Nya standarder för leksakers säkerhet. Christian Wetterberg, LEGO Group

Full text

(1)

“Nya standarder för leksakers säkerhet”

111130

Nya standarder för leksakers säkerhet Christian Wetterberg, LEGO Group

(2)

STANDARDERNAS BETYDELSE i EU STANDARDERNAS BETYDELSE i EU

• Direktivet anger att EN-standarder ska utarbetas av CEN

• Om Kommissionen bedömer att en EN-

d d d d k k h k

standard stödjer direktivets säkerhetskrav publiceras en referens

E f d t d d ti

• En refererad standard ger presumtion om överensstämmelse med direktivet

• Alla medlemsländer har rätt att invända

• Alla medlemsländer har rätt att invända mot en standard som de anser bristfällig

• Europastandardisering är lagdriven Beslut Europastandardisering är lagdriven. Beslut genom viktad röstning

(3)

UTARBETANDE AV STANDARDER UTARBETANDE AV STANDARDER

Nationellt: SIS TK 392 speglar europa

Nationellt: SIS TK 392 speglar europa-

kommittén. Alla får delta (egen bekostnad)

k d ll ll

Europeiskt: CEN TC 52 där alla nationella standardiseringsorgan är representerade

I undergrupper till TC 52 kan man delta som expert via sitt nationella organ (egen bekostnad)

Alla EN-standarder skall publiceras som a sta da de s a pub ce as so nationell standard i varje medlemsland

(4)

UTARBETANDE AV STANDARDER (f ) UTARBETANDE AV STANDARDER (forts.)

• Preliminära förslag tas fram i en undergrupp

• Preliminära förslag tas fram i en undergrupp

• Förslag förs vidare till WG- eller TC-nivå Tidsgränser gäller för nya arbeten

• Tidsgränser gäller för nya arbeten

• Det får ta max 3 år till publicering (inklusive tid för översättning omröstningar etc)

tid för översättning, omröstningar, etc)

• Efter publicering gäller normalt 6 månaders implementeringstid innan standarden tar över implementeringstid innan standarden tar över efter föregående version

• Publicering av referens krävs före övergång g g g

(5)

CEN ORGANISATION FÖR LEKSAKER CEN:s ORGANISATION FÖR LEKSAKER

(EN 71-serien)

Technical Committee: TC 52 – Safety of toys TC 52/TG 1 Inte p et tion EN 71 1 nd 8

• TC 52/TG 1 – Interpretations EN 71-1 and -8

• TC 52/TG 2 – Interpretations EN 71-2 Working groups:

• CEN/TC 52/WG 3 – Mechanical/physicalCEN/TC 52/WG 3 Mechanical/physical

• CEN/TC 52/WG 5 – Chemical toys

• CEN/TC 52/WG 10 – Activity toysCEN/TC 52/WG 10 Activity toys

(6)

CEN ORGANISATION FÖR LEKSAKER CENs ORGANISATION FÖR LEKSAKER

Task groups under TC 52/WG 3:

• TG 1 – Acousticsou

• TG 2 – Cords in toys

• TG 4 – Toy booksTG 4 Toy books

• TG 5 – Warnings

• TG 6 – Bicycles, scooters and ride-on toysTG 6 Bicycles, scooters and ride on toys

• TG 7 – Bite-off test

Task groups bildas för en särskild uppgift och upplöses därefter

(7)

INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE

CEN: Standarder tas fram på mandat från

CEN: Standarder tas fram på mandat från Kommissionen och ger presumtion om

överensstämmelse om de “godkänns”

överensstämmelse om de “godkänns”

ANSI/ASTM: CPSIA anger att CPSC ska granska ASTM F-963 och godkänna ev.

tillägg

ISO: Standarder tas fram baserat på frivilliga överenskommelser och de

granskas inte av en gemensam myndighet

(8)

HUR ÄR EN STANDARD UPPBYGGD (EN 71 1)?

HUR ÄR EN STANDARD UPPBYGGD (EN 71-1)?

