Luftkylda luftkonditioneringsaggregat*

Full text

(1)

AQS/Panasonic Z-_TKEA

5 storlekar 2,6–6,7 kW (LK) 5,4–9,9 kW (VP)

Luftkylda

luftkonditioneringsaggregat*

med

innedel för montering på vägg

* Aggregatet är utrustat med både kylfunktion och värmepumpfunktion. Kylfunktionen är utförd för drift ner till -22°C och värmepumpfunktionen för drift ner till -15°C utetemperatur. Aggregatets huvudsakliga användning är därför som luftkonditioneringsaggregat under sommar, vår, höst och vid behov även under vintern.

Pr od uk t- fo rm at io n

rk or ta d

on

(2)

Beteckningsnyckel

Beteckningsnyckel/aggregatet

Beteckningsnyckel/inne- och utedelar Z25-TKEA

Z25 = Storlek (Z25–Z71) TKEA = Typ av aggregat

(3)

Funktion

Funktionsbeskrivning/kyldrift (luftkonditionering)

Innedelens fläkt/-ar (F1) suger inneluft genom innevärmeväxlaren (EV/

KD1). I innevärmeväxlaren tas värme upp från inneluften genom att köld- mediet förångas. Köldmediet, som efter förångningen är i gasform, strömmar via omkastningsventilen (OV) till kompressorn (KK), där köldme- diegasen komprimeras. Den komprimerade gasen strömmar därefter vidare, återigen via omkastningsventilen (OV), till utevärmeväxlaren (EV/KD2), där den kondenseras (blir vätska igen), varvid den värme som togs upp i inneluften tillförs till uteluften i stället. Från utevärmeväxla- ren strömmar sedan köldmedievätskan genom expansionsventilen till- baka till innevärmeväxlaren (EV/KD1), där processen startar om igen.

Då värme tas upp från inneluften i innevärmeväxlaren (EV/KD1) händer två saker: luftens temperatur sänks och fukt kondenserar på innevärme- växlarens (EV/KD1) yta (luften avfuktas). Till båda dessa saker åtgår kyleffekt. Den effekt som åtgår till att sänka temperaturen kallas för tem- peratursänkningseffekt och den effekt som åtgår till att avfukta luften för avfuktningseffekt.

Den fukt som kondenserar på innevärmeväxlarens (EV/KD1) yta leds bort från innedelen genom kondensavloppet.

Utedelens fläkt (F2) suger uteluft genom utevärmeväxlaren (EV/KD2). I utevärmeväxlaren tas värme upp från uteluften genom att köldmediet för- ångas. Köldmediet, som efter förångningen är i gasform, strömmar via omkastningsventilen (OV) till kompressorn (KK), där köldmediegasen komprimeras. Den komprimerade gasen pumpas därefter vidare, återi- gen via omkastningsventilen (OV), till innevärmeväxlaren (EV/KD1), där den kondenseras (blir vätska igen), varvid den värme som togs upp i ute- luften tillförs till inneluften i stället. Från innevärmeväxlaren strömmar sedan köldmedievätskan genom expansionsventilen tillbaka till utevär- meväxlaren (EV/KD2), där processen startar om igen.

När utetemperaturen är lägre än ca 5°C bildas det is på utevärmeväx- laren (EV/KD2). Denna is måste tas bort med jämna mellanrum, vilket ombesörjs av aggregatets inbyggda avfrostningsfunktion.

Vid avfrostning kastas flödesriktningen om i köldmediesystemet med hjälp av omkastningsventilen. Detta innebär att förångningen i stället sker i innevärmeväxlaren (EV/KD1) och kondenseringen i utevärmeväx- laren (EV/KD2). Då köldmediet kondenserar värms utevärmeväxlarens yta upp och isen smälter och rinner bort.

Vid vissa utetemperaturer kan det ibland ryka vattenånga från aggrega- tets utedel under avfrostningen. Detta är helt normalt och skadar inte aggregatet.

OBS! Då temperaturen är under 0°C fryser kondensvattnet från utevär- meväxlaren på marken/taket under utedelen. Vid längre perioder med minusgrader bygger isen på, och vid riktigt långa perioder kan det bli frågan om en hel del isbildning. Denna is måste avlägsnas efter hand, så att det alltid finns ett fritt utrymme under utedelen. Om utedelen är monterad på ett tak, måste man även se till så att det inte byggs på mer is, än vad takkonstruktionen kan bära.

EV/KD2

EV/KD1 F2

F1 Utedel

Innedel

VH/MU VH

KK OV

M TCE LD

LD

LD FT

Funktionsbeskrivning/värmedrift (värmepump)

EV/KD2

EV/KD1 F2

F1 Utedel

Innedel

VH KK

OV

M TCE LD

LD FT

VH/MU LD

(4)

Uppbyggnad

Innedelar

Trådansluten fjärrkontroll

Utedelar

POWERFUL

Manuella luftriktare för luftspridning åt sidan Motormanövrerade

luftriktare för luftspridning upp och ner

Luftfilter Frontpanel

Indikeringspanel

Tryckknapp ON/OFF/AUTO för användning vid fel i fjärrkontrollen Batteri

Kombinerad solsensor och mottagare av signal från trådlös fjärrkontroll

OFF / ON

TEMP TIMER/CLOCK

MODE

QUIET/

POWERFUL FAN SPEED MODE

CHECK RESET

AIR SWING OFF/ON

CANCEL CLOCK

SET SELECT UP

DOWN

AC RC

Display

FRÅN/TILL

Inställning av timer och klocka

Val av fläkthastighet Val av driftsätt

Inställning av temperaturer Tyst/forcerad drift Inställning av de motor- manövrerade luftriktarna

Bakre luftintag

Luftintag på sidan

(5)

Utrustningsspecifikation

Innedelen

Hölje

– Hölje i plast med manuella luftriktare för luftspridning år sidorna och motormanövrerade luftriktare för luftspridning framåt/neråt.

Fläkt

– Direktdriven femhastighets tangentialfläkt.

Filter

– Lätt demonterbart rengöringsbart filter.

Kylutrustning

– Innevärmeväxlarbatteri utfört av kopparrör och aluminiumlameller med droppfat i plast.

– Interna köldmedieledningar avslutade med flarekopplingar.

– Tryckfyllning med köldmedium R32.

Elutrustning

– Plintar för anslutning av kraft och för matning av kraft och styrsignal till utedelen samt erforderlig intern elektrisk ledningsdragning.

Fjärrkontroll

– Trådansluten fjärrkontroll för manövrering, styrning, indikering och larm.

Hölje

– Hölje i elektrostatiskt lackerad förzinkad stålplåt.

Kylutrustning

– Hermetisk rotationskompressor monterad på vibrationsdämpare med inverter.

– Kondensor-/förångarbatteri utfört av kopparrör och aluminiumlameller samt direktdriven axialfläkt.

– Utrustning för kyldrift vintertid ner till -22°C.

– Interna köldmedieledningar med fyrvägs omkastningsventil i sug-/hetgasledningen, torkfilter och elektronisk expansionsventil i vätskeledningen och avslutade med avstängningsventiler. Avstängningsventilen i sug-/hetgasledningen skall vara utrustad med tryckmätningsuttag. Sug-/hetgas- ledningen skall vara isolerad.

– Driftfyllning med köldmedium R32 för upp till 7,5 m ledningsdragning enkel väg [storlekar 25–50] eller upp till 10 m ledningsdragning enkel väg [storlek 71].

Elutrustning

– Plintar för anslutning av kraft och styrsignal från innedelen, erforderliga drift- och säkerhetsfunktioner samt erforderlig intern elektrisk ledningsdrag- ning.

Utedelen

(6)

Tekniska data

Aggregat typ Z25-TKEA Z35-TKEA Z42-TKEA Z50-TKEA Z71-TKEA

EFFEKTDATA/NOMINELLA 1) Kyla

Kyleffekt kW 2,5 (0,9 – 3,0) 3,5 (0,9 – 4,0) 4,2 (1,0 – 5,0) 5,0 (1,0 – 6,0) 7,1 (1,0 – 8,1)

Effektbehov kW 0,2 – 0,7 0,2 – 1,1 0,3 – 1,5 0,3 – 1,9 0,4 – 2,7

Pdesign kW 2,5 3,5 4,2 5,0 7,1

SEER 2) W/W 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Energiklass 3) A–G A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Arbetsområde/innetemperatur °C 32 – 16

Arbetsområde/utetemperatur °C 43 – -22

Värme

Värmeeffekt kW 3,4 (0,9 – 5,4) 4,0 (0,9 – 6,6) 5,4 (1,0 – 7,3) 5,8 (1,0 – 8,0) 8,6 (1,0 – 9,9)

Effektbehov kW 0,2 – 1,3 0,2 – 1,8 0,2 – 2,2 0,3 – 2,5 0,4 – 2,9

Pdesign -10°C kW 2,8 3,6 3,8 4,4 5,5

SCOP 2) W/W 4,5 4,4 4,3 4,4 4,0

Energiklass 3) A–G A+ A+ A+ A+ B

Arbetsområde/innetemperatur °C 30 – 16

Arbetsområde/utetemperatur °C 24 – -15

KYLEFFEKTDATA/SVENSKA KOMFORTFÖRHÅLLANDEN

Kyleffekt 4) kW 0,9 – 2,6 0,9 – 3,6 1,0 – 4,3 1,0 – 4,8 1,0 – 6,7

varav temperatursänkningseffekt 4) kW 1,9 2,7 3,2 4,2 5,2

Effektbehov 4) kW 0,4 0,7 0,9 1,2 1,9

DATA/INNEDELEN

Luftflöde/kyldrift 5) m³/s 0,092 – 0,191 0,087 – 0,187 0,188 – 0,320 0,198 – 0,336 0,211 – 0,352

Antal fläkthastigheter 5 5 5 5 5

Ljudtrycksnivå/kyldrift 6) dB(A) 21/25/39 21/28/42 29/32/43 30/37/44 35/38/47

Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50

Märkström A 7,7 8,3 9,4 11,1 14,8

Rekommenderad avsäkring A(t) 10 10 13 13 20

Bredd mm 919 919 1120 1120 1120

Djup mm 194 194 236 236 236

Höjd mm 295 295 295 302 302

Vikt kg 10 10 12 12 13

DATA/UTEDELEN

Köldmedietyp R32

Driftfyllning kg 0,65 7) 1,0 7) 1,08 7) 1,15 8) 1,32 9)

Ljudtrycksnivå/kyldrift 10) dB(A) 29 31 31 32 35

Anslutningsspänning 11) V 230/1+N+PE/50

Bredd mm 824 824 824 875 875

Djup mm 299 299 219 320 320

Höjd mm 619 619 619 695 695

Vikt kg 37 38 38 43 49

1) Nominella data är angivna enligt EU:s energiklassningsdirektiv vid ingående lufttillstånd till innedelen 27°C/46,5 % RF och ingående luft- temperatur till utedelen 35°C i kylfallet, ingående lufttemperatur till innedelen 20°C och ingående lufttillstånd till utedelen 7°C/88 % RF i vär- mefallet samt vid 7,5 m rörlängd enkel väg och inne- och utedelarna på samma nivå. 2) SEER är en EU-standard för jämförelse av genomsnittlig energieffektivitet vid kyldrift (kyleffekten/effektbehovet) under en hel säsong och SCOP för jämförelse av genomsnittlig energieffektivitet vid vär- medrift (värmeeffekten/effektbehovet) under en hel säsong. 3) Energiklass är en EU-standard för energieffektivitetsmärkning av ett aggregats energieffektivitet baserad på aggregatets SEER-värde (kyldrift) respektive aggregatets SCOP-värde (värmedrift). 4) Angivna data gäller vid svens- ka komfortförhållanden, d.v.s. vid ingående lufttillstånd till innedelen 23°C/46 % RF, ingående lufttemperatur till utedelen 27°C samt vid 7,5 m rörlängd enkel väg och inne- och utedelarna på samma nivå. Angiven temperatursänkningseffekt och angivet effektbehov gäller vid den högsta angivna totala kyleffekten. 5) Angivna data gäller vid extra låg – hög fläkthastighet. 6) Angivna data gäller vid extra låg/låg/hög fläkthastighet och avstånd 1 m. 7) Fabriksfyllning vid 3–7,5 m rörlängd enkel väg. Vid längre rörlängder erfordras kompletteringsfyllning med 10 gram per extra meter rörlängd enkel väg. 8) Fabriksfyllning vid 3–7,5 m rörlängd enkel väg. Vid längre rörlängder erfordras kompletteringsfyllning med 15 gram per extra meter rörlängd enkel väg. 9) Fabriksfyllning vid 3–10 m rörlängd enkel väg. Vid längre rörlängder erfordras kompletterings- fyllning med 25 gram per extra meter rörlängd enkel väg. 10) Angivna data gäller vid hög fläkthastighet, avstånd 10 m och fritt fält. 11) Matas från innedelen.

(7)
(8)

Distributör: Installation, underhåll och service:

Rätt till ändringar förbehålles.

Copyright © 180628 AQS-PRODUKTER AB. Alla rättigheter förbehålles.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :