En handläggningsavgift av ansökan uppbärs inte av studerande som ansöker om rätt för påbyggnadsexamen

Download (0)

Full text

(1)

Opetushallitus

Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi Utbildningsstyrelsen

Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, fornamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi

HANDLÄGGNINGSAVGIFT AV ANSÖKAN – OFTA STÄLLDA FRÅGOR

Universitets- och yrkeshögskolelagen har ändrat så att man inför en handläggningsavgift av ansökan för de studerande som avlagt en utbildning som ger behörighet att söka och ingår inte i utbildningssystemet i staterna inom EU/EES-området eller i Schweiz. Ansökan enligt de nya förordningarna avses tas i bruk våren 2016 då nya studerande väljs till utbildningarna som inleds hösten 2016.

Av vem uppbärs handläggningsavgift av ansökan?

En handläggningsavgift av ansökan uppbärs av de sökande som söker till ett finskt universitet eller

högskola och som utomlands avlagt en utbildning som ger behörighet att söka. En handläggningsavgift av ansökan uppbärs inte av studerande som ansöker om rätt för påbyggnadsexamen. Uppbäringen av avgiften är oberoende av den sökandes hemland – följaktligen kan avgiften också uppbäras av finländska sökande.

Eftersom den sökande kan ha flera examina som ger honom eller henne behörighet att söka och eftersom dessa examina kan vara på olika stadier, kontrolleras de examen som den sökande avlagt enligt stadium för ansökningsmål. Med stadium för ansökningsmål menas följande: söker den sökande med en examen från andrastadiet till en lägre högskoleexamen eller med en högskoleexamen till en högre högskoleexamen.

Avgiften för sökande uppbärs inte ifall den sökande har avlagt två utbildningar på samma stadium som ger honom eller henne behörighet att söka varav den ena är avlagd utomlands.

Handläggningsavgiften av ansökan uppbärs till exempel inte om den sökande söker till en högre

högskoleexamen och han eller hon både har en finsk yrkeshögskoleexamen och en kandidatexamen avlagd utomlands. Däremot uppbärs handläggningsavgiften av ansökan för sökande som har en finsk

studentexamen och avlagt en kandidatexamen utomlands och söker till en högre högskoleexamen.

Varför uppbärs en handläggningsavgift av ansökan?

Uppbärande av en handläggningsavgift av ansökan grundar sig i universitets- och yrkeshögskolelagen. En handläggningsavgift kan uppbäras av studerande som avlagt en examen utomlands i syfte att täcka de administrativa kostnader som uppstår i samband med detta och för att utveckla det elektroniska ansökningssystemet.

När börjar man uppbära en handläggningsavgift av ansökan?

Handläggningsavgiften av ansökan uppbärs för första gången då man söker till en utbildning som inleds på hösten 2016.

Hur stort belopp är handläggningsavgiften av ansökan?

Beloppet för handläggningsavgiften av ansökan är 100 € och det täcker utbildningarna som inleds samma period. Beloppet för avgiften är det samma oberoende av till hur många utbildningar som inleds samma period den sökande söker till.

Jag utexamineras från en finsk högskola först efter att ansökningstiden till magistersantagningen gått ut. Måste jag betala handläggningsavgiften av ansökan?

Om antagningsgrunderna möjliggör att söka med en halvfärdig examen och du har en halvfärdig finsk examen behöver du inte betala handläggningsavgiften av ansökan. Om din examen inte blir färdig inom den tid som anges i antagningsgrunderna och du avlagt en examen utomlands som ger dig behörighet att söka ombeds du att betala handläggningsavgiften av ansökan. I sådana här fall beaktas din ansökan i antagningarna först efter att du betalat beloppet.

(2)

Opetushallitus

Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi Utbildningsstyrelsen

Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, fornamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi

Jag betalade handläggningsavgiften av ansökan i höstens ansökan. Då blev jag inte antagen och jag kommer att söka på nytt i vårens ansökan. Måste jag betala handläggningsavgiften av

ansökan på nytt?

Jo. Handläggningsavgiften av ansökan täcker utbildningarna som inleds under samma period. Fastän din utländska examen har kontrollerats vid ett tidigare tillfälle medför din ansökan administrativa kostnader.

Personer som tidigare sökt med en utländsk examen söker ofta också med en annan grundutbildning än föregående gång, vilket innebär att examen måste kontrolleras på nytt. Detta medför i sin tur

administrativa kostnader.

Gäller handläggningsavgiften av ansökan alla finska yrkeshögskolor och universitet?

Jo. Utbildningsstyrelsen uppbär handläggningsavgiften av ansökan av alla sökande som utomlands avlagt en examen som ger den sökande behörighet att söka och som söker till finska högskolor. Eftersom handläggningsavgiften grundar sig i lagen kan ingen enskild högskola befria sina sökande från att betala avgiften.

När ska handläggningsavgiften av ansökan betalas?

Handläggningsavgiften av ansökan ska betalas innan du skickar din ansökan och betalningen är en förutsättning för att din ansökan ska beaktas i antagningarna. Avgiften bör betalas och ansökan skickas innan ansökningstiden gått ut.

Hur kan man betala handläggningsavgiften av ansökan?

Handläggningsavgiften av ansökan kan betalas med kreditkort (Visa, Visa debit, Visa Electron, Mastercard, Mastercard debit) eller finska nätbankskoder. Tyvärr kan avgiften inte betalas som kontoöverföring men avgiften kan betalas med prepaid kreditkort. Avgiften bör betalas och ansökan skickas innan

ansökningstiden gått ut.

Figure

Updating...

References

Related subjects :