistan

§ 191 Dialoger och informationsärenden

§ 192 Dialogärende - genomgång av remissvar översiktsplan 2015-2025 (2040)

§ 193 Förslag på politisk organisation i Tomelilla kommun mandatperioden 2019- 2022

§ 194 Fördjupningsuppdrag budget 2018

§ 195 Hantering av tidigare budgetbeslut

§ 196 Tomtpris för flerfamiljshus

§ 197 Alkoholtaxor 2018

§ 198 Renhållningstaxa 2018

§ 199 Ändring av bygglovsavgiften för solfångare

§ 200 Antagande av nytt finansreglemente

§ 201 Antagande av ny näringslivsplan

§ 202 Integrationsstrategi Tomelilla kommun

§ 203 Ändring i plan mot våldsbejakande extremism

§ 204 Biblioteksplan 2017-2021

§ 205 Ändring i reglemente för familjenämnden

§ 206 Riktlinjer för att ta med skolpeng utomlands

§ 207 Nytt avtal och reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

§ 208 Ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne

§ 209 Yttrande avseende förslag till nationell plan för transportsystemet 2018- 2029

§ 210 Svar på motion - Hedra Eric Sigfrid Persson - Trydesonen som byggde Malmö

§ 211 Ansökan om räntefritt lån, Onslunda hembygdsförening

§ 212 Försäljning av Spjutstorp 4:28

§ 213 Detaljplan för Kronhjorten 3

§ 214 Detaljplan för Brösarp 11:16 för samråd

§ 215 Avsägelse från Lotta Hedström (MP) som ledamot och ordförande i integrationsrådet

§ 216 Avsägelser från Marianne Åkerblad (M) som ledamot och Torgny Larsson (S) som ersättare i politikerrådet för färdtjänsten

§ 217 Redovisning av anmälningsärenden ksau 4 oktober 2017

§ 218 Redovisning av anmälningsärenden ksau 18 oktober 2017

§ 219 Redovisning av anmälningsärenden ksau 25 oktober 2017

§ 220 Ny beräkning av brandskyddskontrolltaxa i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)

§ 221 Försäljning av fastigheten Slakteriet 11 (Scanområdet) _________

(4)

Ks § 190 Dnr KS

Ändringar i föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut

På förslag av ordförande Leif Sandberg (C) beslutar kommunstyrelsen om följande ändringar i föredragningslistan:

- Beslutsärende ny beräkning av brandskyddskontrolltaxa i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) läggs till.

- Beslutsärende försäljning av fastigheten Slakteriet 11 (Scanområdet) läggs till.

_________

(5)

Ks § 191 Dnr KS 2017/2

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga dialoger och informationsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Tf. kommunchef Helena Berlin informerar om följande:

- Organisationsförändring inom stöd och omsorg så att det blir en verksamhet för vård och omsorg, där Madeleine Moberg blir verksamhetschef, och en verksamhet för individ och familj.

Verksamhetschef för individ och familj kommer att rekryteras.

- Utökar antal chefsdagar för att vidareutbilda kommunförvaltningens chefer. Det administrativa projektet fortgår och kommer ingå i nästa chefsdag.

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Maria Mickelåker (C) informerar om aktuella ärenden inom utskottets ansvarsområden.

Förvaltningens förslag till beslut

Dialoger och informationsärenden läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen, handlingsid: Ks 2017.5336.

_________

(6)

Ks § 192 Dnr KS 2011/457

Dialogärende - genomgång av remissvar översiktsplan 2015-2025 (2040)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Plan- och exploateringschef Ulrika Ljung och miljöstrateg Ida Abrahamsson föredrar vilka remissvar som har inkommit på översiktsplan 2015-2025 (2040).

Länsstyrelsens yttrande innehåller en rad synpunkter som t.ex. hur intressekonflikter ska hanteras vid kommande prövningar vid ändrad

markanvändning, de saknar uppgifter om skyddade arter samt tycker inte att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) uppfyller kraven. Tomelilla kommun har anlitat konsult för att arbeta fram miljökonsekvensbeskrivningen.

Regionala utvecklingsnämnden, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), nämnder, partier, privatpersoner m.fl. har också inkommit med synpunkter.

Kommunstyrelsen diskuterar de olika aktuella frågeställningarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsen § 139/2017:

Kommunstyrelsen beslutar godkänna planförslaget och tillhörande

miljökonsekvensbeskrivning för granskning, handlingsid: Ks 2017.2806-2819.

_________

(7)

Ks § 193 Dnr KS 2016/278

Förslag på politisk organisation i Tomelilla kommun mandatperioden 2019-2022

Kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar följande vad gäller den politiska organisationen för mandatperioden 2019-2022:

- Kommunstyrelsen kvarstår med 13 ledamöter och 13 ersättare.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott kvarstår med 3 ledamöter och 3 ersättare utan närvarorätt.

- Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott förändras till en samhällsbyggnadsnämnd med 5 ledamöter och 5 ersättare.

- Familjenämnden kvarstår i sin nuvarande form men det bör bildas två utskott under nämnden, ett utskott för skolfrågor och ett för individ- och familjeomsorgsärenden.

- Kultur- och fritidsnämnden kvarstår i sin nuvarande form med fem ledamöter och fem ersättare, men möjlighet bör ges för ett

arbetsutskott med två ledamöter.

- Ansvaret för kosten bör ligga kvar under kommunstyrelsen.

- Allt i övrigt kvarstår på samma sätt som under innevarande mandatperiod.

Kommunstyrelsen beslutar följande vad gäller den politiska organisationen för mandatperioden 2019-2022:

- Det ska bildas ett ungdomsråd, men det ska också skapas kanaler för digitala kontakter med ungdomar.

- Vård och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda hur pensionärsrådet ska fungera nästa mandatperiod, samt ta fram eventuell ny arbetsordning.

- Samhällsbyggnadsutskottet ges i uppdrag att utreda hur

tillgänglighetsrådet ska fungera nästa mandatperiod, samt ta fram eventuell ny arbetsordning.

- Delegationen för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor avvecklas.

(8)

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 12 september 2016 att tillsätta en särskild beredning för organisations- och arvodesfrågor. En av frågorna som beredningen ska diskutera och komma med förslag på är den politiska organisationen för nästa mandatperiod.

Beredningens ordförande Bengt Högborg (C) deltar på kommunstyrelsens sammanträde under denna punkt och redogör för följande:

Samhällsbyggnadsutskottet förändras till en samhällsbyggnadsnämnd med 5 ledamöter och 5 ersättare. Följdändringar kommer att behöva göras i

kommunstyrelsens reglemente och delegeringsregler. Nytt reglemente och nya delegeringsregler behöver tas fram för den nya

samhällsbyggnadsnämnden.

En majoritet av beredningsledamöterna vill ha kvar kommunstyrelsen som den är idag med 13 ledamöter och 13 ersättare. Moderaterna har dock ett annat förslag och föreslår 11 ledamöter och 6 ersättare.

En majoritet av beredningsledamöterna vill ha kvar kommunstyrelsens arbetsutskott som det är idag med 3 ledamöter och 3 ersättare som endast deltar när någon ordinarie ledamot är frånvarande. Moderaterna har dock ett annat förslag och föreslår att ersättarna ska ha närvarorätt.

Beredningen diskuterar om familjenämnden ska finnas kvar i sin nuvarande roll. Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna meddelar att de vill ha kvar familjenämnden men med två utskott, ett för skolfrågor och ett för individ- och familjeomsorgsärenden.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet meddelar att de vill ha en barn- och utbildningsnämnd som även tar ansvar för gymnasiefrågor och en omsorgsnämnd som tar han om samtliga frågor som ligger under

socialchefen plus det kommunala aktivitetsstödet. Kristdemokraterna redogör för att de lutar åt att familjenämnden bör delas. SPI:s adjungerade ledamot står också bakom den linjen.

Omröstningen slutar 4-4 och med ordförandes utslagsröst beslutar

(9)

§ 193 forts.

Beredningen diskuterar huruvida kultur- och fritidsnämnden ska utökas till sju ledamöter och sju ersättare eller kvarstå med fem ledamöter och fem ersättare. Beredningen kommer fram till att nämnden kan kvarstå med fem ledamöter och fem ersättare men att det bör möjliggöras för ett arbetsutskott med två ledamöter.

Beredningen diskuterar om ansvaret för kostfrågorna ska flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. En majoritet av

ledamöterna vill ha kvar ansvaret för kosten hos kommunstyrelsen medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet önskar flytta ansvaret för kosten till kultur- och fritidsnämnden.

Organisations- och arvodesberedningen diskuterar vilka former av råd som kommunen bör ha och till vilken nämnd eller utskott de ska knytas.

Beredningen menar att det är viktigt att samtliga råd får en tydlig koppling, såsom integrationsrådet är kopplat till kommunstyrelsen.

Beredningen anser att integrationsrådet bör finnas kvar i samma form. Vidare förordar beredningen att det bildas ett ungdomsråd, men att det också skapas kanaler för digitala kontakter med ungdomar. Vård och omsorgsnämnden bör få i uppdrag att utreda hur pensionärsrådet ska fungera nästa

mandatperiod, samt ta fram eventuell arbetsordning.

Samhällsbyggnadsutskottet bör få i uppdrag att utreda hur tillgänglighetsrådet ska fungera nästa mandatperiod, samt ta fram eventuell arbetsordning.

Beredningen diskuterar funktionen för delegationen för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor och kommer fram till att den bör avvecklas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 264/2017, handlingsid: Ks 2017.4802.

Protokoll från organisations och arvodesberedningen, § 8, handlingsid: Ks 2017.4666.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 264/2017:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande.

(10)

§ 193 forts.

Organisations- och arvodesberedningen § 8/2017:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige följande vad gäller den politiska organisationen för mandatperioden 2019- 2022:

- Kommunstyrelsen kvarstår med 13 ledamöter och 13 ersättare.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott kvarstår med 3 ledamöter och 3 ersättare utan närvarorätt.

- Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott förändras till en samhällsbyggnadsnämnd med 5 ledamöter och 5 ersättare.

- Familjenämnden kvarstår i sin nuvarande form men det bör bildas två utskott under nämnden, ett utskott för skolfrågor och ett för individ- och familjeomsorgsärenden.

- Kultur- och fritidsnämnden kvarstår i sin nuvarande form med fem ledamöter och fem ersättare, men möjlighet bör ges för ett

arbetsutskott med två ledamöter.

- Ansvaret för kosten bör ligga kvar under kommunstyrelsen.

- Allt i övrigt kvarstår på samma sätt som under innevarande mandatperiod.

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen följande vad gäller den politiska organisationen för mandatperioden 2019- 2022:

- Organisations- och arvodesberedningen förordar att det bildas ett ungdomsråd, men att det också skapas kanaler för digitala kontakter med ungdomar.

- Ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur pensionärsrådet ska fungera nästa mandatperiod, samt ta fram

(11)

§ 193 forts.

- Ge samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att utreda hur

tillgänglighetsrådet ska fungera nästa mandatperiod, samt ta fram eventuell arbetsordning.

- Avveckla delegationen för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.

Förslag till beslut under sammanträdet

Leif Sandberg (C) och Lotta Hedström (MP) yrkar bifall till organisations- och arvodesberedningens förslag.

Tina Bergström-Darrell (S) yrkar bifall till organisations- och

arvodesberedningens förslag med ändringen att dagens familjenämnd och vård och omsorgsnämnd ändras till en barn- och utbildningsnämnd och en omsorgsnämnd, samt att kostfrågorna ska flyttas till kultur- och

fritidsnämnden.

Per-Martin Svensson (M) och Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till organisations- och arvodesberedningens förslag med ändringen att

kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 6 ersättare, att ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) ska ha närvarorätt, samt att kultur- och fritidsnämnden inte ska få möjligheten att inrätta ett arbetsutskott.

Beslutsgång 1 – Antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Leif Sandbergs och Lotta Hedströms förslag.

Beslutsgång 2 - Närvarorätt för ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Leif Sandbergs och Lotta Hedströms förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Leif Sandbergs och Lotta Hedströms förslag.

Nej-röst för Per-Martin Svenssons och Per Gustafssons förslag.

(12)

§ 193 forts.

Omröstning

Med åtta ja-röster mot fyra nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Leif Sandbergs och Lotta Hedströms förslag.

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår

Leif Sandberg (C) X

Per-Martin Svensson (M) X

Maria Mickelåker (C) X

Lotta Hedström (MP) X

Marianne Åkerblad (M) X

Gun Fisker (SPI) X

Torgny Larsson (S) X

Sara Anheden (S) X

Ida Bornlykke (S) X

Tina Bergström-Darrell (S) X

Per Gustafsson (SD) X

Anders Rosengren (SD) X

Totalt 8 4

Beslutsgång 3 – Möjlighet för kultur- och fritidsnämnden att bilda ett arbetsutskott

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Leif Sandbergs och Lotta Hedströms förslag.

Beslutsgång 4 – Nämndsorganisation

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Leif Sandbergs och Lotta Hedströms förslag.

Beslutsgång 5 – Kostens placering

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Leif Sandbergs och Lotta Hedströms förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

(13)

§ 193 forts.

Omröstning

Med åtta ja-röster mot fyra nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Leif Sandbergs och Lotta Hedströms förslag.

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår

Leif Sandberg (C) X

Per-Martin Svensson (M) X

Maria Mickelåker (C) X

Lotta Hedström (MP) X

Marianne Åkerblad (M) X

Gun Fisker (SPI) X

Torgny Larsson (S) X

Sara Anheden (S) X

Ida Bornlykke (S) X

Tina Bergström-Darrell (S) X

Per Gustafsson (SD) X

Anders Rosengren (SD) X

Totalt 8 4

Beslutsgång 6 – Övrigt

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Leif Sandbergs och Lotta Hedströms förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Tf. kommunchef Helena Berlin Vård och omsorgsnämnden

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Delegationen för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor

(14)

Ks § 194 Dnr KS 2016/417

Fördjupningsuppdrag budget 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att fördjupa arbetet med driftsbudget för 2018 för Tomelilla kommun och återkomma löpande, dock senast 1 april 2018, med förslag till beslut i aktuella delar.

Protokollsanteckning

Leif Sandberg (C) lämnar följande protokollsanteckning: ”I

detaljbudgetarbetet har getts uppdrag att ta fram en redovisning av kommunens integrationsrelaterade kostnader, för redovisning till Integrationsrådet i början på 2018.”

Ärendebeskrivning

2018 års driftsbudget innebär flera stora osäkerhetsfaktorer, vilka berörs nedan, samtidigt som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är tydliga i sin analys att utmaningarna som kommunsektorn nu står inför är de största på 50 år. Sverige får allt fler äldre och allt fler yngre. Medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Därtill konstaterar såväl SKL som Konjunkturinstitutet (KI) att det redan 2019 kommer krävas åtstramande åtgärder, då statsbudgeten är underfinansierad. KI uppger dessutom att även om högkonjunkturen 2017/2018 blir kraftigare, har vi sannolikt nått en konjunkturpeak.

Anledningarna är därför både goda och många att fördjupa arbetet med den ekonomiska planen för 2018, innan beslut om att fördela ytterligare medel tas, inte minst för att behålla helhetssynen och att satsningar verkligen görs, där de behövs bäst.

De osäkerhetsdelar förvaltningen uppdras analysera är främst relaterad till de institutionsplaceringar som under 2017 har gjorts av barn och unga,

(15)

§ 194 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att fördjupa arbetet med driftsbudget för 2018 för Tomelilla kommun och återkomma före 1 april 2018 med förslag till beslut i aktuella delar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 296/2017, handlingsid: Ks 2017.5308.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 296/2017:

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att fördjupa arbetet med driftsbudget för 2018 för Tomelilla kommun och återkomma löpande, dock senast 1 april 2018, med förslag till beslut i aktuella delar.

_________

Beslutet skickas till:

Tf kommunchef Helena Berlin

(16)

Ks § 195 Dnr KS 2017/365

Hantering av tidigare budgetbeslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar annullera följande beslut från

kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 30 november 2015, § 132/2015:

- Familjenämnden ska ta fram ett underlag för beslut inför eventuellt utökande av förskoleavdelning och kvälls-/nattbarnomsorg.

- OB-förskola startar från och med 1 augusti 2016, för att öka

möjligheterna för medborgarna att ta en anställning som erbjuds på obekväma arbetstider (familjenämnden utreder).

- Kommunfullmäktige ger familjenämnden i uppdrag att till kommunfullmäktige april 2016, att redovisa åtgärder för

effektivisering av all dokumentation som sker inom skolans område, för att få mer närvaro av lärare i klassrummen.

- Kommunfullmäktige ger familjenämnden i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan, med redovisning i kommunfullmäktige april 2016, för att öka elevernas måluppfyllelse till 100 %.

- Utöka antalet platser på Vård- och Omsorgscollege från 8 till 20 platser till en merkostnad av 430 tkr, då behovet av

kompetensförsörjning är stort inom Vård och Omsorg.

- En plan för kompetensförsörjning tas fram i syfte att säkra framtida personalbehov inom kommunförvaltningen.

(17)

§ 195 forts.

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 30 november 2015 fattades en lång rad beslut efter politiska överläggningar under

sammanträdets gång. Totalt fattades runt 40 beslut, vissa för verkställande och andra som uppdrag till nämnder eller förvaltning. Protokollet från

sammanträdet är inte entydigt utan det har funnits ständiga behov av att tolka vad som egentligen beslutades.

De allra flesta av besluten från budgetsammanträdet i november 2015 är verkställda. Det finns dock ett antal beslut som inte har kunnat verkställas, oftast på grund av att besluten inte var tillräckligt beredda när de fattades.

Det finns också två beslut som är delvis motsägelsefulla som gäller förskola på obekväm arbetstid.

För förvaltningen är det inte oproblematiskt att ha fattade beslut som inte går att verkställa. Det är ett stressmoment som dessutom ökar när diskussion om besluten återkommer med jämna mellanrum. Att de icke verkställbara

besluten inte har verkställts uppfattas som en kritik mot tjänstemännen.

Med anledning av detta föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige ska besluta annullera följande beslut:

- Familjenämnden ska ta fram ett underlag för beslut inför eventuellt utökande av förskoleavdelning och kvälls-/nattbarnomsorg.

- OB-förskola startar från och med 1 augusti 2016, för att öka

möjligheterna för medborgarna att ta en anställning som erbjuds på obekväma arbetstider (familjenämnden utreder).

Dessa båda beslut är delvis motsägelsefulla. Det ena beslutet säger att underlag ska tas fram för eventuellt utökande av förskoleavdelning och kvälls-/nattbarnomsorg medan det andra beslutet stadgar att OB-förskola skulle ha startat den 1 augusti 2016, men dock att familjenämnden skulle utreda frågan.

(18)

§ 195 forts.

Förvaltningen har genomfört flera utredningar för att få en bild av hur

behovet ser ut. Förvaltningen kan, precis som många andra kommuner redan gör, starta en förskoleavdelning som ger barnomsorg på obekväm arbetstid, men så länge som det inte finns budgeterade medel till detta så finns det ingen ekonomisk möjlighet för förvaltningen att göra detta. Huruvida resurser ska tillskjutas är ett politiskt beslut som ska fattas inom ett budgetbeslut.

- Kommunfullmäktige ger familjenämnden i uppdrag att till kommunfullmäktige april 2016, att redovisa åtgärder för

effektivisering av all dokumentation som sker inom skolans område, för att få mer närvaro av lärare i klassrummen.

Ett projekt att ta fram åtgärder för att effektivisera all dokumentation inom skolans område skulle vara mycket omfattande. Projektet ter sig näst intill ohanterbart. Idag finns ingen samlad bild över all dokumentation som sker inom skolans värld.

- Kommunfullmäktige ger familjenämnden i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan, med redovisning i kommunfullmäktige april 2016, för att öka elevernas måluppfyllelse till 100 %.

Även detta uppdrag är i stort sett ogenomförbart. Visst ska målsättningen vara att varje enskild elev ska klara samtliga mål i skolan, men att samtliga elever alltid ska klara alla mål är snarare en vision än ett realistiskt mål. Det går att ta fram en plan för att skolorna i Tomelilla kommun ska uppnå 100 procent måluppfyllelse, men det kommer knappast att bli en realistisk plan.

- Utöka antalet platser på Vård- och Omsorgscollege från 8 till 20 platser till en merkostnad av 430 tkr, då behovet av

kompetensförsörjning är stort inom Vård- och Omsorg.

Tomelilla kommun har inte möjlighet till 20 platser och det finns inte heller

(19)

§ 195 forts.

- En plan för kompetensförsörjning tas fram i syfte att säkra framtida personalbehov inom kommunförvaltningen.

Olika delar av kommunförvaltningen jobbar med sina rekryteringsbehov och förvaltningen gör bedömningen att det inte behövs någon plan för

kommunförvaltningen som helhet eftersom behoven ser så olika ut.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar annullera följande beslut från

kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 30 november 2015, § 132/2015:

- Familjenämnden ska ta fram ett underlag för beslut inför eventuellt utökande av förskoleavdelning och kvälls-/nattbarnomsorg.

- OB-förskola startar från och med 1 augusti 2016, för att öka

möjligheterna för medborgarna att ta en anställning som erbjuds på obekväma arbetstider (familjenämnden utreder).

- Kommunfullmäktige ger familjenämnden i uppdrag att till kommunfullmäktige april 2016, att redovisa åtgärder för

effektivisering av all dokumentation som sker inom skolans område, för att få mer närvaro av lärare i klassrummen.

- Kommunfullmäktige ger familjenämnden i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan, med redovisning i kommunfullmäktige april 2016, för att öka elevernas måluppfyllelse till 100 %.

- Utöka antalet platser på Vård- och Omsorgscollege från 8 till 20 platser till en merkostnad av 430 tkr, då behovet av

kompetensförsörjning är stort inom Vård och Omsorg.

- En plan för kompetensförsörjning tas fram i syfte att säkra framtida personalbehov inom kommunförvaltningen.

(20)

§ 195 forts.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 297/2017, handlingsid: Ks 2017.5309.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 297/2017:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

(21)

Ks § 196 Dnr KS 2017/252

Tomtpris för flerfamiljshus

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar ändra tomtpriset för flerfamiljshus till 100 kr/kvm tomtyta, plus indexuppräkning.

Ärendebeskrivning

Gällande taxa för flerfamiljshus är 300 kr/kvm bruksarea plus 35 kr/kvm tomtyta, samt en indexuppräkning. Taxan utgår från att man redan vid köpet vet exakt hur mycket och vad som ska byggas. Vid en etapputbyggnad när en stor yta mark köps, men endast någon byggnad byggs omgående, ger taxan ett märkligt pris. Förvaltningen föreslår att taxan istället enbart är kopplad till tomtytan som ska förvärvas.

Index följer KPI med oktober 2007 som utgångsmånad, under 2017 är index 1,08. Index för 2018 fastställs utifrån KPI oktober 2017 vilket fastställs i december 2017.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar ändra tomtpriset för flerfamiljshus till 100 kr/kvm tomtyta, plus indexuppräkning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse plan- och exploateringschef Ulrika Ljung, handlingsid: Ks 2017.5286.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

(22)

Ks § 197 Dnr KS 2017/252

Alkoholtaxor 2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna alkoholtaxor, handlingsid: Ks 2017.4764, från den 1 januari 2018.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidschef Marina Hansson föredrar ärendet.

Vid genomgång av den mängd och typ av ärenden som handlagts av

Alkoholenheten sedan bildandet av den gemensamma organisationen kan en utvärdering av taxorna göras.

Det har visat sig, främst genom åtgång av arbetstid för handläggning av ärenden att ett fåtal taxor har varit för låga, med hänsyn till den

arbetstidsåtgång dessa ärenden genererar. Det har även visat sig, främst genom åtgång av arbetstid för handläggning av ärenden att ett fåtal taxor har varit för höga, med hänsyn till den arbetstidsåtgång dessa ärenden genererar.

Alkoholenheten rekommenderar att den rörliga tillsynsavgiften tas ut med 1% av redovisad årsomsättning av alkoholdrycker, dock högst 16 200 kr.

Tidsåtgången för tillsyn ökar generellt med stigande försäljning.

Alkoholenheten föreslår med hänvisning till 9 § i samarbetsavtalet att respektive kommuns fullmäktige fastställer nya avgifter från den 1 januari 2018 enligt bifogat förslag daterat 2017-08-18. Avgifterna justeras årligen av Alkoholenheten enligt gällande index.

Alkoholenheten vill särskilt framhålla vikten av att samtliga

samarbetskommuner enas om avgifterna, så att även fortsättningsvis

gemensamma ansöknings- och tillsynsavgifter för Alkoholenhetens samtliga fyra kommuner gäller.

(23)

§ 197 forts.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa alkoholtaxor 2018.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 298/2017, handlingsid: Ks 2017.5310.

Missiv till förslag om ansöknings- och tillsynsavgifter 2018, handlingsid: Ks 2017.4763.

Avgifter 2017 - Förslag 2018, handlingsid: Ks 2017.4764.

Tidigare behandling

Kultur- och fritidsnämnden § 66/2017:

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa alkoholtaxor 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 298/2017:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till

kommunstyrelsen utan ställningstagande samt att en redovisning av hur de nya taxorna har räknats fram ska ges till kommunstyrelsen den 15 november 2017.

Förslag till beslut under sammanträdet

Torgny Larsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå

kommunfullmäktige att anta föreslagen alkoholtaxa från den 1 januari 2018.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Torgny Larssons förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

(24)

Ks § 198 Dnr KS 2017/329

Renhållningstaxa 2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa 2018, handlingsid: Ks 2017.4747.

Ärendebeskrivning

Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB) har inkommit med förslag till avfallstaxa för 2018.

Ökrab konstaterar att trots massiva och kostnadskrävande insatser för att framgångsrikt kunna genomföra ett av de bästa insamlingsresultaten i landet för matavfall har Ökrab fortfarande en soptaxa som är näst lägst bland Skånes 33 kommuner.

Under 2017 äskade Ökrab en höjning av avfallstaxorna med 5,0 % men efter förhandlingar fastställdes höjningen till 3,5 %. Eftersom avfallsindex för 2018 är 3 % och detta innebär 3 % högre kostnader för insamling och behandlingsavgifter, samt att bolaget fortfarande har ett negativt resultat föreslår Ökrab en höjning av taxorna för 2018 med 3 %.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa 2018, handlingsid: Ks 2017.4747.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 276/2017, handlingsid: Ks 2017.5067.

Renhållningstaxa 2018, handlingsid: Ks 2017.4747.

Protokoll ÖKRAB:s styrelse 2017-09-13 renhållningstaxa, handlingsid: Ks 2017.4748.

(25)

§ 198 forts.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 276/2017:

Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa 2018, handlingsid: Ks 2017.4747.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

(26)

Ks § 199 Dnr KS 2017/355

Ändring av bygglovsavgiften för solfångare

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg till plan- och

bygglovstaxans Tabell 14 Övriga åtgärder: "Där prövning av bygglov för solfångare på en- och tvåbostadshus erfordras ska taxan för handläggning av ärendet vara 0 (noll) kronor."

Deltar inte i beslutet

Den socialdemokratiska gruppen (Torgny Larsson, Sara Anheden, Ida Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommun önskar främja installering av solceller i kommunen.

Byggnadsnämnden har därför gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av plan- och bygglovstaxan. Prövning av solceller på en- och tvåbostadshus görs för närvarande nästan enkom när påverkan är mycket stor eller byggnaden är skyddad genom lagstiftning eller kulturmiljöprogram.

För att främja användandet av solceller har byggnadsnämnden

föreslagit att taxan för hanteringen av dessa ärenden ska sättas till 0 kronor.

Antalet ärenden per år gällande solceller är relativt litet, varför

taxeförändringens påverkan på intäkterna med nuvarande antal ärenden eller en liten ökning av antalet ärenden bedöms bli relativt liten.

Förvaltningens bedömning är därför att taxan för prövning av solceller på en- och tvåbostadshus skulle kunna sättas ner till 0 kronor.

Byggnadsnämnden kan därför föreslå kommunfullmäktige att ändra Tabell 14 Övriga åtgärder i gällande plan- och bygglovstaxa genom att lägga till

(27)

§ 199 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande tillägg till plan- och bygglovstaxans Tabell 14 Övriga åtgärder: "Där prövning av bygglov för solfångare på en- och tvåbostadshus erfordras ska taxan för handläggning av ärendet vara 0 (noll) kronor."

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 277/2017, handlingsid: Ks 2017.5068.

Tidigare behandling

Byggnadsnämnden § 66/2017:

Byggnadsnämnden föreslår KF att besluta om följande tillägg till plan- och bygglovstaxans Tabell 14 Övriga åtgärder: ”Där prövning av bygglov för solfångare på en- och tvåbostadshus erfordras ska taxan för handläggning av ärendet vara 0 (noll) kronor.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 277/2017:

Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg till plan- och

bygglovstaxans Tabell 14 Övriga åtgärder: "Där prövning av bygglov för solfångare på en- och tvåbostadshus erfordras ska taxan för handläggning av ärendet vara 0 (noll) kronor."

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

(28)

Ks § 200 Dnr KS 2016/319

Antagande av nytt finansreglemente

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta nytt finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Ks 2017.4840 med ändringen att stycke 5.4 ändras enligt handlingsid: Ks 2017.5337.

Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att göra förändringar i reglementets bilagor.

Kommunfullmäktige beslutar att följande tre befintliga reglementen upphör att gälla: B00:1, Placering och förvaltning av medel avsatt för

pensionsförpliktelser, B02:2, Finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag samt B02:1 Borgensreglemente.

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid de helägda bolagens bolagsstämmor i uppdrag att ge finansreglementet som ett ägardirektiv.

Ärendebeskrivning

Kommunens reglemente för ekonomiska transaktioner; B 00:1 Reglemente för placering och förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser, B 02:2 Finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag samt B 02:1 Borgensreglemente behöver uppdateras och förenklas. Förvaltningen har haft i uppdrag att ersätta de tre reglementena med ett gemensamt reglemente som omfattar hela finansverksamheten.

Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning, borgen,

likviditetshantering, placeringar, finansiell leasing och finansiell riskhantering.

(29)

§ 200 forts.

Syftet med ett nytt finansreglemente är att:

- fastställa finansverksamheten mål

- fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras

- fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten

- fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten

I förslaget till nytt finansreglemente har en instans för finansiell samordning mellan kommunen och dess helägda bolag lagts till. Organisationen för den finansiella verksamheten har förtydligats ner till tjänstemannanivå. Nytt är även regelverk för likviditetsförvaltning och riskhantering.

Avvecklingsstrategi för medel avsatta för framtida pensionsförpliktelse har tillkommit likaså en utökning av etiska ställningstagen vid placeringar.

I bilaga 2 definieras godkända motparter och finansiella instrument. Bilaga 1 omfattar en lista över vilka personer som får fatta vilka beslut och

underteckna vilka handlingar. Den nuvarande bilaga 1 fastställdes av kommunstyrelsen den 1 mars 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta nytt finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Ks 2017.4840.

Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att göra förändringar i reglementets bilagor.

Kommunfullmäktige beslutar att följande tre befintliga reglementen upphör att gälla: B00:1, Placering och förvaltning av medel avsatt för

pensionsförpliktelser, B02:2, Finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag samt B02:1 Borgensreglemente.

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid de helägda

(30)

§ 200 forts.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 278/2017, handlingsid: Ks 2017.5070.

Förslag till nytt finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag, handlingsid: Ks 2017.4840.

Bilaga 1 till B 02:1 borgensreglemente för Tomelilla kommun och B 02:2 finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag – behöriga personer ver2, handlingsid: Ks 2017.4749.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 278/2017:

Kommunfullmäktige beslutar anta nytt finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag i enlighet med förvaltningens förslag, handlingsid: Ks 2017.4840.

Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att göra förändringar i reglementets bilagor.

Kommunfullmäktige beslutar att följande tre befintliga reglementen upphör att gälla: B00:1, Placering och förvaltning av medel avsatt för

pensionsförpliktelser, B02:2, Finansreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda bolag samt B02:1 Borgensreglemente.

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid de helägda bolagens bolagsstämmor i uppdrag att ge finansreglementet som ett ägardirektiv.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lotta Hedström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med ändring i stycke 5.4.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lotta Hedströms förslag.

_________

(31)

av vapen, narkotika, prostitution, kriminell verksamhet, miljöförstöring, oetisk marknadsföring eller bristande produktsäkerhet.

Placeringar ska ej heller ske i verksamheter som utvinner eller distribuerar fossil energi, ej heller i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av olja, gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja. På motsvarande sätt ska

placeringar undvikas i företag inom kolbranschen. Befintliga placeringar i fossil energi ska succesivt avvecklas.

FN:s barnkonvention och ILO:s kärnkonventioner rörande fackliga rättigheter, skydd mot tvångsarbete, skydd mot diskriminering, och mot vissa former av barnarbete bör också vara vägledande för vad som kan betraktas som etiskt acceptabla placeringar.

Eventuella externa förvaltare som kommunen anlitar ska ha förbundit sig att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI).

Vissa placeringsformer kan av andra skäl uppfattas som oetiska. Kommunstyrelsen får i sådant fall bedöma huruvida dessa placeringar bör ingå i kommunens portfölj.

(32)

Ks § 201 Dnr KS 2015/3

Antagande av ny näringslivsplan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta ny näringslivsplan, handlingsid: Ks

2017.5131, med redaktionella ändringar till följd av att den grafiska profilen ska följas.

Ärendebeskrivning

Planen syftar till att förbättra och utveckla samarbetet mellan näringslivet och kommunförvaltningen. Ett bra samarbete mellan förvaltning och näringsliv ger bättre förutsättningar att driva företag framgångsrikt i Tomelilla

kommun. Ett starkt näringsliv ger en ökad tillväxt, en god arbetsmarknad och en attraktiv kommun.

Huvudaktörer är näringslivet och förvaltningen. Medaktörer är berörda tjänstepersoner och kommuninvånare.

Ansvaret för näringslivsplanen ligger hos Utvecklingsavdelningen.

I ansvaret ligger också att ta fram en handlingsplan för näringslivet. I denna beskrivs åtgärder som bör genomföras under det aktuella året för att uppnå uppsatta delmål. För uppföljning kommer också indikatorer, tidsplaner och mätetal att presenteras för respektive åtgärd. Handlingsplanen görs årligen och bygger på näringslivsplanens mål.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta ny näringslivsplan, handlingsid: Ks 2017.5131.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 300/2017, handlingsid: Ks 2017.5312.

(33)

§ 201 forts.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2017:

Kommunstyrelsen beslutar omformulera tidigare fattat beslut om uppdrag till förvaltningen att ta fram ett nytt näringslivsprogram till att ta fram en ny näringslivsplan. Vidare utses kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp och delegationen för arbetsmarknad och näringsliv till referensgrupp.

Kommunstyrelsen § 95/2017:

Kommunstyrelsen beslutar omformulera tidigare fattat beslut om uppdrag till förvaltningen att ta fram ett nytt näringslivsprogram till att ta fram en ny näringslivsplan. Vidare utses kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp och delegationen för arbetsmarknad och näringsliv till referensgrupp.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 300/2017:

Kommunstyrelsen beslutar anta ny näringslivsplan, handlingsid: Ks 2017.5131.

Förslag till beslut under sammanträdet

Torgny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med ändringen att planen ska följa kommunens grafiska profil.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Torgny Larssons förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Tf. kommunchef Helena Berlin Näringslivsstrateg Daniel Jonsgården Kommunikationschef Helene Grafman

(34)

Ks § 202 Dnr KS 2016/379

Integrationsstrategi Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för integration, handlingsid: Ks 2017.5126.

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid de helägda bolagens bolagsstämmor i uppdrag att ge integrationsstrategin som ett ägardirektiv.

Reservationer

Per Gustafsson (SD) och Anders Rosengren (SD) reserverar sig enligt bilaga, handlingsid: Ks 2017.5391.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i oktober 2016 att förvaltningen skulle ta fram en integrationsplan. Med anledning av förändringar i

organisationen på kommunledningskontoret försenades arbetet. Den politiska styrningen var initialt otydlig och därför beslutade

kommunstyrelsens arbetsutskott i mars 2017, ksau § 97/2017, att tillsätta en politisk styrgrupp bestående av integrationsrådet och Per-Martin Svensson.

Styrgruppen har därefter tagit beslut om att styrdokumentet för integrationen ska vara en strategi inte en plan. Tillsammans med förvaltningen har

styrgruppen tagit fram ett förslag till integrationsstrategi för Tomelilla kommun.

Syftet med integrationsstrategin är att vara ett vägledande dokument för Tomelilla kommuns framtida arbete med integration. Strategin omfattar

(35)

§ 202 forts.

Integration berör generellt alla grupper i samhället men strategin beskriver på ett övergripande sätt hur kommunen avser att arbeta med integrationen huvudsakligen med inriktning mot nyanlända.

I strategin finns Tomelilla kommuns specifika mål med integration och de framgångsfaktorer som identifierats för att nå de uppsatta målen samt verktyg för en nämndsövergripande inriktning av kommunens samlade insatser.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för integration, handlingsid: Ks 2017.5126.

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid de helägda bolagens bolagsstämmor i uppdrag att ge integrationsstrategin som ett ägardirektiv.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 299/2017, handlingsid: Ks 2017.5311.

Förslag till integrationsstrategi för Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2017.5126.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 299/2017:

Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för integration, handlingsid: Ks 2017.5126.

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid de helägda bolagens bolagsstämmor i uppdrag att ge integrationsstrategin som ett ägardirektiv.

Förslag till beslut under sammanträdet

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

(36)

§ 202 forts.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

(37)

Kommunstyrelsen 2017-11-15 Ärende 13 Integrationsstrategi Tomelilla kommun Dnr KS 2016/379

Vi Sverigedemokrater tycker det är märkligt att integrationsstrategin Tomelilla kommun ska dela upp folk efter var man kommer ifrån och när.

Strategin är att dela upp de arbetslösa efter vilket ursprung man har, och sedan bara hjälpa vissa av dessa. Detta kan vi Sverigedemokrater inte ställa oss

bakom.

Alla arbetslösa bör få samma hjälp att komma i arbete.

Vi hoppas också att övriga partier gör en konsekvensanalys av vad denna strategi innebär och detta bör även integrationsrådet göra.

Risken är stor, att främlingsfientligheten ökar i kommunen om vi genomför denna strategi.

Därför reserverar vi Sverigedemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut.

Per Gustafsson

(38)

Ks § 203 Dnr KS 2016/158

Ändring i plan mot våldsbejakande extremism

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta uppdaterade riktlinjer mot våldsbejakande extremism, handlingsid: Ks 2017.5124.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen antog den 11 januari 2017 riktlinjer mot våldbejakande extremism.

Med våldsbejakande extremism avses personer eller grupper som brukar våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer. Mest aktuella grupper är den högerextremistiska vit makt-miljön, den

vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Riktlinjerna har nu uppdaterats med att säkerhetssamordnaren blir dokumentansvarig tjänsteman istället för folkhälsostrategen. Vidare har kontaktvägarna uppdaterats liksom kontaktuppgifterna till ”orostelefonen”.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta uppdaterade riktlinjer mot våldsbejakande extremism.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 301/2017, handlingsid: Ks 2017.5313.

Riktlinjer mot våldsbejakande extremism uppdaterat, handlingsid: Ks 2017.5124.

(39)

§ 203 forts.

_________

Beslutet skickas till:

Tf. kommunchef Helena Berlin Säkerhetssamordnare Dan Bengtsson

(40)

Ks § 204 Dnr KS 2017/12

Biblioteksplan 2017 -2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa biblioteksplan 2017-2021, handlingsid Ks 2017.4667.

Ärendebeskrivning

Planperioden för Tomelilla kommuns biblioteksplan gällande 2013-2016 är nu till ända. En revidering av planen har skett och hänsyn har i denna tagits till samhällsförändringar som kan påverka bibliotekens verksamhet.

Ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet delas mellan kultur- och fritidsnämnden och familjenämnden, en fördelning där familjenämnden har ansvaret för skolbiblioteken. Detta innebär att biblioteksplanen ska

behandlas i båda nämnderna inför beslut i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa biblioteksplan 2017-2021, handlingsid Ks 2017.4667.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 268/2017, handlingsid: Ks 2017.4809.

Biblioteksplan 2017-2021 Tomelilla kommun – reviderat förslag, handlingsid Ks 2017.4667.

Tidigare behandling

Kultur- och fritidsnämnden § 91/2016:

Kultur- och fritidsnämnden godkänner reviderad biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017-2021 och översänder densamma till kommunstyrelsen för fastställande.

(41)

§ 204 forts.

Familjenämndens arbetsutskott § 5/2017: Familjenämnden godkänner förslag till biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017-2021 med tillägget att IKT bör lyftas in och översänder densamma till kommunstyrelsen för fastställande.

Familjenämnden § 6/2017:

Familjenämnden godkänner förslag till biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017-2021 medföljande tillägg under rubriken SKOLBIBLIOTEK sidan 14 i sista stycken med rubrik ”Utvecklingsområden för skolbiblioteken”, och översänder densamma till kommunstyrelsen för fastställande.

I Barn och utbildnings IKT-plan står det att pedagogernas fokus ska ligga på ett förändrat arbetssätt som ger ett mer likvärdigt och elevaktivt arbetssätt genom gemensamma digitala samarbetsytor. Detta ska bland annat synas genom att ”Informationsteknik och källkritik tas upp som en naturlig del i alla arbetsområden där det är aktuellt. Källkritik och informationssökning sker i samarbete med t.ex. skolbibliotekarien.” Detta är ännu en punkt där skolbibliotekarien bör delta i det pedagogiska arbetet.

Kultur- och fritidsnämnden § 15/2017:

Kultur- och fritidsnämnden antar reviderad version av Biblioteksplan 2017- 2021 och översänder densamma till kommunstyrelsen för fastställande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 268/2017:

Kommunstyrelsen beslutar fastställa biblioteksplan 2017-2021, handlingsid Ks 2017.4667.

_________

Beslutet skickas till:

Kultur- och fritidsnämnden Tf. kommunchef Helena Berlin

Kultur- och fritidschef Marina Hansson

(42)

Ks § 205 Dnr KS 2014/323

Ändring i reglemente för familjenämnden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ändra i reglemente för familjenämnden enligt följande:

§ 1 första stycket: gymnasieskola och gymnasiesärskola läggs till.

§ 1 andra stycket stryks och ersätts av ett nytt andra stycke med lydelsen:

Familjenämnden ansvarar för att samverkan sker med de gymnasieskolor där kommunens elever studerar. Såväl skolpeng som gymnasieverksamhetens kostnader ligger under familjenämndens ansvar.

§ 2 Under uppräkningen av tillämplig lagstiftning läggs gymnasieförordning och förordning om skolskjutsning till.

Kommunfullmäktige beslutar att förändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Ärendebeskrivning

I budgetbeslutet för 2018 med plan för 2019-2020 som kommunfullmäktige fattar den 23 oktober 2017 ingår att skolpengen samt

gymnasieverksamhetens kostnader flyttas från kommunstyrelsens ansvar till familjenämndens ansvar. Detta innebär att även beslut som påverkar

skolpengen och gymnasieverksamhetens kostnader behöver flytta till familjenämnden.

Detta sker genom att kommunfullmäktige i familjenämndens reglemente lägger till gymnasieskola och gymnasiesärskola i listan över nämndens

ansvarsområden. Vidare läggs till att det är familjenämnden som ansvarar för att samverkan sker med de gymnasieskolor där kommunens elever studerar och att såväl skolpeng som gymnasieverksamhetens kostnader ligger under familjenämndens ansvar.

(43)

§ 205 forts.

I familjenämndens reglemente bör i detta sammanhang även strykas samverkan med Sydskånska gymnasieförbundet eftersom detta upphörde redan den 31 december 2015.

Det nya reglementet börjar gälla den 1 januari 2018 eftersom det är då den nya budgeten börjar gälla.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ändra i reglemente för familjenämnden enligt följande:

§ 1 första stycket: gymnasieskola och gymnasiesärskola läggs till.

§ 1 andra stycket stryks och ersätts av ett nytt andra stycke med lydelsen:

Familjenämnden ansvarar för att samverkan sker med de gymnasieskolor där kommunens elever studerar. Såväl skolpeng som gymnasieverksamhetens kostnader ligger under familjenämndens ansvar.

§ 2 Under uppräkningen av tillämplig lagstiftning läggs gymnasieförordning och förordning om skolskjutsning till.

Kommunfullmäktige beslutar att förändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 279/2017, handlingsid: Ks 2017.5077.

Förslag till ändring i reglemente för familjenämnden, handlingsid: Ks 2017.4751.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 279/2017:

Kommunfullmäktige beslutar att ändra i reglemente för familjenämnden enligt följande:

§ 1 första stycket: gymnasieskola och gymnasiesärskola läggs till.

§ 1 andra stycket stryks och ersätts av ett nytt andra stycke med lydelsen:

Familjenämnden ansvarar för att samverkan sker med de gymnasieskolor där kommunens elever studerar. Såväl skolpeng som gymnasieverksamhetens kostnader ligger under familjenämndens ansvar.

§ 2 Under uppräkningen av tillämplig lagstiftning läggs gymnasieförordning

(44)

Kommunfullmäktige beslutar att förändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

(45)

Ks § 206 Dnr KS 2017/352

Riktlinjer för att ta med skolpeng utomlands

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för att ta med skolpeng utomlands, handlingsid: Ks 2017.4780, med ändringen i punkt 5 att meningen ”För studier vid annat lärosäte ska eleven kunna styrka via Verket för

högskoleservice (VHS) att utbildningen ger behörighet för studier vid svensk högskola/universitet.” ändras till ”För studier vid annat lärosäte ska eleven kunna styrka via Universitets- och högskolerådet (UHR) att utbildningen motsvarar svensk gymnasieutbildning. Utbildningen ska motsvara studier på heltid.”

Kommunstyrelsen beslutar även att från och med den 1 januari 2018, när ansvaret för skolpengen går över från kommunstyrelsen till familjenämnden, kommer beslut om rätt att ta med skolpeng utomlands fattas av

familjenämnden.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2017, ks § 132/2017, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ansökningsblankett för att kunna ta med skolpeng utomlands och riktlinjer för detta.

Förvaltningen har utifrån detta uppdrag tagit fram riktlinjer, som för att bli gällande, ska beslutas av kommunstyrelsen. Ansökningsblanketten bifogas som information.

Riktlinjerna gäller för elever folkbokförda i Tomelilla kommun och gäller såväl för förskoleklass, grundskola som för gymnasium.

Som underlag finns även information från Skolverket, ”Utlandsvistelse och skolplikt”.

(46)

§ 206 forts.

I budgetbeslutet som kommunfullmäktige föreslås fatta den 23 oktober 2017 ingår att ansvaret för skolpengen flyttas från kommunstyrelsen till

familjenämnden. Detta innebär att även beslut om rätt att ta med skolpengen till utlandsstudier flyttas från kommunstyrelsen till familjenämnden från och med den 1 januari 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för att ta med skolpeng utomlands.

Kommunstyrelsen beslutar även att från och med den 1 januari 2018, när ansvaret för skolpengen går över från kommunstyrelsen till familjenämnden, kommer beslut om rätt att ta med skolpeng utomlands fattas av

familjenämnden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 281/2017, handlingsid: Ks 2017.5079.

Ansökningsblankett och riktlinjer för att ta skolpeng med sig utomlands, handlingsid: Ks 2017.4780.

Utlandsvistelse och skolplikt, handlingsid: Ks 2017.4656.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 281/2017:

Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för att ta med skolpeng utomlands.

Kommunstyrelsen beslutar även att från och med den 1 januari 2018, när ansvaret för skolpengen går över från kommunstyrelsen till familjenämnden, kommer beslut om rätt att ta med skolpeng utomlands fattas av

familjenämnden.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med ändringen att meningen ”För studier vid annat lärosäte ska eleven kunna styrka via Verket för högskoleservice (VHS) att utbildningen ger

(47)

§ 206 forts.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ida Bornlykkes förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Skolchef Bengt Persson

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin

(48)

Ks § 207 Dnr KS 2017/358

Nytt avtal och reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Hörby kommuns ansökan om medlemskap i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, från och med 2018-10-01.

Kommunfullmäktige beslutar teckna nytt avtal om gemensam

hjälpmedelsverksamhet där även Hörby kommun ingår, handlingsid: Ks 2017.5133.

Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2017.5134.

Ärendebeskrivning

2017-04-04 inkom Hörby kommun med en ansökan till Östra Skånes

hjälpmedelsnämnd, om inträde i det samverkansavtal som tecknats mellan 10 kommuner i östra Skåne avseende gemensam hjälpmedelsverksamhet. Hörby kommun har tagit del av gällande avtal och reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd och är införstådd att ingå i nämnden på de villkor som framgår av dessa handlingar.

I och med Hörbys inträde behöver avtalet om gemensam

hjälpmedelsverksamhet och reglementet för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd skrivas om och kompletteras med Hörby kommun. Årsavgiften per kommun räknas om enligt gällande modell i § 6 i avtal om gemensam

hjälpmedelsverksamhet. Hörby kommun faktureras för vissa kostnader som uppstår i samband med inträdet.

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne har hanterat Hörby kommuns ansökan och ser inga hinder i att erbjuda Hörby inträde från och med 2018-10-01. Hörby

(49)

§ 207 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Hörby kommuns ansökan om medlemskap i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, från och med 2018-10-01.

Kommunfullmäktige beslutar teckna nytt avtal om gemensam

hjälpmedelsverksamhet där även Hörby kommun ingår, handlingsid: Ks 2017.5133.

Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2017.5134.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 302/2017, handlingsid: Ks 2017.5314.

Hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2017.5132.

Nytt avtal om gemensam hjälpmedelsverksamhet ÖSHN, handlingsid: Ks 2017.5133.

Nytt reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2017.5134.

Tidigare behandling

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd § 7/2017:

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att bevilja Hörby kommuns ansökan om medlemskap i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, från och med 2018-10-01.

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att teckna nytt avtal (bilaga 5) det nya avtalet om gemensam hjälpmedelsverksamhet där även Hörby kommun ingår.

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd beslutar att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att anta reviderat reglemente (bilaga 6) för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd.

(50)

§ 207 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 302/2017:

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Hörby kommuns ansökan om medlemskap i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, från och med 2018-10-01.

Kommunfullmäktige beslutar teckna nytt avtal om gemensam

hjälpmedelsverksamhet där även Hörby kommun ingår, handlingsid: Ks 2017.5133.

Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2017.5134.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

(51)

Ks § 208 Dnr KS 2017/354

Ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning för

Kommunalförbundet AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2017.4672.

Ärendebeskrivning

Med anledning av de synpunkter som framkom vid granskning av

kommunalförbundet har processen för ny förbundsordning slutförts under september månad 2017. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har vid direktionsmöte 2017-09-18 fastställt ny förbundsordning samt att anhålla om påskrift av medlemskommunerna.

I processen har stöd i utformningen getts av konsulten Axel Danielsson, fyra dialogmöten har genomförts i medlemskommunerna: Ängelholm, Åstorp, Simrishamn och Hässleholm i syfte att få synpunkter på förbundets ändamål och uppgifter. Dialogmöte har genomförts med extern revisor och politiska revisorer. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om att medlemskommunerna antar samt undertecknar ny förbundsordning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning för

Kommunalförbundet AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2017.4672.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 280/2017, handlingsid: Ks 2017.5078.

Missiv ny förbundsordning Kommunalförbundet AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2017.4673.

Förslag på ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2017.4672.

Gällande förbundsordning Kommunalförbundet AV Media Skåne,

(52)

§ 208 forts.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 280/2017:

Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning för

Kommunalförbundet AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2017.4672.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

(53)

Ks § 209 Dnr KS 2017/302

Yttrande avseende förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom det gemensamma yttrandet med kommunerna i Sydöstra Skåne för den nationella

transportinfrastrukturplanen 2018-2029, handlingsid: Ks 2017.5371.

Ärendebeskrivning

Trafikverket har presenterat sitt förslag till nationell plan för

transportsystemet 2018–2029. Planen har remitterats till bl.a. kommunerna för yttrande senast 2017-11-30. Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars 2017.

Planen omfattar åtgärder för underhåll av statlig infrastruktur och utveckling av statliga vägar och järnvägar samt sjöfart och luftfart. De åtgärder som föreslås ska bidra till att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem, samt förbättra möjligheterna för individer och företag att möta kommande

utmaningar.

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 är beslutad av riksdagen och uppgår till 622,5 miljarder kronor.

Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder inom ramen för nationell plan har prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de transportpolitiska målen. Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har tillämpats för att säkerställa god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling samt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :