• No results found

Detta händer i Vellinge under Innovationsveckan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Detta händer i Vellinge under Innovationsveckan"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sara Palo, näringslivsstrateg i Vellinge kommun.

2018-05-25 09:06 CEST

Detta händer i Vellinge under Innovationsveckan

Den 28 maj till den 1 juni pågår Skåne Innovation Week. Vellinge kommun deltar liksom tidigare år med flera aktiviteter.

Skåne Innovation Week är ett initiativ från Region Skåne. Syftet är att lyfta innovationer både inom och utanför näringslivet.

Ordet innovation för lätt tankarna till tekniska uppfinningar, men Sara Palo, näringslivsstrateg på Vellinge kommun, betonar att det inte måste handla om det.

- En innovation kan vara ett nytt sätt att göra affärer, eller ett kreativt tänk kring tjänstedesign, till exempel. Bland företagen i Vellinge kommun finns många exempel på ett innovativt tänk, vilket vi är väldigt stolta över, säger hon.

Inom ramarna för Skåne Innovation Week anordnar Vellinge kommun två lunchworkshops med fokus på integration och arbete, öppna för allmänheten.

Dessa äger rum den 29 och 30 maj. Under rubriken "Vad är det som är så svårt?" kommer man att diskutera hur utrikesfödda lättare kan ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Du kan läsa mer om detta och om hur du anmäler dig via denna länk.

Liksom tidigare år anordnas också en innovationsstafett, där sex

Vellingeföretag får besök av ett innovationsteam som hjälper till att hitta lösningar på utmaningar som företagen har definierat. 

(2)

- Stafetten var en stor succé förra året, säger Sara Palo.

Media är välkomna att delta under innovationsstafetten som går av stapeln den 28 och 29 maj. Kontakta Sara Palo för mer information. 

Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) tycker att det är viktigt med innovationsfrämjande åtgärder.

- I ett samhälle där förutsättningar snabbt ändras måste man som företagare hela tiden vara öppen för förändringar och utveckling. Det innebär både möjligheter och utmaningar. Jag hoppas att vi under dessa dagar tillsammans hittar möjligheterna och att vi konstruktivt tar oss an utmaningarna, säger Carina Wutzler.

För mer info se Skåne Innovation Weeks webbplats. 

Kontakt: Sara Palo, näringslivsstrateg Vellinge kommun. Telefon 0709- 915048. 

Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi kan skryta med några av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv.

(3)

Kontaktpersoner

Gustaf Lorentz Presskontakt

Kommunikationschef gustaf.lorentz@vellinge.se 040-635 42 33

References

Related documents

Inget objekt har för närvarande bedömts hålla naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) men den fjärilsrika gräsmarken i norra delen (objekt A, se figur 5) av området skulle kunna

Enligt Tabell 4.15 i P110 Svenskt Vatten är detta inte tillräckligt vad som krävs för självrensning av den befintliga spillvattenledningen.. Dock så har nästa ledningsträcka i

Avtalet ger byggherren en exklusivitetsperiod för att gemensamt med Vellinge Kommun arbeta fram en detaljplan och därefter förvärva befintlig byggnad, Falsterbo Strandbad och mark

11 § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö om avfallet lämnas, har kommunens avfallsorganisation rätt att hämta

Med anledning av att Vellinge kommun planerar en detaljplan för ett område strax sydsydväst om Vellinge samhälle (figur 2) har Sydsvensk arkeologi på uppdrag av

För att en ansökan ska kunna beviljas krävs att verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i

Vellinge kommun gör bedömningen att ett genomförande av detaljplan inte kan anses försämra förutsättningarna för varken någon enskild art eller skapa negativa kumulativa

Ett nätverksmöte är ett lösnings- fokuserat möte dit just ditt nätverk bjuds in.. Nätverket består av viktiga perso- ner i ditt liv och kan vara både pri- vata