Kapitel 1: Scope – omfattning, Anger vad som täcks in av standarden och vad som är undantaget

standarden och vad som är undantaget

Kapitel 2: Referenser - vissa andra standarder krävs för att man ska kunna tillämpa standarden

Kapitel 3: Definitioner (för standardens behov)

Kapitel 4: Allmänna krav (alla åldersgrupper)

Kapitel 5: Leksaker för barn under 3 - särskilda krav

Kapitel 6: Krav på förpackningar till leksaker

Kapitel 7: Krav på varningar och instruktioner

Kapitel 7: Krav på varningar och instruktioner

Kapitel 8: Provningsmetoder

Annex A: Bakgrund och förklaringar till krav och metoderAnnex A: Bakgrund och förklaringar till krav och metoder

Annex ZA: Kopplingar mellan standarden och EU-direktiv Vissa delar normativa – andra informativa

(9)

KORT OM EN 71 i KORT OM EN 71-serien

EN 71-1:2011 (Mekaniska och fysikaliska egenskaper):g p )

Den mest omfattande delen i serien

Krav för alla barn i kapitel 4 samt extra

Krav för alla barn i kapitel 4 samt extra krav för barn under 3 i kap. 5

(10)

KORT OM EN 71 i KORT OM EN 71-serien

EN 71 2:2011 (Brännbarhet) EN 71-2:2011 (Brännbarhet)

Leksaker får ej vara "highly flammable". Särskilda krav för:

L k k tt ä d å h d t ( kä k )

Leksaker att användas på huvudet (skägg, peruk m m)

Utklädningskostymer, annat som bärs på kroppen L k k dd tt å i i (t tält)

Leksaker avsedda att gå in i (t ex tält)

Mjukdjur med päls eller textil på ytan

K l t till kti h t/ tb d i h ti h t

Krav relaterar till lågans varaktighet/utbredningshastighet

Varningar krävs på vissa leksaker

(11)

KORT OM EN 71 KORT OM EN 71

EN 71-3:2004 + A1 (Migration av vissa grundämnen)

Anger krav och metoder för migration av g g antimon, arsenik, barium, kadmium,

krom, bly, kvicksilver och selen från , y, leksaksmaterial och delar av leksaker

Täcker in ytskikt polymera material Täcker in ytskikt, polymera material, papper, textil, glas/keramik/metall,

trä/ben/läder skrivmaterial modellera trä/ben/läder, skrivmaterial, modellera, färg

(12)

KORT OM EN 71 KORT OM EN 71

EN 71-3:2004+A1 (Migration av grundämnen) Undantag för leksaker för vilka det uppenbart inte finns någon risk på grund av att barn g p g

suger eller slickar på leksaken eller sväljer

delar (normalt undantas leksaker avsedda för de a ( o a t u da tas e sa e a sedda ö barn över 6 år). Undantaget gäller inte

leksaker som är avsedda att, eller sannolikt leksaker som är avsedda att, eller sannolikt kommer att, användas i eller nära munnen.

Undantag får baseras på sunt förnuft. Störst Undantag får baseras på sunt förnuft. Störst risk på leksaker med "ytskikt" respektive

material i plast trä m m material i plast, trä m m

(13)

KORT OM EN 71 KORT OM EN 71

EN 71-4:2009 (Kemilådor) EN 71 4:2009 (Kemilådor)

Anger maxgränser för ämnen/blandningar i e pe imentlådo fö kemi och liknande

experimentlådor för kemi- och liknande

experiment (mineralogi, mikroskopi, m m):

ämnen/preparat som klassificerats som farliga (EC 1272/2008)

ämnen/blandningar som i vissa mängder kan skada barn men inte är klassificerade

andra ämnen/blandningar som ingår

Särskilda varningskrav

Särskilda varningskrav

(14)

KORT OM EN 71 KORT OM EN 71

EN 71-5:1993 + A1 (Hobbyutrustning utom kemilådor)

Snarlik EN 71-4 men avser leksaker där barn gör experiment

(formar/målar något som sedan ( o a / å a ågot so seda

bränns/värms upp etc) som innebär en kemisk reaktion (gips, emaljering, lera kemisk reaktion (gips, emaljering, lera för ugnshärdning, plastgjutning, lim i modellsatser).

modellsatser).

Särskilda krav på märkning/varning beroende på vad det är för produkt beroende på vad det är för produkt

(15)

KORT OM EN 71 KORT OM EN 71

EN 71-7:2002 (Fingerfärger)

Anger ingredienser som får användas i fingerfärger och reglerar g g g

gränsvärden/krav på föroreningar, konserveringsmedel, migration av o se e gs ede , g at o a vissa ämnen, smak, lukt, pH-värde, bindemedel, “bitter-ämnen” m m bindemedel, bitter ämnen m m

Krav på märkning, behållare m m

(16)

KORT OM EN 71 KORT OM EN 71

EN 71-8:2011 (Aktivitetsleksaker)

Gäller gungor, rutschbanor, lekhus m m

avsedda för privat bruk samt separat sålda p p tillbehör till aktivitetsleksaker

Aktivitetsleksaker: Konstruktionen är stilla Aktivitetsleksaker: Konstruktionen är stilla medan barnet hoppar, kryper, klättar, etc.

Krav på stabilitet hållfasthet skyddsräcken

Krav på stabilitet, hållfasthet, skyddsräcken, tillträdesanordningar, öppningar etc.

Särskilda krav för gungor med avseende på å slagenergi

(17)

KORT OM EN 71 KORT OM EN 71

EN 71-9, 10 ,11 (Organiska ämnen)

Ej refererade men ger bra vägledning

Anger krav, provberednings-/extraktions-g , p g / metoder samt provningsmetoder för

migration/totalhalt av vissa organiska föreningar där exponering sker genom hudkontakt, munkontakt, inandning m m

Behandlar organiska kemikalier som är:

Lösningsmedel, konserveringsmedel,

mjukgörare (ej ftalater), flamskyddsmedel, monomerer, biocider och färgningsmedel

(18)

Hi ik fö EN 71 1 Historik för EN 71-1

1975: 4 sidor 1975: 4 sidor 1979: 8 sidor

1988: Direktiv 88/378 infört - standarden reviderad–22 sid 1988: Direktiv 88/378 infört standarden reviderad 22 sid 1998: 50 sidor + 15 sidor i Annex (t. ex. förklaringar)

1998 till 2005: 11 tillägg publicerade998 t 005 t ägg pub ce ade

2003: EN 71-8 publicerad. Vissa delar flyttade från EN 71-1 2005: Konsoliderad version – 70 sidor + 15 sidor Annex

2009: 8 tillägg publicerade sedan 2005

2011: Tillägg 10, 11, 12 och 14 publicerade

2011: I juni publicerades EN 71-1:2011 (128 sidor)

(19)

BLIR STANDARDERNA ALDRIG KLARA?

BLIR STANDARDERNA ALDRIG KLARA?

K d tillä till EN 71 1

Kommande tillägg till EN 71-1:

Leksaker som är avsedda att avge ljud

Leksaker med eller i papp(er)

Varningars läsbarhet Varningars läsbarhet

Leksaker som skjuts iväg med gummiband

gummiband

??

(20)

REVISION PÅ GRUND AV DIREKTIVET REVISION PÅ GRUND AV DIREKTIVET

All k t k i k t ädd i k ft 20/7 11

Alla krav utom kemiska trädde i kraft 20/7-11

EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 (samt EN 62115) har publicerats i uppdaterade versioner under 2011

De kemiska kraven träder i kraft 20/7-13

EN 71-3 71-4 71-5 71-7 är under revisionEN 71 3, 71 4, 71 5, 71 7 är under revision

Ny standard för Nitrosaminer utarbetas E i i 71 9 71 10 71 11

Ev. revision av 71-9, 71-10, 71-11

(21)

EN 71 1 2011 ÄNDRINGAR EN 71-1:2011 - ÄNDRINGAR

Varningar

Förtydliganden om var varningar ska finnas (leksak, förpackning, instruktionsbok)

( , p g, )

Leksaker som säljs utan förpackning ska ha varningarna på leksaken Gäller även små varningarna på leksaken. Gäller även små leksaker som säljs i ”lösvikt”. Ej tillräckligt att visa varningen på displayställ eller att att visa varningen på displayställ eller att lämna den på en separat lapp

Ny varning för gunghästar och andra

Ny varning för gunghästar och andra gungleksaker där sittytan > 600 mm

(22)

EN 71 1 2011 ÄNDRINGAR EN 71-1:2011 - ÄNDRINGAR

Varningar, forts

Förtydligande om åldersvarningen (ej för barn <3 år)

Behövs ej om leksaken uppenbart inte är avsedd för < 3 år

Får ej användas om leksaken uppenbart är avsedd för <3 år

Ska vara väl synlig vid köptillfället och sitta på leksaken

ll f k

eller förpackningen

Ska föregås av ordet ”Varning!” Gäller även om symbolen används

används

Faran och skadan skall anges (t ex ”Långt snöre. Stryprisk”)

(23)

EN 71-1:2011 – ÄNDRINGAR Snören

N d fi iti k fö Y b ll

Nya definitioner, nya krav för Yoyo-bollar

Max längd för snören med bihang i änden

L k k dd fö b d 18 å d 220

Leksaker avsedda för barn under 18 månader: 220 mm

Leksaker avsedda för barn >18 men < 36 mån.: 300 mm

( i k ä lä d ö ti 300 )

(varningskrav när längden överstiger 300 mm)

Max längd för snören med ”fri” ände (ej ”pull-along toys”):

L k k dd fö b d 18 å d 300

Leksaker avsedda för barn under 18 månader: 300 mm

(varningskrav om > 220 mm och leksaken är för >18 men

< 36 mån )

< 36 mån.)

(24)

EN 71-1:2011 – ÄNDRINGAR Snören

Max längd för snören med ”fri” ände på ”pull-along toys” avsedda för barn < 36 månader: 800 mm V i k å l k k dd b 36

Varningskrav på leksaker avsedda för barn < 36 månader om leksaken har elektriska kablar längre än 300 mm (t ex för anslutning av en leksak till än 300 mm (t.ex. för anslutning av en leksak till elektronisk utrustning)

Remmar utan ”breakaway feature” förbjuds i y j

leksaker för barn under 36 månader om leksaken är avsedd att hängas helt eller delvis runt halsen (t.ex.

å kikare eller gitarr). Gäller inte remmar på

leksaksryggsäckar eftersom dessa inte är avsedda att hängas kring halsen

att hängas kring halsen.

(25)

EN 71 1 2011 ÄNDRINGAR EN 71-1:2011 – ÄNDRINGAR

Sugkoppsprojektiler

Sugkoppar på projektiler avsedda för barn över 3 år

barn över 3 år

- Krav på att sugkoppar testas med 90 N dragkraft och vridtestg

(26)

EN 71-1:2011 – ÄNDRINGAR Cyklar och ride-on toys

Elektriska åkleksaker: å

max. hastighet 6 km/h (barn 0-6 år)

Max, hastighet 6 eller 8,2 om verktyg krävs för att ändra

Förbud mot el.åkleksaker avsedda för å stående användning

Nya varningar (t ex på tunga åkleksaker/

åkleksaker avsedda för mer än 1 barn och som ej har frihjulsanordning och därför ej broms).)

(27)

EN 71 1 2011 ÄNDRINGAR EN 71-1:2011 – ÄNDRINGAR

Diverse

Suction cups och expanderande material

För barn under 3 år klargörs att:

Leksaker med sugkoppar (direkt fästade eller via ett snöre) inte i sin helhet får passera genom mall E

Sugkoppar som fästs med ett snöre i en leksak får inte passera mall E om snöret inte håller för 90 N

Expanderande/svällande material:

Kravet på högst 50 % expansion ska vara uppfyllt efter 24 48 och 72 timmars blötläggning

24, 48 och 72 timmars blötläggning

(28)

EN 71 1 2011 ÄNDRINGAR EN 71-1:2011 - ÄNDRINGAR

Leksaker avsedda att användas i munnen:

Inga smådelar får lossna efter provning å

(gäller upp till 14 år).

Klargörande om vad som är frihjulande leksak

Vattenleksaker: klargörande om smådelskrav å på ventiler

Leksaker och mat. Om man måste äta något för att komma åt leksaken är den förbjuden. I andra kombinationer får leksaken inte vara smådel eller ”liten boll”

(29)

20 Ä G

EN 71-1:2011 – ÄNDRINGAR

Hänvisning i en not till krav på leksaker som å blandas i matpaket (t ex flingpaket)

å

Krav på rengöring/tvätt av leksaker för barn under tre år anges i en not

Sömtest infört för alla mjukstoppade leksaker (test med 12 mm prob)

Krav att förpackning inte ska vara en liten boll eller hemisfärisk (med vissa

dimensioner). Särskilda krav för cylindriskt formad förpackning med rundade ändar

(30)

EN 71 2 2011 ÄNDRINGAR EN 71-2:2011 ÄNDRINGAR

N d fi iti “fl bl li id ” h

Ny definition av “flammable liquids” och

“highly flammable liquids” (från 1272/2008) M dfi i d äll “hi hl fl bl

Modfiering vad gäller “highly flammable solids”

dl d d ll d h

Förtydligande av vad som jämställs med och provas som hår/peruker

Krav och tester som tidigare avsåg mjukdjur å gäller nu även annat som barn kan

krama/gosa med

ANNEX ZA uppdaterat

(31)

EN 71 8 2011 EN 71-8:2011

N d fi iti “A ti it t ”

Ny definition av “Activity toy”

Krav på plaskdammar med särskild

i / i t d k i f

varning/pictogram om drunkningsfaran

Hållbarhetstester där belastningen

l d b k

avgörs av antalet samtidiga brukare

Ny varnings krav på samtliga Activity toys “Only for domestic use”

(32)

EN 62115 A1 A2 EN 62115 + A1 + A2

A2:2011 (tillägg 2):

Krav då interna spänningen överstiger 24V

Definition av “computer toys”

Krav på batteriladdare och leksaker med uppladdningsbara batterier

Krav på batteridrivna leksaker som hänger över barn

Arbete pågår med tillägg 3 som innehåller ytterligare krav som tolkar nya direktivet

(33)

ÖVRIGA REGELVERK FÖR LEKSAKER ÖVRIGA REGELVERK FÖR LEKSAKER

RoHS (2002/95/EG) – Restriction on the use of RoHS (2002/95/EG) Restriction on the use of certain Hazardous Substances in electric and electronic products

Förbud mot att använda kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i

l kt i k / l kt i k d kt t nya elektriska/elektroniska produkter som släpps ut på marknaden fr.o.m. 1 juli 2006

R&TTE (99/5/EG) - Radio- och R&TTE (99/5/EG) Radio och teleterminalsdirektivet

Krav på radiosändare. Ska fylla krav i EMC+ LVD- direktiven samt krav på radioprestanda.

(34)

ÖVRIGA REGELVERK FÖR LEKSAKER ÖVRIGA REGELVERK FÖR LEKSAKER

REACH (Registration, Evaluation and Authorization of )

CHemicals) ANNEX XVll – Begränsningar av användning av vissa farliga ämnen

REACH innehåller bland annat krav för REACH innehåller bland annat krav för:

Ftalater

DEHP DBP och BBP är förbjudna i leksaker och

DEHP, DBP och BBP är förbjudna i leksaker och barnartiklar om halten överstiger 0,1 %

DINP DIDP och DNOP är förbjudna om halten

DINP, DIDP och DNOP är förbjudna om halten

överstiger 0,1 % i leksaker och barnartiklar för barn om de kan stoppas i munnen

Tolkningsdokument finns angående ”kan stoppas i munnen

(35)

ÖVRIGA REGELVERK FÖR LEKSAKER ÖVRIGA REGELVERK FÖR LEKSAKER

EACH Annex XVII (fortsättning)

Azofärger: Förbud mot Azo-färger i leksaker som

( å )

helt/delvis är av läder/textil (om långvarig hudkontakt)

Nickel: Migrationskrav för nickel i kedjor, armband, spännen nitknappar m m (om långvarig hudkontakt) spännen, nitknappar m m (om långvarig hudkontakt)

Kadmium: Totalförbud mot kadmium som stabilisator eller färgämne i plast

eller färgämne i plast

Bensen: Restriktion på totalhalt

(36)

ÖVRIGA REGELVERK FÖR LEKSAKER ÖVRIGA REGELVERK FÖR LEKSAKER

Kosmetikadirektivet (76/768/EC)/Förordning EC 1223/2009

k d l k ll d h

Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet.

Krav på ”good manufacturing practice”, kemisk riskanalys innehållsdeklarationer kemisk riskanalys, innehållsdeklarationer

Registrering i Kemikalieinspektionens

produktregister vid import av mer än 100 produktregister vid import av mer än 100 kg/år av färger, kritor m m

Batterier (Direktiv 2006/66/EG )

(37)

ÖVRIGA REGELVERK FÖR LEKSAKER ÖVRIGA REGELVERK FÖR LEKSAKER

87/357/EEC - Food imitating products

94/62/EC - Packaging and packaging waste g g p g g

2002/72/EEC - Food contact material

2006/12/EC Waste disposal

2006/12/EC - Waste disposal

Förordning 1935/2004 - Materials and articles intended to come into contact with food

(38)

LÄNKAR LÄNKAR

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/relevant- legislation/index en htm

legislation/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index en.p p p y g _ htm

http://www.konsumentverket.se/foretagare/foretagsakerhet/Barnsakerhet/

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :