Detaljplan för del av Saxtorp 87:7 i Häljarp

Full text

(1)

1(2)

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

Landskrona kommun 261 80 Landskrona

Besöksadress Drottninggatan 7 www.landskrona.se

Tfn 0418-47 06 01 handl.

Tfn 0418-47 06 00 exp.

Fax 0418-47 06 03 miljo@landskrona.se

Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140 Utskrift: 08:53:12 202007- 06-01

S:\gemensam\WORD\PLA_BYGG\Saxtorp 87_7MN.doc

Datum Er Referens

2007-05-27

Handläggare Vår Referens Miljöförvaltningen

Miljönämnden Landskrona kommun

Detaljplan för del av Saxtorp 87:7 i Häljarp

Teknik och Stadsbyggnadsförvaltningen har upprätt ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Saxtorp 87:7. Byggnadsnämnden har beslutat att sända planförslaget på samråd.

Förslag till beslut

Miljönämnden menar att:

1. Konsekvenserna av en höjd havsnivåyta och en höjd grundvattennivå skall utredas och redovisas.

2. Det skall redovisas om området skall anslutas till fjärrvärmenätet.

3. Konsekvenserna av närheten till golfbanan bör redovisas.

4. Planområdet får endast bebyggas med bostäder om de riktvärden för tra- fikbuller som anges i propositionen 1996/97:53 kan innehållas.

Bakgrund och motivering

Planförslaget har upprättats för att möjliggöra uppförande av småhus sydöst om Flygeltofta gård i Häljarp enligt önskemål av markägaren. Förslaget innefattar totalt 50 bostäder som kommer att uppföras i form av friliggande enfamiljhus samt kedjehus och eventuellt radhus. Vidare redovisas att förslaget överens- stämmer med kommunens översiktsplan 1990 och med revidering av den för- djupade översiktsplanen för Häljarp. Det framgår ej av handlingarna om det överensstämmer med översiktsplanen 2000+.

Planområdet utgörs till största delen av åkermark klass 6. Avståndet till betes- mark för hästar uppges vara mer än 500 m. Området kan anslutas till befintligt vatten – och avloppsnät. Grundvattenytan ligger 0,8 till 1,25 m under befintlig mark. Detta uppges inte innebära problem om gator och bjälklag höjs över be- fintlig nivå. Problem med höga vattennivåer har noterats i andra närliggande områden under nederbördsrika perioder. Konsekvenserna av en höjd havsnivå och höjd grundvattennivå är ej berörda i utsända handlingar. Handlingarna uppger att havet inte är långt borta och att det kan nås via gång- och cykelvä- gar. Havet är i praktiken svårt att nå då motorvägen ligger i vägen och att delar

(2)

2(2)

av havet och strandängarna kommer sannolikt att få ett beträdnadsförbud under åtminstone en del av året. Konsekvenserna av närheten till golfbanan har inte berörts i handlingarna. Det framgår ej av handlingarna om området kan/skall anslutas till fjärrvärmenätet.

Bullerutredningen visar på svårigheter att erhålla tillräckligt låga bullernivåer på områdets uteplatser. Fler olika alternativ med olika typer av bullervallar och bullerskärmar redovisas.

Planen utgör nybyggnad av bostäder där riktvärdena för trafikbuller för ny- byggnation enligt proposition 1996/97:53 skall klaras. Detta innebär 55 dBA ekvivalent utomhus (frifältsvärde) vid fasad, inte bara uteplats, och 30 dBA ekvivalent inomhus samt maxnivå på högst 70 dBA på uteplats. I de fall åtgär- der inte är möjliga att vidta för att klara riktvärdena så skall marken inte bebyg- gas eftersom den då inte uppfyller PBL:s krav på lämplighet.

Karina Persson

miljönämndens ordförande

Bilaga plankartakarta

Handlingarna finns tillgängliga på www.osv

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

1(6)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landskrona kommun 261 80 Landskrona

Besöksadress Drottninggatan 7 www.landskrona.se

Tfn 0418-47 06 05 handl.

Tfn 0418-47 06 00 exp.

Fax 0418-47 06 03 miljo@landskrona.se

Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140 Utskrift: 08:55:00 202007- 06-01

S:\gemensam\WORD\MIL_KEM\C-företag\Nordic Raw reviderad MN.doc

Datum Er Referens

2007-05-22

Handläggare Vår Referens

Rose-Marie Stigsdotter

rose-marie.stigsdotter@landskrona.se

Miljöförvaltningen

Miljönämnden Landskrona kommun

Anmälan av miljöfarlig verksamhet på fastigheten Fosfaten 20, Landskrona kommun

Nordic Raw Materials AB har inkommit med en anmälan av miljöfarlig verk- samhet på fastigheten Fosfaten 20, Landskrona kommun. Verksamheten kom- mer att bestå av sortering, bearbetning och mellanlagring av högst 10 000 ton skrotmaterial per år i form av metallskrot på fastigheten Fosfaten 20.

Förslag till beslut

Miljönämnden anser att verksamheten kan medföra vissa risker för miljön, i synnerhet vad gäller oljeförorenat blandskrot och metallspån som innehåller skärvätskor. Miljönämnden anser verksamheten tillåtlig om nedanstående skyddsåtgärder enligt pkt 1-6 vidtas.

Miljönämnden förelägger med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9 § Nordic Raw Materials AB (org nr 556724-7308) att på fastigheten Fosfaten 20, Landskrona kommun vidtaga följande åtgärder:

1. Förvara, bearbeta och hantera metallskrot och annat material som kan läcka olja, på hårdgjord, ogenomsläpplig yta med avlopp kopplat till ol- jeavskiljare med slamavskiljardel alternativt placera den hårdgjorda ytan under tak med avrinning kopplat till sluten tank.

2. Förvara, bearbeta och hantera material där risk finns för spill och läcka- ge av andra kemiska vätskor än olja, under tak på hårdgjord, oge- nomsläpplig yta utan avlopp och samla upp spill och läckage för att omhänderta som farligt avfall.

3. Förvara metallspån och annat avfall som innehåller skärvätskor eller emulsioner under tak på hårdgjord, ogenomsläpplig yta och samla upp avrunnen skärvätska eller emulsion för att omhänderta som farligt av- fall.

(12)

2(6)

4. Uppsamla befintligt dagvattenslam och omhänderta det som farligt av- fall då det vid provtagning visat på förhöjda halter av bly och zink.

5. Installera en radioaktivitetsmätare vid fordonsvåg för att få vetskap om eventuellt radioaktivitetssmittat avfall.

6. Utreda vilka åtgärder som krävs för att dra fram järnvägsspår till fastig- heten och till miljönämnden inkomma med förslag till åtgärder och tid- plan avseende detta.

Åtgärderna i pkt 1-3 skall utföras samtidigt med verksamhetsstarten.

Åtgärderna i pkt 4-5 skall utföras innan verksamhetsstarten.

Åtgärd i pkt 6 skall utföras senast 2 månader efter verksamhetsstart.

Motivering

När ett anmälningsärende är tillräcklig utrett skall miljönämnden meddela de föreläggande eller förbud som behövs eller underrätta om att ärendet inte föran- leder någon åtgärd.

Oljehaltigt avfall skall förvaras, bearbetas och hanteras på hårdgjord, oge- nomsläpplig yta och avloppet antingen kopplas till oljeavskiljare innan det leds ut till dagvattensystemet med avrinning till hamnbassängen alternativt ska den hårdgjorda ytan placeras under tak med tre väggar och avrinningen uppsamlas och omhändertas som farligt avfall. Oljeavskiljaren skall ha en slamavskiljardel för att kunna avskilja eventuella metallpartiklar som kan bildas vid skärning.

Större volymer olja än vad oljeavskiljaren klarar av att avskilja får inte hanteras eller lagras på plats med avlopp till oljeavskiljare. Enligt 2 kap miljöbalken 3§

skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik vilket ska be- aktas vid val av oljeavskiljare. Naturvårdsverket har givit ut branschfaktablad 8283 (feb 2007) om oljeavskiljare.

Skrotmaterial som kan innehålla skärvätska och emulsioner och andra kemiska vätskor än olja, avskiljs inte i oljeavskiljare och får inte förvaras, bearbetas och hanteras på samma hårdgjorda yta som det oljekontaminerade avfallet. Enligt 21 § Avfallsförordning 2001:1063 får olika slag av farligt avfall inte blandas med varandra. Avrunnen skärvätska och emulsion från metallspån och annat avfall är farligt avfall och skall uppsamlas och omhändertas som farligt avfall.

Även spill och läckage från eventuella andra kemiska vätskor skall uppsamlas och omhändertas som farligt avfall.

Provtagning beställd av företaget har visat på klart förhöjda halter bly och zink i avlagringar i brunnar och ledningssystem och renspolning av dagvattennätet har föreslagits i anmälan. Miljönämnden anser att slammet måste omhändertas som farligt avfall.

(13)

3(6)

Radioaktivitetsmätare skall installeras vid fordonsvåg i enlighet med försiktig- hetsprincipen 2 kap miljöbalken 3§. NRM AB ska i första hand vidta andra åtgärder för att förhindra att radioaktivt avfall tas emot vid fastigheten.

Företaget uppger själva i anmälan att de kommer att arbeta för att transportera så mycket som möjligt med tåg och båt och för att minska antalet vägtranspor- ter. Perstorp AB kommer enligt anmälan inom kort att genomföra utbyggnad av järnvägen som då kommer att bli mer tillgänglig för NRM AB. Miljönämnden vill veta vilka åtgärder som krävs och tidplanen för detta.

Utvärdering av anmälan enligt de allmänna hänsynsreglerna, 2 kapitlet miljö- balken

Kunskapskravet, 2 §: Alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till för att skydda människors hälsa och miljön. Företaget har i anmälan tagit upp de miljöfarliga vätskor som metallskroten kan innehålla och risken för inflöde av radioaktivsmittat avfall.

Företagets målsättning är att endast ta emot material som är sanert. Företaget har också angivit att egenkontollprogram med riskanalys och rutiner för kontroll kommer att tas fram. Miljönämnden anser kunskapskravet vara uppfyllt.

Försiktighetsprincipen samt principen om bästa möjliga teknik, 3 §: Alla som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktig- hetsmått som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Företaget har i anmälan tagit upp att verksamheten med metallspån med skärvätska och ev oljekontaminerat blandskrot kommer att ske på betongplatta med skärmtak.

Vattnet från ytan kommer sedan att ledas till en sluten tank eller alternativt via en oljeavskiljare innan avledning till dagvattennätet och hamnbassängen.

Miljönämnden anser att för att försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik ska vara uppfylld får oljehaltigt avfall inte blandas med avfall innehållande skärvätska, emulsioner och eventuellt annat kemiskt förorenat avfall. Om ovanstående motiverade försiktighetsåtgärder vidtas (förvaring på hårdgjorda ytor, oljeavskiljare med slamavskiljning för oljeavfall alternativt under tak med avrinning till sluten tank och uppsamling av annat kemiskt avfall som ska omhändertas som farligt avfall) anser nämnden att kraven enligt för- siktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik uppfylls.

Produktvalsprincipen, 4 §: Alla som bedriver en verksamhet ska undvika att använda kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors häl- sa eller miljön om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. Företaget har inte angivit att några kemiska produkter ska finnas i företaget och därmed är inte produktvalsprincipen aktuell.

Hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen, 5 §: Alla som bedriver en verk- samhet ska hushålla med råvaror och energi. Företagets verksamhet innebär

(14)

4(6)

sortering och återanvändning av befintliga resurser. Miljönämnden bedömer att verksamheten inte strider mot kraven enligt hushållsprincipen och kretslopps- principen.

Lokaliseringsprincipen, 6 §: En sådan plats som är lämplig för verksamheten med hänsyn till skydd för hälsa och miljö skall väljas. Fastigheten är belägen på befintlig industrimark i hamnområdet. Företaget har undersökt möjligheten till lokalisering i Helsingborgs och Malmö hamn och funnit att Landskrona är den mest optimala platsen då fastigheten ligger bra till ur transportteknisk synpunkt eftersom det finns tillgång till hamn, järnväg och väg. Lokalisering i inlandet har övervägts men förkastats av transporttekniska skäl. Företaget uppger i an- mälan att de kommer att arbeta för att transportera så mycket som möjligt med tåg och båt och för att minska antalet vägtransporter. Perstorp AB kommer en- ligt anmälan inom kort att genomföra utbyggnad av järnvägen som då kommer att bli mer tillgänglig för NRM AB. Miljönämnden anser att lokaliseringsprin- cipen är uppfylld men anger att företaget skall inkomma med plan för vilka åtgärder som krävs för att få järnväg till stånd och tidplan för detta.

Yttrande

Miljönämnden har skickat ärendet på remiss till berörda inom kommunen;

Räddningstjänsten, Produktionschefen för VA och till Teknik- och stadsbygg- nadsförvaltningen. Remissvar har inkommit från räddningstjänsten och produk- tionschefen för VA.

Räddningstjänsten har svarat att då sökande anger att riskanalys skall göras har de inget att erinra.

Produktionschefen för VA har framfört synpunkterna att vatten som kommer från områden där bearbetning av metaller ska ske, måste passera en slamavskil- jare, så att eventuella metallpartiklar som kan bildas vid skärning avlägsnas in- nan vattnet förs över i kommunala ledningar. Olja från oljekontaminerat materi- al måste uppsamlas för att lämnas till behandling och även skärvätskor ska upp- samlas för att lämnas till behandling.

Närmaste verksamheter, Yara AB och Landskrona Hamn AB har delgivits in- formation av Nordic Raw Materials AB genom att företagen har erhållit anmä- lan om miljöfarlig verksamhet och har haft möjlighet att yttra sig över planerad verksamhet. Inga yttrande har inkommit till Nordic Raw Materials AB.

NRM AB har fått förslag till föreläggande för att beredas möjlighet att avge synpunkter. Företaget har inkommit med synpunkter att de i inledningsskedet när volymen metallskrot inte är så stor vill ha möjlighet att förvara oljehaltigt blandskrot och metallspån inomhus på hårdgjord yta med avrinning till sluten tank och därefter när volymerna ökar kunna förvara metallskrot på hårdgjord yta under tak med tre väggar. Företaget framför att skrot av typen farligt avfall eller

(15)

5(6)

kontaminerat av olika föroreningar hanteras normalt inte. Det finns idag rutiner och krav på sanering, kontroll och intyg av förorenade material innan de får lämnas som skrot.

Bakgrund

Nordic Raw Materials AB har inkommit med en anmälan av miljöfarlig verk- samhet på fastigheten Fosfaten 20, Landskrona kommun. Verksamheten kom- mer att bestå av dels insamling av metallskrot från industrin och skrothandlare i södra delarna av Sverige, dels av inköp av sekunda metaller och lageröverskott från diverse metallföretag och producenter i Sverige. Parallellt kommer det även att ske import av material från övriga världen. Exempel på material som kom- mer att hanteras är rostfritt stål, koppar, mässing, blandskrot (järn), hårdzink, aluminium m.m. Materialet kommer i form av rör, bandrullar, balkar, plåt, fragmenterat, kablar, kablar, verkstadsskrot, rivningsskrot och metallspån.

Inkommet material kommer att sorteras och bearbetas i form av klippning med grävmaskinsax och skärning med gasbrännare eventuellt längre fram kommer bearbetningsutrustning i form av en metallskär köpas in.

Enligt ansökan kan visst blandskrot vara oljekontaminerat. Företagets målsätt- ning är att endast ta emot material som är sanerat. Metallspån från diverse me- taller innehåller skärvätskor.

Hanterad mängd skrot kommer de första 1-2 åren att understiga 10 000 ton per år.

Anläggning för återvinning av avfall genom sortering, bearbetning och mellan- lagring är anmälningspliktigt enligt bilagan till förordning 1998:899 om miljö- farlig verksamhet och hälsoskydd enligt följande SNI-koder:

 (37-2) Anläggning för återvinning av avfall genom fragmentering eller annan bearbetning, om den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per år.

 (90.002-2.) Anläggning för sortering av avfall om den totala avfalls- mängden är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per år.

 (90.002-4) Anläggning för mellanlagring av avfall om den totala av- fallsmängden är större än 10 ton men högst 10 000 ton vid något enskilt tillfälle.

(16)

6(6)

Övrigt

För prövning av anmälan utgår enligt kommunfullmäktiges taxa en avgift på 10 800 kr för verksamhet med SNI-kod 37-2. Avgiften är densamma som den fasta årsavgiften.

Högni Hansson

miljöchef Rose-Marie Stigsdotter

miljöinspektör

(17)

1(2)

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

Landskrona kommun 261 80 Landskrona

Besöksadress Drottninggatan 7 www.landskrona.se

S:\gemensam\WORD\M_OVERV\Muddring_kyrkbacke_

nyttrande_nämnden_.doc

Tfn 0418-47 06 07 handl.

Tfn 0418-47 06 00 exp.

Fax 0418-47 06 03 miljo@landskrona.se

Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140 Utskrift: 08:56:02 2007-06-01

Datum Er Referens

2007-05-21

Handläggare Vår Referens

Olle Nordell

olle.nordell@landskrona.se

Miljöförvaltningen

Miljönämnden Landskrona kommun

Ansökan om dispens från förbud mot dumpning av muddermassor från Kyrkbackens hamn enligt 15 kap 31 § miljöbalken.

Landskrona kommun har beretts tillfälle att yttra sig över en dispensansökan från Kyrkbackens hamn AB om att deponera muddermassor i havet. Massorna kommer från planerade muddringar i hamnens inseglingsränna. Ärendet är även remitterat till Teknik och stadsbyggnadsförvaltningen.

Förslag till beslut

Miljönämnden har inget att erinra mot att 700 m3 sand deponeras i havet utanför Ven under förutsättning att massorna kan deponeras på en

transportbotten där de inte orsakar olägenhet för havsmiljön eller förändrar bottentopografin.

Bakgrund och motivering

Under vintern 2006 - 2007 har sand drivit in i Kyrkbackens inseglingsränna så att hamnens djup om 3,6 m inte kan vidmakthållas. Den mängd som behöver tas bort från inseglingsrännan uppgår till ca 700 m3. Kyrkbackens hamn har hos Naturvårdsverket ansökt om dispens från bestämmelser om förbud mot

dumpning av avfall (=muddermassorna) i havet. År 2005 fick Kyrkbackens hamn tillstånd om liknande dumpning av 500 m3 muddermassor. Analyser av tungmetaller och andra föroreningar bl a PCB, TBT visar på låga halter av föroreningar.

Den föreslagna platsens djur- och växtliv är inte närmare känt för kommunen.

Dock har flera platser norr om Ven och nordväst om Ven en värdefull bottenfauna där det är direkt olämpligt att deponera massor. Vid val av de- poneringsplats förordar en del instanser att massorna skall deponeras på ackumulationsbottnar. Mot detta kan anföras att bottenförhållandena då kan förändras mer permanent, då t ex ett grovkornigare material tillförs som kanske

(18)

2(2)

inte passar den fauna som är anpassad att leva i ett finkornigt material. Rena ackumulationsbottnar är inte så vanliga i Öresund och hyser ofta en fauna som är beroende av en hög och stabil salthalt och därmed sällsynt i området. En annan strategi kan vara att lägga massorna på samma typ av botten, i detta fall innebär en det en transportbotten med sand. Visserligen kan även i detta fall inträffa en utslagning av befintligt bottenliv men till skillnad mot deponering på ackumulationsbottnar sker ingen långsiktig förändring av substratet.

Miljönämnden menar att det senare förfaringssättet är att föredra. Vidare bör materialet spridas ut så att den befintliga bottenfaunan inte slås ut.

Högni Hansson miljöchef

Olle Nordell ekolog

(19)

1(2)

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

Landskrona kommun 261 80 Landskrona

Besöksadress Drottninggatan 7 www.landskrona.se

Tfn 0418-47 05 99 handl.

Tfn 0418-47 06 00 exp.

Fax 0418-47 06 03 miljo@landskrona.se

Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140 Utskrift: 08:57:06 202007- 06-01

S:\gemensam\WORD\MIL_KEM\ändringstillstånd värmeverk.doc

Datum Er Referens

2007-05-24

Handläggare Vår Referens

Håkan Ärnflykt

hakan.arnflykt@landskrona.se

Miljöförvaltningen

Miljönämnden Landskrona kommun

Ändringstillstånd för värmeverket

Ärendet har kommit på remiss från länsstyrelsen och kommunstyrelsen.

Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen ansöker om ändring av tillståndet från 2003 så att tillstånd ges för bränslelagring på den del av fastigheten Renings- verket 6 som inte omfattades av tillståndet från 2003.

Förslag till beslut

Miljönämnden tillstyrker teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens ändringsan- sökan. Däremot är det miljönämndens inställning att det som villkor för änd- ringen bör föreskrivas att den mark som är förorenad över nivån ”mindre käns- lig markanvändning” skall vara sanerad innan en bränsleplan anläggs. Alterna- tivt kan miljönämnden godta att den förorenade marken solidifieras enligt be- skrivning i ansökan, men att tillståndet för bränsleplanen då tidsbegränsas och medel avsätts för sanering. Saneringen bör vara avslutad inom det tidsbegrän- sade tillståndets tidsram.

Miljönämnden anser också att sökande skall åläggas att utreda möjligheterna för järnvägsanslutning.

Motivering

Miljönämndens principiella inställning är att mark som skall användas för in- dustriella ändamål och där marken är förorenad över nivån ”mindre känslig markanvändning” skall saneras före den tas i bruk. Skälen härtill är flera. När marken väl skall användas ges andra ekonomiska som tekniska incitament att utföra en sanering än vad som tidigare funnits. Teknik- och stadsbyggnadsför- valtningen var väl medvetna om föroreningsgraden när fastigheten inköptes och tog på sig saneringsansvaret.

(20)

2(2)

Generellt innebär en senareläggning av en sanering när marken väl tagits i bruk, normalt en kraftig kostnadsfördyring. Det kan också innebära att en sane- ring inte blir utförd inom överskådlig tid eller att verksamheten upphör och att därmed ansvariga för sanering saknas.

I det här fallet är marken mycket kraftigt förorenad av bl.a. bly, vilket innebär en risk för att bl.a. grundvattnet och därmed havsmiljön förorenas. Stigande havsnivåer medför att grundvattennivån ökar och därmed föroreningsrisken.

Även om marken solidifieras kan infiltration av vatten inte uteslutas och där- med utlakning till grundvattnet av föroreningar. Det framgår heller inte av an- sökan hur länge bränsleplanen skall vara i drift, mer än att den är tillfällig. Som skäl för att inte nu utföra saneringen anförs kostnadsskäl. Men detta är bara ett sätt för sökanden att skjuta kostnaderna framför sig, utan att samtidigt ge några garantier för att de kommer att utföra en sanering i ett senare skede. Av ansö- kan kan man snarare dra den slutsatsen att någon sanering inte avses utföras om de nya värmepannorna inte kommer till stånd.

Högni Hansson miljöchef

Håkan Ärnflykt stf miljöchef

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

1(3)

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

Landskrona kommun 261 80 Landskrona

Besöksadress Drottninggatan 7 www.landskrona.se

Tfn 0418-47 06 21 handl.

Tfn 0418-47 06 00 exp.

Fax 0418-47 06 03 miljo@landskrona.se

Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140

Utskrift: 09:00:48 2007-06-01 S:\gemensam\WORD\MIL_KEM\B-anläggningar\eon yttrande tillstans.doc

Datum Er Referens

2007-05-23 551-12835-07; 1282-189A Handläggare Vår Referens

Charlotta Barthelson

charlotta.barthelson@landskrona.se

Miljöförvaltningen

Miljönämnden Landskrona kommun

Ansökan om tillstånd - E.ON Vind Sverige AB

Miljönämnden har av länsstyrelsen i Skåne län anmodats att lämna yttrande över E.ON Vind Sverige AB:s ansökan om tillstånd för uppförande av två nya vindkraftverk varav det ena skall ersätta två befintliga. Ansökan avser

fastigheten Lundåkra 2:1 i Landskrona kommun.

Förslag till beslut

Miljönämnden beslutar att tillstyrka tillståndsansökan från E.ON Vind Sverige AB. Miljönämnden anser att bolagets yrkade villkor skall gälla för

anläggningen med följande ändringar/tillägg:

1. Bolagets yrkade villkor 6 skall ändras till: Temporärt nyttjade markytor under anläggningstiden som ej behövs under driften av anläggningen, skall återställas snarast möjligt, dock senast ett år efter det att

anläggningsarbetet avslutats.

2. Bolagets yrkade villkor 8 skall ändras till: Vindkraftverken får inte ge upphov till skuggtider vid bostäder överstigande 30 timmar skuggtid per år och inte längre än 30 min under en dag.

3. Bolagets yrkade villkor 9 skall ändras till: Hantering och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall skall ske på sådant sätt att

eventuellt spill eller läckage inte kan nå kringliggande mark eller vatten.

4. För verksamheten skall finnas ett kontrollprogram.

Motivering

I Landskrona kommuns energiplan som är antagen av kommunfullmäktige uppges att kommunen skall ”Uppmuntra till utbyggnad av vindkraftverk på platser som anses lämpliga enligt kommunens översiktsplaner” samt att ”På sikt utnyttja befintliga vindkraftsplatser bättre genom att ersätta äldre små

(30)

2(3)

vindkraftverk mot moderna med större produktionskapacitet.” Det finns även nationella och regionala miljömål som handlar om att vindkraften skall byggas ut.

Miljönämnden anser att den lokalisering som har valts som huvudalternativ är acceptabel ur miljösynpunkt.

Miljönämnden anser att det borde vara rimligt att kunna återställa platsen inom ett år efter att anläggningarbetet har avslutats.

Vad gäller villkor 8 om skuggtider hänvisar E.ON Vind Sverige AB till Boverkets handbok Planering och prövning av vindkraftanläggningar. I denna handbok står ”om den kumulativa störningen, från alla vindkraftverk, ej varar längre än 30 timmar per kalenderår och dessutom inte längre än 30 minuter varje dag, är i allmänhet en etablering möjlig utifrån skuggsynpunkt.”

Miljönämnden anser att skuggtiden i likhet med detta även skall begränsas per dag.

Den sökandes formulering av villkor 9 avseende hantering och förvaring är för vagt formulerat och bör därför specificeras i enlighet med miljönämndens yrkande.

Enligt 22 kap 25 § punkt 3 och 19 kap 5 § punkt 8 skall ett beslut om tillstånd innehålla villkor om tillsyn, besiktning och kontroll. För den aktuella

verksamheten kan det finnas behov av att kontrollera bland annat ljudnivåer och skuggtider.

Högni Hansson miljöchef

Charlotta Barthelson miljöinspektör

Bakgrund och sammanfattning av tillståndsansökan

På fastigheten Lundåkra 2:1 där E.ON Vind Sverige AB redan idag driver fyra vindkraftverk planerar bolaget att ersätta de två äldre och mindre verken med ett större samt att uppföra ytterligare ett vindkraftverk. De två nya

vindkraftverken kommer att få en effekt om mellan 1,5 och 3 MW per verk, navhöjd på max 80 meter samt en rotordiameter på max 90 meter.

Anläggningen kommer att bestå av totalt 4 verk och ha en sammanlagd effekt på maximalt 10 MW, vilket motsvarar 2 500 villors årsförbrukning av

hushållsel.

Utöver bygg- och avvecklingsfasernas aktiviteter kommer, enligt ansökan, den största påverkan från vindkraftanläggningen att utgöras av den visuella effekten

(31)

3(3)

samt effekter av ljud och rörliga skuggor. I ansökan uppges att de beräkningar och undersökningar som genomförts tyder på att den totala påverkan kommer att bli liten för många av parametrarna.

E.ON Vind Sverige AB har yrkat på följande villkor för anläggningen:

1. Säkerhet avseende kostnader för efterbehandling och andra

återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda ska av E.ON Vind under vindkraftverkens drift avsättas löpande till en särskild återställningsfond.

2. Innan anläggningsarbetena börjar ska E.ON Vind AB senast en månad i förväg lämna in en skriftlig arbets- och tidsplan till tillsynsmyndigheten.

3. Senast en månad innan anläggningsarbetet påbörjas ska E.ON Vind AB informera Försvarsmakten och Luftfartsstyrelsen om verkets positioner samt totalhöjd.

4. Vindkraftverken skall förses med utmärkning enlig gällande riktlinjer från Försvarsmakten och Luftfartsstyrelsen.

5. Senast en månad efter att anläggningsarbetet är utfört ska det anmälas till tillsynsmyndigheten.

6. Temporärt nyttjade markytor under anläggningstiden som ej behövs under driften av anläggningen, skall återställas snarast möjligt dock senast två år efter det att anläggningsarbetet avslutats.

7. Vindkraftverken får inte överskrida gällande riktvärden för ljud om 40 dB(A) utomhus vid bostad.

8. Vindkraftverken får inte ge upphov till skuggtider vid bostäder överstigande 30 timmar skuggtid per år.

9. Kemiska produkter och farligt avfall skall hanteras och förvaras enligt gällande bestämmelser.

(32)
(33)

1(2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landskrona kommun 261 80 Landskrona

Besöksadress Drottninggatan 7 www.landskrona.se

Tfn 0418-47 06 02 handl.

Tfn 0418-47 06 00 exp.

Fax 0418-47 06 03 miljo@landskrona.se

Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140 Utskrift: 09:01:45 2007-06-01 S:\gemensam\Högni\ekonomi\2007tertialbokslut1MN.doc

Datum Er Referens

2007-05-25

Handläggare Vår Referens

Högni Hansson

hogni.hansson@landskrona.se

Miljöförvaltningen

Miljönämnden Landskrona kommun

Budgetuppföljning per 2007-04-30

Miljönämndens driftsbudget uppgår netto till 7 391 tkr. Det totala utfallet till och med 04-30 uppgår efter vidtagna periodiseringar till 1 972 tkr, vilket be- räknas ge ett prognostiserat årsresultat i enlighet med budget.

Förslag till beslut

Miljönämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna budgetuppfölj- ningen per den 30 april 2007.

Verksamheten

Nämnden har under perioden haft tre sammanträden (§1 – 46). Arbetet med att införa livsmedelskontroll enligt de nya EU-förordningarna fortsatte och kräver mycket resurser. Tillsynen enligt miljöbalken fortsatte som planerat. Arbete med att införa lokala miljömål i enlighet med de nationella och regionala mil- jömålen fortsatte genom regelbundna möten med de företag och lantbrukare som deltar i miljömålsarbetet. Arbetet med boendemiljön har gått trögare främst p.g.a. bristande intresse från bostadsföretagen. Miljöförvaltningen har informerat fastighetsägare i Landskrona om de nya regler som gäller för PCB- inventering och PCB-sanering i fastigheter.

Arbetet med Klimp (klimatinvesteringsprogrammet) fortsatte. Klimatinforma- tör har anställts på halvtid och information om bidrag till självuppvärmande hus har riktats både mot intresserade byggfirmor och allmänheten. Information om bidrag till biogasfordon har riktats till bilförsäljare i landskronatrakten. Företa- gens godstransporter inventeras av transportsamordnaren som anställts med KLIMP-bidrag. Miljöredovisning för 2006 har producerats. Arbetet med infö- rande av miljöledningssystem i kommunen har fortsatt. Inventeringen av elfria zoner i kommunen har genomförts och arbetet är inne slutskedet. Arbetet med egenkontroll i skolor, förskolor och vårdlokaler har gått långsamt och behöver påskyndas. Arbetet med närnaturinvesteringsprogram (NIP) har fortsatt inom Saxån-Braåns avrinningsområde. Sammanställning av enkäten om barns hälsa och miljö fortsatte och beräknas blir klar vid halvårsskiftet.

(34)

2(2)

Investeringar

Enligt budget uppgår nämndens investeringar för 2007 till totalt 190 tkr. I budgetbeloppet ingår 95 tkr till IT-utrustning och 95 tkr för åtgärder i naturreservat.

Investeringsutgifterna beräknas att motsvara tilldelad budget.

Högni Hansson miljöchefchef

(35)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :