KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

Full text

(1)

MOTALA KOMMUN

05/KS 0413 KFS 2006:1

Ers KFS 2004:1 _________________________________________________________________________

LOKALA FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR MOTALA OCH VADSTENA KOMMUNER

(Antagen av kommunfullmäktige i Motala 2005-12-19, § 142 och kommunfullmäktige i Vadstena 2005-12-07, § 119, gäller fr o m den 1 januari 2006.)

(2)

Föreskrifter om avfallshantering för Motala och Vadstena kommuner

Innehåll

Allmänna bestämmelser ... 3

Inledande bestämmelser ... 3

Kommunens ansvar för avfallshanteringen... 3

Ansvarig för avfall ... 4

Sortering ... 4

Informationsskyldighet... 4

Nedskräpning ... 4

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ... 5

Skyldighet att lämna avfall... 5

Hämtningsområde ... 5

Emballering av avfall ... 5

Behållare... 5

Utförande och skötsel av avfallsutrymme, hämtningsväg m m ... 5

Behållarplats och hämtningsväg... 5

Fyllnadsgrad och vikt ... 6

Äganderätt till och skötsel av behållare ... 6

Gemensam behållare ... 6

Säck- och kärlavfall... 7

Grovavfall... 7

Trädgårdsavfall... 7

Hushållens farliga avfall och avfall från elektriska och elektroniska produkter (inkl. kylskåp och frysar) ... 8

Latrin ... 8

Slam... 8

Annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ... 9

Uppgiftsskyldighet ... 9

Farligt avfall ... 9

Dispens från föreskrifterna om avfallshantering och anmälan om eget omhändertagande ... 10

Anmälan, prövning och avgifter... 10

Omhändertagande av avfall på fastighet ... 10

Befrielse från hämtning av säck- och kärlavfall vid fastigheten ... 10

Befrielse från hämtning av slam, latrin och urin ... 11

Förlängt hämtningsintervall för avfall... 11

Förlängt tömningsintervall för slam ... 11

Uppehåll i hämtning av säck- och kärlavfall... 11

Övergångsbestämmelser... 12

(3)

Bilaga 1 Förklaring och definitioner av begrepp Bilaga 2 Behållare för hushållsavfall

Bilaga 3 Sorteringsanvisningar

Bilaga 4 Översiktskartor ABC-områden

Allmänna bestämmelser

Inledande bestämmelser

1 § För kommunens avfallshantering gäller

miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och

andra författningar.

Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering.

I bilaga 1 till dessa föreskrifter finns kompletterande anvisningar och definitioner av vissa begrepp.

Dessa föreskrifter utgör tillsammans med avfallsplanen för båda kommunerna renhållningsordning för kommunerna.

Kommunens ansvar för avfallshanteringen

2 § Motala-Vadstena Renhållningsnämnd (nedan kallad Renhållningsnämnden) har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i Motala och Vadstena kommuner.

Avfallshanteringen i dessa kommuner utförs av den eller de som kommunerna bestämmer, nedan kallad renhållaren.

Renhållningsnämnden får utfärda anvisningar som kompletterar renhållningsordningens föreskrifter och anvisningar i tillhörande bilagor samt revidera samtliga avsnitt i bilagorna.

Sådana anvisningar och revideringar ska överensstämma med föreskrifter i

renhållningsordningen som antagits av kommunfullmäktige i Motala respektive Vadstena kommun.

Renhållaren ansvarar gentemot Renhållningsnämnden för insamling och bortskaffande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt insamling/mottagning av avfall från elektriska och elektroniska produkter från hushåll enligt avtal med producenterna i Motala och Vadstena kommuner.

3 § Kommunfullmäktige i Motala respektive Vadstena kommun har med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken beslutat att renhållningen finansieras genom avgifter, vilka bestäms i vid varje tillfälle gällande taxa. Fastighetsinnehavaren är slutligt avgiftsskyldig mot

Renhållningsnämnden.

(4)

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utföres av den kommunala nämnd i respektive kommun som fullgör uppgiften inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Ansvarig för avfall

5 § Alla (enskilda, hushåll, företag m fl) har ansvar för att hantera sitt avfall på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt och så att återvinning främjas och risk för skada på människors hälsa och miljön inte uppkommer vid hantering av avfall.

Ansvarig gentemot kommunen är innehavare av fastighet där avfallet uppkommer. Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska genast anmälas till renhållaren.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ska lämnas till Renhållaren om inget annat anges i dessa föreskrifter. Detta gäller för både hushåll och verksamhetsutövare.

Sortering

6 § Varje fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att sortera ut de avfallsslag som anges i 24-39 §§ samt sådana avfallsslag som anges i bilaga 3 till dessa föreskrifter.

Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller lämnas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren på plats som anvisas i bilaga 3. Det

utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.

7 § Matavfall ska sorteras ut efter beslut av kommunfullmäktige i Motala och Vadstena kommuner. Insamling av sådant avfall införs områdesvis från och med den tidpunkt som Renhållningsnämnden meddelar. Sortering och hantering ska ske enligt anvisningar från Renhållningsnämnden.

8 § Utsorterat material för återvinning ska vara rent och fritt från föroreningar. Om otillåtet avfall (till exempel avfall från elektriska och elektroniska produkter, batterier, kylar, frysar, däck och asbest) läggs i behållare avsedda för annat avfall har renhållaren rätt att ta ut en särskild avgift enligt fastställd taxa.

Informationsskyldighet

9 § Fastighetsinnehavare är skyldig att hålla sig väl underrättad om gällande föreskrifter samt att i erforderlig omfattning informera den eller de som bor i eller är verksam i fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

Nedskräpning

10 § Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att nedskräpning inte sker i anslutning till hämtningsplatsen, till exempel på grund av att avfall har ställts utanför behållaren, har lagts löst i behållaren, inte är tillräckligt väl inslagna, eller att behållaren har överfyllts.

Fastighetsinnehavaren ska se till att kärl står upprätta och inte orsakar hinder eller nedskräpning. Detta gäller även vid gemensam behållare.

(5)

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Skyldighet att lämna avfall

11 § Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall (se definition i bilaga 1) ska lämnas till renhållaren om inte annat anges i dessa föreskrifter.

Hämtningsområde

12 § Motala och Vadstena kommuner är indelade i de hämtningsområden som framgår av bifogade översiktskartor i bilaga 4.

Emballering av avfall

13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall ska vara väl emballerat så att skada,

arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Avfall som inte uppfyller dessa krav ska efter renhållarens anmaning emballeras om av fastighetsinnehavaren. Extrahämtning utförs mot avgift efter beställning hos renhållaren efter att fastighetsinnehavaren vidtagit nödvändiga åtgärder; emballerat, eller sorterat om avfallet i enlighet med

renhållningsordningens bestämmelser för olika avfallsslag.

Behållare

14 § Renhållningsnämnden meddelar föreskrifter om storlek och typ av avfallsbehållare, säckställ samt latrinbehållare. Fastighetsinnehavaren kan beställa den storlek som närmast motsvarar sitt behov men Renhållningsnämnden får besluta om annan storlek om

fastighetsinnehavarens avfallsmängd kräver det.

Utförande och skötsel av avfallsutrymme, hämtningsväg m m

15 § Utförande, skötsel samt underhåll av avfallsutrymmen och utrustning sker genom fastighetsinnehavarens försorg. Utförandet av fastighetens avfallsutrymmen och utrustning ska medge hantering med den utrustning som används i renhållarens renhållningssystem.

Fastighetens utrustning för avfallshantering ska vara tillgänglig och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. Fastighetens utrustning för avfallshantering ska vidare vara så utförd,

underhållen och installerad att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras. Det ska vara enkelt och lättåtkomligt för upphängning och skiftning av

förekommande behållartyper.

Behållarplats och hämtningsväg

16 § Avstånd mellan avfallsutrymme eller behållarplats (definition i bilaga 1) och

uppställningsplats för hämtningsfordon får inte vara längre än 50 meter om annan plats inte anges i 24-39 §§ eller har anvisats av Renhållningsnämnden. För småhus gäller att

behållarplatsen bör vara belägen vid fastighetsgräns eller tomtgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt.

(6)

17 § Behållare för uppsamling av avfall ska vara uppställd så att hämtning underlättas.

Behållare ska placeras så att den kan hämtas med kärra eller sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan används. Om det finns avsevärda höjdskillnader ska lämplig lyftanordning installeras. Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare att se till att transportväg fram till behållarens hämtningsplats hålles i lätt framkomligt skick, minst 1,2 meter bred, dessutom jämn och hårdgjord (asfalt, plattläggning e dyl). Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri och behållare ska friläggas från snö.

18 § Enskild väg, samfällighetsväg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar under hela hämtningssäsongen för det fordon som används för hämtning av det aktuella avfallsslaget. Vid hämtning av säck- och kärlavfall samt grovavfall ska vägen ha en bärighet som tillåter 10 tons axeltryck, vara 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4,5 meter. Om så erfordras ska vändplan finnas som tillåter 8 meters vändradie. Renhållningsnämnden avgör vilken väg som är farbar.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte uppfyller skyldigheterna i denna paragraf är skyldig att ställa upp avfallsbehållare i anslutning till väg som uppfyller kraven i denna paragraf.

19 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras.

Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren.

Fyllnadsgrad och vikt

20 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Närmare anvisningar om maxvikter och dragmotstånd för behållare ges av Renhållningsnämnden och i bilaga 2.

Behållare som är överfull eller för tung töms inte. Extrahämtning utförs mot avgift efter beställning hos renhållaren efter att fastighetsinnehavaren vidtagit nödvändiga åtgärder enligt renhållarens anvisningar.

Äganderätt till och skötsel av behållare

21 § Avfallsbehållare ägs av Renhållaren om inte annat överenskommits med

fastighetsinnehavaren. Fastighetsinnehavaren svarar för att behållarna rengörs i erforderlig omfattning. Övrigt underhåll av avfallsbehållare utförs av Renhållaren om inte annat överenskommits med fastighetsinnehavaren.

Missköts rengöring av behållare och rättelse inte sker efter påpekande har renhållaren rätt att rengöra behållaren på fastighetsinnehavarens bekostnad.

Gemensam behållare

22 § Gemensam behållare för avfall får, efter beställning hos och samråd med renhållaren, användas av flera närliggande fastigheter om olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

(7)

Säck- och kärlavfall

23 § Hämtning utförs enligt nedan angivna bestämmelser inom de olika hämtningsområdena vilka markerats med A, B och C på översiktskartorna i bilaga 4.

För A-områden (tätorter) och B-områden (blandad permanent- och fritidsbebyggelse utanför tätort) gäller följande:

Ordinarie hämtning utförs från lägenheter minst en gång i veckan, från småhus minst en gång varannan vecka.

Från fritidshus utförs hämtning minst en gång varannan vecka. Abonnemanget är säsongsbundet enligt renhållningstaxan.

För C-områden (fritidshus) gäller följande:

Ordinarie hämtning utförs minst en gång varannan vecka. Abonnemanget är säsongsbundet enligt renhållningstaxan. Övrig del av året sker hämtning efter beställning hos renhållaren.

Grovavfall

24 § Grovavfall ska hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 3.

25 § Enskilda hushåll får själva transportera bort grovavfall till återvinningscentral där det ska sorteras enligt renhållarens anvisningar.

26 § Fastighetsinnehavare till flerbostadshus ska tillse att det finns möjligheter att lagra hushållens grovavfall i väntan på borttransport av renhållaren. Fastighetsinnehavare till

flerbostadshus får inte transportera bort hushållens grovavfall annat än för mellanlagring inom aktuellt bostadsområde.

27 § Hämtning av sorterat grovavfall vid tomtgräns angränsande mot för hämtningsfordon farbar väg kan ske efter särskild beställning och mot avgift. För hämtning av sorterat grovavfall får transportvägen inte vara längre än 5 meter från farbar väg.

Trädgårdsavfall

28 § Trädgårdsavfall får komposteras eller flisas på fastigheten om det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Fastighetsinnehavare får själva transportera bort trädgårdsavfall till återvinningscentral där det ska sorteras enligt renhållarens anvisningar.

29 § Fastighetsinnehavare i större tätort kan mot särskild avgift teckna ett abonnemang för trädgårdsavfall. Abonnemanget är säsongsbundet enligt renhållningstaxan.

(8)

30 § Trädgårdsavfall ska hållas skilt från annat avfall i väntan på borttransport och hanteras enligt bilaga 3.

För hantering av trädgårdsavfall gäller om ej annat anges motsvarande bestämmelser som för hantering av övrigt grovavfall enligt 24-27 §§.

Hushållens farliga avfall och avfall från elektriska och elektroniska produkter (inkl.

kylskåp och frysar)

31 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut hushållets farliga avfall och hålla detta avskilt från annat avfall. Det farliga avfallet ska vara i

originalförpackning eller vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Olika slag av farligt avfall får inte blandas. Hushållens farliga avfall ska lämnas vid miljöstation eller

återvinningscentral. Efter beslut av Renhållningsnämnden kan fastighetsinnehavare även beställa hämtning av farligt avfall från hushåll mot avgift. Ytterligare anvisningar lämnas i bilaga 3.

32 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut hushållens avfall bestående av elektriska och elektroniska produkter inklusive kylskåp och frysar och hålla detta avfall skilt från annat avfall så att det kan omhändertas särskilt enligt bilaga 3.

Kasserade kylskåp och frysar ska hanteras varsamt.

Latrin

33 § Latrin uppsamlas i täta behållare av engångstyp. Kärlen får endast användas för sitt ändamål och inte tillföras avfall och föremål som kan vålla problem vid avfallets återvinning eller bortskaffande.

34 § Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren och ställas vid hämtningsfordonets ordinarie stoppställe. Om latrinbehållaren ej är placerad vid hämtningsfordonets ordinarie stoppställe utgår tilläggsavgift.

35 § Hämtning av latrin utförs enligt nedan angivna bestämmelser:

Permanentbostäder: Hämtning sker en gång varannan vecka.

Fritidshus: Abonnemanget är säsongsbundet enligt renhållningstaxan.

Slam

36 § Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare svarar för att vägen fram till avskiljaren/slutna tanken från uppställningsplats för slambil hålles i lätt framkomligt skick vid tömning.

Anslutning för slang ska vara av typ som godkänts av Renhållningsnämnden. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare svarar för anläggningens skötsel, säkerhet och underhåll samt för att delar som måste öppnas är frilagda vid tömning.

(9)

När anläggningen ligger utanför den egna tomten, eller då det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet anläggningen hör, ska tömningsplatsen vara tydligt markerad med skylt som anger fastighetens beteckning.

37 § Enskild väg, samfällighetsväg och tomtmark som utnyttjas vid tömning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid tömning för det fordon som används för slamtömningen. Vid tömning av avskiljare/sluten tank ska vägen minst vara 3,5 meter bred och ha en fri höjd på minst 4 meter. Renhållningsnämnden avgör vilken väg som är farbar.

38 § Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och avskiljare/sluten tank bör inte

överstiga 25 meter. Vid slanglängd över 25 meter utgår en extra avgift. Anläggningens botten får inte ligga lägre än fem meter under fordonets uppställningsplats, om inte annat

överenskommits med renhållaren.

39 § Hämtning av slam från slutna tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion. Hämtning utförs av

renhållaren. Om tömning av någon anledning inte kan utföras på grund av hinder vid tömning har renhållaren rätt att debitera extra avgift för hinder vid tömning enligt fastställd taxa.

Annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Med annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall avses sådant avfall som inte omfattas av definitionen av hushållsavfall enligt 15 kap. 2 § miljöbalken.

Uppgiftsskyldighet

40 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, ska på anmodan av Renhållningsnämnden lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för Motala och Vadstena kommuners renhållningsordning.

41 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på anmodan av Renhållningsnämnden lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för Motala och Vadstena kommuners

renhållningsordning.

Farligt avfall

42 § Varje verksamhetsutövare ska sortera ut farligt avfall och hålla detta avskilt från annat avfall. Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.

(10)

Dispens från föreskrifterna om avfallshantering och anmälan om eget omhändertagande

Anmälan, prövning och avgifter

43 § Anmälan och ansökan enligt dessa föreskrifter ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallslag som omhändertagandet avser, en redogörelse för på vilket sätt

omhändertagandet ska ske, beskrivning av eventuella behandlingsanläggningar, eventuella särskilda skäl som föreligger samt uppgifter i övrigt som behövs för handläggningen.

44 § Om olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår kan den kommunala nämnd i respektive kommun som fullgör uppgiften inom miljö- och hälsoskyddsområdet återkalla eller ompröva dispens eller beslut meddelat med stöd av dessa föreskrifter.

45 § Den kommunala nämnd i respektive kommun som fullgör uppgiften inom miljö- och hälsoskyddsområdet får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter (som åligger nämnden) enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som respektive kommunfullmäktige antagit med stöd 27 kap. Miljöbalken.

Omhändertagande av avfall på fastighet

46 § Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

47 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten ska anmäla detta skriftligen till den kommunala nämnd i respektive kommun som fullgör uppgiften inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare.

48 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att på annat sätt än genom kompostering ta hand om annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten ska ansöka om detta skriftligen till den kommunala nämnd i respektive kommun som fullgör uppgiften inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Befrielse från hämtning av säck- och kärlavfall vid fastigheten

49 § Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön kan, efter ansökan till den kommunala nämnd i respektive kommun som fullgör uppgiften inom miljö- och hälsoskyddsområdet, om det finns särskilda skäl, befrias från hämtning av säck- och kärlavfall. Beslut om befrielse får medges för högst två år i taget. Önskas fortsatt befrielse måste en ny ansökan lämnas in.

Befrielse från hämtning gäller endast för hämtning av säck- och kärlavfall.

Fastighetsinnehavaren lämnar fortfarande grovavfall och farligt avfall till kommunen. Det innebär att renhållaren har rätt att ta ut en avgift enligt renhållningstaxan.

(11)

Befrielse från hämtning av slam, latrin och urin

50 § Befrielse från tömning av slamavskiljare och slutna tankar kan efter ansökan medges av den kommunala nämnd i respektive kommun som fullgör uppgiften inom miljö- och

hälsoskyddsområdet i de fall där fastighetsinnehavare kan visa att slammet, latrinet eller urinet omhändertas på fastigheten på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår samt att tillräckliga spridningsarealer finns.

Förlängt hämtningsintervall för avfall

51 § Om matavfall från fastigheten komposteras enligt 46-47 §§ i dessa föreskrifter kan fastighetsinnehavaren efter ansökan till Renhållningsnämnden medges att avfallet hämtas vid vartannat ordinarie hämtningstillfälle under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår samt under förutsättning att behållarstorleken ej överstiger 125-140 liter/hämtningstillfälle. Detta gäller endast hämtning från permanentbostad.

Förlängt tömningsintervall för slam

52 § Fastighetsinnehavare kan ansöka om dispens från kravet på att slamavskiljare ska tömmas varje år. Förlängt tömningsintervall för slamavskiljare kan medges om det är

uppenbart att tätare tömning inte behövs. Beslut om förlängt tömningsintervall får medges för högst tre år i taget. Ansökan ska göras skriftligen till den kommunala nämnd i respektive kommun som fullgör uppgiften inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

53 § Fastighetsinnehavare kan ansöka om dispens från kravet på att fettavskiljare ska tömmas varje år. Förlängt tömningsintervall för fettavskiljare kan medges om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs. Beslut om förlängt tömningsintervall får medges för högst två år i taget. Ansökan ska göras skriftligen till Renhållningsnämnden.

Uppehåll i hämtning av säck- och kärlavfall

54 § Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter ansökan medges

fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst fyra månader och max tolv månader.

Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas alls under hela

hämtningsperioden.

Ansökan ska lämnas till Renhållningsnämnden senast en månad före den avsedda uppehållsperioden. Uppehåll i hämtning innebär inte avgiftsbefrielse.

(12)

Övergångsbestämmelser

55 § Dessa föreskrifter träder i kraft 2006-01-01 enligt kommunfullmäktiges i Motala beslut 2005-12-19, § 142 och kommunfullmäktiges i Vadstena beslut 2005-12-07, § 119. Samtidigt upphör lokala föreskrifter om avfallshantering för Motala och Vadstena kommuner antagna av kommunfullmäktige i Motala kommun 2003-12-15, § 214 och av kommunfullmäktige i Vadstena kommun 2003-12-17, § 139 att gälla. Undantag och dispenser som kommunerna har medgett med stöd av sistnämnda respektive lokala föreskrifter om avfallshantering gäller tills vidare.

56 § Med stöd av kommunfullmäktiges i Motala beslut 1999-10-25 och kommunfullmäktiges i Vadstena beslut 1999-04-15 ska slam från oljeavskiljare, som enligt avfallsförordningen (2001:1063) är farligt avfall, transporteras, återvinnas och bortskaffas genom renhållarens försorg. Beslutet upphör att gälla fr.o.m. 2006-04-01.

(13)

BILAGA 1. FÖRKLARING OCH DEFINITIONER AV BEGREPP

Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en kategori enligt

avfallsförordningen och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Med hushållsavfall avses enligt 15 kap. 2 § miljöbalken sådant avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Hushållsavfall delas in i:

säck- och kärlavfall, det vill säga sådant avfall som normalt läggs i soppåse i ett hushåll och sedan läggs i avfallsbehållare på fastigheten. Merparten av detta avfall klassificeras som ”Brännbart avfall”. Från den tidpunkt som Renhållningsnämnden meddelar kan delar av det brännbara avfallet komma att klassificeras som ”Matavfall”

(se definition nedan) och hanteras separat. Återstående delar av hushållsavfallet är farligt avfall, batterier och grovavfall. Förpackningar, tidningar och elavfall omfattas av producentansvar och ingår ej i det kommunala ansvaret.

grovavfall från hushåll (skrymmande avfall från hushåll)

trädgårdsavfall

farligt avfall från hushåll

batterier från hushåll

kasserade kylar och frysar

avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall, (se definition och exempel nedan).

latrin

slam från enskilda avloppsanläggningar (slambrunnar och slamtankar)

Avfall från fettavskiljare klassificeras som med hushållsavfall jämförligt avfall Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor uppehåller sig inom en anläggning, till exempel avfall från skolor, personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall.

I begreppet ingår bl.a. köksavfall (inkl fettavskiljarslam), städavfall och toalettavfall från lokaler eller verksamhet som inte i första hand är avsedd att tillgodose ett bostadsbehov. Som exempel kan nämnas sådant avfall från hotell, restaurang, omklädningsrum och

personalmatsal, järnvägs- och busstation, skolor, fritidsanläggningar och samlingslokaler.

I begreppet ingår också sedvanligt kontorsavfall, konventionellt avfall från sjukhus och andra vårdinrättningar, övrigt i handel (såsom stormarknader, livsmedelsbutiker, osv) och hantverk uppkommande avfall, inklusive fett från fettavskiljare, som med hänsyn till art och mängd är jämförligt med avfall från hushåll.

(14)

I begreppet ingår inte exempelvis butiksemballage i större omfattning, branschspecifikt avfall från livsmedelsindustrier, avfall från bensinstationer utan livsmedelsförsäljning, avfall som är från själva verksamheten och som till sitt innehåll liknar hushållens grovavfall samt slam från avloppsanläggningar som är anmälnings- eller tillståndspliktiga.

Med matavfall avses livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och livsmedelsindustrin) som av kommersiell eller annan orsak inte gått till

konsumtion.

Med hantering av avfall avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall.

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare i dessa föreskrifter. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja

fastighet, t ex genom arrende, bostadsrätt eller hyresrätt.

Med permanentbostad avses bostad som nyttjas av den som är folkbokförd på fastigheten.

Med småhus avses permanentbostad med eget abonnemang och egen fakturering.

Med småhus i samfällighet räknas småhus i samfällighet med gemensamhetslösning och gemensam fakturering.

Med lägenhet avses lägenhet i hyresrätt och bostadsrätt.

Med fritidshus avses hus som används för rekreation och inte är permanentbostad.

Med verksamheter avses alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, skolor och institutioner. Till verksamheter räknas även hushåll i speciella boenden som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer och äldreboenden.

Med behållarplats eller avfallsutrymme avses plats/utrymme varifrån avfallsbehållare, dess innehåll eller löst avfall hämtas av renhållaren. Tömd sopbehållare ställs tillbaka av

renhållaren på samma plats varifrån den hämtats.

Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns. I de fall tomtgräns ej är belägen vid farbar väg räknas tomtgräns till närmaste farbara väg.

(15)

Med stoppställe avses plats längs hämtningsfordonets körväg där fordonet stannar för att hämta avfall.

Återvinningscentraler är bemannade större anläggningar med särskilt öppethållande för mottagning av sorterat avfall som enskilda hushåll får transportera bort (dvs grov- och trädgårdsavfall, batterier och elektronikavfall). Återvinningscentralerna drivs av renhållaren.

Miljöstationer är mindre anläggningar för mottagning av sorterat farligt avfall från enskilda hushåll. Stationer finns t ex på återvinningscentraler samt vid vissa bensinstationer.

Miljöstationerna drivs av renhållaren.

Återvinningsstationer är obemannade mindre platser med containrar och liknande behållare för returpapper och förpackningar. Vid återvinningsstationerna finns även holkar för småbatterier som ska samlas in av renhållaren. Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och

Tidningsinsamlingen (FTI).

Producentansvar innebär att det är producenterna som ansvarar för vissa utpekade produkter under hela dess livscykel, inklusive omhändertagande som avfall. Producenterna ska för dessa avfallsslag se till att det finns lämpliga insamlingssystem samt har skyldighet att informera om sortering och insamling. Producenterna ska också se till att avfallet återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt. Lagreglerat producentansvar finns för förpackningar av olika materialslag, tidningar, däck, bilar samt elektriska och elektroniska produkter.

(16)

BILAGA 2. BEHÅLLARE FÖR HUSHÅLLSAVFALL

Renhållaren använder olika behållarestorlekar och -typer beroende på vilken fraktion som samlas in. Renhållaren ger råd beträffande antal, storlek och typ av behållare för avfall.

Maxvikter och dragmotstånd

Vilka maxvikter som kan accepteras för kärl som hanteras manuellt beror på dragvägens beläggning, väglag, lutning m.m.

Enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer är högsta godtagbara dragkraft vid förflyttning av kärl 300 Newton vid igångsättning och 200 Newton vid kontinuerlig förflyttning. Kärl och säckar som ska lyftas får enligt Arbetsmiljöverket väga högst 15 kg.

Hantering av avfall i säck bör helst undvikas av framförallt arbetsmiljöskäl. Säckarna bör fyllas till högst 80%, så att de går att försluta. Renhållaren tillhandahåller säckar med volym 125-160 liter.

Rengöring av kärl

Av arbetsmiljöskäl bör kärl rengöras för att undvika sanitära och hygieniska problem.

Fastighetsinnehavaren ska ombesörja detta. Arbetsmiljöverket rekommenderar rengöring minst en gång var tredje månad.

(17)

BILAGA 3. SORTERINGSANVISNINGAR

Utsortering av vissa avfallsslag

Nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras och lämnas på anvisad plats som anges vid respektive avfallsslag.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Farligt avfall

Hushållsavfall som utgörs av farligt avfall ska lämnas vid miljöstation.

Farligt avfall är sådant avfall som betecknas med en asterisk ’*’ i förteckningen i bilaga 2 till avfallsförordningen (2001:1063) eller avfall som har sådana egenskaper som räknas upp i bilaga 3 till samma förordning.

Exempel på produkter eller ämnen som ska hanteras som farligt avfall är:

Färg-, lackavfall samt hartser

Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel)

Lysrör, lågenergilampor och halogenlampor

Lösningsmedel

Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)

Bekämpningsmedel

Sprayburkar

Annat surt eller alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)

Spillolja, oljefilter och annat oljehaltigt avfall

Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer)

Batterier – se vidare om särskilda sorteringsföreskrifter

Cytostatika och andra cytotoxiska läkemedel (cellgifter) – lämnas i slutna behållare

Sprutor och kanyler – lämnas i slutna, hårda behållare

Gammal medicin samt gamla kanyler i kanylbox lämnas på apotek. Detta gäller ej cytostatika och andra cytotoxiska läkemedel.

Ammunition ska lämnas till polisen i Motala eller Vadstena.

Sprängmedel ska lämnas till polisen i Motala.

Odetonerade fyrverkeripjäser, inkl. nödraketer, ska återlämnas till försäljningsställe.

(18)

Asbesthaltigt avfall ska lämnas vid Tuddarps återvinningscentral i Motala, Borensbergs återvinningscentral, Vadstenas återvinningscentral eller forslas bort genom renhållarens försorg. Asbesthaltigt avfall får inte blandas med annat avfall och ska transporteras i slutna behållare eller på annat lika betryggande sätt. Behållaren eller liknande ska vara märkt med texten ”innehåller asbest”.

(19)

Avfall från elektriska och elektroniska produkter

Avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter lämnas vid återvinningscentraler, annan plats som anvisas av producenterna eller så kan hämtning ombesörjas av renhållaren.

Med elektriska och elektroniska produkter avses i dessa föreskrifter

1. produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion är beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält,

2. utrustning för generering, överföring och mätning av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält,

3. material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller utrustning som avses i 1 och 2.

Ett tillbehör till eller en förbrukningsvara som använts i en elektrisk eller elektronisk produkt är en elektrisk eller elektronisk produkt enligt dessa föreskrifter, endast om tillbehöret eller förbrukningsvaran har eller har haft en elektrisk eller elektronisk funktion.

Exempel på elektriska och elektroniska produkter är:

Lysrör och glödlampor

Lågenergilampor etc, t ex urladdningslampor, högtrycksnatriumlampor, kvicksilverlampor

Vitvaror, t ex tvättmaskiner, diskmaskiner, spisar, spisfläktar, torktumlare, torkskåp, manglar, kylar och frysar

Elektriska och elektroniska produkter som är fast installerade, t ex elelement, värmepumpar, luftkonditioneringsanläggningar, elpannor

Övriga elektriska och elektroniska produkter, t ex radio, tv, video, hårddiskar, skrivare, bildskärmar, mikrovågsugnar, klockor, leksaker, hushållsapparater, verktyg, armaturer

Elektriska och elektroniska produkter som är fast installerade omfattas ej av producentansvar.

Lysrör, lågenergilampor, glödlampor, vitvaror och övriga elektriska och elektroniska produkter omfattas av producentansvar.

Elektriskt och elektroniskt avfall innehåller, med ett fåtal undantag, komponenter som gör att det även klassas som farligt avfall. Det är dock endast lysrör, lågenergilampor, halogenlampor och liknande lampor som kan lämnas vid miljöstation.

Batterier

Enligt förordningen (1997:645) om batterier är hushållen skyldiga att sortera ut småbatterier och lämna dessa vid renhållarens insamlingsställen.

Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier ska lämnas vid försäljningsställe som saluför sådana produkter eller vid återvinningscentral.

Bilbatterier och andra större startbatterier ska lämnas vid försäljningsställe som saluför sådana batterier.

(20)

Grovavfall

Grovavfall är sådant skrymmande avfall som normalt uppkommer i hushåll och som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. Grovavfall är exempelvis utrangerade möbler, cyklar, barnvagnar, skidor, grytor, trämaterial och liknande.

Undantaget är större mängder bygg- och rivningsavfall och liknande, som inte omfattas av kommunalt ansvar men som kan lämnas vid Tuddarps avfallsanläggning mot ordinarie mottagningsavgift.

Grovavfall ska lämnas vid återvinningscentral av den som gett upphov till avfallet eller forslas bort genom renhållarens försorg. Fastighetsinnehavare till flerbostadshus får inte transportera bort hushållens grovavfall annat än för mellanlagring inom aktuellt bostadsområde.

Vid avlämning av grovavfall på återvinningscentral ska avfallet sorteras enligt skyltning och personalens anvisningar.

Grovavfall som ska forslas bort genom renhållarens försorg ska sorteras i brännbart avfall, trädgårdsavfall, metallskrot, deponiavfall och resårmöbler. För trädgårdsavfall, metallskrot, deponiavfall och brännbart avfall gäller följande:

1. Trädgårdsavfall, metallskrot och deponiavfall ska i den mån det är möjligt buntas eller förpackas i lämpligt emballage så att vikten är högst 25 kg per enhet och längden högst 1,7 meter. Grovavfallet ska förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall.

2. Brännbart avfall ska i den mån det är möjligt buntas eller förpackas i lämpligt emballage så att en enhet inte överstiger 0,5x0,5x1 m och för massivt avfall 0,2x0,2x0,5 m.

Grovavfallet ska förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får komposteras inom den egna fastigheten. Vid behov kan trädgårdsavfall lämnas vid återvinningscentral eller så kan hämtning ombesörjas av renhållaren.

Matavfall

Matavfall ska sorteras ut enligt anvisningar från Renhållningsnämnden från och med den tidpunkt som Renhållningsnämnden meddelar. Matavfall utgörs av biologiskt lättnedbrytbart livsmedelsavfall från hushåll, restauranger, storkök, butiker och livsmedelsindustri och som av kommersiell eller annan orsak inte gått till konsumtion. Det är även möjligt att hemkompostera sådant avfall enligt bestämmelser i dessa föreskrifter. För att erhålla reducerad avgift vid hemkompostering ska även Renhållningsnämndens särskilda anvisningar följas.

Avfall med producentansvar

Förpackningar och tidningar av metall, papper, kartong, plast, wellpapp och glas (färgat och ofärgat) ska lämnas vid återvinningsstation eller på annan plats som anvisas av

förpackningsproducent. För returförpackningar med pant finns ett särskilt insamlingssystem.

(21)

Däck lämnas vid försäljningsställe som saluför däck eller annan plats som anvisas av däckproducent.

Elektriskt och elektroniskt avfall (avfall från elektriska och elektroniska produkter) - se sid. 16.

Annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Hanteringen av annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall regleras i miljö- balken (1998:808) och förordningar och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken.

För allt avfall gäller enligt Miljöbalken s.k. avfallsinnehavaransvar, vilket innebär att den som innehar avfall är ansvarig för att det omhändertas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Nedan presenteras översiktligt grundläggande krav som ställs på hantering av avfall som inte omfattas av det kommunala renhållningsansvaret. För närmare information hänvisas till kommunens renhållningsorganisation, gällande lagstiftning eller anlitad entreprenör.

Krav på sortering

Avfallslämnare är skyldiga att sortera ut farligt avfall och övrigt avfall som ska hanteras separat samt lämna avfallet för återvinning eller annat omhändertagande i enlighet med gällande bestämmelser.

Avfallet ska sorteras i fraktioner enligt nedan. Utsorterat material för återvinning ska vara rent och fritt från föroreningar.

Transportörer

Transportörer som anlitas för insamling och transport av avfall ska ha tillstånd av

Länsstyrelsen för sin verksamhet, vilket även gäller mottagaren av avfallet. Tillstånds- och anmälningsplikt för transport av avfall, avfallslämnarens skyldighet att kontrollera tillstånd samt upprättande av transportdokument regleras av avfallsförordningen.

Hantering av farligt avfall

Av Avfallsförordningens Bilaga 1 framgår vilket avfall som tillhör kategorin ”farligt avfall”.

Farligt avfall ska sorteras och hanteras enligt följande:

Farligt avfall, exkl. avfall från elektriska och elektroniska produkter samt riskavfall

Exempel: Asbest, förorenad jord, slam från oljeavskiljare, färg, lösningsmedel, kemikalier, spilloljor, rengöringsmedel, batterier, impregnerat trä.

Insamlas och transporteras bort av transportör med tillstånd att transportera farligt avfall.

Avfall från elektriska och elektroniska produkter (omfattas av producentansvar)

Exempel: Hushållsapparater (inkl. kylskåp och frysar), datorer och annan kontorsutrustning, eldrivna handverktyg, övervaknings- och kontrollutrustning, belysningsutrustning.

Processutrustning, transportutrustning eller fordon är exempel på vad som inte ingår.

(22)

Lämnas till försäljningsställe som tar emot sådant avfall eller till särskild plats som har anvisats av producenten enligt producentansvaret.

Kasserade kylskåp och frysar får lämnas vid Motala och Vadstena kommuners återvinningscentraler eller hämtas av renhållaren efter budning.

Riskavfall från sjukvårdsinrättning, laboratorium, tandläkare, o dyl.

Riskavfall utgörs av smittförande avfall, smittförande skärande/stickande avfall, lågradioaktivt avfall, biologiskt avfall, läkemedelsavfall och genetiskt modifierade mikroorganismer

Insamlas och transporteras bort av transportör med tillstånd att transportera denna typ av avfall.

(23)

Hantering av övrigt avfall

Avfallet ska sorteras och hanteras enligt följande:

Förpackningar och däck lämnas på plats som anvisas av producenten enligt producentansvaret.

Annat avfall lämnas till återvinningsföretag eller annat slutligt omhändertagande på miljögodkänd anläggning. Exempel på fraktioner som ska sorteras ut är:

• Kontorspapper

• Metallskrot

• Träavfall

• Parkavfall

• Gipsrester

• Inert avfall (tegel, sten, betong, asfalt etc)

• Brännbart avfall

Utöver kommunens allmänna krav på sortering av avfall gäller anlitad entreprenörs specifika anvisningar.

Uppföljning och rapportering

Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall samt den som yrkesmässigt omhändertar sådant avfall ska lämna uppgift om avfallets sammansättning och mängd, varifrån avfallet kommer och var avfallet lämnas. Uppgifterna ska efter anmodan lämnas till Renhållningsnämnden.

(24)

BILAGA 4. ÖVERSIKTSKARTOR ABC-OMRÅDEN

Motala kommun

Detaljerade kartor över A- och C-områden finns hos Motala-Vadstena Renhållningsnämnd

(25)

Vadstena kommun

Detaljerade kartor över A- och C-områden finns hos Motala-Vadstena Renhållningsnämnd

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :