Modbus WiFi-Link INSTALLATIONSANVISNINGAR

12  Download (0)

Full text

(1)

• Modbus adapter för trådlös uppkoppling av DUC via WiFi mot Casa F fl äktar med styr

• RS485 trådbunden anslutning mellan Modbusmodulen och DUC

• Fläkten kontrolleras och övervakas via Modbuskommando

• Upp till 10 enheter kan verka inom samma modbusnät, då med olika modbusadresser

• Modbusmodulen konfi gureras via mobil via Wi-Fi

• Enheten har trådbundna anslutningar för externa forceringar och larm

CASA F Modbus

(2)

INSTALLATIONSANVISNINGAR

RS485

(3)

Säkerhetsinstruktioner

Berörd personal ska ta del av och förstå denna instruk- tion innan arbeten påbörjas. Skada på produkten eller del därav orsakat av felaktigt handhavande av köpare eller installatör kan ej anses vara föremål för garanti om denna instruktion ej har följts.

OBSERVERA

Se till att installationen uppfyller lokala säkerhetsbestämmelser.

FARA

Innan installation eller underhåll måste matningsspänningen först kopplas från.

Farlig spänning kan fi nnas vid relä-

utgångarna även om enheten är avstängd.

1

INSTALLATIONS-, OCH SKÖTSELANVISNINGAR

(4)

INSTALLATIONS-, OCH SKÖTSELANVISNINGAR

Modbus WiFi-Link

Egenskaper

• Modbus adapter för trådlös uppkoppling av DUC via WiFi

• RS485 trådbunden anslutning mellan Modbus adaptern och DUC

• Fläkten kontrolleras och övervakas via Modbus kommando

• Upp till 10 enheter kan verka inom samma modbusnät, då med olika modbu- sadresser

• Modbus adaptern konfi gureras med mobil via WiFi

• Enheten har trådbundna anslutningar för externa forceringar och larm

Applikation

Wi-Fi kommunikationen har upp till 150 meter räckvidd vid fri sikt. Signalöverföringen är snabb, stabil och pålitlig.

Modbus adaptern levereras med en 12V nätadapter som ansluts till vägguttag 230V.

Funktion

Modbus-modulen kopplas trådlöst upp mot en fl äktenhet med Wi-Fi anslutning, för att sedan anslutas trådbundet mot dataundercentral (DUC). Fläkten kan sedan kontroll- eras och övervakas via modbuskommando. Modbus-adap- ternas uppgift är att tolka modbuskommando och utifrån dessa styra och återkoppla takfl äktens funktion till Mod- bussystemet.

Observera att tredjeparts mjukvara och hårdvara för att kommunicera med mobusadapter krävs (ingår ej).

Installation

Modbus adaptern har diskret kapsling. Den är lätt att installera och kan monteras på alla plana ytor. Enheten ska placeras inomhus skyddat från fukt och väta. Ska adaptern placeras i en kapsling skall denna vara av plast och inte av metall då det kan komma att begränsa signalöverförning- en.

Kompabilitet

Modbus WiFi-Link är utprovad mot Abelco DUC. Vid andra fabrikat bör funktionalitet beaktas, då det kan medföra justeringar i paramterar.

Tekniska data

Matningsspänning 12 V AC/DC (10-16 V AC/DC)

Frekvens 2,4 GHz

Skyddsklass IP44 Omgivnings-

temperatur -10 till +70°C Omgivande

luft fuktighet Max 85% RH, icke kondenserande Yttre

dimensioner 124 x 100 x 35 mm (BxHxD) Intern serieport,

typ RS485, isolerad

Intern serieport,

inbyggt protokoll Modbus RTU Intern serieport,

kom. hastighet 9600 (fabriksinställning) / 19200 / 38400 bps Intern serieport,

paritet jämn (fabriksinställning) / udda Intern serieport,

stoppbitar 1 stoppbit (fabriksinställning) / 2 stoppbitar

Gränssnitt

1. Gnd (0v)

2. Digital ingång 1. Signal slutande/brytande mot Gnd 3. Digital ingång 2. Signal slutande/brytande mot Gnd 4. 12V matning till interna optokopplare.

5. 12V matning ut.

6. Modbus A

7. Modbus B

8. Modbus Gnd (0v)

9. Larm No. öppen vid larm 10. Larm Com. Gemensam signal.

11. Larm Nc. sluten vid larm 12. Indikering

12

Modbus WiFi-Link

Kompatibilitet

• Passar Swegon Casa F fl äktar med styrsystem

• Modbus styrningen kan ej

kombineras med fl äktens interna funktioner såsom veckour eller liknande.

(5)

Snabbguide

• Placera Modbusmodulen inom arbetsområdet för fl äktens WiFi enhet.

Kontrollera signalstyrkan med den interna signalmätaren i modbusmodulen om du är osäker på WiFi enhetens räckvidd (Wi-Fi analayzer fi nns som app till Android).

• Anslut 12V adaptern till Modbusmodulen.

• Öppna inställningar för WiFi i din smartphone, tablet eller laptop

• Välj nätverket Modbus

• Skriv in lösenordet (abcd1234) för Modbusmodulen

• Öppna webbläsare (Google Chrome rekommenderas) och skriv in 192.168.23.1

Följande bild visas

• Klicka i den vita menyn under ”Fan Setup”

• Välj nätverksnamnet på den takfl äkt som du vill att modulen skall vara uppkopplad mot.

• Skriv in lösenordet för fl äkten. Se manual.

• Upprepa lösenordet

• Klicka däreft er på Apply Settings

• I den gröna texten under ”Fan Setup” visas nu nätverks- namnet på den fl äkt som modulen är uppkopplad mot

• Modbusmodulen är nu uppkopplad

Signalstyrka mäts i minus db, observera att ju mindre tal ju starkare signal.

Perfekt signalstyrka -30 Acceptabel signalstyrka - 70

Dålig signalstyrka -70 eller mer

För fl er inställningar för modbusmodulen, se nästa sida.

3

Indikering på Modbusmodulen

Modbus modulen har en indikering (12) som ger information om uppkopplingen.

• Fast rött sken - Ingen kommunikation.

• Blinkande grönt sken - Kommunikation OK.

• Ingen indikering - Modulen ej spänningsatt.

Inställningar vid igångsättning av system Vid en nyinstallation måste modbusmodulen kopplas ihop trådlöst med den fl äkt som är tänkt att styras med modbus.

Normalt utförs denna installation endast en gång.

Inställningarna sparas under installationen.

Eft er eventuellt strömavbrott kopplar modbus- modulen upp sig automatiskt.

De inställningar som krävs görs via en inbyggd app i modbusmodulen.

Bra att veta:

När modbusmodulen slås på fi nns dess modbus- nätverk och app tillgängligt i ca 10 minuter. Om access till appen krävs måste uppkopplingen ske under dessa 10 minuter. Har man kopplat upp sig så förblir nätverket tillgängligt så länge som man aktivt använder sig av appen.

5 minuter eft er att installatören går ur appen stängs accesspunkten. Modbusadaptern är då fortsatt upp- kopplad mellan DUC och fl äkt.

För att kunna komma in på appen igen så krävs en omstart av modbusmodulen.

Spänningsmatningen måste då brytas för omstart.

Signalstyrka

12

(6)

Inställning av Modbusmodulen, fördjupad Meny: Modbus Access point setup

Name: Inställning av modbusmodulens namn.

Detta namn visas som wifi -nätverkets namn (Access Point) OBS! Notera att detta är namnet på modbusmodulen (ej fl äktens nätverk).

Nätverksnamn (Default): Modbus Password: Välj lösenord (a-z A-Z 0-9) Fabriksinställning (Default): abcd1234.

Confi rm Password: Skriv in lösenordet igen.

Uppkoppling mot fl äkt Meny: WIFI SETUP

Första rutan: En dropdown lista där Wifi -nätverk som fi nns i närheten visas.

Välj den fl äkt som Modbusmodulen skall vara uppkopplad mot (Default: UNIT)

Password: Skriv in den uppkopplade fl äktens lösenord (Default:

abcd1234)

Password check: Skriv in lösenordet igen Inställningar för modbuskommunikation.

ModbusID: Enhetens modbus id 110-119 (Default: 110).

Baud rate: Baud rate som kan användas 9600, 19200 eller 38400 (Default: 9600).

Parity: Paritet som kan användas none, even eller odd (Default: even).

Stop bits: Antal stopbitar som kan användas.

Vid parity none kan 1 eller två stop bitar användas och vid even/odd kan en stopbit användas (Default: 2).

Apply: Lagrar de nya inställningarna.

Modbus registeradressering

I dokumentet används Base 1 adressering

(1-65536). Detta innebär att alla adresser utgår ifrån off set 0001.

Om modbussystemet som skall kommunicera med enheten utgår från Base 0 måste värdet 1 dras ifrån den dokumenterad adressen

Adress Värde Default Funktion

0x0001 0-1 1 Modbus mode R/RW

1= RW

0x0002 0-1 0 Fläkt stoppad 1/0

1 = Stop

0x0003 0-1 0 Lågfart

1 = On

0x0004 0-1 0 Högfart

1 = On

0x0005 0-1 1 DI 1, Ingång lågfart 0 = normal, 1= inv.

0x0006 0-1 1 DI2, Ingång högfart

0 = normal, 1= inv.

Samma adresser omvandlade till Base 0 Adress Värde Default Funktion

0x0000 0-1 1 Modbus mode R/RW

1= RW

0x0001 0-1 0 Fläkt stoppad 1/0

1 = Stop

0x0002 0-1 0 Lågfart

1 = On

0x0003 0-1 0 Högfart

1 = On

0x0004 0-1 1 DI 1, Ingång lågfart 0 = normal, 1= inv.

0x0005 0-1 1 DI2, Ingång högfart

0 = normal, 1= inv.

(7)

Modbus registerlista

Ett antal fl äktregister fi nns tillgängliga via modbuskomman- don. Registren är uppdelade i fyra grupper:

1. Register som endast går att läsa och som endast kan ha värde 0 eller 1.

Exempel: Tryckvakt fl äkt Felaktig. 0 = OK, 1 = Fel

2. Register som både går att läsa och skriva och som endast kan ha värde 0 eller 1.

Exempel: Fläkt stoppad 1 = Stop

3. Register som endast går att läsa och som kan ha numeris- ka värden.

Exempel: Uppmätt Tryck Pa

4. Register som både går att läsa och skriva och som kan ha numeriska värden.

Exempel: Önskat tryck Pa

Dessa fyra registergrupper nås med olika modbuskommando.

Format och funktion på modbuskommandon följer gällande standard för modbuskommunikation.

Registergrupperna har följande adresser, base 1.

0x0001 - 0x0006 1x0001 - 1x0012 3x0001 - 3x0005 4x0001 - 4x0008

Övriga adresser är inte tillgängliga.

Modbuskommando

Följande Modbuskommando stöds.

01 Read Coil Status 02 Read Input Status 03 Read Holding Registers 04 Read Input Registers 05 Force Single Coil 06 Preset Single Register

08 Diagnostic Sub-function 00 Only - Return Query Data (loop back)

15 Force Multiple Coils 16 Preset Multiple Registers Registergrupp Coils

Denna grupp innehåller register som går att både läsa och skri- va. Värdet i varje register kan endast vara 0 eller 1

01 Read Coil Status 05 Force Single Coil 15 Force Multiple Coils

Modbuskommando 01 Read coil status används för att läsa en eller fl era parametrar.

Modbuskommando 05 Force single coil används för att skriva till en parameter.

Modbuskommando 15 Force multiple coil används för att skriva fl era parametrar.

5

Parametrar i registergrupp Coils:

Följande parametrar går att läsa och skriva.

Adresser angivna i base 1

Adress Värde Default Funktion

0x0001 0-1 1 Signal för att aktivera Modbus mode R/RW 1= RW

0x0002 0-1 0 Signal för att aktivera fl äktstopp 1 = Stop

0x0003 0-1 0 Signal för att aktivera DI1, Lågfart 1 = On

0x0004 0-1 0 Signal för att aktivera DI2, Högfart 1 = On

0x0005 0-1 1 DI1, ingång Lågfart 0 = NO, 1= NC

0x0006 0-1 1 DI2, ingång Högfart 0 = NO 1= NC

Parametrar 0x0001-0x0004 kontrollerar interna Modbus kommando.

Parametrar 0x0005-0x0006 styr funktion på hårdvara på modbusmodulen.

Notera att reglering av låg och högfart ej kan ske om fl äkten är stoppad.

(8)

0x0001 Modbus mode R(Read) /RW (Read/ Write) 0 = Read Modbus kan endast läsa fl äktparametrar.

Fläkten kan kontrolleras via wifi eller manuellt via fl äktens styrkort.

Notera att register 0x0002-0x0004 och 4x0001 - 4x0016 inte går att nå om Modbusmode är satt till läge 0 = Read.

Accesser till dessa register ger ett modbus exception då register 0x0001 är satt till 0 (Read)

1 = Read/Write Modbus kan både läsa och skriva fl äktparame- trar. OBS! Fläkten styrs endast via Modbus och kan inte kont- rolleras via wifi .

0x0002 Fläktstopp.

0 = Fläkt styrs av övriga parametrar.

1 = Fläkt är stoppad av Modbus.

Notera att detta register inte går att nå om 0x0001 är satt till läge 0 = Read

0x0003 Lågfart.

0 = Fläkt styrs av övriga parametrar.

1 = Fläkt är satt i Lågfart av Modbus.

Notera att detta register inte går att nå om 0x0001 är satt till läge 0 = Read

0x0004 Högfart.

0 = Fläkt styrs av övriga parametrar.

1 = Fläkt är satt i Högfart av Modbus.

Notera att detta register inte går att nå om 0x0001 är satt till läge 0 = Read

0x0005 Ingång extern Lågfart 0 = nc, 1= no.

0 = Öppning på plint i fl äkten märkt DI1 aktiverar Lågfart.

Kopplas med normalt sluten potentialfri brytare.

1 = Slutning på plint i fl äkten märktDI1 aktiverar lågfart.

Kopplas med normalt öppen potentialfri brytare.

0x0006 Ingång extern Högfart 0 = nc, 1= no.

0 = Öppning på plint märkt DI2 aktiverar Högfart.

Kopplas med normalt sluten potentialfri brytare.

1 = Slutning på plint märkt DI2 aktiverar Högfart.

Kopplas med normalt öppen potentialfri brytare.

Notera att stopp fås genom att aktivera både DI1 och DI2 samtidigt.

Typ av aktivering (nc / no) väljs med 0x0005 och 0x0006

02 Read Input Status

Följande parametrar går endast att läsa.

Adresser angivna i base 1

Adress Värde Funktion

1x0001 0-1 Wifi Kommunikation med fl äkt. 1 = OK

1x0002 0-1 Modbus Data och fl äkt synkade 1 = Synk

1x0003 0-1 Fläktstopp aktiverad via Wifi eller styr- kort. 1 = Stop

1x0004 0-1 Lågfart aktiverad via Wifi eller styrkort 1

= aktiverad

1x0005 0-1 Högfart aktiverad via Wifi eller styrkort 1

= aktiverad

1x0006 0-1 Fläkt stoppad via DI1 + DI2 på Mod- bus-modul. 1 = Stop

1x0007 0-1 Lågfart via DI1 på Modbus-modulen. 1 = aktiverad

1x0008 0-1 Högfart via DI2 på Modbus modulen. 1 = aktiverad

1x0009 0-1 Status Tryckvakt fl äkt 0 = OK, 1 = Fel

1x0010 0-1 Status Tryck fl äkt 0 = OK, 1 = Fel

1x0011 0-1 Status Temperatursensor fl äkt 0 = OK, 1 = Fel

1x0012 0-1 Status Fläktmotor 0 = OK, 1 = Fel

(9)

1x0001 Wifi Kommunikation med fl äkt.

0 = Modbus har ingen kontakt med fl äkt via Wifi . 1 = Modbus och fl äkt har kontakt via Wifi .

Notera att följande register visar värde 0 om modbus saknar kommunikation.

1x0002-1x0015 3x0001-3x0016

1x0002 ModbusData och fl äkt synkade.

Överföring från Modbus system till CASA F fl äkten sker via Wifi . Om det skulle uppstå fördröjningar och störningar som

förhindrar att önskad modbusdata inte når fl äktstyrning- en fi nns en skyddsfunktion för att säkerställa att ändringen utförts. Då en parameter ändras via modbus så överförs denna repeterat till fl äktsystemet tills återkoppling från fl äktsystemet har bekräft ats.

Denna funktion indikerar att alla parametrar i fl äktsystem och modbus är synkroniserade.

0 = Modbus och fl äkt är inte synkroniserade.

1 = Modbus och fl äkt är synkroniserade.

1x0003 Fläkt stoppad Extern Fläktstyrning.

0 = Ej aktiv

1 = Fläkt stoppad, möjlig via wifi eller externa hög/lågfarts- ingångar på fl äktens styrkort.

1x0004 Lågfart Extern Fläktstyrning.

0 = Ej aktiv

1 = Lågfart vald via wifi eller extern lågfartsingång på fl äktens styrkort.

1x0005 Högfart Extern Fläktstyrning.

0 = Ej aktiv

1 = Högfart vald via wifi eller extern lågfartsingång på fl äktens styrkort.

1x0006 Fläkt stoppad via extern ingång Modbusmodulen 0 = Ej aktiv

1 = Fläkt stoppad. Aktiveras genom samtidig aktivering av DI1+DI2 på Modbusmodul

1x0007 Lågfart via extern ingång på Modbusmodulen 0 = Ej aktiv

1 = Lågfart aktiverad

Aktiveras vid signal på DI1 på Modbusenheten

1x0008 Högfart via extern ingång på Modbusmodulen 0 = Ej aktiv

1 = Högfart aktiverad

Aktiveras vid signal på DI2 på Modbusenheten.

7

1x0009 Status Tryckvakt fl äkt.

0 = Tryckvakt ok

1 = Tryckvakt felaktig, tryck saknas eller är lågt.

1x00010 Status Tryck fl äkt.

0 = Tryck ok

1 = Tryck felaktigt. Diff erens mellan önskat tryck och verkligt tryck avviker för mycket. Regleringen fungerar ej.

1x0011 Status Temperatursensor fl äkt 0 = Temperatursensor ok

1 = Temperatur felaktig.

1x0012 Status Fläktmotor 0 = Fläktmotor ok

1 = Fläktmotor felaktig. Återkoppling från fl äktmotor indikerar att fl äkten inte roterar.

(10)

04 Read Input Registers

Följande parametrar går endast att läsa.

Adresser angivna i base 1 Adress Värde * Funktion

3x0001 0-100 Börvärde Fläkthastighet %

3x0002 0-999 Ärvärde Tryck Pa

3x0003 -30 / 30 Ärvärde Temperatur C

3x0004 10-999 Programversion fl äktstyrning

3x0005 10-999 Programversion modbusstyrning

Observera att om register 1x0001 är 0 kommer register 3x0001 – 3x0004 visa värde 0 eft ersom kommunikation mellan fl äkt och ModBus-modulen via Wifi då är bruten och inga giltiga värden fi nns att läsa.

3x0001 Fläkthastighet i procent.

Värde 0-100% , upplösning 1%

Parametern visar inställd hastighet i % för fl äktreglering.

Observera att det är börvärdet och inte ärvärdet som visas.

3x0002 Ärvärde Tryck Pa Värde 0-999 Pa , upplösning 1 Pa

Parametern visar uppmätt tryck i Pascal.

3x0003 Ärvärde Temperatur C Värde -30° / 30° Pa , upplösning 1°C

Parametern visar uppmätt temperatur i °C.

3x0004 Programversion fl äktstyrning Värde 10-999.

Parametern visar programversion i fl äktstyrning.

Presenterat värde är version * 10.

Exempel 23 -> version 2.3

3x0005 Programversion modbusstyrning Värde 10-999.

Parametern visar programversion i modbus-modulen.

Presenterat värde är version * 10.

Exempel 46 -> version 4.6

03 Read Holding Registers 06 Preset Single Register 16 Preset Multiple Registers

Följande parametrar går att läsa och skriva. Adresser angivna i base 1

Adress Värde Funktion

4x0001 0-100 Bör/Ärvärde

Fläkthastighet %

4x0002 0-999 Bör/Ärvärde

Tryckgräns 1 Pa

4x0003 0-999 Bör/Ärvärde

Tryckgräns 2 Pa

4x0004 -30 / 30 Bör/Ärvärde Temperaturgräns 1

4x0005 -30 / 30 Bör/Ärvärde Temperaturgräns 2

4x0006 0-100 Bör/Ärvärde

Hastighet lågfart

4x0007 0-100 Bör/Ärvärde

Hastighet högfart

4x0008 0-3 Bör/Ärvärde

Fläktmode

1x0009 0-1 Status Tryckvakt

Fläkt 0 = OK, 1 = Fel

Observera följande.

1. Register 4x0001 - 4x0008 går inte att nå om register 0x0001 Modbus mode är satt till läge

0 = Read. Accesser till dessa register ger då ett modbus exception.

2. Läsning av 4x0001-4x0008 returnerar parametrar från fl äkten och inte de värden som skrivits till 4x0001- 4x0008. Detta för att säkerställa att synkronisering uppnås. Om parametervärden inte godtas av fl äktstyr- ningen så ändras de inte, t.ex. om man försöker sätta fl äkthastighet till ett felaktigt värde, t.ex 167%.

OBS! Något larm ges ej om parametern ej sätts, det är upp till modbussystemet att sätta parametern och däreft er läsa av den för att avgöra om fl äkten godtagit parametern.

3. Register 1x0002 ModbusData och fl äkt synkade, visar om inställda parametrar 4x0001-4x0008 har förts över till fl äkten.

Biten sätts vid kommunikation med fl äkten.

OBS! Kontroll om parametrarna har accepterats görs ej.

(11)

4x0001 Börvärde fl äkthastighet i procent (Read).

Fläktens inställda fl äkthastighet i procent 0-100%

4x0001 Ärvärde fl äkthastighet procent (Write).

Önskad fl äkthastighet 0-100%

4x0002 Börvärde tryckgräns 1 (Read) Fläktens inställda reglertryck 1.

4x0002 Ärvärde tryckgräns 1 (Write).

Önskat reglertryck vid temperatur 1. Används endast vid regler- mode 3. Inställbart värde mellan 0-999Pa. Observera att värdet måste vara lägre än önskad tryckgräns 2

4x0003

4x0003 Börvärde tryckgräns 2 (Read).

Fläktens inställda reglertryck 2.

4x0003 Ärvärde tryckgräns 2 (Write)

Önskat reglertryck i reglermode 2 eller reglermode 3 vid tempe- ratur 2. Inställbart värde mellan 0-999Pa. Observera att värdet måste vara högre än önskad tryckgräns 1 4x0002

4x0004 Börvärde temperaturgräns 1 (read) Fläktens inställda Temperaturgräns 1 4x0004 Ärvärde temperaturgräns 1 (Write)

Temperaturgräns 1 vid reglermode 3. Inställbart mellan -30°C till 30°C.

Observera att värdet måste vara lägre än önskad temperatur- gräns 2 4x0005

4x0005 Börvärde temperaturgräns 2 (Read) Fläktens inställda Temperaturgräns 1 4x0005 Ärvärde temperaturgräns 2 (Write)

Temperaturgräns 2 vid reglermode 3. Inställbart mellan -30°C till 30°C.

Observera att värdet måste vara högre än önskad temperatur- gräns 1 4x0004

4x0006 Börvärde hastighet lågfart (Read).

Fläktens inställda hastighet vid Lågfart 4x0006 Ärvärde lågfart (Write).

Önskad fl äkthastighet 0-100% vid Lågfart 4x0007 Börvärde högfart (Read).

Fläktens inställda hastighet vid Högfart 4x0007 Ärvärde högfart (Write).

Önskad fl äkthastighet 0-100% vid Högfart 4x0008 Fläktmode.

0 = Fläkt stoppad 1 = Reglermode % 2 = Reglermode Tryck

3 = Reglermode Tryck med Temperaturkompensering

9

08 Diagnostic Sub-function 00 Only - Return Que- ry Data (loop back)

Adress Värde Default Funktion

0x0001 x x x

Funktion 08 Diagnostic Sub-function 00 Only - Return Query Data (loop back): returnerar samma värde som skickas.

Denna funktion är implementerad för att följa Modbus implementationskrav.

Funktionen används för att kontrollera att modbusmo- dulen svarar på anrop och att modbuskommunikationen fungerar.

(12)

Figure

Updating...

References

Related subjects :